CN8 / NC8 - 2023 80 CN8 / NC8 - 2023 - BG 82

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 81
ДРУГИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛОКЕРАМИКИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ

81.01 Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките    
Прахове 8101 10 00  
Други    
Необработен волфрам, включително прътите, получени само чрез синтероване 8101 94 00  
Телове 8101 96 00  
Отпадъци и отломки 8101 97 00  
Други    
Пръти, различни от тези, получени само чрез синтероване, профили, ламарини, ленти, листове и фолио 8101 99 10  
Други 8101 99 90  
81.02 Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките    
Прахове 8102 10 00  
Други    
Необработен молибден, включително прътите, получени само чрез синтероване 8102 94 00  
Пръти, различни от тези, получени само чрез синтероване, профили, ламарини, ленти, листове и фолио 8102 95 00  
Телове 8102 96 00  
Отпадъци и отломки 8102 97 00  
Други 8102 99 00  
81.03 Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките    
Необработен тантал, включително прътите, получени само чрез синтероване; прахове 8103 20 00  
Отпадъци и отломки 8103 30 00  
Други    
Тигели 8103 91 00  
Други    
Пръти (различни от получените само чрез синтероване), профили, телове, ламарини, ленти, листове и фолио 8103 99 10  
Други 8103 99 90  
81.04 Магнезий и изделия от магнезий, включително отпадъците и отломките    
Необработен магнезий    
Съдържащ тегловно най-малко 99,8 % магнезий 8104 11 00  
Други 8104 19 00  
Отпадъци и отломки 8104 20 00  
Стърготини, стружки и калибрирани гранули; прахове 8104 30 00  
Други 8104 90 00  
81.05 Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; кобалт и изделия от кобалт, включително отпадъците и отломките    
Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; необработен кобалт; прахове 8105 20 00  
Отпадъци и отломки 8105 30 00  
Други 8105 90 00  
81.06 Бисмут и изделия от бисмут, включително отпадъците и отломките    
Съдържащи тегловно повече от 99,99 % бисмут    
Необработен бисмут; отпадъци и отломки; прахове 8106 10 10  
Други 8106 10 90  
Други    
Необработен бисмут; отпадъци и отломки; прахове 8106 90 10  
Други 8106 90 90  
81.08 Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките    
Необработен титан; прахове 8108 20 00  
Отпадъци и отломки 8108 30 00  
Други    
Пръти, профили и телове 8108 90 30  
Ламарини, ленти, листове и фолио 8108 90 50  
Тръби 8108 90 60  
Други 8108 90 90  
81.09 Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъците и отломките    
Необработен цирконий; прахове    
Съдържащи тегловно по-малко от 1 част хафний за 500 части цирконий 8109 21 00  
Други 8109 29 00  
Отпадъци и отломки    
Съдържащи тегловно по-малко от 1 част хафний за 500 части цирконий 8109 31 00  
Други 8109 39 00  
Други    
Съдържащи тегловно по-малко от 1 част хафний за 500 части цирконий 8109 91 00  
Други 8109 99 00  
81.10 Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и отломките    
Необработен антимон; прахове 8110 10 00  
Отпадъци и отломки 8110 20 00  
Други 8110 90 00  
81.11 Манган и изделия от манган, включително отпадъците и отломките    
Необработен манган; отпадъци и отломки; прахове    
Необработен манган; прахове 8111 00 11  
Отпадъци и отломки 8111 00 19  
Други 8111 00 90  
81.12 Берилий, хром, хафний, рений, талий, кадмий, германий, ванадий, галий, индий и ниобий (колумбий), както и изделията от тези метали, включително отпадъците и отломките    
Берилий    
Необработен; прахове 8112 12 00  
Отпадъци и отломки 8112 13 00  
Други 8112 19 00  
Хром    
Необработен; прахове    
Хромни сплави, с тегловно съдържание на никел, повече от 10 % 8112 21 10  
Други 8112 21 90  
Отпадъци и отломки 8112 22 00  
Други 8112 29 00  
Хафний    
Необработен; отпадъци и отломки; прахове 8112 31 00  
Други 8112 39 00  
Рений    
Необработен; отпадъци и отломки; прахове    
Отпадъци и отломки 8112 41 10  
Други 8112 41 90  
Други 8112 49 00  
Талий    
Необработен; прахове 8112 51 00  
Отпадъци и отломки 8112 52 00  
Други 8112 59 00  
Кадмий    
Отпадъци и отломки 8112 61 00  
Други    
Необработен кадмий; прахове 8112 69 10  
Други 8112 69 90  
Други    
Необработени; отпадъци и отломки; прахове    
Отпадъци и отломки 8112 92 21  
Други    
Ниобий (колумбий) 8112 92 40  
Индий 8112 92 81  
Галий 8112 92 89  
Ванадий 8112 92 91  
Германий 8112 92 95  
Други    
Германий 8112 99 40  
Ниобий (колумбий) 8112 99 50  
Галий; индий; ванадий 8112 99 70  
81.13 Металокерамики и изделия от металокерамики, включително отпадъците и отломките    
В необработен вид 8113 00 20  
Отпадъци и отломки 8113 00 40  
Други 8113 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.