CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - BG 86

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 85
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ

85.01 Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати    
Двигатели с мощност, непревишаваща 37,5 W    
Синхронни двигатели с мощност, непревишаваща 18 W 8501 10 10 (PCE)
Други    
Универсални (AC/DC) двигатели 8501 10 91 (PCE)
Двигатели за променлив ток (AC) 8501 10 93 (PCE)
Двигатели за постоянен ток (DC) 8501 10 99 (PCE)
Универсални (AC/DC) двигатели с мощност, превишаваща 37,5 W 8501 20 00 (PCE)
Други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток, различни от фотоволтаичните генератори    
С мощност, непревишаваща 750 W 8501 31 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW 8501 32 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW 8501 33 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 375 kW 8501 34 00 (PCE)
Други двигатели за променлив ток, еднофазни    
С мощност, непревишаваща 750 W 8501 40 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 750 W 8501 40 80 (PCE)
Други двигатели за променлив ток, многофазни    
С мощност, непревишаваща 750 W 8501 51 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 75 kW    
С мощност, превишаваща 750 W, но непревишаваща 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 7,5 kW, но непревишаваща 37 kW 8501 52 30 (PCE)
С мощност, превишаваща 37 kW, но непревишаваща 75 kW 8501 52 90 (PCE)
С мощност, превишаваща 75 kW    
Тягови двигатели 8501 53 50 (PCE)
Други, с мощност    
Превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW 8501 53 81 (PCE)
Превишаваща 375 kW, но непревишаваща 750 kW 8501 53 94 (PCE)
Превишаваща 750 kW 8501 53 99 (PCE)
Генератори за променлив ток (алтернатори), различни от фотоволтаичните генератори    
С мощност, непревишаваща 75 kVA    
С мощност, непревишаваща 7,5 kVA 8501 61 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
Фотоволтаични генератори за постоянен ток    
С мощност, непревишаваща 50 W 8501 71 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 50 W 8501 72 00 (PCE)
Фотоволтаични генератори за променлив ток 8501 80 00 (PCE)
85.02 Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели    
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)    
С мощност, непревишаваща 75 kVA    
С мощност, непревишаваща 7,5 kVA 8502 11 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
С мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 375 kVA    
С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 750 kVA, но непревишаваща 2000 kVА 8502 13 40 (PCE)
С мощност, превишаваща 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване    
С мощност, непревишаваща 7,5 kVA 8502 20 20 (PCE)
С мощност, превишаваща 7,5 kVA, но непревишаваща 375 kVА 8502 20 40 (PCE)
С мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 kVА 8502 20 60 (PCE)
С мощност, превишаваща 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
Други електрогенериращи агрегати    
С вятърна енергия 8502 31 00 (PCE)
Други    
Турбогенератори 8502 39 20 (PCE)
Други 8502 39 80 (PCE)
Електрически ротационни преобразуватели 8502 40 00 (PCE)
85.03 Части, изключително или главно предназначени за машините от № 8501 или 8502    
Немагнитни затягащи пръстени 8503 00 10  
Други    
Отлети или формовани, от чугун, желязо или стомана 8503 00 91  
Други 8503 00 99  
85.04 Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели    
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби    
Индуктивни бобини, дори свързани с кондензатор 8504 10 20 (PCE)
Други 8504 10 80 (PCE)
Трансформатори с течен диелектрик    
С мощност, непревишаваща 650 kVA 8504 21 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 650 kVA, но непревишаваща 10000 kVA    
С мощност, превишаваща 650 kVA, но непревишаваща 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
С мощност, превишаваща 1600 kVA, но непревишаваща 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
С мощност, превишаваща 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
Други трансформатори    
С мощност, непревишаваща 1 kVA    
Измервателни трансформатори    
За измерване на напрежение 8504 31 21 (PCE)
Други 8504 31 29 (PCE)
Други 8504 31 80 (PCE)
С мощност, превишаваща 1 kVA, но непревишаваща 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 16 kVA, но непревишаваща 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
С мощност, превишаваща 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
Статични преобразуватели    
Зареждащи устройства за акумулатори 8504 40 60 New (PCE)
Други    
Токоизправители 8504 40 83 New  
Инвертори    
С мощност, непревишаваща 7,5 kVA 8504 40 85 New  
С мощност, превишаваща 7,5 kVA 8504 40 86 New  
Други 8504 40 95 New  
Други индуктивни бобини и други дросели 8504 50 00  
Части    
За трансформатори, индуктивни бобини и дросели    
Феритни сърцевини 8504 90 11  
Стоманени пластини и сърцевини, дори и шихтовани или навити 8504 90 13  
Други 8504 90 17  
За статични преобразуватели 8504 90 90  
85.05 Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави    
Постоянни магнити и артикули, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване    
От метал    
Съдържащи неодима, празеодима, диспрозия или самария 8505 11 10 New  
Други 8505 11 90 New  
Други    
Постоянни магнити от агломериран ферит 8505 19 10  
Други 8505 19 90  
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки 8505 20 00  
Други, включително частите    
Електромагнити; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране    
Електромагнити от видовете, използвани изключително или главно за апарати за визуализация, основани на магнитния резонанс, различни от електромагнитите от № 9018 8505 90 21  
Други 8505 90 29  
Електромагнитни подемни глави 8505 90 50  
Части 8505 90 90  
85.06 Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента    
С манганов диоксид    
Алкални    
Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент 8506 10 11 (PCE)
Други 8506 10 18 (PCE)
Други    
Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент 8506 10 91 (PCE)
Други 8506 10 98 (PCE)
С живачен оксид 8506 30 00 (PCE)
Със сребърен оксид 8506 40 00 (PCE)
С литий    
Цилиндрични електрически батерии, съдържащи един галваничен елемент 8506 50 10 (PCE)
Електрически батерии, тип „копче“, съдържащи един галваничен елемент 8506 50 30 (PCE)
Други 8506 50 90 (PCE)
Въздушно-цинкови 8506 60 00 (PCE)
Други електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента    
Сухи цинк-въглеродни батерии, с напрежение 5,5 V или повече, но не повече от 6,5 V 8506 80 05 (PCE)
Други 8506 80 80 (PCE)
Части 8506 90 00  
85.07 Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма    
Оловни, от видовете, използвани за задействане на бутални двигатели    
Работещи с течен електролит 8507 10 20 (PCE)
Други 8507 10 80 (PCE)
Други оловни акумулатори    
Работещи с течен електролит 8507 20 20 (NEL)
Други 8507 20 80 (NEL)
Никелово-кадмиеви    
Херметически затворени 8507 30 20 (PCE)
Други 8507 30 80 (NEL)
Никел-металнохидридни 8507 50 00 (PCE)
Литиево-йонни 8507 60 00 (PCE)
Други акумулатори 8507 80 00 (PCE)
Части    
Сепаратори 8507 90 30  
Други 8507 90 80  
85.08 Уреди за почистване, работещи чрез вакуум    
С вграден електрически двигател    
С мощност, непревишаваща 1500 W, и с обем на резервоара, непревишаващ 20 l 8508 11 00 (PCE)
Други 8508 19 00 (PCE)
Други уреди за почистване, работещи чрез вакуум 8508 60 00 (PCE)
Части 8508 70 00  
85.09 Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, за домакински цели, различни от уредите за почистване, работещи чрез вакуум, от № 8508    
Мелници и миксери за хранителни продукти; плодоизстисквачки и зеленчукоизстисквачки 8509 40 00 (PCE)
Други апарати 8509 80 00  
Части 8509 90 00  
85.10 Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател    
Машинки за бръснене 8510 10 00 (PCE)
Машинки за стригане 8510 20 00 (PCE)
Машинки за епилация 8510 30 00 (PCE)
Части 8510 90 00  
85.11 Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели    
Свещи за запалване 8511 10 00  
Магнети; динамомагнети; магнитни волани 8511 20 00  
Разпределители; бобини за запалване 8511 30 00  
Стартери, дори функциониращи като генератори 8511 40 00  
Други генератори 8511 50 00  
Други апарати и устройства 8511 80 00  
Части 8511 90 00  
85.12 Eлектрически осветителни или сигнализационни апарати (с изключение на артикулите от № 8539), стъклочистачки и електрически устройства против замръзване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, мотоциклети или автомобили    
Апарати за осветление или за визуална сигнализация, от видовете, използвани за велосипеди 8512 10 00  
Други апарати за осветление или за визуална сигнализация 8512 20 00  
Апарати за звукова сигнализация    
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби, от видовете, използвани за моторни превозни средства 8512 30 10 (PCE)
Други 8512 30 90  
Стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване 8512 40 00  
Части    
За апаратите от подпозиция 85123010 8512 90 10  
Други 8512 90 90  
85.13 Портативни електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети), различни от осветителните апарати от № 8512    
Лампи 8513 10 00  
Части 8513 90 00  
85.14 Индустриални или лабораторни електрически пещи, включително тези, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби; други индустриални или лабораторни апарати за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби    
Съпротивителни пещи (с индиректно загряване)    
Горещи изостатични преси 8514 11 00 (PCE)
Други    
Пещи за хлебарски изделия, сладкарски изделия или бисквити 8514 19 10 (PCE)
Други 8514 19 80 (PCE)
Пещи, функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби    
Функциониращи чрез индукция 8514 20 10 (PCE)
Функциониращи чрез диелектрични загуби 8514 20 80 (PCE)
Други пещи    
Електроннолъчеви пещи    
От видовете използвани изключително или главно в производството на печатни платки или сглобки на печатни платки 8514 31 10 (PCE)
Други 8514 31 90 (PCE)
Плазменодъгови и вакуумни дъгови пещи    
От видовете използвани изключително или главно в производството на печатни платки или сглобки на печатни платки 8514 32 10 (PCE)
Други 8514 32 90 (PCE)
Други    
От видовете използвани изключително или главно в производството на печатни платки или сглобки на печатни платки 8514 39 10 (PCE)
Други 8514 39 90 (PCE)
Други апарати за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби 8514 40 00 (PCE)
Части    
На други пещи от подпозиции 85143110, 85143210 или 85143910 8514 90 30  
Други 8514 90 70  
85.15 Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга; електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамики    
Машини и апарати за твърдо или меко запояване    
Поялници и пистолети за запояване 8515 11 00  
Други    
Машини за вълново запояване от видовете, използвани изключително или главно за производството на сглобки на печатни платки 8515 19 10  
Други 8515 19 90  
Машини и апарати за електросъпротивително заваряване на металите    
Изцяло или частично автоматични 8515 21 00  
Други 8515 29 00  
Машини и апарати за електродъгово или плазмено заваряване на металите    
Изцяло или частично автоматични 8515 31 00  
Други    
Ръчни, с обмазани електроди, състоящи се от съответните приспособления за заваряване и    
От един трансформатор 8515 39 13  
От един генератор или от един ротативен преобразувател, или от един статичен преобразувател 8515 39 18  
Други 8515 39 90  
Други машини и апарати    
За обработка на метали 8515 80 10 (PCE)
Други 8515 80 90 (PCE)
Части    
На машини за вълново запояване от подпозиция 85151910 8515 90 20  
Други 8515 90 80  
85.16 Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели (например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене) или за сушене на ръце; електрически ютии; други електронагревателни апарати за домакински цели; реотани, различни от тези в № 8545    
Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели    
С моментално загряване 8516 10 11 (PCE)
Други 8516 10 80 (PCE)
Електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни приложения    
Акумулиращи радиатори 8516 21 00 (PCE)
Други    
Радиатори, отопляващи чрез циркулация на течност 8516 29 10 (PCE)
Радиатори, отопляващи чрез конвекция 8516 29 50 (PCE)
Други    
С вграден вентилатор 8516 29 91 (PCE)
Други 8516 29 99 (PCE)
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце    
Сешоари 8516 31 00 (PCE)
Други фризьорски апарати 8516 32 00  
Апарати за сушене на ръце 8516 33 00 (PCE)
Електрически ютии 8516 40 00 (PCE)
Микровълнови фурни 8516 50 00 (PCE)
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (включително масите за топлинна обработка на хранителни продукти), грилове и скари    
Готварски печки 8516 60 10 (PCE)
Електрически котлони (включително масите за топлинна обработка на хранителни продукти) 8516 60 50 (PCE)
Грилове и скари 8516 60 70 (PCE)
Фурни за вграждане 8516 60 80 (PCE)
Други 8516 60 90 (PCE)
Други електронагревателни апарати    
Апарати за приготвяне на кафе или на чай 8516 71 00 (PCE)
Тостери 8516 72 00 (PCE)
Други    
Фритюрници 8516 79 20 (PCE)
Други 8516 79 70 (PCE)
Реотани    
Монтирани върху основа от изолационен материал 8516 80 20  
Други 8516 80 80  
Части 8516 90 00  
85.17 Телефонни апарати, включително смартфоните и другите телефони за клетъчни мрежи и за други безжични мрежи; други апарати за предаване или приемане на глас, изображение или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от тези от № 8443, 8525, 8527 или 8528    
Телефонни апарати, включително смартфоните и другите телефони за клетъчни мрежи и за други безжични мрежи    
Апарати за жична телефония с безжични слушалки 8517 11 00 (PCE)
Смартфони 8517 13 00 (PCE)
Други телефони за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи 8517 14 00 (PCE)
Други 8517 18 00  
Други апарати за предаване или приемане на глас, изображение или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи)    
Базови станции 8517 61 00 (PCE)
Апарати за приемане, преобразуване и предаване или регенериране на глас, изображение или на други данни, включително апаратите за комутация и за маршрутизация 8517 62 00  
Други    
Видеофони 8517 69 10 (PCE)
Домофони 8517 69 20  
Приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия 8517 69 30 (PCE)
Други 8517 69 90  
Части    
Антени и антенни отражатели от всички видове; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули 8517 71 00  
Други 8517 79 00  
85.18 Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорители; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука    
Микрофони и техните стойки 8518 10 00  
Високоговорители, дори монтирани в кутиите им    
Единичен високоговорител, монтиран в кутия 8518 21 00 (PCE)
Два или повече високоговорителя, монтирани в една и съща кутия 8518 22 00 (PCE)
Други 8518 29 00 (PCE)
Слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорители 8518 30 00  
Аудиочестотни електрически усилватели 8518 40 00 (PCE)
Електрически апарати за усилване на звука 8518 50 00 (PCE)
Части 8518 90 00  
85.19 Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук; апарати за записване и възпроизвеждане на звук    
Апарати, функциониращи чрез вкарването на монети, банкноти, банкови карти, жетони или чрез използването на други разплащателни средства    
Грамофони, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон 8519 20 10 (PCE)
Други    
С четяща система чрез сноп лазерни лъчи 8519 20 91 (PCE)
Други 8519 20 99 (PCE)
Грамофони дек 8519 30 00 (PCE)
Други апарати    
Използващи магнитни, оптични или полупроводникови носители 8519 81 00 (PCE)
Други 8519 89 00 (PCE)
85.21 Апарати за записване или възпроизвеждане на изображение и звук, дори с вграден приемник на изображение и звук (видеотунер)    
С магнитни ленти    
С широчина, непревишаваща 1,3 cm, и позволяващи записването или възпроизвеждането със скорост на движение на лентата, непревишаваща 50 mm/s 8521 10 20 (PCE)
Други 8521 10 95 (PCE)
Други 8521 90 00 (PCE)
85.22 Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8519 или 8521    
Грамофонни мембрани 8522 10 00  
Други 8522 90 00  
85.23 Дискове, ленти, носители за енергонезависимо запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, „smart карти“ и други носители за записване на звук или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37    
Магнитни носители    
Карти, съдържащи магнитна лента 8523 21 00 (PCE)
Други    
Магнитни ленти; магнитни дискове    
Без запис 8523 29 15 (PCE)
Други 8523 29 19 (PCE)
Други 8523 29 90  
Оптични носители    
Без запис    
Дискове за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи, с капацитет за запис, непревишаващ 900 мегабайта, различни от изтриваемите 8523 41 10 (PCE)
Дискове за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи, с капацитет за запис, превишаващ 900 мегабайта, но непревишаващ 18 гигабайта, различни от изтриваемите 8523 41 30 (PCE)
Други 8523 41 90  
Други    
Дискове за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи    
DVD (Digital Versatile Disk) дискове 8523 49 10 (PCE)
Други 8523 49 20 (PCE)
Други 8523 49 90 (PCE)
Полупроводникови носители    
Носители за енергонезависимо запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи    
Без запис 8523 51 10 (PCE)
Други 8523 51 90 (PCE)
„Smart карти“ 8523 52 00 (PCE)
Други    
Без запис 8523 59 10 (PCE)
Други 8523 59 90 (PCE)
Други    
Без запис 8523 80 10  
Други 8523 80 90  
85.24 Модули за визуализация с плосък екран, дори със сензорни екрани    
Без управляващи елементи или схеми за управление    
С течни кристали 8524 11 00 (PCE)
С органични светодиоди (OLED) 8524 12 00 (PCE)
Други 8524 19 00 (PCE)
Други    
С течни кристали 8524 91 00 (PCE)
С органични светодиоди (OLED) 8524 92 00 (PCE)
Други 8524 99 00 (PCE)
85.25 Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери    
Предавателни апарати 8525 50 00 (PCE)
Предавателни апарати с вграден приемателен апарат 8525 60 00 (PCE)
Телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери    
Високоскоростни стоки, упоменати в забележка 1 към подпозициите от настоящата глава 8525 81 00 (PCE)
Други, устойчиви на радиация стоки, упоменати в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава 8525 82 00 (PCE)
Други стоки, за нощно виждане, упоменати в забележка 3 към подпозициите от настоящата глава 8525 83 00 (PCE)
Други 8525 89 00 (PCE)
85.26 Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление    
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари) 8526 10 00  
Други    
Радионавигационни апарати    
Приемници за радионавигация 8526 91 20 (PCE)
Други 8526 91 80  
Апарати за радиотелеуправление 8526 92 00  
85.27 Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство    
Приемателни апарати за радиоразпръскване, които могат да работят без външен източник на енергия    
Джобни радиокасетофони 8527 12 00 (PCE)
Други апарати, комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук 8527 13 00 (PCE)
Други 8527 19 00 (PCE)
Приемателни апарати за радиоразпръскване, които могат да работят само с външен източник на енергия, от видовете, използвани за автомобилните превозни средства    
Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук    
Способни да приемат и да декодират цифрови RDS (Radio Data System) сигнали    
С четяща система чрез сноп лазерни лъчи 8527 21 20 (PCE)
Други    
С касети и с аналогово-цифрова четяща система 8527 21 52 (PCE)
Други 8527 21 59 (PCE)
Други    
С четяща система чрез сноп лазерни лъчи 8527 21 70 (PCE)
Други    
С касети и с аналогово-цифрова четяща система 8527 21 92 (PCE)
Други 8527 21 98 (PCE)
Други 8527 29 00 (PCE)
Други    
Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук 8527 91 00 (PCE)
Некомбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук, но комбинирани с часовниково устройство 8527 92 00 (PCE)
Други 8527 99 00 (PCE)
85.28 Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или изображение    
Монитори с електроннолъчева тръба    
Пригодени за пряко свързване към автоматична машина за обработка на информация от № 8471 или проектирани за използване с такава машина 8528 42 00 (PCE)
Други 8528 49 00 (PCE)
Други монитори    
Пригодени за пряко свързване към автоматична машина за обработка на информация от № 8471 и проектирани за използване с такава машина    
От видовете изключително или главно предназначени за автоматичните машини за обработка на информация от № 8471 8528 52 10 (PCE)
Други    
С екран с течнокристална технология на изображението (LCD) 8528 52 91 (PCE)
Други 8528 52 99 (PCE)
Други 8528 59 00 (PCE)
Прожекционни апарати    
Пригодени за пряко свързване към автоматична машина за обработка на информация от № 8471 и проектирани за използване с такава машина 8528 62 00 (PCE)
Други    
Монохромни 8528 69 20 (PCE)
Други 8528 69 80 (PCE)
Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или изображения    
Непредназначени да съдържат видеодисплей или видеоекран    
Приемници на видеофонични сигнали (видеотунери)    
Електронни сглобки за вграждане в автоматичните машини за обработка на информация 8528 71 11 (PCE)
Микропроцесорни апарати, съдържащи модем за достъп до Интернет, осигуряващи интерактивен обмен на информация, с възможност за приемане на телевизионни сигнали (т.нар. „set-top приставки с комуникационна функция“, включително такива, които включват средство за записване или възпроизводство, при условие че запазват основния си характер на приемник (set-top приставка), който изпълнява комуникационна функция) 8528 71 15 (PCE)
Други 8528 71 19 (PCE)
Други    
Микропроцесорни апарати, съдържащи модем за достъп до Интернет, осигуряващи интерактивен обмен на информация, с възможност за приемане на телевизионни сигнали (т.нар. „set-top приставки с комуникационна функция“, включително такива, които включват средство за записване или възпроизводство, при условие че запазват основния си характер на приемник (set-top приставка), който изпълнява комуникационна функция) 8528 71 91 (PCE)
Други 8528 71 99 (PCE)
Други, цветни    
Телевизионни прожекционни апарати 8528 72 10 (PCE)
Апарати с вградено устройство за видеофонично записване или възпроизвеждане 8528 72 20 (PCE)
Други    
С вграден кинескоп 8528 72 30 (PCE)
С екран с течнокристална технология на изображението (LCD) 8528 72 40 (PCE)
С екран с технология на основата на плазмен екранен панел (PDP) 8528 72 60 (PCE)
Други 8528 72 80 (PCE)
Други, монохромни 8528 73 00 (PCE)
85.29 Части, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8524 до 8528    
Антени и антенни отражатели от всички видове; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули    
Антени    
Телескопични и пръчковидни антени за портативни апарати и за апарати, предназначени за инсталиране в автомобилни превозни средства 8529 10 11  
Външни антени за телевизионни или радиоприемници 8529 10 30  
Вътрешни антени за телевизионни и радиоприемници, включително тези, предназначени да бъдат вграждани в апаратите 8529 10 65  
Други 8529 10 69  
Антенни филтри и сепаратори 8529 10 80  
Други 8529 10 95  
Други    
Органични светодиодни модули и органични светодиодни панели за апарати от подпозиции 852872 или 852873 8529 90 15  
Други    
За изделията от подпозиции 85241100 и 85249100 8529 90 18  
За цифровите фотоапарати, попадащи в подпозиции 85258100, 85258200, 85258300 и 85258900; за апаратите от подпозиции 85256000, 85284200, 85285210 и 85286200 8529 90 20  
Други    
Мебели и корпуси (кутии) 8529 90 40  
Електронни сглобки 8529 90 65  
Други    
Светодиодни (LED) модули за подсвет, които са източници на светлина и са съставени от един или повече LED, и един или повече конектори, и са монтирани на печатна платка или друга подобна основа, и други пасивни компоненти, дори комбинирани с оптични компоненти или защитни диоди, и използвани за подсвет за течнокристални дисплеи (LCD) 8529 90 91  
Други    
За телевизионните камери от подпозиции 852581, 852582, 852583 и 852589 и апаратите от № 8527 и 8528 8529 90 92  
Други 8529 90 97  
85.30 Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища (различни от тези от № 8608)    
Апарати за железопътни или подобни линии 8530 10 00  
Други апарати 8530 80 00  
Части 8530 90 00  
85.31 Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от № 8512 или 8530    
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати    
От видовете, използвани за сгради 8531 10 30 (PCE)
Други 8531 10 95 (PCE)
Индикаторни панели с вградени течнокристални индикатори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED)    
Със светоизлъчващи диоди (LED) 8531 20 20  
С вградени течнокристални индикатори (LCD)    
С вградени течнокристални индикатори (LCD) с активна матрица 8531 20 40  
Други 8531 20 95  
Други апарати    
Звънци, зумери, камбани и други подобни 8531 80 40  
Други 8531 80 70  
Части 8531 90 00  
85.32 Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи    
Постоянни кондензатори, предназначени за електрически мрежи от 50/60 Hz и с възможност да абсорбират реактивна мощност, равна или по-голяма от 0,5 kvar (силнотокови кондензатори) 8532 10 00  
Други постоянни кондензатори    
С тантал 8532 21 00  
Електролитни, с алуминий 8532 22 00  
С керамичен диелектрик, еднослойни 8532 23 00  
С керамичен диелектрик, многослойни 8532 24 00  
С хартиен или пластмасов диелектрик 8532 25 00  
Други 8532 29 00  
Променливи или настройващи кондензатори 8532 30 00  
Части 8532 90 00  
85.33 Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите)    
Постоянни съпротивления от въглерод, композиционни или слоести 8533 10 00  
Други постоянни съпротивления    
За мощност, непревишаваща 20 W 8533 21 00  
Други 8533 29 00  
Променливи съпротивления (включително реостатите и потенциометрите), навити    
За мощност, непревишаваща 20 W 8533 31 00  
Други 8533 39 00  
Други променливи съпротивления (включително реостатите и потенциометрите)    
За мощност, непревишаваща 20 W 8533 40 10  
Други 8533 40 90  
Части 8533 90 00  
85.34 Печатни платки    
Съдържащи само проводящи елементи (пътечки) и контактни площадки    
Многослойни платки 8534 00 11  
Други 8534 00 19  
Съдържащи други пасивни елементи 8534 00 90  
85.35 Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, превишаващо 1000 V    
Стопяеми предпазители 8535 10 00  
Автоматични предпазители    
За напрежение, по-малко от 72,5 kV 8535 21 00  
Други 8535 29 00  
Секционни разединители и прекъсвачи    
За напрежение, по-малко от 72,5 kV 8535 30 10  
Други 8535 30 90  
Гръмоотводи, ограничители на напрежение и високочестотни електрически филтри 8535 40 00  
Други 8535 90 00  
85.36 Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна    
Стопяеми предпазители    
За ток със сила, непревишаваща 10 A 8536 10 10  
За ток със сила, превишаваща 10 А, но непревишаваща 63 А 8536 10 50  
За ток със сила, превишаваща 63 А 8536 10 90  
Автоматични предпазители    
За ток със сила, непревишаваща 63 А 8536 20 10  
За ток със сила, превишаваща 63 А 8536 20 90  
Други апарати за защита на електрически вериги    
За ток със сила, непревишаваща 16 А 8536 30 10  
За ток със сила, превишаваща 16 А, но непревишаваща 125 А 8536 30 30  
За ток със сила, превишаваща 125 А 8536 30 90  
Релета    
За напрежение, непревишаващо 60 V    
За ток със сила, непревишаваща 2 А 8536 41 10  
За ток със сила, превишаваща 2 А 8536 41 90  
Други 8536 49 00  
Други прекъсвачи, превключватели и разединители    
Електронни прекъсвачи за променлив ток, състоящи се от входни и изходни вериги с оптична връзка (прекъсвачи за променлив ток с изолиран тиристор) 8536 50 03  
Електронни прекъсвачи, включително електронни прекъсвачи с термична защита, съставени от транзистор и логически чип (технология „чип върху чип“) 8536 50 05  
Eлектромеханични прекъсвачи с внезапно действие, за ток, непревишаващ 11 А 8536 50 07  
Други    
За напрежение, непревишаващо 60 V    
С клавиш или бутон 8536 50 11  
Ротативни 8536 50 15  
Други 8536 50 19  
Други 8536 50 80  
Фасунги за лампи, щекери и щепсели    
Фасунги за лампи    
Едисонови фасунги 8536 61 10  
Други 8536 61 90  
Други    
За коаксиални кабели 8536 69 10  
За печатни платки 8536 69 30  
Други 8536 69 90  
Конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна 8536 70 00  
Други апарати    
Сглобяеми елементи за електрически инсталации 8536 90 01  
Свръзки и контактни елементи за проводници и кабели 8536 90 10  
Акумулаторни клеми от вида, използван за моторни превозни средства от № 8702, 8703, 8704 или 8711 8536 90 40  
Други 8536 90 95  
85.37 Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от № 8535 или 8536 за електрическо управление или разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от глава 90, както и апаратите за цифрово управление, различни от комутационните системи от № 8517    
За напрежение, непревишаващо 1000 V    
Шкафове за цифрово управление, в които е вградена автоматична машина за обработка на информация 8537 10 10  
Други    
Уреди за управление с програмируема памет 8537 10 91  
Сензорни устройства за въвеждане на данни (т.нар. сензорни екрани) без възможност за извеждане на изображения, за вграждане в апарат с екран, които функционират чрез засичане на наличието и местоположението на докосване в площта на екрана 8537 10 95  
Други 8537 10 98  
За напрежение, превишаващо 1000 V    
За напрежение, превишаващо 1000 V, но непревишаващо 72,5 kV 8537 20 91  
За напрежение, превишаващо 72,5 kV 8537 20 99  
85.38 Части, изключително или главно предназначени за уредите от № 8535, 8536 или 8537    
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни от № 8537, без съответните им уреди 8538 10 00  
Други    
За изпитвателните устройства (тестери) за полупроводникови пластини (wafers)    
Електронни сглобки 8538 90 11  
Други 8538 90 19  
Други    
Електронни сглобки 8538 90 91  
Други 8538 90 99  
85.39 Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени „капсуловани фарове и прожектори“, и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи; светодиодни (LED) светлинни източници    
Артикули, наречени „капсуловани фарове и прожектори“ 8539 10 00 (PCE)
Други лампи и тръби с нажежаема жичка, с изключение на тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи    
Халогенни, с волфрам    
От видовете, използвани за мотоциклети или други моторни превозни средства 8539 21 30 (PCE)
Други, за напрежение    
Превишаващо 100 V 8539 21 92 (PCE)
Непревишаващо 100 V 8539 21 98 (PCE)
Други, с мощност, непревишаваща 200 W, и напрежение, превишаващо 100 V    
С рефлектори 8539 22 10 (PCE)
Други 8539 22 90 (PCE)
Други    
От видовете, използвани за мотоциклети или за други моторни превозни средства 8539 29 30 (PCE)
Други, за напрежение    
Превишаващо 100 V 8539 29 92 (PCE)
Непревишаващо 100 V 8539 29 98 (PCE)
Газоразрядни лампи и тръби, различни от тези с ултравиолетови лъчи    
Луминесцентни, с топъл катод    
С два цокъла 8539 31 10 (PCE)
Други 8539 31 90 (PCE)
Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални халогениди    
С живачни или натриеви пари 8539 32 20 (PCE)
С метални халогениди 8539 32 90 (PCE)
Други    
Луминесцентни лампи със студен катод (CCFL) за подсвет на дисплеи с плосък екран 8539 39 20 (PCE)
Други 8539 39 80 (PCE)
Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи    
Дъгови лампи 8539 41 00 (PCE)
Други 8539 49 00 (PCE)
Светодиодни (LED) светлинни източници    
Светодиодни (LED) модули 8539 51 00 (PCE)
Светодиодни (LED) лампи 8539 52 00 (PCE)
Части    
Цокли 8539 90 10  
Други 8539 90 90  
85.40 Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), различни от № 8539    
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници, включително тръбите за видеомонитори    
Цветни 8540 11 00 (PCE)
Монохромни 8540 12 00 (PCE)
Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи или усилващи изображенията; други фотокатодни тръби    
Телевизионни предавателни тръби 8540 20 10 (PCE)
Други тръби 8540 20 80 (PCE)
Тръби за визуализация на графични данни, монохромни; тръби за визуализация на графични данни, цветни, с фосфорен екран, с разстояние между растерните точки по-малко от 0,4 mm 8540 40 00 (PCE)
Други електроннолъчеви тръби 8540 60 00 (PCE)
Тръби за свръхчестоти (например магнетрони, клистрони, тръби с бягащи вълни, карцинотрони), с изключение на тръбите, управлявани чрез решетка    
Магнетрони 8540 71 00 (PCE)
Други 8540 79 00 (PCE)
Други лампи и тръби    
Приемателни или усилвателни тръби 8540 81 00 (PCE)
Други 8540 89 00 (PCE)
Части    
За електроннолъчеви тръби 8540 91 00  
Други 8540 99 00  
85.41 Полупроводникови елементи (например диоди, транзистори, полупроводникови преобразуватели); фоточувствителни полупроводникови елементи, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди (LED), дори сглобени с други светодиоди (LED); монтирани пиезоелектрически кристали    
Диоди, различни от фотодиодите и светодиодите (LED) 8541 10 00  
Транзистори, различни от фототранзисторите    
С разсейвана мощност, по-малка от 1 W 8541 21 00  
Други 8541 29 00  
Тиристори, диаци и триаци, различни от фоточувствителните полупроводникови елементи 8541 30 00  
Фоточувствителни полупроводникови елементи, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди (LED)    
Светодиоди (LED) 8541 41 00  
Фотоволтаични клетки, немонтирани в модули или несглобени в панели 8541 42 00  
Фотоволтаични клетки, монтирани в модули или сглобени в панели 8541 43 00  
Други 8541 49 00  
Други полупроводникови елементи    
Полупроводникови преобразуватели 8541 51 00  
Други 8541 59 00  
Монтирани пиезоелектрически кристали 8541 60 00  
Части 8541 90 00  
85.42 Електронни интегрални схеми    
Електронни интегрални схеми    
Процесори и контролери, дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми за измерване на времето и за синхронизация или други схеми    
Стоки, упоменати в забележка 12, буква б), (точки 3 и 4) към настоящата глава    
Многокомпонентовите интегрални схеми (MCO) 8542 31 11  
Други 8542 31 19  
Други 8542 31 90  
Памети    
Стоки, упоменати в забележка 12, буква б), (точки 3 и 4) към настоящата глава    
Многокомпонентовите интегрални схеми (MCO) 8542 32 11  
Други 8542 32 19  
Други    
Динамични памети за четене и запис с произволен достъп (D-RAMs)    
С обем на паметта, непревишаващ 512 Mbits 8542 32 31 (PCE)
С обем на паметта, превишаващ 512 Mbits 8542 32 39 (PCE)
Статични памети за четене и запис с произволен достъп (S-RAMs), включително свръхбързи памети за четене и запис с произволен достъп (cache-RAMs) 8542 32 45 (PCE)
Памети само за четене, програмируеми, изтриваеми с ултравиолетови лъчи (EPROMs) 8542 32 55 (PCE)
Памети само за четене, с електрическо изтриване програмируеми (E²PROMs), включително FLASH E²PROMs    
FLASH E²PROMs    
С обем на паметта, непревишаващ 512 Mbits 8542 32 61 (PCE)
С обем на паметта, превишаващ 512 Mbits 8542 32 69 (PCE)
Други 8542 32 75 (PCE)
Други памети 8542 32 90  
Усилватели    
Многокомпонентовите интегрални схеми (MCO) 8542 33 10  
Други 8542 33 90  
Други    
Стоки, упоменати в забележка 12, буква б), (точки 3 и 4) към настоящата глава    
Многокомпонентовите интегрални схеми (MCO) 8542 39 11  
Други 8542 39 19  
Други 8542 39 90  
Части 8542 90 00  
85.43 Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава    
Ускорители на частици 8543 10 00  
Генератори на сигнали 8543 20 00  
Машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза    
Машини и апарати за галванотехника и електролиза от видовете, използвани изключително или главно за производство на печатни платки 8543 30 40  
Други 8543 30 70  
Електронни цигари и подобни електрически изпарителни устройства за лично ползване 8543 40 00  
Други машини и апарати    
Артикули, проектирани специално за свързване с телеграфни или телефонни апарати или инструменти или към телеграфни или телефонни мрежи 8543 70 01  
Микровълнови усилватели 8543 70 02  
Безжични дистанционни устройства с инфрачервени сигнали за конзоли на видеоигри 8543 70 03  
Цифрови полетни записващи устройства 8543 70 04  
Захранван от батерия преносим електронен четец за запис и възпроизвеждане на текст, неподвижни изображения и аудио файлове 8543 70 05  
Апарати за обработка на цифрови сигнали за свързване към кабелна или безжична мрежа за смесване на звук 8543 70 06  
Преносими интерактивни електронни образователни устройства, предназначени главно за деца 8543 70 07  
Газоразрядни почистващи уреди за премахване на органични замърсители от обекти, наблюдавани с електронен микроскоп, и от обектни носачи 8543 70 08  
Сензорни устройства за въвеждане на данни (т.нар. сензорни екрани) без възможност за извеждане на изображения, за вграждане в апарат с екран, които функционират чрез засичане на наличието и местоположението на докосване в площта на екрана 8543 70 09  
Електрически машини с функция за превод или функция за речник 8543 70 10  
Антенни усилватели 8543 70 30  
Солариуми и подобни апарати за добиване на тен 8543 70 50 (PCE)
Оградни електрификатори 8543 70 60  
Други 8543 70 90  
Части 8543 90 00  
85.44 Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от влакна с индивидуална обвивка, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване    
Жици за намотки    
От мед    
Емайлирани или лакирани 8544 11 10  
Други 8544 11 90  
Други 8544 19 00  
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници 8544 20 00  
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници от видовете, използвани в транспортните средства 8544 30 00  
Други електрически проводници за напрежение, непревишаващо 1000 V    
Снабдени с части за свързване    
От видовете, използвани за телекомуникация 8544 42 10  
Други 8544 42 90  
Други    
От видовете, използвани за телекомуникация, за напрежение, непревишаващо 80 V 8544 49 20  
Други    
Проводници и кабели, с диаметър на жилото, превишаващ 0,51 mm 8544 49 91  
Други    
За напрежение, непревишаващо 80 V 8544 49 93  
За напрежение, превишаващо 80 V, но по-малко от 1000 V 8544 49 95  
За напрежение от 1000 V 8544 49 99  
Други електрически проводници, за напрежение, превишаващо 1000 V    
С медни проводници 8544 60 10  
С други проводници 8544 60 90  
Кабели от оптични влакна 8544 70 00  
85.45 Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и други артикули от графит или от други форми на въглерода, със или без метал, за електрически приложения    
Електроди    
От видовете, използвани за пещи 8545 11 00  
Други 8545 19 00  
Четки 8545 20 00  
Други    
Електрически нагревателни елементи 8545 90 10  
Други 8545 90 90  
85.46 Изолатори за електричество от всякакви материали    
От стъкло 8546 10 00  
От керамика 8546 20 00  
Други    
От пластмаси 8546 90 10  
Други 8546 90 90  
85.47 Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от № 8546; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация    
Изолационни части от керамика 8547 10 00  
Изолационни части от пластмаси 8547 20 00  
Други 8547 90 00  
85.48 Електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава    
Памети, например динамични памети D-RAM със стекова организация (за реализация на стек) и модули 8548 00 20  
Светодиодни (LED) модули за подсвет, които са източници на светлина и са съставени от един или повече LED, и един или повече конектори, и са монтирани на печатна платка или друга подобна основа, и други пасивни компоненти, дори комбинирани с оптични компоненти или защитни диоди, и използвани за подсвет за течнокристални дисплеи (LCD) 8548 00 30  
Други 8548 00 90  
85.49 Отпадъци и остатъци от електрическо и електронно оборудване    
Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба    
Остатъци и отпадъци от оловни акумулатори; оловни акумулатори, негодни за употреба    
оловни акумулатори, негодни за употреба 8549 11 10  
Остатъци и отпадъци от оловни акумулатори 8549 11 90  
Други, съдържащи олово, кадмий или живак    
Електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба 8549 12 10 (PCE)
Електрически акумулатори, негодни за употреба 8549 12 20  
Други 8549 12 90  
Сортирани по химичен вид и несъдържащи олово, кадмий или живак    
Електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба 8549 13 10 (PCE)
Електрически акумулатори, негодни за употреба 8549 13 20  
Други 8549 13 90  
Несортирани и несъдържащи олово, кадмий или живак    
Електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба 8549 14 10 (PCE)
Електрически акумулатори, негодни за употреба 8549 14 20  
Други 8549 14 90  
Други    
Електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба 8549 19 10 (PCE)
Електрически акумулатори, негодни за употреба 8549 19 20  
Други 8549 19 90  
От вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали    
Съдържащи електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, електрически акумулатори, живачни прекъсвачи, стъкло от електроннолъчеви тръби или друго активирано стъкло или електрически или електронни компоненти, съдържащи кадмий, живак, олово или полихлорирани бифенили (PCB) 8549 21 00  
Други 8549 29 00  
Други електрически и електронни сглобки и печатни платки    
Съдържащи електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, електрически акумулатори, живачни прекъсвачи, стъкло от електроннолъчеви тръби или друго активирано стъкло или електрически или електронни компоненти, съдържащи кадмий, живак, олово или полихлорирани бифенили (PCB) 8549 31 00  
Други 8549 39 00  
Други    
Съдържащи електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, електрически акумулатори, живачни прекъсвачи, стъкло от електроннолъчеви тръби или друго активирано стъкло или електрически или електронни компоненти, съдържащи кадмий, живак, олово или полихлорирани бифенили (PCB) 8549 91 00  
Други 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.