CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - BG 85

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 84
ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ

84.01 Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) за ядрени реактори; машини и апарати за изотопно разделяне    
Ядрени реактори (Евратом) 8401 10 00  
Машини и апарати за изотопно разделяне и техните части (Евратом) 8401 20 00  
Неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) (Евратом) 8401 30 00 (gi)
Части за ядрени реактори (Евратом) 8401 40 00  
84.02 Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли „с прегрята вода“    
Парни котли    
Водотръбни котли с производство на пара, превишаващо 45 t/h 8402 11 00  
Водотръбни котли с производство на пара, непревишаващо 45 t/h 8402 12 00  
Други парни котли, включително смесените котли    
Димогарни котли 8402 19 10  
Други 8402 19 90  
Котли „с прегрята вода“ 8402 20 00  
Части 8402 90 00  
84.03 Котли за централно отопление, различни от тези от № 8402    
Котли    
От чугун 8403 10 10  
Други 8403 10 90  
Части    
От чугун 8403 90 10  
Други 8403 90 90  
84.04 Спомагателни устройства за котлите от № 8402 или 8403 (например икономайзери, прегреватели, устройства за почистване от сажди или за рекуперация на газове); кондензатори за парни машини    
Спомагателни устройства за котлите от № 8402 или 8403 8404 10 00  
Кондензатори за парни машини 8404 20 00  
Части 8404 90 00  
84.05 Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без пречиствателните им устройства    
Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без пречиствателните им устройства 8405 10 00  
Части 8405 90 00  
84.06 Парни турбини    
Турбини за задвижване на кораби 8406 10 00  
Други турбини    
С мощност, превишаваща 40 MW 8406 81 00  
С мощност, непревишаваща 40 MW 8406 82 00  
Части    
Лопатки, перки и ротори 8406 90 10  
Други 8406 90 90  
84.07 Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване    
Авиационни двигатели 8407 10 00 (PCE)
Двигатели за задвижване на морски плавателни средства    
Извънбордови    
С работен обем, непревишаващ 325 cm³ 8407 21 10 (PCE)
С работен обем, превишаващ 325 cm³    
С мощност, непревишаваща 30 kW 8407 21 91 (PCE)
С мощност, превишаваща 30 kW 8407 21 99 (PCE)
Други 8407 29 00 (PCE)
Бутални двигатели с възвратно-постъпателно действие от видовете, използвани за задвижване на превозните средства от глава 87    
С работен обем, непревишаващ 50 cm³ 8407 31 00 (PCE)
С работен обем, превишаващ 50 cm³, но непревишаващ 250 cm³    
С работен обем, превишаващ 50 cm³, но непревишаващ 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
С работен обем, превишаващ 125 cm³, но непревишаващ 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
С работен обем, превишаващ 250 cm³, но непревишаващ 1000 cm³    
С работен обем, превишаващ 250 cm³, но непревишаващ 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
С работен обем, превишаващ 500 cm³, но непревишаващ 1000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
С работен обем, превишаващ 1000 cm³    
Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с работен обем на двигателя, по-малък от 2800 cm³, на автомобилни превозни средства от № 8705 8407 34 10 (PCE)
Други    
Употребявани 8407 34 30 (PCE)
Нови, с работен обем    
Непревишаващ 1500 cm³ 8407 34 91 (PCE)
Превишаващ 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
Други двигатели    
С работен обем, непревишаващ 250 cm³ 8407 90 10 (PCE)
С работен обем, превишаващ 250 cm³    
Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с работен обем на двигателя, по-малък от 2800 cm³, на автомобилни превозни средства от № 8705 8407 90 50 (PCE)
Други    
С мощност, непревишаваща 10 kW 8407 90 80 (PCE)
С мощност, превишаваща 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)    
Двигатели за задвижване на кораби    
Употребявани    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 11 (PCE)
Други 8408 10 19 (PCE)
Нови, с мощност    
Непревишаваща 50 kW    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 23 (PCE)
Други 8408 10 27 (PCE)
Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 31 (PCE)
Други 8408 10 39 (PCE)
Превишаваща 100 kW, но непревишаваща 200 kW    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 41 (PCE)
Други 8408 10 49 (PCE)
Превишаваща 200 kW, но непревишаваща 300 kW    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 51 (PCE)
Други 8408 10 59 (PCE)
Превишаваща 300 kW, но непревишаваща 500 kW    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 61 (PCE)
Други 8408 10 69 (PCE)
Превишаваща 500 kW, но непревишаваща 1000 kW    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 71 (PCE)
Други 8408 10 79 (PCE)
Превишаваща 1000 kW, но непревишаваща 5000 kW    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 81 (PCE)
Други 8408 10 89 (PCE)
Превишаваща 5000 kW    
Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 89040010 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 89061000 8408 10 91 (PCE)
Други 8408 10 99 (PCE)
Двигатели от видовете, използвани за задвижване на превозните средства от глава 87    
Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 870110, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704 с работен обем на двигателя, по-малък от 2500 cm³, и на автомобилни превозни средства от № 8705 8408 20 10 (PCE)
Други    
За селскостопански и горски трактори с колела, с мощност    
Непревишаваща 50 kW 8408 20 31 (PCE)
Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW 8408 20 35 (PCE)
Превишаваща 100 kW 8408 20 37 (PCE)
За други превозни средства от глава 87, с мощност    
Непревишаваща 50 kW 8408 20 51 (PCE)
Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW 8408 20 55 (PCE)
Превишаваща 100 kW, но непревишаваща 200 kW 8408 20 57 (PCE)
Превишаваща 200 kW 8408 20 99 (PCE)
Други двигатели    
За задвижване на железопътни превозни средства 8408 90 21 (PCE)
Други    
Употребявани 8408 90 27 (PCE)
Нови, с мощност    
Непревишаваща 15 kW 8408 90 41 (PCE)
Превишаваща 15 kW, но непревишаваща 30 kW 8408 90 43 (PCE)
Превишаваща 30 kW, но непревишаваща 50 kW 8408 90 45 (PCE)
Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW 8408 90 47 (PCE)
Превишаваща 100 kW, но непревишаваща 200 kW 8408 90 61 (PCE)
Превишаваща 200 kW, но непревишаваща 300 kW 8408 90 65 (PCE)
Превишаваща 300 kW, но непревишаваща 500 kW 8408 90 67 (PCE)
Превишаваща 500 kW, но непревишаваща 1000 kW 8408 90 81 (PCE)
Превишаваща 1000 kW, но непревишаваща 5000 kW 8408 90 85 (PCE)
Превишаваща 5000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 или 8408    
За авиационни двигатели 8409 10 00  
Други    
Изключително или главно предназначени за бутални двигатели с искрово запалване 8409 91 00  
Други 8409 99 00  
84.10 Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им    
Хидравлични турбини и водни колела    
С мощност, непревишаваща 1000 kW 8410 11 00  
С мощност, превишаваща 1000 kW, но непревишаваща 10000 kW 8410 12 00  
С мощност, превишаваща 10000 kW 8410 13 00  
Части, включително регулаторите 8410 90 00  
84.11 Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини    
Турбореактивни двигатели    
С тяга, непревишаваща 25 kN 8411 11 00 (PCE)
С тяга, превишаваща 25 kN    
С тяга, превишаваща 25 kN, но непревишаваща 44 kN 8411 12 10 (PCE)
С тяга, превишаваща 44 kN, но непревишаваща 132 kN 8411 12 30 (PCE)
С тяга, превишаваща 132 kN 8411 12 80 (PCE)
Турбовитлови двигатели    
С мощност, непревишаваща 1100 kW 8411 21 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 1100 kW    
С мощност, превишаваща 1100 kW, но непревишаваща 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
Други газови турбини    
С мощност, непревишаваща 5000 kW 8411 81 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 5000 kW    
С мощност, превишаваща 5000 kW, но непревишаваща 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 20000 kW, но непревишаваща 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
С мощност, превишаваща 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
Части    
За турбореактивни или турбовитлови двигатели 8411 91 00  
Други 8411 99 00  
84.12 Други двигатели    
Реактивни двигатели, различни от турбореактивните 8412 10 00 (PCE)
Хидравлични двигатели    
С праволинейно движение (цилиндри)    
Хидравлични системи 8412 21 20  
Други 8412 21 80  
Други    
Хидравлични системи 8412 29 20  
Други    
Маслено-хидравлични двигатели 8412 29 81  
Други 8412 29 89  
Пневматични двигатели    
С праволинейно движение (цилиндри) 8412 31 00  
Други 8412 39 00  
Други    
Машини с водна или друга пара 8412 80 10  
Други 8412 80 80  
Части    
За реактивни двигатели, различни от турбореактивните 8412 90 20  
За хидравлични двигатели 8412 90 40  
Други 8412 90 80  
84.13 Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности    
Помпи с устройство за измерване или предназначени да имат такова устройство    
Помпи за подаване на гориво или смазочни масла от видовете, използвани в бензиностанциите, сервизите или гаражите 8413 11 00 (PCE)
Други 8413 19 00 (PCE)
Ръчни помпи, различни от тези от подпозиции 841311 или 841319 8413 20 00 (PCE)
Помпи за гориво, за масло или за охлаждаща течност за двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия    
Инжекционни помпи 8413 30 20 (PCE)
Други 8413 30 80 (PCE)
Бетонпомпи 8413 40 00 (PCE)
Други обемни помпи с възвратно-постъпателно действие    
Хидравлични агрегати 8413 50 20  
Дозиращи помпи 8413 50 40 (PCE)
Други    
Бутални помпи    
Маслено-хидравлични помпи 8413 50 61 (PCE)
Други 8413 50 69 (PCE)
Други 8413 50 80 (PCE)
Други обемни ротационни помпи    
Хидравлични агрегати 8413 60 20  
Други    
Зъбни помпи    
Маслено-хидравлични помпи 8413 60 31 (PCE)
Други 8413 60 39 (PCE)
Пластинкови (крилчати) помпи    
Маслено-хидравлични помпи 8413 60 61 (PCE)
Други 8413 60 69 (PCE)
Винтови (червячни) помпи 8413 60 70 (PCE)
Други 8413 60 80 (PCE)
Други центробежни помпи    
Потопяеми помпи    
Едностъпални 8413 70 21 (PCE)
Многостъпални 8413 70 29 (PCE)
Циркулационни помпи за централно отопление и топла вода 8413 70 30 (PCE)
Други, с нагнетателен отвор, с диаметър    
Непревишаващ 15 mm 8413 70 35 (PCE)
Превишаващ 15 mm    
Помпи с колела с канали и помпи със страничен канал 8413 70 45 (PCE)
Помпи с радиално оттичане    
Едностъпални    
За единичен поток    
Моноблок 8413 70 51 (PCE)
Други 8413 70 59 (PCE)
Многопоточни 8413 70 65 (PCE)
Многостъпални 8413 70 75 (PCE)
Други центробежни помпи    
Едностъпални 8413 70 81 (PCE)
Многостъпални 8413 70 89 (PCE)
Други помпи; елеватори за течности    
Помпи 8413 81 00 (PCE)
Елеватори за течности 8413 82 00 (PCE)
Части    
За помпи 8413 91 00  
За елеватори за течности 8413 92 00  
84.14 Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи; газонепроницаеми камери за биологическа защита, дори филтриращи    
Вакуумпомпи    
От видовете, използвани изключително или главно за производство на полупроводници или дисплеи с плосък екран 8414 10 15 (PCE)
Други    
Бутално-ротационни помпи, пластинкови ротационни помпи, молекулярни помпи и помпи Рутс 8414 10 25 (PCE)
Други    
Дифузионни помпи, криостатни помпи и адсорбционни помпи 8414 10 81 (PCE)
Други 8414 10 89 (PCE)
Въздушни помпи, ръчни или крачни    
Ръчни помпи за велосипеди и мотоциклети 8414 20 20 (PCE)
Други 8414 20 80 (PCE)
Компресори от видовете, използвани за хладилно оборудване    
С мощност, непревишаваща 0,4 kW 8414 30 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 0,4 kW    
Херметични или полухерметични 8414 30 81 (PCE)
Други 8414 30 89 (PCE)
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят    
С дебит, непревишаващ 2 m³/min 8414 40 10 (PCE)
С дебит, превишаващ 2 m³/min 8414 40 90 (PCE)
Вентилатори    
Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван, за покриви или за прозорци, с вграден електродвигател, с мощност, непревишаваща 125 W 8414 51 00 (PCE)
Други    
Вентилатори от видовете, използвани изключително или главно за охлаждане на микропроцесори, апарати за телекомуникация, автоматични машини за обработка на информация или единици на автоматични машини за обработка на информация 8414 59 15 (PCE)
Други    
Осови вентилатори 8414 59 25 (PCE)
Центробежни вентилатори 8414 59 35 (PCE)
Други 8414 59 95 (PCE)
Аспирационни чадъри, чиято най-голяма хоризонтална страна не превишава 120 cm 8414 60 00 (PCE)
Газонепроницаеми камери за биологическа защита 8414 70 00 (PCE)
Други    
Турбокомпресори    
Едностъпални 8414 80 11 (PCE)
Многостъпални 8414 80 19 (PCE)
Обемни компресори с възвратно-постъпателно действие, произвеждащи свръхналягане    
Непревишаващо 15 bar, с дебит на час    
Непревишаващ 60 m³ 8414 80 22 (PCE)
Превишаващ 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
Превишаващо 15 bar, с дебит на час    
Непревишаващ 120 m³ 8414 80 51 (PCE)
Превишаващ 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
Обемни ротационни компресори    
С един вал 8414 80 73 (PCE)
С няколко вала    
Винтови (червячни) 8414 80 75 (PCE)
Други 8414 80 78 (PCE)
Други 8414 80 80 (PCE)
Части 8414 90 00  
84.15 Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно    
От видовете, предназначени да бъдат фиксирани към прозорец, стена, таван или под, образуващи цяло тяло или от вида split-system (с разделени елементи)    
Образуващи цяло тяло 8415 10 10  
От вида split-system (с разделени елементи) 8415 10 90  
От видовете, използвани за климатизиране на въздуха на лицата в моторните превозни средства 8415 20 00  
Други    
С устройство за охлаждане и инверсионен клапан за термичния цикъл (термопомпи с обръщаемо действие) 8415 81 00  
Други, с устройство за охлаждане 8415 82 00  
Без устройство за охлаждане 8415 83 00  
Части 8415 90 00  
84.16 Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства    
Горелки с течно гориво    
С монтирано устройство за автоматичен контрол 8416 10 10 (PCE)
Други 8416 10 90 (PCE)
Други горелки, включително комбинираните    
Работещи изключително с газ, неразглобяеми (моноблок), с вграден вентилатор и устройство за контрол 8416 20 10 (PCE)
Други    
Комбинирани горелки 8416 20 20 (PCE)
Други 8416 20 80  
Автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства 8416 30 00  
Части 8416 90 00  
84.17 Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, включително пещите за изгаряне на отпадъци    
Пещи за пържене, топене или други термични обработки на руди или метали 8417 10 00  
Пещи за хляб, за сладкиши или бисквити    
Тунелни пещи 8417 20 10  
Други 8417 20 90  
Други    
Пещи за изпичане на керамични продукти 8417 80 30 (PCE)
Пещи за изпичане на цимент, стъкло или химически продукти 8417 80 50 (PCE)
Други 8417 80 70  
Части 8417 90 00  
84.18 Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415    
Комбинации от хладилник и фризер, снабдени с отделни външни врати или отделения, или с комбинация от тях    
С вместимост, превишаваща 340 литра 8418 10 20 (PCE)
Други 8418 10 80 (PCE)
Хладилници за домакински цели    
Компресорни    
С вместимост, превишаваща 340 литра 8418 21 10 (PCE)
Други    
Настолни 8418 21 51 (PCE)
За вграждане 8418 21 59 (PCE)
Други, с вместимост    
Непревишаваща 250 литра 8418 21 91 (PCE)
Превишаваща 250 литра, но непревишаваща 340 литра 8418 21 99 (PCE)
Други 8418 29 00 (PCE)
Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 800 литра    
С вместимост, непревишаваща 400 литра 8418 30 20 (PCE)
С вместимост, превишаваща 400 литра, но непревишаваща 800 литра 8418 30 80 (PCE)
Вертикални фризери с вместимост, непревишаваща 900 литра    
С вместимост, непревишаваща 250 литра 8418 40 20 (PCE)
С вместимост, превишаваща 250 литра, но непревишаваща 900 литра 8418 40 80 (PCE)
Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консервиране и излагане на продукти, с вградено оборудване за охлаждане или замразяване    
Витрини и шкафове за охлаждане или замразяване (с вграден охладител или изпарител)    
За замразени хранителни продукти 8418 50 11 (PCE)
Други 8418 50 19 (PCE)
Други мебели за охлаждане или замразяване 8418 50 90 (PCE)
Други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване; термопомпи    
Термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415 8418 61 00  
Други 8418 69 00  
Части    
Мебели, предназначени за вграждане в тях на охладително или замразително съоръжение 8418 91 00  
Други    
Изпарители и кондензатори, различни от тези за апаратите за домакински цели 8418 99 10  
Други 8418 99 90  
84.19 Апарати, устройства или лабораторна апаратура, дори с електрическо загряване (с изключение на пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване    
Неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване    
С моментално загряване, газови 8419 11 00  
Слънчеви нагреватели за вода 8419 12 00  
Други 8419 19 00  
Медико-хирургически или лабораторни стерилизатори 8419 20 00  
Сушилни    
Апарати за лиофилизация, устройства за сублимационно сушене и струйни сушилни 8419 33 00  
Други, за селскостопански продукти 8419 34 00  
Други, за дървен материал, хартиена маса, хартии или картони 8419 35 00  
Други 8419 39 00  
Апарати за дестилация или ректификация 8419 40 00  
Топлообменници    
Топлообменници, направени от флуорополимери и с входни и изходни тръби с вътрешен диаметър 3 cm или по-малко 8419 50 20  
Други 8419 50 80  
Апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове 8419 60 00  
Други апарати и устройства    
За приготвяне на топли напитки или печене или загряване на хранителни продукти    
Кафемашини и други апарати за приготвяне на топли напитки 8419 81 20  
Други 8419 81 80  
Други    
Охладителни кули и подобни съоръжения за директно охлаждане (без делителни стени) посредством рециркулация на водата 8419 89 10  
Апарати и устройства за вакуумна метализация 8419 89 30  
Други 8419 89 98  
Части    
За стерилизаторите от подпозиция 84192000 8419 90 15  
Други 8419 90 85  
84.20 Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини    
Каландри и валци    
От видовете, използвани в текстилната промишленост 8420 10 10  
От видовете, използвани в хартиената промишленост 8420 10 30  
Други    
Ролни ламинатори от видовете, използвани изключително или главно в производството на основи за печатни платки или печатни платки 8420 10 81  
Други 8420 10 89  
Части    
Цилиндри    
Чугунени 8420 91 10  
Други 8420 91 80  
Други 8420 99 00  
84.21 Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове    
Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки    
Млекарски центрофуги 8421 11 00  
Изстисквачки за бельо 8421 12 00 (PCE)
Други    
Центрофуги от видовете, използвани в лабораториите 8421 19 20  
Други 8421 19 70  
Апарати за филтриране или пречистване на течности    
За филтриране или пречистване на води 8421 21 00  
За филтриране или пречистване на напитки, различни от водата 8421 22 00  
Маслени и горивни филтри за двигатели с вътрешно горене 8421 23 00  
Други    
Изработени от флуорополимери и с дебелина на филтъра или на мембраната на пречиствателното устройство непревишаваща 140 микрона 8421 29 20  
Други 8421 29 80  
Апарати за филтриране или пречистване на газове    
Входни филтри за въздух за двигатели с вътрешно горене 8421 31 00  
Каталитични преобразуватели или филтри за прахови частици, дори комбинирани, за пречистване или филтриране на отработени газове от двигатели с вътрешно горене 8421 32 00  
Други    
С корпус от неръждаема стомана, с входни и изходни тръби с вътрешен диаметър непревишаващ 1,3 cm 8421 39 15  
Други    
Апарати за филтриране или пречистване на въздуха 8421 39 25  
Апарати за филтриране или пречистване на други газове    
Чрез каталитичен метод 8421 39 35  
Други 8421 39 85  
Части    
За центрофуги, включително за центрофугалните изстисквачки 8421 91 00  
Други    
Части от машини и апарати от подпозиции 84212920 или 84213915 8421 99 10  
Други 8421 99 90  
84.22 Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и подобни опаковки; други машини и устройства за пакетиране или опаковане на стоки (включително машините и устройствата за опаковане в термосвиваемо фолио); машини и устройства за газиране на напитки    
Миялни машини за съдове    
За домакински цели 8422 11 00 (PCE)
Други 8422 19 00 (PCE)
Машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове 8422 20 00  
Машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и подобни опаковки; машини и устройства за газиране на напитки 8422 30 00  
Други машини и устройства за пакетиране или опаковане на стоки (включително машините и устройствата за опаковане в термосвиваемо фолио) 8422 40 00  
Части    
За миялни машини за съдове 8422 90 10  
Други 8422 90 90  
84.23 Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне    
Везни за измерване теглото на хора, включително везните за бебета; домакински везни    
Домакински везни 8423 10 10 (PCE)
Други 8423 10 90 (PCE)
Кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори    
Използващи електронни средства за измерване на тежести 8423 20 10 (PCE)
Други 8423 20 90 (PCE)
Кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и кантари и везни за претегляне и пълнене в чували или кутии или за дозиране    
Използващи електронни средства за измерване на тежести 8423 30 10 (PCE)
Други 8423 30 90 (PCE)
Други апарати и инструменти за претегляне    
Измерващи не повече от 30 kg    
Използващи електронни средства за измерване на тежести    
Автоматични уреди за контрол, функциониращи чрез сравняване с предварително определено тегло, включително механични тегловни сортировачки 8423 81 21 (PCE)
Апарати и инструменти за претегляне и етикетиране на опаковани стоки 8423 81 23 (PCE)
Везни за магазини 8423 81 25 (PCE)
Други 8423 81 29 (PCE)
Други 8423 81 80 (PCE)
Измерващи повече от 30 kg, но не повече от 5000 kg    
Използващи електронни средства за измерване на тежести, с изключение на уреди за претегляне на моторни превозни средства 8423 82 20 (PCE)
Други    
Автоматични уреди за контрол, функциониращи чрез сравняване с предварително определено тегло, включително механични тегловни сортировачки 8423 82 81 (PCE)
Други 8423 82 89 (PCE)
Други    
Използващи електронни средства за измерване на тежести 8423 89 20 (PCE)
Други 8423 89 80 (PCE)
Теглилки за всякакви уреди за претегляне; части за уреди или инструменти за претегляне    
Части на инструменти за претегляне от подпозиции 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 или 84238920 8423 90 10  
Други 8423 90 90  
84.24 Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприцпистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи    
Пожарогасители, дори заредени 8424 10 00  
Шприцпистолети и подобни апарати 8424 20 00  
Пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи    
Апарати за почистване с вода, с вграден двигател    
Снабдени със загряващо устройство 8424 30 01 (PCE)
Други 8424 30 08 (PCE)
Други машини и апарати    
Със сгъстен въздух 8424 30 10  
Други 8424 30 90  
Пръскачки за земеделски или градинарски цели    
Преносими пръскачки 8424 41 00 (PCE)
Други    
Пръскачки или прахоразпръсквачки, предназначени да бъдат носени или теглени от трактор 8424 49 10 (PCE)
Други 8424 49 90 (PCE)
Други апарати    
За земеделски или градинарски цели    
Устройства за поливане 8424 82 10  
Други 8424 82 90  
Други    
Механични апарати за изхвърляне, диспергиране или пулверизиране от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки или сглобки на печатни платки 8424 89 40  
Други 8424 89 70  
Части    
Части на механични апарати от подпозиция 84248940 8424 90 20  
Други 8424 90 80  
84.25 Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове    
Полиспасти    
С електродвигател 8425 11 00 (PCE)
Други 8425 19 00 (PCE)
Лебедки; кабестани    
С електродвигател 8425 31 00 (PCE)
Други 8425 39 00 (PCE)
Крикове    
Неподвижни подемници, използвани в гаражите 8425 41 00 (PCE)
Други крикове, хидравлични 8425 42 00 (PCE)
Други 8425 49 00 (PCE)
84.26 Мачтово-стрелови дериккранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове    
Мостови кранове, мостови греди, козлови кранове, претоварващи мостове и контейнерообработващи (обкрачващи) кари    
Мостови кранове и мостови греди, върху неподвижни носачи 8426 11 00  
Подвижни козлови кранове върху гуми и контейнерообработващи (обкрачващи) кари 8426 12 00  
Други 8426 19 00  
Кулокранове 8426 20 00  
Портални кранове 8426 30 00  
Други самоходни машини и устройства    
Върху гуми 8426 41 00  
Други 8426 49 00  
Други машини и устройства    
Предназначени да бъдат монтирани върху пътно превозно средство    
Хидравлични кранове за товарене или разтоварване на превозни средства 8426 91 10 (PCE)
Други 8426 91 90  
Други 8426 99 00  
84.27 Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство    
Кари, самоходни, с електродвигател    
С височина на подема 1 m или повече 8427 10 10 (PCE)
Други 8427 10 90 (PCE)
Други самоходни кари    
С височина на подема 1 m или повече    
Кари високоповдигачи с висока проходимост 8427 20 11 (PCE)
Други 8427 20 19 (PCE)
Други 8427 20 90 (PCE)
Други кари 8427 90 00 (PCE)
84.28 Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)    
Асансьори и товароподемници    
Електрически 8428 10 20  
Други 8428 10 80  
Пневматични подемници или транспортьори    
За стоки в насипно състояние 8428 20 20  
Други 8428 20 80  
Други подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за стоки    
Специално предназначени за мини или други подземни работи 8428 31 00  
Други, с кофа 8428 32 00  
Други, с лента или ремък 8428 33 00  
Други    
Ролкови транспортьори или конвейери 8428 39 20  
Други 8428 39 90  
Ескалатори и движещи се пътеки 8428 40 00  
Въжени линии (включително седалковите и скивлековете); механизми за теглене на въжени железници 8428 60 00  
Промишлени роботи 8428 70 00  
Други машини и устройства    
Товарачни машини, специално пригодени за използване в селското стопанство    
Пригодени за прикачване към селскостопански трактор 8428 90 71  
Други 8428 90 79  
Други 8428 90 90  
84.29 Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци    
Булдозери    
Верижни 8429 11 00 (PCE)
Други 8429 19 00 (PCE)
Грейдери 8429 20 00 (PCE)
Скрепери 8429 30 00 (PCE)
Трамбовъчни машини и пътни валяци    
Пътни валяци    
Вибрационни 8429 40 10 (PCE)
Други 8429 40 30 (PCE)
Трамбовъчни машини 8429 40 90 (PCE)
Механични лопати, екскаватори, товарачни машини и лопаткови товарачи    
Товарачни машини и лопаткови товарачи с челно товарене    
Товарачни машини, специално пригодени за мини или за други подземни работи 8429 51 10 (PCE)
Други    
Верижни товарачни машини 8429 51 91 (PCE)
Други 8429 51 99 (PCE)
Машини, чиято работна платформа може да извършва въртене на 360°    
Верижни екскаватори 8429 52 10 (PCE)
Други 8429 52 90 (PCE)
Други 8429 59 00 (PCE)
84.30 Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; машини за почистване на сняг (несамоходни)    
Пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти 8430 10 00 (PCE)
Машини за почистване на сняг (несамоходни) 8430 20 00 (PCE)
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии    
Самоходни 8430 31 00  
Други 8430 39 00  
Други машини за сондиране или пробиване    
Самоходни 8430 41 00  
Други 8430 49 00  
Други машини и устройства, самоходни 8430 50 00  
Други машини и устройства, несамоходни    
Машини и устройства за трамбоване или уплътняване 8430 61 00 (PCE)
Други 8430 69 00  
84.31 Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от № 8425 до 8430    
За машини или апарати от № 8425 8431 10 00  
За машини или апарати от № 8427 8431 20 00  
За машини или апарати от № 8428    
За асансьори, товароподемници или ескалатори 8431 31 00  
Други 8431 39 00  
За машини или апарати от № 8426, 8429 или 8430    
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки 8431 41 00  
Ножове на булдозери 8431 42 00  
Части за машини за сондиране или пробиване от подпозиция 843041 или 843049 8431 43 00  
Други    
Изляти или формовани, от чугун, желязо или стомана 8431 49 20  
Други 8431 49 80  
84.32 Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки    
Плугове 8432 10 00 (PCE)
Брани, разрохвачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене    
Дискови брани 8432 21 00 (PCE)
Други    
Разрохвачки и култиватори 8432 29 10 (PCE)
Брани 8432 29 30 (PCE)
Моторни окопвачки 8432 29 50 (PCE)
Други 8432 29 90 (PCE)
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини    
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини за директна сеитба с нулева обработка на почвата 8432 31 00 (PCE)
Други    
Сеялки    
Прецизни, с централно управление 8432 39 11 (PCE)
Други 8432 39 19 (PCE)
Садачни и разсадосадачни машини 8432 39 90 (PCE)
Разпръсквачи на торове    
Разпръсквачи на оборски тор 8432 41 00 (PCE)
Разпръсквачи на торове 8432 42 00 (PCE)
Други машини и устройства 8432 80 00  
Части 8432 90 00  
84.33 Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от машините и устройствата от № 8437    
Косачки за тревни площи    
С двигател, чието приспособление за рязане се върти хоризонтално    
Електрически 8433 11 10 (PCE)
Други    
Самоходни    
Със седалка 8433 11 51 (PCE)
Други 8433 11 59 (PCE)
Други 8433 11 90 (PCE)
Други    
С двигател    
Електрически 8433 19 10 (PCE)
Други    
Самоходни    
Със седалка 8433 19 51 (PCE)
Други 8433 19 59 (PCE)
Други 8433 19 70 (PCE)
Без двигател 8433 19 90 (PCE)
Сенокосачки, включително режещите устройства за монтиране върху трактор    
С двигател 8433 20 10 (PCE)
Други    
Пригодени за теглене или носене от трактор 8433 20 50 (PCE)
Други 8433 20 90 (PCE)
Други машини и устройства за сенокос 8433 30 00 (PCE)
Преси за слама или фураж, включително преси-събирачки 8433 40 00 (PCE)
Други машини и устройства за събиране на реколтата; машини и устройства за вършитба    
Зърнокомбайни 8433 51 00 (PCE)
Други машини и устройства за вършитба 8433 52 00 (PCE)
Машини за събиране на корени или грудки    
Машини за събиране на картофи 8433 53 10 (PCE)
Машини за орязване на корените на цвеклото и машини за събиране на цвекло 8433 53 30 (PCE)
Други 8433 53 90 (PCE)
Други    
Машини за събиране на фураж:    
Самоходни 8433 59 11 (PCE)
Други 8433 59 19 (PCE)
Други 8433 59 85 (PCE)
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти 8433 60 00  
Части 8433 90 00  
84.34 Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати    
Доилни машини 8434 10 00  
Млекопреработващи машини и апарати 8434 20 00  
Части 8434 90 00  
84.35 Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки    
Машини и устройства 8435 10 00  
Части 8435 90 00  
84.36 Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството    
Машини и апарати за подготвянето на храни или ярма за животните 8436 10 00  
Машини и апарати за птицевъдството, включително инкубаторите и брудерите    
Инкубатори и брудери 8436 21 00  
Други 8436 29 00  
Други машини и апарати    
За лесовъдството 8436 80 10 (PCE)
Други 8436 80 90  
Части    
За машини или апарати за птицевъдството 8436 91 00  
Други 8436 99 00  
84.37 Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения; машини и устройства за мелничарството или за обработка на житни култури или сухи бобови растения, различни от машините и устройствата, използвани във фермите    
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения 8437 10 00 (PCE)
Други машини и устройства 8437 80 00  
Части 8437 90 00  
84.38 Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от машините и апаратите за екстракция или приготвяне на нелетливи растителни или животински или микробни масла или мазнини    
Машини и апарати за производство на хляб, сладкиши, бисквити или за производство на макаронени изделия    
За производство на хляб, сладкиши или бисквити 8438 10 10  
За производство на макаронени изделия 8438 10 90  
Машини и апарати за производство на захарни изделия или за производство на какао или шоколад 8438 20 00  
Машини и апарати за производство на захар 8438 30 00  
Машини и апарати за пивоварството 8438 40 00  
Машини и апарати за обработка на месо 8438 50 00  
Машини и апарати за преработка на плодове или зеленчуци 8438 60 00  
Други машини и апарати    
За обработка на кафе или чай 8438 80 10  
Други    
За производство на напитки 8438 80 91  
Други 8438 80 99  
Части 8438 90 00  
84.39 Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон    
Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали 8439 10 00  
Машини и апарати за производство на хартия или картон 8439 20 00  
Машини и апарати за дообработка на хартия или картон 8439 30 00  
Части    
За машини или апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали 8439 91 00  
Други 8439 99 00  
84.40 Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машините за зашиване на листове    
Машини и устройства    
Машини за нагъване 8440 10 10  
Машини за събиране 8440 10 20  
Машини за шиене или подшиване 8440 10 30  
Машини за подвързване чрез лепене 8440 10 40  
Други 8440 10 90  
Части 8440 90 00  
84.41 Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия    
Машини за рязане на хартия    
Резачки бобинарки 8441 10 10  
Машини за надлъжно или напречно рязане 8441 10 20  
Права гилотина 8441 10 30  
Други 8441 10 70  
Машини за производство на чували, торбички или пликове 8441 20 00  
Машини за производство на кутии, каси, тръби, барабани или други подобни опаковки чрез методи, различни от формоване 8441 30 00  
Машини за отливане на артикули от хартиена маса, хартия или картон 8441 40 00  
Други машини и устройства 8441 80 00  
Части    
За машини за рязане на хартия 8441 90 10  
Други 8441 90 90  
84.42 Машини, устройства и оборудване (различни от машините от № 8456 до 8465) за подготвяне или производство на клишета, плочи, цилиндри или други отпечатващи детайли; клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести, шлайфани)    
Машини, устройства и оборудване 8442 30 00 (PCE)
Части за тези машини, устройства или оборудване 8442 40 00  
Клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести, шлайфани) 8442 50 00  
84.43 Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442; други печатащи устройства, копирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си; части и принадлежности    
Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442    
Офсетни печатарски машини и устройства, захранвани чрез рула 8443 11 00 (PCE)
Офсетни печатарски машини и устройства за канцеларски нужди, захранвани с листове с формат 22 × 36 cm или по-малко в несгънато положение 8443 12 00 (PCE)
Други офсетни печатарски машини и устройства    
Захранвани с листове    
Употребявани 8443 13 10 (PCE)
Нови, работещи с листове с формат    
Непревишаващ 53 × 75 cm 8443 13 32 (PCE)
Превишаващ 53 × 75 cm, но непревишаващ 75 × 107 cm 8443 13 34 (PCE)
Превишаващ 75 × 107 cm 8443 13 38 (PCE)
Други 8443 13 90 (PCE)
Типографски печатарски машини и устройства, захранвани чрез рула, с изключение на флексографските 8443 14 00 (PCE)
Типографски печатарски машини и устройства, различни от тези, захранвани чрез рула, с изключение на флексографските 8443 15 00 (PCE)
Флексографски печатарски машини и устройства 8443 16 00 (PCE)
Хелиографни печатарски машини и устройства 8443 17 00 (PCE)
Други    
За печатане на текстилни материали 8443 19 20 (PCE)
Използвани при производството на полупроводници 8443 19 40 (PCE)
Други 8443 19 70 (PCE)
Други печатащи устройства, копирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си    
Машини, изпълняващи най-малко две от следните функции: печатане, копиране или предаване на факсове, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа 8443 31 00 (PCE)
Други, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа    
Печатащи устройства 8443 32 10 (PCE)
Други 8443 32 80 (PCE)
Други 8443 39 00 (PCE)
Части и принадлежности    
Части и принадлежности за машините и устройствата, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442    
За машините от подпозиция 84431940 8443 91 10  
Други    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8443 91 91  
Други 8443 91 99  
Други    
Електронни сглобки 8443 99 10  
Други 8443 99 90  
84.44 Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали    
Машини за екструдиране 8444 00 10 (PCE)
Други 8444 00 90 (PCE)
84.45 Машини за подготовка на текстилни материали, машини за предене, за скатяване или за пресукване на текстилни материали и други машини и устройства за производство на текстилни прежди; бобинарки (включително шпулмашините) или машини за намотаване на текстилни материали и машини за подготовка на текстилни прежди с цел използването им в машините от № 8446 или 8447    
Машини за подготовка на текстилни материали    
Дараци 8445 11 00 (PCE)
Гребенни (решещи) машини 8445 12 00 (PCE)
Предпредачни (флаер) машини 8445 13 00 (PCE)
Други 8445 19 00 (PCE)
Предачни машини за текстилни материали 8445 20 00 (PCE)
Машини за скатяване или пресукване на текстилни материали 8445 30 00 (PCE)
Бобинарки (включително шпулмашините) или машини за намотаване на текстилни материали 8445 40 00 (PCE)
Други 8445 90 00 (PCE)
84.46 Тъкачни станове    
За тъкани с широчина, непревишаваща 30 cm 8446 10 00 (PCE)
За тъкани с широчина, превишаваща 30 cm, със совалки    
С двигател 8446 21 00 (PCE)
Други 8446 29 00 (PCE)
За тъкани с широчина, превишаваща 30 cm, без совалки 8446 30 00 (PCE)
84.47 Машини за трикотаж, прошивноплетачни машини, машини за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе или тъфтинг машини    
Кръглоплетачни машини    
С цилиндър с диаметър, непревишаващ 165 mm 8447 11 00 (PCE)
С цилиндър с диаметър, превишаващ 165 mm 8447 12 00 (PCE)
Линейноплетачни машини; прошивноплетачни машини    
Основоплетачни машини, включително Рашел машини; прошивноплетачни машини 8447 20 20 (PCE)
Други 8447 20 80 (PCE)
Други 8447 90 00 (PCE)
84.48 Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444, 8445, 8446 или 8447 (например нищелкови и жакардови механизми, автоматични спирачи за основата и вътъка, механизми за промяна на совалките); части или принадлежности, изключително или главно предназначени за машините от настоящата позиция или от № 8444, 8445, 8446 или 8447 (например вретена, перки, гарнитури за дараци, бърда, иглени планки, филиери, совалки, нищелки и нищелкови рамки, игли, платини, куки)    
Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444, 8445, 8446 или 8447    
Нищелкови и жакардови механизми; механизми за намаляване броя на картите и машини за перфориране и копиране на картите; машини за завързване на картите след перфорация 8448 11 00  
Други 8448 19 00  
Части и принадлежности за машините от № 8444 или за техните спомагателни машини или устройства 8448 20 00  
Части и принадлежности за машините от № 8445 или за техните спомагателни машини или устройства    
Гарнитури за дараци 8448 31 00  
За машините за подготвяне на текстилни материали, различни от гарнитурите за дараци 8448 32 00  
Вретена и техните перки, гривни и бегачи 8448 33 00  
Други 8448 39 00  
Части и принадлежности за тъкачни станове или за техните спомагателни машини или устройства    
Бърда, нищелки и нищелкови рамки 8448 42 00  
Други 8448 49 00  
Части и принадлежности за машините или устройствата от № 8447 или за техните спомагателни машини или устройства    
Платини, игли и други артикули, използвани при образуването на бримките    
Платини 8448 51 10  
Други 8448 51 90  
Други 8448 59 00  
84.49 Машини и устройства за производство или довършване на филц или нетъкан текстил, на парчета или във форми, включително машините и устройствата за производство на шапки от филц; шапкарски калъпи 8449 00 00  
84.50 Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене    
Машини с капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо    
Напълно автоматизирани машини    
С капацитет, непревишаващ 6 kg сухо бельо    
С фронтално зареждане 8450 11 11 (PCE)
С горно зареждане 8450 11 19 (PCE)
С капацитет, превишаващ 6 kg, но непревишаващ 10 kg сухо бельо 8450 11 90 (PCE)
Други машини с вградена центрофугална изстисквачка 8450 12 00 (PCE)
Други 8450 19 00 (PCE)
Машини с капацитет, превишаващ 10 kg сухо бельо 8450 20 00 (PCE)
Части 8450 90 00  
84.51 Машини и устройства (различни от машините от № 8450) за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (включително пресите за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране, промазване или импрегниране на прежди, тъкани или изделия от текстилни материали и машини за покриване на тъканите или други основи, използвани за производство на подови настилки, такива като линолеум; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъканите    
Машини за сухо почистване 8451 10 00  
Машини за сушене    
С капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо 8451 21 00  
Други 8451 29 00  
Машини и преси за гладене, включително пресите за фиксиране 8451 30 00 (PCE)
Машини за пране, избелване или боядисване 8451 40 00  
Машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъканите 8451 50 00  
Други машини и устройства    
Машини за нанасяне на покритие върху тъкани или други основи, използвани за производство на линолеум или други подови настилки 8451 80 10  
Машини за апретиране 8451 80 30  
Други 8451 80 80  
Части 8451 90 00  
84.52 Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от № 8440; мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини    
Шевни машини за домакински цели    
Шевни машини само за совалков бод, чиято глава тежи най-много 16 kg без двигател или 17 kg с двигател; глави за шевни машини само за совалков бод, тежащи най-много 16 kg без двигател или 17 kg с двигател    
Шевни машини с единична стойност (без поставки, маси или мебели), превишаваща 65 EUR 8452 10 11 (PCE)
Други 8452 10 19 (PCE)
Други шевни машини и други глави за шевни машини 8452 10 90 (PCE)
Други шевни машини    
Автоматични 8452 21 00 (PCE)
Други 8452 29 00 (PCE)
Игли за шевни машини 8452 30 00 (100)
Мебели, поставки и капаци за шевни машини, и техните части; други части за шевни машини 8452 90 00  
84.53 Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство или поправка на обувки или други кожени изделия, различни от шевните машини    
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи 8453 10 00  
Машини и устройства за производство или поправка на обувки 8453 20 00  
Други машини и апарати 8453 80 00  
Части 8453 90 00  
84.54 Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост    
Конвертори 8454 10 00  
Кокили и леярски кофи 8454 20 00  
Машини за отливане    
Машини за леене под налягане 8454 30 10  
Други 8454 30 90  
Части 8454 90 00  
84.55 Валцовъчни машини за метали и техните валци    
Валцовъчни машини за тръби 8455 10 00  
Други валцовъчни машини    
Горещовалцовъчни машини и комбинирани валцовъчни машини за горещо и студено валцоване 8455 21 00  
Студеновалцовъчни машини 8455 22 00  
Валци за валцовъчни машини    
От чугун 8455 30 10  
От кована стомана    
Работни валци за горещо валцовaне; опорни валци за горещо и за студено валцоване 8455 30 31  
Работни валци за студено валцовaне 8455 30 39  
Други 8455 30 90  
Други части 8455 90 00  
84.56 Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена дъга; машини за водоструйно рязане    
Работещи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи    
Работещи чрез лазерни лъчи    
от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки, сглобки на печатни платки, части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация 8456 11 10 (PCE)
Други 8456 11 90 (PCE)
Работещи чрез други светлинни или фотонни лъчи    
от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки, сглобки на печатни платки, части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация 8456 12 10 (PCE)
Други 8456 12 90 (PCE)
Работещи чрез ултразвук 8456 20 00 (PCE)
Работещи чрез електроерозия    
С цифрово управление    
Нишкови 8456 30 11 (PCE)
Други 8456 30 19 (PCE)
Други 8456 30 90 (PCE)
Работещи чрез плазмена дъга 8456 40 00 (PCE)
Машини за водоструйно рязане 8456 50 00 (PCE)
Други 8456 90 00 (PCE)
84.57 Обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни агрегатни машини за обработка на метали    
Обработващи центрове    
Хоризонтални 8457 10 10 (PCE)
Други 8457 10 90 (PCE)
Еднопозиционни агрегатни машини 8457 20 00 (PCE)
Многопозиционни агрегатни машини    
С цифрово управление 8457 30 10 (PCE)
Други 8457 30 90 (PCE)
84.58 Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал    
Хоризонтални стругове    
С цифрово управление    
Струговащи центрове 8458 11 20 (PCE)
Автоматични стругове    
Едношпинделни 8458 11 41 (PCE)
Многошпинделни 8458 11 49 (PCE)
Други 8458 11 80 (PCE)
Други 8458 19 00 (PCE)
Други стругове    
С цифрово управление    
Струговащи центрове 8458 91 20 (PCE)
Други 8458 91 80 (PCE)
Други 8458 99 00 (PCE)
84.59 Инструментални машини (включително обработващи единици с направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба на металите чрез отнемане на материал, различни от струговете (включително струговащите центрове) от № 8458    
Обработващи единици с направляващи 8459 10 00 (PCE)
Други машини за пробиване    
С цифрово управление 8459 21 00 (PCE)
Други 8459 29 00 (PCE)
Други разстъргващо-фрезови машини    
С цифрово управление 8459 31 00 (PCE)
Други 8459 39 00 (PCE)
Други машини за разстъргване    
С цифрово управление 8459 41 00 (PCE)
Други 8459 49 00 (PCE)
Конзолни фрезови машини    
С цифрово управление 8459 51 00 (PCE)
Други 8459 59 00 (PCE)
Други фрезови машини    
С цифрово управление    
Машини за фрезоване на инструменти 8459 61 10 (PCE)
Други 8459 61 90 (PCE)
Други    
Машини за фрезоване на инструменти 8459 69 10 (PCE)
Други 8459 69 90 (PCE)
Други машини за нарязване на външна или вътрешна резба 8459 70 00 (PCE)
84.60 Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване, притриване, полиране или други довършителни операции за обработка на метали или металокерамики с помощта на шлифовъчни дискове, абразиви или полиращи средства, различни от зъбонарезните или зъбошевинговъчни машини от № 8461    
Машини за шлифоване на плоски повърхности    
С цифрово управление 8460 12 00 (PCE)
Други 8460 19 00 (PCE)
Други машини за шлифоване    
Безцентрови шлайфмашини, с цифрово управление 8460 22 00 (PCE)
Други машини за шлифоване на цилиндрични повърхности, с цифрово управление 8460 23 00 (PCE)
Други, с цифрово управление 8460 24 00 (PCE)
Други    
За цилиндрични повърхности 8460 29 10 (PCE)
Други 8460 29 90 (PCE)
Заточващи машини    
С цифрово управление 8460 31 00 (PCE)
Други 8460 39 00 (PCE)
Машини за притриване    
С цифрово управление 8460 40 10 (PCE)
Други 8460 40 90 (PCE)
Други 8460 90 00 (PCE)
84.61 Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, нито включени другаде    
Шепинги и дълбачни машини 8461 20 00 (PCE)
Протяжни машини    
С цифрово управление 8461 30 10 (PCE)
Други 8461 30 90 (PCE)
Зъбонарезни или зъбошевинговъчни машини    
Зъбонарезни машини    
За нарязване на цилиндрични зъбни колела    
С цифрово управление 8461 40 11 (PCE)
Други 8461 40 19 (PCE)
За нарязване на други зъбни колела    
С цифрово управление 8461 40 31 (PCE)
Други 8461 40 39 (PCE)
Зъбошевинговъчни машини    
Чието позициониране в една от осите може да бъде регулирано с точност най-малко 0,01 mm    
С цифрово управление 8461 40 71 (PCE)
Други 8461 40 79 (PCE)
Други 8461 40 90 (PCE)
Изрязващи или отрезни машини    
Изрязващи машини    
С циркуляр 8461 50 11 (PCE)
Други 8461 50 19 (PCE)
Отрезни машини 8461 50 90 (PCE)
Други 8461 90 00 (PCE)
84.62 Инструментални машини (включително пресите) за обработване на метал чрез коване или щамповане (с изключение на валцовъчните машини); инструментални машини (включително пресите, линиите за надлъжно рязане и линиите за напречно рязане) за обработване на метал чрез огъване, прегъване, изправяне, ножично рязане, щанцоване, изсичане или контурно рязане чрез изсичане в точка (с изключение на изтеглячните машини); преси за обработка на метали или метални карбиди, различни от посочените по-горе    
Машини за формоване в горещо състояние, за щамповане (включително пресите) и чукове за коване в горещо състояние    
Машини за коване в закрита щампа    
С цифрово управление 8462 11 10 (PCE)
Други 8462 11 90 (PCE)
Други    
С цифрово управление 8462 19 10 (PCE)
Други 8462 19 90 (PCE)
Машини за огъване, прегъване, изправяне (включително листощамповъчни преси) за листов прокат    
Машини за формоване на профили    
С цифрово управление 8462 22 10 (PCE)
Други 8462 22 90 (PCE)
Листощамповъчни преси с цифрово управление 8462 23 00 (PCE)
Преси за огъване на плочи, с цифрово управление 8462 24 00 (PCE)
Ролкови огъващи машини с цифрово управление 8462 25 00 (PCE)
Други машини за огъване, прегъване, изправяне, с цифрово управление 8462 26 00 (PCE)
Други 8462 29 00 New (PCE)
Линии за надлъжно рязане, линии за напречно рязане и други листорезни машини (с изключение на пресите) за листов прокат, различни от комбинираните машини за щанцоване и рязане на листов метал    
Линии за надлъжно рязане и линии за напречно рязане    
С цифрово управление 8462 32 10 (PCE)
Други 8462 32 90 (PCE)
Листорезни машини с цифрово управление 8462 33 00 (PCE)
Други 8462 39 00 (PCE)
Машини за щанцоване, изсичане или контурно рязане чрез изсичане в точка (с изключение на пресите) за листов прокат, включително комбинирани машини за щанцоване и рязане на листов метал    
С цифрово управление 8462 42 00 (PCE)
Други 8462 49 00 (PCE)
Машини за обработка на тръби, кухи профили и пръти (с изключение на пресите)    
С цифрово управление 8462 51 00 (PCE)
Други 8462 59 00 (PCE)
Преси за студена обработка на металите    
Хидравлични преси    
С цифрово управление 8462 61 10 (PCE)
Други 8462 61 90 (PCE)
Механични преси    
С цифрово управление 8462 62 10 (PCE)
Други 8462 62 90 (PCE)
Сервопреси    
С цифрово управление 8462 63 10 (PCE)
Други 8462 63 90 (PCE)
Други    
С цифрово управление 8462 69 10 (PCE)
Други 8462 69 90 (PCE)
Други    
С цифрово управление 8462 90 10 (PCE)
Други 8462 90 90 (PCE)
84.63 Други инструментални машини за обработка на метали или металокерамики, работещи без отнемане на материал    
Изтеглячни машини за пръти, тръби, профили, телове или подобни    
Изтеглячни машини за тел 8463 10 10 (PCE)
Други 8463 10 90 (PCE)
Машини за изработване на външна или вътрешна резба чрез накатяване или валцоване 8463 20 00 (PCE)
Машини за изработване на изделия от тел 8463 30 00 (PCE)
Други 8463 90 00 (PCE)
84.64 Инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло    
Машини за рязане 8464 10 00 (PCE)
Машини за шлифоване или полиране    
За обработка на стъкло    
На оптични стъкла 8464 20 11 (PCE)
Други 8464 20 19  
Други 8464 20 80  
Други 8464 90 00  
84.65 Инструментални машини (включително машините за забиване на пирони, захващане със скоби, залепване или съединяване по друг начин) за обработка на дърво, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали    
Машини, които могат да извършват различни видове обработващи операции, без смяна на инструментите между операциите    
С ръчно подаване на обработвания детайл между отделните операции 8465 10 10 (PCE)
Без ръчно подаване на обработвания детайл между отделните операции 8465 10 90 (PCE)
Обработващи центрове 8465 20 00 (PCE)
Други    
Машини за рязане    
Лентови 8465 91 10 (PCE)
Циркулярни триони 8465 91 20 (PCE)
Други 8465 91 90 (PCE)
Машини за заглаждане или стъргане; машини за фрезоване или орнаментиране 8465 92 00 (PCE)
Машини за шлифоване или полиране 8465 93 00 (PCE)
Машини за огъване или съединяване 8465 94 00 (PCE)
Машини за пробиване или дълбане 8465 95 00 (PCE)
Машини за цепене, за нарязване или за развиване 8465 96 00 (PCE)
Други 8465 99 00 (PCE)
84.66 Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините от № 8456 до 8465, включително приспособленията за закрепване на обработваните детайли и държачите на инструменти, автоматичните резбонарезни глави, разделителните приспособления и другите специални приспособления, които се монтират върху машини; държачи на ръчни инструменти от всякакви видове    
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави    
Държачи на инструменти    
Патронници, цанги и втулки 8466 10 20  
Други    
За стругове 8466 10 31  
Други 8466 10 38  
Автоматични резбонарезни глави 8466 10 80  
Приспособления за закрепване на детайли    
Екипировки за механична обработка и техните комплекти от стандартни части 8466 20 20  
Други    
За стругове 8466 20 91  
Други 8466 20 98  
Делителни глави и други специални приспособления, които се монтират на машините 8466 30 00  
Други    
За машините от № 8464    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8466 91 20  
Други 8466 91 95  
За машините от № 8465    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8466 92 20  
Други 8466 92 80  
За машините от № 8456 до 8461    
Части и принадлежности за машини от подпозиции 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 или 846150 от вид, използван единствено или главно за производство на печатни платки, сглобки с печатни платки, части от № 8517, или части от автоматични машини за обработка на информация 8466 93 40  
Други    
За машините от подпозиция 84565000 8466 93 50  
Други 8466 93 60  
За машините от № 8462 или 8463 8466 94 00  
84.67 Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба    
Пневматични    
Ротативни (дори с ударно действие)    
За обработка на метали 8467 11 10  
Други 8467 11 90  
Други 8467 19 00  
С вграден електрически двигател    
Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид, включително ротативните    
Работещи без външен източник на енергия 8467 21 10 (PCE)
Други    
Електропневматични 8467 21 91 (PCE)
Други 8467 21 99 (PCE)
Триони    
Ножовки 8467 22 10 (PCE)
Циркуляри 8467 22 30 (PCE)
Други 8467 22 90 (PCE)
Други    
Работещи без външен източник на енергия 8467 29 20 (PCE)
Други    
Точилни машини и шлайфмашини    
Ъглови шлайфмашини 8467 29 51 (PCE)
Лентови шлайфмашини 8467 29 53 (PCE)
Други 8467 29 59 (PCE)
Рендета 8467 29 70 (PCE)
Електрически ножици за подрязване на жив плет, косачки за трева, култиватори за плевене 8467 29 80 (PCE)
Други 8467 29 85 (PCE)
Други инструменти    
Верижни триони 8467 81 00 (PCE)
Други 8467 89 00  
Части    
За верижни триони 8467 91 00  
За пневматични инструменти 8467 92 00  
Други 8467 99 00  
84.68 Машини и устройства за запояване или заваряване, дори пламъчнорежещи, различни от тези от № 8515; газови машини и устройства за повърхностно закаляване    
Ръчни газови горелки 8468 10 00  
Други газови машини и устройства 8468 20 00  
Други машини и устройства 8468 80 00  
Части 8468 90 00  
84.70 Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на билети и подобни машини, съдържащи сметачно устройство; автоматични регистриращи касови апарати    
Електронни изчислителни машини, можещи да функционират без външен източник на енергия, и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможност за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията 8470 10 00 (PCE)
Други електронни изчислителни машини    
С печатащо устройство 8470 21 00 (PCE)
Други 8470 29 00 (PCE)
Други сметачни машини 8470 30 00 (PCE)
Автоматични регистриращи касови апарати 8470 50 00 (PCE)
Други 8470 90 00 (PCE)
84.71 Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде    
Автоматични машини за обработка на информация, портативни, с тегло, непревишаващо 10 kg, съдържащи най-малко една централна единица за обработка на информация, една клавиатура и един екран 8471 30 00 (PCE)
Други автоматични машини за обработка на информация    
Съдържащи в един и същи корпус най-малко една централна единица за обработка на информация и независимо от това дали те са комбинирани, или не, една входна и една изходна единица 8471 41 00 (PCE)
Други, представени под формата на системи 8471 49 00 (PCE)
Единици за обработка на информация, различни от посочените в подпозиции 847141 или 847149, можещи да съдържат в един и същи корпус една или две от следните видове единици: запаметяваща единица, входна единица и изходна единица 8471 50 00 (PCE)
Входни или изходни единици, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващи единици    
Клавиатури 8471 60 60 (PCE)
Други 8471 60 70 (PCE)
Запаметяващи единици    
Централни запаметяващи единици 8471 70 20 (PCE)
Други    
Дискови запаметяващи единици    
Оптични, включително магнитооптични 8471 70 30 (PCE)
Други    
Твърди дискови запаметяващи единици 8471 70 50 (PCE)
Други 8471 70 70 (PCE)
Лентови запаметяващи единици 8471 70 80 (PCE)
Други 8471 70 98 (PCE)
Други единици на автоматичните машини за обработка на информация 8471 80 00 (PCE)
Други 8471 90 00 (PCE)
84.72 Други канцеларски машини и апарати (например циклостилни или хектографни машини, машини за отпечатване на адреси, автоматични разпределители на банкноти, машини за сортиране, броене или опаковане на монети, апарати за острене на моливи, апарати за перфориране или пришиване с телчета)    
Циклостилни или хектографни машини 8472 10 00 (PCE)
Машини за сортиране, сгъване и поставяне в пликове или обвиване с лента на кореспонденция, машини за отваряне, затваряне или запечатване на кореспонденция и машини за поставяне или унищожаване на марки 8472 30 00 (PCE)
Други    
Машини за сортиране, броене и опаковане на монети и банкноти 8472 90 10 (PCE)
Други 8472 90 80  
84.73 Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините и апаратите от № 8470 до 8472    
Части и принадлежности за машините от № 8470    
За електронни изчислителни машини от подпозиция 847010, 847021 или 847029    
Електронни сглобки 8473 21 10  
Други 8473 21 90  
Други    
Електронни сглобки 8473 29 10  
Други 8473 29 90  
Части и принадлежности за машините от № 8471    
Електронни сглобки 8473 30 20  
Други 8473 30 80  
Части и принадлежности за машините от № 8472    
Електронни сглобки 8473 40 10  
Други 8473 40 80  
Части и принадлежности, еднакво пригодени за употреба в машини и апарати, включени в две или повече от позициите от № 8470 до 8472    
Електронни сглобки 8473 50 20  
Други 8473 50 80  
84.74 Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); машини за агломериране, формоване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми    
Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне или промиване 8474 10 00  
Машини и апарати за раздробяване или смилане 8474 20 00  
Машини и апарати за смесване или омесване    
Бетонобъркачки и други смесителни машини и апарати за приготвяне на строителни разтвори 8474 31 00  
Смесителни машини за производство на асфалтови настилки 8474 32 00  
Други 8474 39 00  
Други машини и апарати    
Машини за агломериране, формоване или отливане на керамични маси 8474 80 10  
Други 8474 80 90  
Части    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8474 90 10  
Други 8474 90 90  
84.75 Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло    
Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка 8475 10 00  
Машини за производство или гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло    
Машини за производство на оптични влакна и на техните заготовки 8475 21 00  
Други 8475 29 00  
Части    
Части за машините от подпозиция 84752100 8475 90 10  
Други 8475 90 90  
84.76 Автоматични машини за продажба на стоки (например пощенски марки, цигари, хранителни продукти, напитки), включително машините за размяна на монети    
Автоматични машини за продажба на напитки    
Със затоплящо или охлаждащо устройство 8476 21 00 (PCE)
Други 8476 29 00 (PCE)
Други машини    
Със затоплящо или охлаждащо устройство 8476 81 00 (PCE)
Други    
Машини за размяна на монети 8476 89 10 (PCE)
Други 8476 89 90 (PCE)
Части    
Части на машини за размяна на монети 8476 90 10  
Други 8476 90 90  
84.77 Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава    
Машини за леене под налягане (чрез шприцоване) 8477 10 00 (PCE)
Екструдери 8477 20 00 (PCE)
Машини за формоване чрез раздуване 8477 30 00 (PCE)
Вакуумформовъчни машини и други горещоформовъчни машини 8477 40 00 (PCE)
Други машини и апарати за отливане или формоване    
За формоване или възстановяване на пневматични гуми или за формоване на вътрешни гуми 8477 51 00 (PCE)
Други    
Преси 8477 59 10 (PCE)
Други 8477 59 80 (PCE)
Други машини и апарати    
Машини за производство на порести или шуплести продукти    
Машини за преработка на реактивни смоли 8477 80 11 (PCE)
Други 8477 80 19 (PCE)
Други    
Апарати за раздробяване 8477 80 91 (PCE)
Машини за смесване, машини за омесване и машини за разбъркване 8477 80 93 (PCE)
Машини за нарязване и машини за надлъжно рязане 8477 80 95 (PCE)
Други 8477 80 99  
Части    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8477 90 10  
Други 8477 90 80  
84.78 Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава    
Машини и апарати 8478 10 00  
Части 8478 90 00  
84.79 Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава    
Машини и апарати за комунална дейност, строителство на пътища, сгради или аналогични дейности 8479 10 00  
Машини и апарати за екстракция или приготвяне на нелетливи растителни или животински или микробни масла или мазнини 8479 20 00  
Преси за изработване на плочи от дървесни частици или влакна или от други дървесни материали и други машини и апарати за обработка на дърво или на корк    
Преси 8479 30 10  
Други 8479 30 90  
Машини за производство на въжета или кабели 8479 40 00 (PCE)
Индустриални роботи, неупоменати, нито включени другаде 8479 50 00  
Изпарителни апарати за охлаждане на въздуха 8479 60 00  
Мостове за качване на пътници    
От видовете, използвани в летищата 8479 71 00  
Други 8479 79 00  
Други машини и апарати    
За обработка на метали, включително тези за навиване на електрически бобини 8479 81 00  
За смесване, омесване, раздробяване, смилане, пресяване, хомогенизиране, емулгиране или разбъркване 8479 82 00  
Изостатични преси за студено пресоване 8479 83 00  
Други    
Крачещи хидравлични крепежи за мините 8479 89 30  
Апаратури за централизирано смазване 8479 89 60  
Автоматични машини за поставяне на електронни компоненти, от видовете, използвани изключително или главно в производството на сглобки на печатни платки 8479 89 70  
Други 8479 89 97  
Части    
Части за машините от подпозиция 84798970 8479 90 15  
Други    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8479 90 20  
Други 8479 90 70  
84.80 Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси    
Формовъчни каси за леярството 8480 10 00  
Плочи за дъната на леярските форми 8480 20 00  
Модели за леярски форми    
От дърво 8480 30 10  
Други 8480 30 90  
Леярски форми за метали или метални карбиди    
За леене под налягане или формоване чрез пресоване 8480 41 00  
Други 8480 49 00  
Леярски форми за стъкло 8480 50 00  
Леярски форми за минерални материали 8480 60 00  
Леярски форми за каучук или за пластмаси    
За леене под налягане или формоване чрез пресоване 8480 71 00  
Други 8480 79 00  
84.81 Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили    
Редуцирвентили    
Комбинирани с филтри или лубрикатори 8481 10 05  
Други    
От чугун или от стомана 8481 10 19  
Други 8481 10 99  
Вентили за масленохидравлични или пневматични трансмисии    
Вентили за масленохидравлични трансмисии 8481 20 10  
Вентили за пневматични трансмисии 8481 20 90  
Възвратни клапани    
От чугун или от стомана 8481 30 91  
Други 8481 30 99  
Преливни или предпазни клапани    
От чугун или от стомана 8481 40 10  
Други 8481 40 90  
Други арматурни артикули и подобни устройства    
Санитарно-водопроводна арматура    
Смесители 8481 80 11  
Други 8481 80 19  
Арматура за радиатори за централно отопление    
Термостатни кранове 8481 80 31  
Други 8481 80 39  
Вентили за вътрешни и външни гуми 8481 80 40  
Други    
Регулиращи вентили    
За температура 8481 80 51  
Други 8481 80 59  
Други    
Шибъри    
От чугун 8481 80 61  
От стомана 8481 80 63  
Други 8481 80 69  
Вентилни кранове    
От чугун 8481 80 71  
От стомана 8481 80 73  
Други 8481 80 79  
Сферични, конусовидни или цилиндрични кранове 8481 80 81  
Дроселни кранове 8481 80 85  
Мембранни кранове 8481 80 87  
Други 8481 80 99  
Части 8481 90 00  
84.82 Сачмени, ролкови или иглени лагери    
Сачмени лагери    
Чийто най-голям външен диаметър не превишава 30 mm 8482 10 10  
Други 8482 10 90  
Лагери с конусни ролки, включително сглобките на конусите с конусните ролки 8482 20 00  
Ролкови лагери с бъчвообразни ролки 8482 30 00  
Иглени лагери, включително сглобките на сепаратора с иглените ролки 8482 40 00  
Други лагери с цилиндрични ролки, включително сглобките на сепаратора с цилиндричните ролки 8482 50 00  
Други, включително комбинираните лагери 8482 80 00  
Части    
Сачми, ролки и игли    
Конусни ролки 8482 91 10  
Други 8482 91 90  
Други 8482 99 00  
84.83 Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели; маховици и ролки, включително полиспастните ролки; съединители и съединителни детайли, включително шарнирните съединители    
Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена    
Колена и колянови валове    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8483 10 21  
От кована стомана 8483 10 25  
Други 8483 10 29  
Шарнирни (карданни) валове 8483 10 50  
Други 8483 10 95  
Лагерни кутии (опори) с вградени лагери 8483 20 00  
Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; лагерни черупки    
Лагерни кутии    
За сачмени, ролкови или иглени лагери 8483 30 32  
Други 8483 30 38  
Лагерни черупки 8483 30 80  
Зъбни предавки и фрикционни колела, различни от зъбни колела и други трансмисионни елементи, представени самостоятелно; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели    
Зъбни предавки    
С цилиндрични зъбни колела 8483 40 21  
С конусни или цилиндричноконусни зъбни колела 8483 40 23  
С червячно зъбно колело 8483 40 25  
Други 8483 40 29  
Сачмено-винтови и ролково-винтови двойки 8483 40 30  
Редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори    
Редуктори, мултипликатори и скоростни кутии 8483 40 51  
Други 8483 40 59  
Други 8483 40 90  
Маховици и ролки, включително полиспастните ролки    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8483 50 20  
Други 8483 50 80  
Съединители и съединителни детайли, включително шарнирните съединители    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8483 60 20  
Други 8483 60 80  
Зъбни колела и други трансмисионни елементи, представени самостоятелно; части    
Части за лагерни кутии за всички видове лагери 8483 90 20  
Други    
Изляти или формовани от чугун, желязо или стомана 8483 90 81  
Други 8483 90 89  
84.84 Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители    
Металопластични уплътнители 8484 10 00  
Механични уплътнители 8484 20 00  
Други 8484 90 00  
84.85 Машини за производство с натрупване на материал    
Чрез наслояване на метал 8485 10 00 (PCE)
Чрез наслояване на пластмаси или каучук 8485 20 00 (PCE)
Чрез наслояване на гипс, цимент, керамика или стъкло    
Чрез наслояване на гипс, цимент или керамика 8485 30 10 (PCE)
Други 8485 30 90 (PCE)
Други    
Машини за производство с натрупване на материал чрез наслояване на пясък, бетон или други минерални материали 8485 80 10 New (PCE)
Други 8485 80 90 New (PCE)
Части    
Части за машините от подпозиции 84853010 или 84858010 8485 90 10  
Други 8485 90 90  
84.86 Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки (boules) или полупроводникови пластини (wafers), полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и апаратите, посочени в забележка 11, буква В) към настоящата глава; части и принадлежности    
Машини и апарати за производство на заготовки (boules) или полупроводникови пластини (wafers) 8486 10 00  
Машини и апарати за производство на полупроводникови прибори или електронни интегрални схеми 8486 20 00  
Машини и апарати за производство на дисплеи с плосък екран 8486 30 00  
Машини и апарати, посочени в забележка 11, буква В) към настоящата глава 8486 40 00  
Части и принадлежности 8486 90 00  
84.87 Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части    
Гребни винтове и техните лопатки    
От бронз 8487 10 10 (PCE)
Други 8487 10 90 (PCE)
Други    
От чугун 8487 90 40  
От желязо или стомана    
От лята или формована стомана 8487 90 51  
От желязо или стомана, ковани или щамповани 8487 90 57  
Други 8487 90 59  
Други 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.