CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - CS 28

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 27
NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY

27.01 Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí    
Černé uhlí, též v prášku, avšak neaglomerované    
Antracit 2701 11 00  
Živičné (bitumenové) uhlí    
Koksovatelné uhlí 2701 12 10  
Ostatní 2701 12 90  
Ostatní uhlí 2701 19 00  
Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí 2701 20 00  
27.02 Hnědé uhlí, též aglomerované, kromě gagátu (černého jantaru)    
Hnědé uhlí, též v prášku, avšak neaglomerované 2702 10 00  
Aglomerované hnědé uhlí 2702 20 00  
27.03 Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná 2703 00 00  
27.04 Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí    
Koks a polokoks z černého uhlí 2704 00 10  
Koks a polokoks z hnědého uhlí 2704 00 30  
Ostatní 2704 00 90  
27.05 Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů a ostatních plynných uhlovodíků 2705 00 00 (100)
27.06 Černouhelný, hnědouhelný nebo rašelinový dehet a jiné minerální dehty, též dehydratované nebo částečně destilované, včetně rekonstituovaných dehtů 2706 00 00  
27.07 Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek    
Benzol (benzen) 2707 10 00  
Toluol (toluen) 2707 20 00  
Xylol (xyleny) 2707 30 00  
Naftalen 2707 40 00  
Ostatní směsi aromatických uhlovodíků, z nichž 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) předestiluje při 250 °C podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86) 2707 50 00  
Ostatní    
Kreozotové oleje 2707 91 00  
Ostatní    
Surové oleje    
Surové lehké oleje, z nichž 90 % objemu nebo více předestiluje při 200 °C 2707 99 11  
Ostatní 2707 99 19  
Vrchní sirnatá vrstva (z dehtu černého nebo hnědého uhlí); antracen 2707 99 20  
Zásadité produkty 2707 99 50  
Fenoly 2707 99 80  
Ostatní    
Pro výrobu produktů čísla 2803 2707 99 91  
Ostatní 2707 99 99  
27.08 Smola a smolný koks z černouhelného dehtu nebo jiných minerálních dehtů    
Smola 2708 10 00  
Smolný koks 2708 20 00  
27.09 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové    
Kondenzáty zemního plynu 2709 00 10  
Ostatní 2709 00 90  
27.10 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje    
Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než surové) a přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků, jiné než obsahující bionaftu a kromě odpadních olejů    
Lehké oleje a přípravky    
Pro specifické procesy 2710 12 11  
Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27101211 2710 12 15  
Pro jiné účely    
Speciální druhy benzinu    
Lakový benzin (White spirit) 2710 12 21  
Ostatní 2710 12 25  
Ostatní    
Motorový benzin    
Letecký benzin 2710 12 31  
Ostatní, o obsahu olova    
Nepřesahujícím 0,013 g/l    
S oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 95 2710 12 41 (MTQ)
S oktanovým číslem (OČ VM) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 98 2710 12 45 (MTQ)
S oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším 2710 12 49 (MTQ)
Převyšujícím 0,013 g/l 2710 12 50 (MTQ)
Palivo pro tryskové motory benzinového typu 2710 12 70  
Ostatní lehké oleje 2710 12 90  
Ostatní    
Střední oleje    
Pro specifické procesy 2710 19 11  
Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27101911 2710 19 15  
Pro jiné účely    
Petrolej (kerosen)    
Palivo pro tryskové motory 2710 19 21  
Ostatní 2710 19 25  
Ostatní 2710 19 29  
Těžké oleje    
Plynové oleje    
Pro specifické procesy 2710 19 31  
Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27101931 2710 19 35  
Pro jiné účely    
O obsahu síry nepřesahujícím 0,001 % hmotnostních 2710 19 43  
O obsahu síry převyšujícím 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,002 % hmotnostních 2710 19 46  
O obsahu síry převyšujícím 0,002 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních 2710 19 47  
O obsahu síry převyšujícím 0,1 % hmotnostních 2710 19 48  
Topné oleje    
Pro specifické procesy 2710 19 51  
Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27101951 2710 19 55  
Pro jiné účely    
O obsahu síry nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních 2710 19 62  
O obsahu síry převyšujícím 0,1 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních 2710 19 66  
O obsahu síry převyšujícím 0,5 % hmotnostních 2710 19 67  
Mazací oleje; ostatní oleje    
Pro specifické procesy 2710 19 71  
Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27101971 2710 19 75  
Pro jiné účely    
Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny 2710 19 81  
Hydraulické oleje 2710 19 83  
Bílé oleje, kapalný parafín 2710 19 85  
Převodové oleje a oleje pro reduktory 2710 19 87  
Oleje používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje 2710 19 91  
Elektroizolační oleje 2710 19 93  
Ostatní mazací oleje a ostatní oleje 2710 19 99  
Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než surové) a přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků, obsahující bionaftu, kromě odpadních olejů    
Plynové oleje    
O obsahu síry nepřesahujícím 0,001 % hmotnostních 2710 20 11  
O obsahu síry převyšujícím 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních 2710 20 16  
O obsahu síry převyšujícím 0,1 % hmotnostních 2710 20 19  
Topné oleje    
O obsahu síry nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních 2710 20 32  
O obsahu síry převyšujícím 0,5 % hmotnostních 2710 20 38  
Ostatní oleje 2710 20 90  
Odpadní oleje    
Obsahující polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované terfenyly (PCT) nebo polybromované bifenyly (PBB) 2710 91 00  
Ostatní 2710 99 00  
27.11 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky    
Zkapalněné    
Zemní plyn 2711 11 00 (TJO)
Propan    
Propan o čistotě nejméně 99 %    
K použití jako energetická nebo topná paliva 2711 12 11  
Pro jiné účely 2711 12 19  
Ostatní    
Pro specifické procesy 2711 12 91  
Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27111291 2711 12 93  
Pro jiné účely    
O čistotě převyšující 90 %, avšak nižší než 99 % 2711 12 94  
Ostatní 2711 12 97  
Butany    
Pro specifické procesy 2711 13 10  
Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27111310 2711 13 30  
Pro jiné účely    
O čistotě převyšující 90 %, avšak nižší než 95 % 2711 13 91  
Ostatní 2711 13 97  
Ethylen, propylen, butylen a butadien 2711 14 00  
Ostatní 2711 19 00  
V plynném stavu    
Zemní plyn 2711 21 00 (TJO)
Ostatní 2711 29 00  
27.12 Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené    
Vazelína    
Surová 2712 10 10  
Ostatní 2712 10 90  
Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje    
Syntetický parafín o relativní molekulové hmotnosti 460 nebo vyšší, avšak nepřesahující 1560 2712 20 10  
Ostatní 2712 20 90  
Ostatní    
Ozokerit, montánní vosk nebo rašelinový vosk (přírodní produkty)    
Surové 2712 90 11  
Ostatní 2712 90 19  
Ostatní    
Surové    
Pro specifické procesy 2712 90 31  
Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27129031 2712 90 33  
Pro jiné účely 2712 90 39  
Ostatní    
Směs 1-alkenů obsahující 80 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s délkou řetězce 24 nebo více atomů uhlíku, avšak nepřesahující 28 atomů uhlíku 2712 90 91  
Ostatní 2712 90 99  
27.13 Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů    
Ropný koks    
Nekalcinovaný 2713 11 00  
Kalcinovaný 2713 12 00  
Ropné živice 2713 20 00  
Ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů    
Pro výrobu produktů čísla 2803 2713 90 10  
Ostatní 2713 90 90  
27.14 Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny    
Živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky 2714 10 00  
Ostatní 2714 90 00  
27.15 Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty) 2715 00 00  
27.16 Elektrická energie 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.