CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - CS 26

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 25
SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT

25.01 Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda    
Mořská voda a roztoky soli 2501 00 10  
Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost    
Pro chemickou přeměnu (separaci Na od Cl) pro výrobu jiných výrobků 2501 00 31  
Ostatní    
Denaturovaná nebo pro průmyslové účely (včetně rafinované), jiná než na konzervaci nebo přípravu potravin určených k lidskému požívání nebo k výživě zvířat 2501 00 51  
Ostatní    
Sůl vhodná k lidskému požívání 2501 00 91  
Ostatní 2501 00 99  
25.02 Nepražený pyrit (kyz železný) 2502 00 00  
25.03 Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra, srážená síra a koloidní síra    
Surová nebo nerafinovaná síra 2503 00 10  
Ostatní 2503 00 90  
25.04 Přírodní grafit (tuha)    
V prášku nebo ve vločkách 2504 10 00  
Ostatní 2504 90 00  
25.05 Přírodní písky všech druhů, též barvené, jiné než písky obsahující kovy kapitoly 26    
Křemičité písky a křemenné písky 2505 10 00  
Ostatní 2505 90 00  
25.06 Křemen (jiný než přírodní písky); křemenec, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru    
Křemen 2506 10 00  
Křemenec 2506 20 00  
25.07 Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované    
Kaolin 2507 00 20  
Jiné kaolinitické jíly 2507 00 80  
25.08 Ostatní jíly (kromě expandovaných jílů čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, též kalcinované; mullit, šamotové nebo dinasové zeminy    
Bentonit 2508 10 00  
Žáruvzdorný jíl (šamotový) 2508 30 00  
Ostatní jíly 2508 40 00  
Andaluzit, kyanit a sillimanit 2508 50 00  
Mullit 2508 60 00  
Šamotové nebo dinasové zeminy 2508 70 00  
25.09 Křída 2509 00 00  
25.10 Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída    
Nemleté 2510 10 00  
Mleté 2510 20 00  
25.11 Přírodní síran barnatý (baryt, těživec); přírodní uhličitan barnatý (witherit), též kalcinovaný, kromě oxidu barnatého čísla 2816    
Přírodní síran barnatý (baryt, těživec) 2511 10 00  
Přírodní uhličitan barnatý (witherit) 2511 20 00  
25.12 Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně 2512 00 00  
25.13 Pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná    
Pemza 2513 10 00  
Smirek, přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva 2513 20 00  
25.14 Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru 2514 00 00  
25.15 Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru    
Mramor a travertin    
Surový nebo hrubě opracovaný 2515 11 00  
Rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru 2515 12 00  
Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely; alabastr 2515 20 00  
25.16 Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru    
Žula    
Surová nebo hrubě opracovaná 2516 11 00  
Rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru 2516 12 00  
Pískovec 2516 20 00  
Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely 2516 90 00  
25.17 Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; granule, drť a prach z kamenů čísla 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované    
Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované    
Oblázky, štěrk, křemenné valouny a pazourek 2517 10 10  
Vápenec, dolomit a jiné vápenaté horniny, lámané nebo drcené 2517 10 20  
Ostatní 2517 10 80  
Makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v položce 251710 2517 20 00  
Dehtový makadam 2517 30 00  
Granule, drť a prach z kamenů čísla 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované    
Z mramoru 2517 41 00  
Ostatní 2517 49 00  
25.18 Dolomit, též kalcinovaný nebo spékaný, včetně dolomitu hrubě opracovaného nebo rozřezaného pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru    
Nekalcinovaný ani nespékaný dolomit 2518 10 00  
Kalcinovaný nebo spékaný dolomit 2518 20 00  
25.19 Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit); tavená magnézie (oxid hořečnatý); přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý), též obsahující malá množství jiných oxidů přidaných před slinováním; jiné oxidy hořčíku, též čisté    
Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) 2519 10 00  
Ostatní    
Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý 2519 90 10  
Přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý) 2519 90 30  
Ostatní 2519 90 90  
25.20 Sádrovec; anhydrit; sádra (skládající se z kalcinovaného sádrovce nebo síranu vápenatého), též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače    
Sádrovec, anhydrit 2520 10 00  
Sádra 2520 20 00  
25.21 Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny používané k výrobě vápna nebo cementu 2521 00 00  
25.22 Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825    
Nehašené (pálené) vápno 2522 10 00  
Hašené vápno 2522 20 00  
Hydraulické vápno 2522 30 00  
25.23 Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků    
Cementové slínky 2523 10 00  
Portlandský cement    
Bílý cement, též uměle barvený 2523 21 00  
Ostatní 2523 29 00  
Hlinitanový cement 2523 30 00  
Ostatní hydraulické cementy 2523 90 00  
25.24 Osinek (azbest)    
Krokydolit 2524 10 00  
Ostatní 2524 90 00  
25.25 Slída, též štípaná do nepravidelných destiček („splitinek“); slídový odpad    
Slída surová nebo štípaná do lístků nebo do nepravidelných destiček 2525 10 00  
Slídový prach 2525 20 00  
Slídový odpad 2525 30 00  
25.26 Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; mastek    
Nedrcený, nerozemletý 2526 10 00  
Drcený nebo rozemletý 2526 20 00  
25.28 Přírodní boritany a jejich koncentráty (též kalcinované), kromě boritanů získaných z přírodních solanek; přírodní kyselina boritá obsahující nejvýše 85 % H3BO3 v sušině 2528 00 00  
25.29 Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec    
Živec 2529 10 00  
Kazivec    
Obsahující 97 % hmotnostních nebo méně fluoridu vápenatého 2529 21 00  
Obsahující více než 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého 2529 22 00  
Leucit; nefelin a nefelinický syenit 2529 30 00  
25.30 Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahrnuté    
Vermikulit, perlit a chlority, neexpandované 2530 10 00  
Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté) 2530 20 00  
Ostatní    
Celestin a stroncianit 2530 90 30 New  
Spodumen, petalit, lepidolit, amblygonit, hektorit, jadarit a podobné nerosty, vhodné k získání lithia 2530 90 40 New  
Bastnaesit, xenotim a podobné nerosty, vhodné k získání kovů vzácných zemin, skandia nebo yttria 2530 90 50 New  
Ostatní 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.