CN8 / NC8 - 2023 92 CN8 / NC8 - 2023 - BG 94

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 93
ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

93.01 Бойни оръжия, различни от револверите, пистолетите и хладните оръжия от № 9307    
Артилерийски оръжия (например оръдия, гаубици и минохвъргачки) 9301 10 00 (PCE)
Тръбни уредби за изстрелване на ракети; огнехвъргачки; гранатомети; тръбни торпедни апарати и подобни апарати 9301 20 00 (PCE)
Други 9301 90 00 (PCE)
93.02 Револвери и пистолети, различни от тези от № 9303 или 9304 9302 00 00 (PCE)
93.03 Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, използващи възпламеняването на барута (например ловни пушки и карабини, огнестрелни оръжия, които могат да бъдат заредени само през дулото, пистолети за изстрелване на ракети и други подобни, предназначени единствено за изстрелването на сигнални ракети, пистолети и револвери за изстрелване на халосни патрони, пистолети за предварително зашеметяване на добитъка при клане, оръдия за изстрелване на котвени въжета)    
Огнестрелни оръжия, които могат да се зареждат само през дулото 9303 10 00 (PCE)
Други пушки и карабини за лов или за спортна стрелба, имащи най-малко една гладка цев    
С една гладка цев 9303 20 10 (PCE)
Други 9303 20 95 (PCE)
Други пушки и карабини за лов или за спортна стрелба 9303 30 00 (PCE)
Други 9303 90 00 (PCE)
93.04 Други оръжия (например пушки, карабини и пистолети със сгъстен въздух или газ, палки), с изключение на тези от № 9307 9304 00 00 (PCE)
93.05 Части и принадлежности за артикулите от № 9301 до 9304    
За револвери или пистолети 9305 10 00  
За пушки или карабини от № 9303 9305 20 00  
Други    
За бойни оръжия от № 9301 9305 91 00  
Други 9305 99 00  
93.06 Бомби, гранати, торпили, мини, ракети, патрони и други муниции и снаряди, и техните части, включително сачмите, ловните куршуми и набивките за патрони    
Патрони за пушки или карабини с гладка цев и техните части; оловни патрони за въздушни пушки    
Патрони 9306 21 00 (100)
Други 9306 29 00  
Други патрони и техните части    
За револвери и пистолети от № 9302 или за леки картечници от № 9301 9306 30 10  
Други    
За бойни оръжия 9306 30 30  
Други 9306 30 90  
Други    
С бойно предназначение 9306 90 10  
Други 9306 90 90  
93.07 Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните части и ножници 9307 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.