CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - CS 29

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 28
ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ

I. CHEMICKÉ PRVKY    
28.01 Fluor, chlor, brom a jod    
Chlor 2801 10 00  
Jod 2801 20 00  
Fluor; brom    
Fluor 2801 30 10  
Brom 2801 30 90  
28.02 SĂ­ra, sublimovanĂĄ nebo srĂĄĹženĂĄ; koloidnĂ­ sĂ­ra 2802 00 00  
28.03 UhlĂ­k (uhlĂ­kovĂŠ saze a jinĂŠ formy uhlĂ­ku jinde neuvedenĂŠ ani nezahrnutĂŠ) 2803 00 00  
28.04 VodĂ­k, vzĂĄcnĂŠ plyny a ostatnĂ­ nekovy    
VodĂ­k 2804 10 00 (MTQ)
VzĂĄcnĂŠ plyny    
Argon 2804 21 00 (MTQ)
OstatnĂ­    
Helium 2804 29 10 (MTQ)
OstatnĂ­ 2804 29 90 (MTQ)
DusĂ­k 2804 30 00 (MTQ)
KyslĂ­k 2804 40 00 (MTQ)
Bor; tellur    
Bor 2804 50 10  
Tellur 2804 50 90  
KřemĂ­k    
ObsahujĂ­cĂ­ nejmĂŠně 99,99 % hmotnostnĂ­ch křemĂ­ku 2804 61 00  
OstatnĂ­ 2804 69 00  
Fosfor    
ČervenĂ˝ fosfor 2804 70 10  
OstatnĂ­ 2804 70 90  
Arsen 2804 80 00  
Selen 2804 90 00  
28.05 AlkalickĂŠ kovy nebo kovy alkalickĂ˝ch zemin; kovy vzĂĄcnĂ˝ch zemin, skandium a yttrium, tĂŠĹž vzĂĄjemně smĂ­ĹĄenĂŠ nebo vzĂĄjemně legovanĂŠ; rtuĹĽ    
AlkalickĂŠ kovy nebo kovy alkalickĂ˝ch zemin    
SodĂ­k 2805 11 00  
VĂĄpnĂ­k 2805 12 00  
OstatnĂ­    
Stroncium a baryum 2805 19 10  
OstatnĂ­ 2805 19 90  
Kovy vzĂĄcnĂ˝ch zemin, skandium a yttrium, tĂŠĹž vzĂĄjemně smĂ­ĹĄenĂŠ nebo vzĂĄjemně legovanĂŠ    
VzĂĄjemně smĂ­ĹĄenĂŠ nebo vzĂĄjemně legovanĂŠ 2805 30 10  
OstatnĂ­    
O čistotě 95 % hmotnostnĂ­ch nebo vyĹĄĹĄĂ­    
Cer a lanthan 2805 30 21 New  
Praseodym, neodym a samarium 2805 30 29 New  
Gadolinium, terbium a dysprosium 2805 30 31 New  
Europium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium a yttrium 2805 30 39 New  
Skandium 2805 30 40  
OstatnĂ­ 2805 30 80  
RtuĹĽ    
V lahvĂ­ch o čistĂŠm obsahu 34,5 kg (standardnĂ­ hmotnost) a v hodnotě FOB nepřesahujĂ­cĂ­ 224 € za lĂĄhev 2805 40 10  
OstatnĂ­ 2805 40 90  
II. ANORGANICKÉ KYSELINY A ANORGANICKÉ KYSLÍKATÉ SLOUČENINY NEKOVĹŽ    
28.06 ChlorovodĂ­k (kyselina chlorovodĂ­kovĂĄ); kyselina chlorosĂ­rovĂĄ    
ChlorovodĂ­k (kyselina chlorovodĂ­kovĂĄ) 2806 10 00  
Kyselina chlorosĂ­rovĂĄ 2806 20 00  
28.07 Kyselina sĂ­rovĂĄ; oleum 2807 00 00  
28.08 Kyselina dusičnĂĄ; směs kyseliny sĂ­rovĂŠ a dusičnĂŠ (nitračnĂ­ směs) 2808 00 00  
28.09 Oxid fosforečnĂ˝; kyselina fosforečnĂĄ; kyseliny polyfosforečnĂŠ, chemicky definovanĂŠ i nedefinovanĂŠ    
Oxid fosforečný 2809 10 00 (KPP)
Kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné 2809 20 00 (KPP)
28.10 Oxidy boru; kyseliny boritĂŠ    
Oxid boritĂ˝ 2810 00 10  
OstatnĂ­ 2810 00 90  
28.11 OstatnĂ­ anorganickĂŠ kyseliny a ostatnĂ­ anorganickĂŠ kyslĂ­katĂŠ sloučeniny nekovĹŻ    
OstatnĂ­ anorganickĂŠ kyseliny    
FluorovodĂ­k (kyselina fluorovodĂ­kovĂĄ) 2811 11 00  
KyanovodĂ­k (kyselina kyanovodĂ­kovĂĄ) 2811 12 00  
OstatnĂ­    
BromovodĂ­k (kyselina bromovodĂ­kovĂĄ) 2811 19 10  
OstatnĂ­ 2811 19 80  
OstatnĂ­ anorganickĂŠ kyslĂ­katĂŠ sloučeniny nekovĹŻ    
Oxid uhličitĂ˝ 2811 21 00  
Oxid křemičitĂ˝ 2811 22 00  
OstatnĂ­    
Oxid siřičitĂ˝ 2811 29 05  
Oxid sĂ­rovĂ˝ (anhydrid kyseliny sĂ­rovĂŠ); oxid arsenitĂ˝ 2811 29 10  
Oxidy dusĂ­ku 2811 29 30  
OstatnĂ­ 2811 29 90  
III. HALOGENOVÉ A SIRNÉ SLOUČENINY NEKOVĹŽ    
28.12 Halogenidy a halogenid-oxidy nekovĹŻ    
Chloridy a chlorid-oxidy    
Karbonyldichlorid (fosgen) 2812 11 00  
Oxychlorid fosforečnĂ˝ 2812 12 00  
Chlorid fosforitĂ˝ 2812 13 00  
Chlorid fosforečnĂ˝ 2812 14 00  
Chlorid sirnĂ˝ 2812 15 00  
Chlorid sirnatĂ˝ 2812 16 00  
Chlorid thionylu 2812 17 00  
OstatnĂ­    
Fosforu 2812 19 10  
OstatnĂ­ 2812 19 90  
OstatnĂ­ 2812 90 00  
28.13 Sulfidy (sirnĂ­ky) nekovĹŻ; komerčnĂ­ sulfid fosforitĂ˝    
SirouhlĂ­k 2813 10 00  
OstatnĂ­    
Sulfidy fosforu, komerčnĂ­ sulfid fosforitĂ˝ 2813 90 10  
OstatnĂ­ 2813 90 90  
IV. ANORGANICKÉ ZÁSADY A OXIDY, HYDROXIDY A PEROXIDY KOVĹŽ    
28.14 Amoniak (čpavek) bezvodĂ˝ nebo ve vodnĂŠm roztoku    
Amoniak (čpavek) bezvodĂ˝ 2814 10 00  
Amoniak (čpavek) ve vodnĂŠm roztoku 2814 20 00  
28.15 Hydroxid sodnĂ˝ (louh sodnĂ˝); hydroxid draselnĂ˝ (louh draselnĂ˝); peroxidy sodĂ­ku nebo draslĂ­ku    
Hydroxid sodnĂ˝ (louh sodnĂ˝)    
TuhĂ˝ 2815 11 00  
Ve vodnĂŠm roztoku 2815 12 00 (KSH)
Hydroxid draselnĂ˝ (louh draselnĂ˝) 2815 20 00 (KPH)
Peroxidy sodĂ­ku nebo draslĂ­ku 2815 30 00  
28.16 Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya    
Hydroxid a peroxid hořčíku 2816 10 00  
Oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya 2816 40 00  
28.17 Oxid zinečnatĂ˝; peroxid zinku 2817 00 00  
28.18 UmělĂ˝ korund, chemicky definovanĂ˝ i nedefinovanĂ˝; oxid hlinitĂ˝, hydroxid hlinitĂ˝    
UmělĂ˝ korund, chemicky definovanĂ˝ i nedefinovanĂ˝    
O obsahu oxidu hlinitĂŠho 98,5 % hmotnostnĂ­ch nebo vyĹĄĹĄĂ­m    
S mĂŠně neĹž 50 % celkovĂŠ hmotnosti majĂ­cĂ­ velikost částic převyĹĄujĂ­cĂ­ 10 mm 2818 10 11  
S 50 % nebo vĂ­ce celkovĂŠ hmotnosti majĂ­cĂ­ velikost částic převyĹĄujĂ­cĂ­ 10 mm 2818 10 19  
O obsahu oxidu hlinitĂŠho niŞťím neĹž 98,5 % hmotnostnĂ­ch    
S mĂŠně neĹž 50 % celkovĂŠ hmotnosti majĂ­cĂ­ velikost částic převyĹĄujĂ­cĂ­ 10 mm 2818 10 91  
S 50 % nebo vĂ­ce celkovĂŠ hmotnosti majĂ­cĂ­ velikost částic převyĹĄujĂ­cĂ­ 10 mm 2818 10 99  
Oxid hlinitĂ˝, jinĂ˝ neĹž umělĂ˝ korund 2818 20 00  
Hydroxid hlinitĂ˝ 2818 30 00  
28.19 Oxidy a hydroxidy chromu    
Oxid chromovĂ˝ 2819 10 00  
OstatnĂ­    
Oxid chromičitĂ˝ 2819 90 10  
OstatnĂ­ 2819 90 90  
28.20 Oxidy manganu    
Oxid manganičitĂ˝ 2820 10 00  
OstatnĂ­    
Oxid manganatĂ˝ obsahujĂ­cĂ­ 77 % hmotnostnĂ­ch nebo vĂ­ce manganu 2820 90 10  
OstatnĂ­ 2820 90 90  
28.21 Oxidy a hydroxidy Ĺželeza; barevnĂŠ hlinky obsahujĂ­cĂ­ 70 % hmotnostnĂ­ch nebo vĂ­ce vĂĄzanĂŠho Ĺželeza vyhodnocenĂŠho jako Fe2O3    
Oxidy a hydroxidy Ĺželeza 2821 10 00  
BarevnĂŠ hlinky 2821 20 00  
28.22 Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerčnĂ­ oxidy kobaltu 2822 00 00  
28.23 Oxidy titanu 2823 00 00  
28.24 Oxidy olova; suřík a oranĹžovĂ˝ suřík    
Oxid olovnatĂ˝ (klejt, masikot) 2824 10 00  
OstatnĂ­ 2824 90 00  
28.25 Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganickĂŠ soli; ostatnĂ­ anorganickĂŠ zĂĄsady; ostatnĂ­ oxidy, hydroxidy a peroxidy kovĹŻ    
Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganickĂŠ soli 2825 10 00  
Oxid a hydroxid lithnĂ˝ 2825 20 00  
Oxidy a hydroxidy vanadu 2825 30 00  
Oxidy a hydroxidy niklu 2825 40 00  
Oxidy a hydroxidy mědi 2825 50 00  
Oxidy germania a oxid zirkoničitĂ˝ 2825 60 00  
Oxidy a hydroxidy molybdenu 2825 70 00  
Oxidy antimonu 2825 80 00  
OstatnĂ­    
Oxid, hydroxid a peroxid vĂĄpenatĂ˝    
Hydroxid vĂĄpenatĂ˝ o čistotě 98 % hmotnostnĂ­ch nebo vyĹĄĹĄĂ­ počítĂĄno v suĹĄině, ve formě částic, z nichĹž: - nejvýťe 1 % hmotnostnĂ­ mĂĄ velikost částic převyĹĄujĂ­cĂ­ 75 mikrometrĹŻ a - nejvýťe 4 % hmotnostnĂ­ majĂ­ velikost částic menĹĄĂ­ neĹž 1,3 mikrometrĹŻ 2825 90 11  
OstatnĂ­ 2825 90 19  
Oxid a hydroxid beryllnatĂ˝ 2825 90 20  
Oxidy a hydroxidy wolframu 2825 90 40  
Oxid kademnatĂ˝ 2825 90 60  
OstatnĂ­ 2825 90 85  
V. SOLI A PEROXOSOLI ANORGANICKÝCH KYSELIN A KOVĹŽ    
28.26 Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatnĂ­ komplexnĂ­ soli fluoru    
Fluoridy    
Fluorid hlinitĂ˝ 2826 12 00  
OstatnĂ­    
Fluorid amonnĂ˝ nebo sodnĂ˝ 2826 19 10  
OstatnĂ­ 2826 19 90  
Hexafluorohlinitan sodnĂ˝ (syntetickĂ˝ kryolit) 2826 30 00  
OstatnĂ­    
Hexafluorozirkoničitan draselnĂ˝ 2826 90 10  
OstatnĂ­ 2826 90 80  
28.27 Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy    
Chlorid amonnĂ˝ 2827 10 00  
Chlorid vĂĄpenatĂ˝ 2827 20 00  
OstatnĂ­ chloridy    
Hořčíku 2827 31 00  
HlinĂ­ku 2827 32 00  
Niklu 2827 35 00  
OstatnĂ­    
CĂ­nu 2827 39 10  
Ĺ˝eleza 2827 39 20  
Kobaltu 2827 39 30  
OstatnĂ­ 2827 39 85  
Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy    
Mědi 2827 41 00  
OstatnĂ­    
Olova 2827 49 10  
OstatnĂ­ 2827 49 90  
Bromidy a bromid-oxidy    
Bromidy sodĂ­ku nebo draslĂ­ku 2827 51 00  
OstatnĂ­ 2827 59 00  
Jodidy a jodid-oxidy 2827 60 00  
28.28 Chlornany; komerčnĂ­ chlornan vĂĄpenatĂ˝; chloritany; bromnany    
KomerčnĂ­ chlornan vĂĄpenatĂ˝ a ostatnĂ­ chlornany vĂĄpenatĂŠ 2828 10 00  
OstatnĂ­ 2828 90 00  
28.29 Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany    
Chlorečnany    
SodĂ­ku 2829 11 00  
OstatnĂ­ 2829 19 00  
OstatnĂ­    
Chloristany 2829 90 10  
Bromičnan draselnĂ˝ nebo sodnĂ˝ 2829 90 40  
OstatnĂ­ 2829 90 80  
28.30 Sulfidy (sirnĂ­ky); polysulfidy, chemicky definovanĂŠ i nedefinovanĂŠ    
Sulfidy sodnĂŠ 2830 10 00  
OstatnĂ­    
Sulfidy vĂĄpnĂ­ku, antimonu nebo Ĺželeza 2830 90 11  
OstatnĂ­ 2830 90 85  
28.31 Dithioničitany a sulfoxylĂĄty    
SodĂ­ku 2831 10 00  
OstatnĂ­ 2831 90 00  
28.32 Siřičitany; thiosĂ­rany    
Siřičitany sodnĂŠ 2832 10 00  
OstatnĂ­ siřičitany 2832 20 00  
ThiosĂ­rany 2832 30 00  
28.33 SĂ­rany; kamence; peroxosĂ­rany (persĂ­rany)    
SĂ­rany sodnĂŠ    
SĂ­ran sodnĂ˝ 2833 11 00  
OstatnĂ­ 2833 19 00  
OstatnĂ­ sĂ­rany    
Hořčíku 2833 21 00  
HlinĂ­ku 2833 22 00  
Niklu 2833 24 00  
Mědi 2833 25 00  
Baria 2833 27 00  
OstatnĂ­    
Kadmia; chromu; zinku 2833 29 20  
Kobaltu; titanu 2833 29 30  
Olova 2833 29 60  
OstatnĂ­ 2833 29 80  
Kamence 2833 30 00  
PeroxosĂ­rany (persĂ­rany) 2833 40 00  
28.34 Dusitany; dusičnany    
Dusitany 2834 10 00  
Dusičnany    
DraslĂ­ku 2834 21 00  
OstatnĂ­    
Baria; beryllia; kadmia; kobaltu; niklu; olova 2834 29 20  
Mědi 2834 29 40  
OstatnĂ­ 2834 29 80  
28.35 Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfĂĄty); polyfosforečnany (polyfosfĂĄty), chemicky definovanĂŠ i nedefinovanĂŠ    
Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity) 2835 10 00  
Fosforečnany (fosfĂĄty)    
Mono- nebo disodnĂŠ 2835 22 00  
DraselnĂŠ 2835 24 00  
Hydrogenortofosforečnan vĂĄpenatĂ˝ (fosforečnan divĂĄpenatĂ˝) 2835 25 00  
OstatnĂ­ fosforečnany vĂĄpnĂ­ku 2835 26 00  
OstatnĂ­    
TriamonnĂŠ 2835 29 10  
TrisodnĂŠ 2835 29 30  
OstatnĂ­ 2835 29 90  
Polyfosforečnany (polyfosfĂĄty)    
Trifosforečnan sodnĂ˝ (tripolyfosfĂĄt sodnĂ˝) 2835 31 00  
OstatnĂ­ 2835 39 00  
28.36 Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerčnĂ­ uhličitan amonnĂ˝ obsahujĂ­cĂ­ karbamĂĄt amonnĂ˝    
Uhličitan sodnĂ˝ 2836 20 00  
Hydrogenuhličitan sodnĂ˝ (bikarbonĂĄt sodnĂ˝) 2836 30 00  
Uhličitany draselnĂŠ 2836 40 00  
Uhličitan vĂĄpenatĂ˝ 2836 50 00  
Uhličitan barnatĂ˝ 2836 60 00  
OstatnĂ­    
Uhličitany lithnĂŠ 2836 91 00  
Uhličitan strontnatĂ˝ 2836 92 00  
OstatnĂ­    
Uhličitany    
Hořčíku; mědi 2836 99 11  
OstatnĂ­ 2836 99 17  
Peroxouhličitany (peruhličitany) 2836 99 90  
28.37 Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexnĂ­ kyanidy    
Kyanidy a kyanid-oxidy    
SodĂ­ku 2837 11 00  
OstatnĂ­ 2837 19 00  
KomplexnĂ­ kyanidy 2837 20 00  
28.39 Křemičitany (silikĂĄty); komerčnĂ­ křemičitany alkalickĂ˝ch kovĹŻ    
SodĂ­ku    
Metakřemičitany sodnĂŠ 2839 11 00  
OstatnĂ­ 2839 19 00  
OstatnĂ­ 2839 90 00  
28.40 Boritany; peroxoboritany (perboritany)    
Tetraboritan disodnĂ˝ (rafinovanĂ˝ borax)    
BezvodĂ˝ 2840 11 00  
OstatnĂ­    
Tetraboritan disodnĂ˝ pentahydrĂĄt 2840 19 10  
OstatnĂ­ 2840 19 90  
OstatnĂ­ boritany    
Boritany sodĂ­ku, bezvodĂŠ 2840 20 10  
OstatnĂ­ 2840 20 90  
Peroxoboritany (perboritany) 2840 30 00  
28.41 Soli oxokovovĂ˝ch nebo peroxokovovĂ˝ch kyselin    
Dichroman sodnĂ˝ 2841 30 00  
OstatnĂ­ chromany a dichromany; peroxochromany 2841 50 00  
Manganitany, manganany a manganistany    
Manganistan draselnĂ˝ (hypermangan) 2841 61 00  
OstatnĂ­ 2841 69 00  
Molybdenany 2841 70 00  
Wolframany 2841 80 00  
OstatnĂ­    
Zinečnatany a vanadičnany 2841 90 30  
OstatnĂ­ 2841 90 85  
28.42 OstatnĂ­ soli anorganickĂ˝ch kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanĹŻ, chemicky definovanĂ˝ch i nedefinovanĂ˝ch), kromě azidĹŻ    
PodvojnĂŠ nebo komplexnĂ­ křemičitany, včetně hlinitokřemičitanĹŻ, chemicky definovanĂ˝ch i nedefinovanĂ˝ch 2842 10 00  
OstatnĂ­    
Soli, podvojnĂŠ soli nebo komplexnĂ­ soli kyselin selenu nebo telluru 2842 90 10  
OstatnĂ­ 2842 90 80  
VI. RĹŽZNÉ    
28.43 DrahĂŠ kovy v koloidnĂ­m stavu; anorganickĂŠ nebo organickĂŠ sloučeniny drahĂ˝ch kovĹŻ, chemicky definovanĂŠ i nedefinovanĂŠ; amalgamy drahĂ˝ch kovĹŻ    
DrahĂŠ kovy v koloidnĂ­m stavu    
Stříbro 2843 10 10  
OstatnĂ­ 2843 10 90  
Sloučeniny stříbra    
Dusičnan stříbrnĂ˝ 2843 21 00  
OstatnĂ­ 2843 29 00  
Sloučeniny zlata 2843 30 00 (GRM)
OstatnĂ­ sloučeniny; amalgamy    
Amalgamy 2843 90 10  
OstatnĂ­ 2843 90 90 (GRM)
28.44 RadioaktivnĂ­ chemickĂŠ prvky a radioaktivnĂ­ izotopy (včetně ĹĄtěpitelnĂ˝ch nebo mnoĹživĂ˝ch (tzv. „fertile“) chemickĂ˝ch prvkĹŻ a izotopĹŻ) a jejich sloučeniny; směsi a odpady obsahujĂ­cĂ­ tyto produkty    
PřírodnĂ­ uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ přírodnĂ­ uran nebo přírodnĂ­ sloučeniny uranu    
PřírodnĂ­ uran    
SurovĂ˝; odpad a zbytky (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
ZpracovanĂ˝ (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
Ferro-uran 2844 10 50 (KUR)
OstatnĂ­ (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
Uran obohacenĂ˝ U 235 a jeho sloučeniny; plutonium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ uran obohacenĂ˝ U 235, plutonium nebo sloučeniny těchto produktĹŻ    
Uran obohacenĂ˝ U 235 a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ uran obohacenĂ˝ U 235 nebo sloučeniny těchto produktĹŻ    
Ferro-uran 2844 20 25 (gi)
OstatnĂ­ (Euratom) 2844 20 35 (gi)
Plutonium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ plutonium nebo sloučeniny těchto produktĹŻ    
Směsi uranu a plutonia    
Ferro-uran 2844 20 51 (gi)
OstatnĂ­ (Euratom) 2844 20 59 (gi)
OstatnĂ­ 2844 20 99 (gi)
Uran ochuzenĂ˝ o U 235 a jeho sloučeniny; thorium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ uran ochuzenĂ˝ o U 235, thorium nebo sloučeniny těchto produktĹŻ    
Uran ochuzenĂ˝ o U 235; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ uran ochuzenĂ˝ o U 235 nebo sloučeniny tohoto produktu    
Cermety 2844 30 11  
OstatnĂ­ 2844 30 19  
Thorium; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ thorium nebo sloučeniny tohoto produktu    
Cermety 2844 30 51  
OstatnĂ­    
SurovĂŠ; odpady a zbytky (Euratom) 2844 30 55  
ZpracovanĂŠ    
Tyče, pruty, ĂşhelnĂ­ky, tvarovky a profily, drĂĄty, desky a pĂĄsy (Euratom) 2844 30 61  
OstatnĂ­ (Euratom) 2844 30 69  
Sloučeniny uranu ochuzenĂŠ o U 235 nebo sloučeniny thoria, tĂŠĹž navzĂĄjem smĂ­ĹĄenĂŠ    
Z thoria nebo uranu ochuzenĂŠho o U 235, tĂŠĹž navzĂĄjem smĂ­ĹĄenĂŠ (Euratom), jinĂŠ neĹž thoriovĂŠ soli 2844 30 91  
OstatnĂ­ 2844 30 99  
RadioaktivnĂ­ prvky a izotopy a sloučeniny jinĂŠ neĹž poloĹžek 284410, 284420 nebo 284430; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny; radioaktivnĂ­ odpady    
Tritium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ tritium nebo jeho sloučeniny    
UmělĂ˝ radioaktivnĂ­ izotop (Euratom); sloučeniny umělĂŠho radioaktivnĂ­ho izotopu (Euratom) 2844 41 10  
OstatnĂ­ 2844 41 90  
Aktinium-225, aktinium-227, kalifornium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uran-230 nebo uran-232 a jejich sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ tyto prvky nebo sloučeniny    
UmělĂŠ radioaktivnĂ­ izotopy (Euratom); sloučeniny umělĂ˝ch radioaktivnĂ­ch izotopĹŻ (Euratom) 2844 42 10  
OstatnĂ­ 2844 42 90  
OstatnĂ­ radioaktivnĂ­ prvky a izotopy a sloučeniny; ostatnĂ­ slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ tyto prvky, izotopy nebo sloučeniny    
Uran-233 a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (včetně cermetĹŻ), keramickĂŠ vĂ˝robky a směsi obsahujĂ­cĂ­ uran-233 nebo jeho sloučeniny 2844 43 10  
UmělĂŠ radioaktivnĂ­ izotopy (Euratom); sloučeniny umělĂ˝ch radioaktivnĂ­ch izotopĹŻ (Euratom) 2844 43 20  
OstatnĂ­ 2844 43 80  
RadioaktivnĂ­ odpady 2844 44 00  
Vyhořelé (vyzářené) palivové články (kazety) jaderných reaktorů (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Izotopy, jinĂŠ neĹž čísla 2844; jejich anorganickĂŠ nebo organickĂŠ sloučeniny, chemicky definovanĂŠ i nedefinovanĂŠ    
TěžkĂĄ voda (deuterium oxid) (Euratom) 2845 10 00  
Bor obohacenĂ˝ borem-10 a jeho sloučeniny 2845 20 00  
Lithium obohacenĂŠ lithiem-6 a jeho sloučeniny 2845 30 00  
Helium-3 2845 40 00  
OstatnĂ­    
Deuterium a jeho sloučeniny; vodĂ­k a jeho sloučeniny obohacenĂŠ deuteriem; směsi a roztoky obsahujĂ­cĂ­ tyto produkty (Euratom) 2845 90 10  
OstatnĂ­ 2845 90 90  
28.46 AnorganickĂŠ nebo organickĂŠ sloučeniny kovĹŻ vzĂĄcnĂ˝ch zemin, yttria nebo skandia nebo směsĂ­ těchto kovĹŻ    
Sloučeniny ceru 2846 10 00  
OstatnĂ­    
Sloučeniny skandia 2846 90 30  
Sloučeniny lanthanu 2846 90 40 New  
Sloučeniny praseodymu, neodymu nebo samaria 2846 90 50 New  
Sloučeniny gadolinia, terbia nebo dysprosia 2846 90 60 New  
Sloučeniny europia, holmia, erbia, thulia, ytterbia, lutecia nebo yttria 2846 90 70 New  
Sloučeniny směsĂ­ kovĹŻ 2846 90 90  
28.47 Peroxid vodíku, též ztužený močovinou 2847 00 00 (KHO)
28.49 Karbidy, chemicky definovanĂŠ i nedefinovanĂŠ    
VĂĄpnĂ­ku 2849 10 00  
KřemĂ­ku 2849 20 00  
OstatnĂ­    
Boru 2849 90 10  
Wolframu 2849 90 30  
HlinĂ­ku; chromu; molybdenu; vanadu; tantalu nebo titanu 2849 90 50  
OstatnĂ­ 2849 90 90  
28.50 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definovanĂŠ i nedefinovanĂŠ, jinĂŠ neĹž sloučeniny, kterĂŠ jsou tĂŠĹž karbidy čísla 2849    
Hydridy; nitridy 2850 00 20  
Azidy; silicidy 2850 00 60  
Boridy 2850 00 90  
28.52 AnorganickĂŠ nebo organickĂŠ sloučeniny rtuti, tĂŠĹž chemicky definovanĂŠ, kromě amalgamĹŻ    
Chemicky definovanĂŠ 2852 10 00  
OstatnĂ­ 2852 90 00  
28.53 Fosfidy, chemicky definovanĂŠ i nedefinovanĂŠ, kromě ferofosforu; ostatnĂ­ anorganickĂŠ sloučeniny (včetně destilovanĂŠ nebo vodivostnĂ­ vody a vody podobnĂŠ čistoty); kapalnĂ˝ vzduch (tĂŠĹž po odstraněnĂ­ vzĂĄcnĂ˝ch plynĹŻ); stlačenĂ˝ vzduch; amalgamy, jinĂŠ neĹž amalgamy drahĂ˝ch kovĹŻ    
Chlorkyan 2853 10 00  
OstatnĂ­    
DestilovanĂĄ a vodivostnĂ­ voda a voda podobnĂŠ čistoty 2853 90 10  
KapalnĂ˝ vzduch (tĂŠĹž po odstraněnĂ­ vzĂĄcnĂ˝ch plynĹŻ); stlačenĂ˝ vzduch 2853 90 30  
OstatnĂ­ 2853 90 90  


Copyright Š Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction rĂŠservĂŠs.