CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - CS 39

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 38
RŇģZN√Č CHEMICK√Č V√ĚROBKY

38.01 Umńõl√Ĺ grafit; koloidn√≠ nebo polokoloidn√≠ grafit; pŇô√≠pravky na b√°zi grafitu nebo jin√©ho uhl√≠ku ve formńõ past, blokŇĮ, tabulek nebo jin√Ĺch polotovarŇĮ    
Umńõl√Ĺ grafit 3801 10 00  
Koloidn√≠ nebo polokoloidn√≠ grafit    
Koloidn√≠ grafit v olejov√© suspenzi; polokoloidn√≠ grafit 3801 20 10  
Ostatn√≠ 3801 20 90  
Uhl√≠kat√© pasty pro elektrody a podobn√© pasty pro vyzd√≠vky pec√≠ 3801 30 00  
Ostatn√≠ 3801 90 00  
38.02 Aktivn√≠ uhl√≠; aktivn√≠ pŇô√≠rodn√≠ miner√°ln√≠ produkty; ŇĺivońćiŇ°n√© uhl√≠, vńćetnńõ pouŇĺit√©ho ŇĺivońćiŇ°n√©ho uhl√≠    
Aktivn√≠ uhl√≠ 3802 10 00  
Ostatn√≠ 3802 90 00  
38.03 Tallov√Ĺ olej, t√©Ňĺ rafinovan√Ĺ    
Surov√Ĺ 3803 00 10  
Ostatn√≠ 3803 00 90  
38.04 Odpadn√≠ louhy z v√Ĺroby dŇôevn√© bunińćiny, t√©Ňĺ koncentrovan√©, odcukernńõn√© nebo chemicky upraven√©, vńćetnńõ ligninsulfon√°tŇĮ, avŇ°ak kromńõ tallov√©ho oleje ńć√≠sla¬†3803 3804 00 00  
38.05 Terpent√Ĺnov√° silice, borov√° silice nebo sulf√°tov√° terpent√Ĺnov√° silice a jin√© terpenick√© silice vyroben√© destilac√≠ nebo jin√Ĺm zpracov√°n√≠m jehlińćnat√©ho dŇôeva; surov√Ĺ dipenten; sulfitov√° terpent√Ĺnov√° silice a jin√Ĺ surov√Ĺ para-cymen; borov√Ĺ olej obsahuj√≠c√≠ jako hlavn√≠ sloŇĺku alfaterpineol    
Terpent√Ĺnov√° silice, borov√° silice nebo sulf√°tov√° terpent√Ĺnov√° silice    
Terpent√Ĺnov√° silice 3805 10 10  
Borov√° silice 3805 10 30  
Sulf√°tov√° terpent√Ĺnov√° silice 3805 10 90  
Ostatn√≠    
Borov√Ĺ olej 3805 90 10  
Ostatn√≠ 3805 90 90  
38.06 Kalafuna a pryskyŇôińćn√© kyseliny a jejich deriv√°ty; kalafunov√° silice a kalafunov√© oleje; taven√© pryskyŇôice    
Kalafuna a pryskyŇôińćn√© kyseliny 3806 10 00  
Soli kalafuny, pryskyŇôińćn√Ĺch kyselin nebo soli deriv√°tŇĮ kalafuny nebo pryskyŇôińćn√Ĺch kyselin; jin√© neŇĺ soli aduktŇĮ kalafuny 3806 20 00  
Estery pryskyŇôic 3806 30 00  
Ostatn√≠ 3806 90 00  
38.07 DŇôevn√Ĺ dehet; oleje z dŇôevn√©ho dehtu; dŇôevn√Ĺ kreosot; dŇôevn√Ĺ l√≠h; rostlinn√° smola; pivovarsk√° smola a podobn√© pŇô√≠pravky na b√°zi kalafuny, pryskyŇôińćn√Ĺch kyselin nebo rostlinn√© smoly    
DŇôevn√Ĺ dehet 3807 00 10  
Ostatn√≠ 3807 00 90  
38.08 Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, pŇô√≠pravky proti kl√≠ńćen√≠ a regul√°tory rŇĮstu rostlin, dezinfekńćn√≠ prostŇôedky a podobn√© v√Ĺrobky, v √ļpravńõ nebo balen√≠ pro drobn√Ĺ prodej nebo jako pŇô√≠pravky nebo v√Ĺrobky (napŇô√≠klad sirn√© p√°sy, knoty a sv√≠ńćky a mucholapky)    
ZboŇĺ√≠ specifikovan√© v¬†pozn√°mce k¬†poloŇĺk√°m¬†1 k t√©to kapitole    
DDT (ISO) (klofenotan (INN)), v balen√≠ o ńćist√© hmotnosti nepŇôesahuj√≠c√≠ 300 g 3808 52 00  
Ostatn√≠ 3808 59 00  
ZboŇĺ√≠ specifikovan√© v pozn√°mce k poloŇĺk√°m 2 k t√©to kapitole    
V balen√≠ o ńćist√© hmotnosti nepŇôesahuj√≠c√≠ 300¬†g 3808 61 00  
V balen√≠ o ńćist√© hmotnosti pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 300¬†g, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 7,5¬†kg 3808 62 00  
Ostatn√≠ 3808 69 00  
Ostatn√≠    
Insekticidy    
Na b√°zi pyrethroidŇĮ 3808 91 10  
Na b√°zi chlorovan√Ĺch uhlovod√≠kŇĮ 3808 91 20  
Na b√°zi karbam√°tŇĮ 3808 91 30  
Na b√°zi organofosforeńćn√Ĺch slouńćenin 3808 91 40  
Ostatn√≠ 3808 91 90  
Fungicidy    
Anorganick√©    
PŇô√≠pravky na b√°zi slouńćenin mńõdi 3808 92 10  
Ostatn√≠ 3808 92 20  
Ostatn√≠    
Na b√°zi dithiokarbam√°tŇĮ 3808 92 30  
Na b√°zi benzimidazolŇĮ 3808 92 40  
Na b√°zi diazolŇĮ nebo triazolŇĮ 3808 92 50  
Na b√°zi diazinŇĮ nebo morfolinŇĮ 3808 92 60  
Ostatn√≠ 3808 92 90  
Herbicidy, pŇô√≠pravky proti kl√≠ńćen√≠ a regul√°tory rŇĮstu rostlin    
Herbicidy    
Na b√°zi fenoxy‚ÄďfytohormonŇĮ 3808 93 11  
Na b√°zi triazinŇĮ 3808 93 13  
Na b√°zi amidŇĮ 3808 93 15  
Na b√°zi karbam√°tŇĮ 3808 93 17  
Na b√°zi deriv√°tŇĮ dinitroanilinu 3808 93 21  
Na b√°zi deriv√°tŇĮ mońćoviny, uracilu nebo sulfonylmońćoviny 3808 93 23  
Ostatn√≠ 3808 93 27  
PŇô√≠pravky proti kl√≠ńćen√≠ 3808 93 30  
Regul√°tory rŇĮstu rostlin 3808 93 90  
Dezinfekńćn√≠ prostŇôedky    
Na b√°zi kvart√©rn√≠ch amoniov√Ĺch sol√≠ 3808 94 10  
Na b√°zi halogenovan√Ĺch slouńćenin 3808 94 20  
Ostatn√≠ 3808 94 90  
Ostatn√≠    
Rodenticidy 3808 99 10  
Ostatn√≠ 3808 99 90  
38.09 PŇô√≠pravky k √ļpravńõ povrchu, k apretov√°n√≠, pŇô√≠pravky k urychlen√≠ barven√≠ nebo ust√°len√≠ barviv a jin√© v√Ĺrobky a pŇô√≠pravky (napŇô√≠klad apretury a moŇôidla) pouŇĺ√≠van√© v textiln√≠m, pap√≠rensk√©m, koŇĺedńõln√©m a podobn√©m prŇĮmyslu, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©    
Na b√°zi Ň°krobov√Ĺch l√°tek    
Obsahuj√≠c√≠ m√©nńõ neŇĺ 55¬†% hmotnostn√≠ch tńõchto l√°tek 3809 10 10  
Obsahuj√≠c√≠ 55¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce, avŇ°ak m√©nńõ neŇĺ 70¬†% hmotnostn√≠ch tńõchto l√°tek 3809 10 30  
Obsahuj√≠c√≠ 70¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce, avŇ°ak m√©nńõ neŇĺ 83¬†% hmotnostn√≠ch tńõchto l√°tek 3809 10 50  
Obsahuj√≠c√≠ 83¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce tńõchto l√°tek 3809 10 90  
Ostatn√≠    
Druhy pouŇĺ√≠van√© v textiln√≠m nebo podobn√©m prŇĮmyslu 3809 91 00  
Druhy pouŇĺ√≠van√© v pap√≠rensk√©m nebo podobn√©m prŇĮmyslu 3809 92 00  
Druhy pouŇĺ√≠van√© v koŇĺedńõln√©m nebo podobn√©m prŇĮmyslu 3809 93 00  
38.10 PŇô√≠pravky na moŇôen√≠ kovov√Ĺch povrchŇĮ; tavidla a jin√© pomocn√© pŇô√≠pravky pro p√°jen√≠ namńõkko, p√°jen√≠ natvrdo nebo svaŇôov√°n√≠; pr√°Ň°ky a pasty k p√°jen√≠ nebo svaŇôov√°n√≠ sest√°vaj√≠c√≠ z kovu a jin√Ĺch materi√°lŇĮ; pŇô√≠pravky pouŇĺ√≠van√© pro v√ĹplŇą sv√°Ňôec√≠ch elektrod nebo tyńć√≠ a k jejich opl√°Ň°Ň•ov√°n√≠    
PŇô√≠pravky na moŇôen√≠ kovov√Ĺch povrchŇĮ; pr√°Ň°ky a pasty k p√°jen√≠ nebo svaŇôov√°n√≠ sest√°vaj√≠c√≠ z kovu a jin√Ĺch materi√°lŇĮ 3810 10 00  
Ostatn√≠    
PŇô√≠pravky pouŇĺ√≠van√© pro v√ĹplŇą sv√°Ňôec√≠ch elektrod nebo tyńć√≠ a k jejich opl√°Ň°Ň•ov√°n√≠ 3810 90 10  
Ostatn√≠ 3810 90 90  
38.11 Antidetonańćn√≠ pŇô√≠pravky (proti klep√°n√≠ motoru), oxidańćn√≠ inhibitory, pryskyŇôińćn√© inhibitory, zlepŇ°ovańće viskozity, antikorozn√≠ pŇô√≠pravky a jin√° pŇôipraven√° aditiva pro miner√°ln√≠ oleje (vńćetnńõ benzinu) nebo pro jin√© kapaliny pouŇĺ√≠van√© pro stejn√© √ļńćely jako miner√°ln√≠ oleje    
Antidetonańćn√≠ pŇô√≠pravky    
Na b√°zi slouńćenin olova    
Na b√°zi tetraethylolova 3811 11 10  
Ostatn√≠ 3811 11 90  
Ostatn√≠ 3811 19 00  
Aditiva pro mazac√≠ oleje    
Obsahuj√≠c√≠ miner√°ln√≠ oleje nebo oleje ze Ňĺivińćn√Ĺch nerostŇĮ 3811 21 00  
Ostatn√≠ 3811 29 00  
Ostatn√≠ 3811 90 00  
38.12 PŇôipraven√© urychlovańće vulkanizace; smńõsn√© plastifik√°tory pro kauńćuk nebo plasty, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©; antioxidańćn√≠ pŇô√≠pravky a jin√© smńõsn√© stabiliz√°tory pro kauńćuk nebo plasty    
PŇôipraven√© urychlovańće vulkanizace 3812 10 00  
Smńõsn√© plastifik√°tory pro kauńćuk nebo plasty    
Reakńćn√≠ smńõs obsahuj√≠c√≠ benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftal√°t a benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftal√°t 3812 20 10  
Ostatn√≠ 3812 20 90  
Antioxidańćn√≠ pŇô√≠pravky a jin√© smńõsn√© stabiliz√°tory pro kauńćuk nebo plasty    
Smńõsi oligomerŇĮ 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolinu (TMQ) 3812 31 00  
Ostatn√≠    
Antioxidańćn√≠ pŇô√≠pravky 3812 39 10  
Ostatn√≠ 3812 39 90  
38.13 PŇô√≠pravky a n√°plnńõ do hasic√≠ch pŇô√≠strojŇĮ; naplnńõn√© hasic√≠ gran√°ty a bomby 3813 00 00  
38.14 SloŇĺen√° organick√° rozpouŇ°tńõdla a Ňôedidla, jinde neuveden√° ani nezahrnut√°; pŇôipraven√© odstraŇąovańće n√°tńõrŇĮ nebo lakŇĮ    
Na b√°zi butylacet√°tu 3814 00 10  
Ostatn√≠ 3814 00 90  
38.15 Inici√°tory reakce, urychlovańće reakce a katalytick√© pŇô√≠pravky, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©    
Katalyz√°tory na nosińći    
S niklem nebo se slouńćeninou niklu jako aktivn√≠ l√°tkou 3815 11 00  
S drah√Ĺm kovem nebo se slouńćeninou drah√©ho kovu jako aktivn√≠ l√°tkou 3815 12 00  
Ostatn√≠    
Katalyz√°tory ve formńõ zrn, z nichŇĺ 90¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce m√° velikost ńć√°stic nepŇôesahuj√≠c√≠ 10 mikrometrŇĮ, skl√°daj√≠c√≠ se ze smńõsi oxidŇĮ na b√°zi kŇôemińćitanu hoŇôeńćnat√©ho, obsahuj√≠c√≠: - 20¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 35¬†% hmotnostn√≠ch mńõdi, a - 2¬†% hmotnostn√≠ nebo v√≠ce, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 3¬†% hmotnostn√≠ bismutu,a o zd√°nliv√© specifick√© hmotnosti 0,2 nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 1,0 3815 19 10  
Ostatn√≠ 3815 19 90  
Ostatn√≠    
Katalyz√°tory skl√°daj√≠c√≠ se z ethyltrifenylfosfoniumacet√°tu ve formńõ roztoku v methanolu 3815 90 10  
Ostatn√≠ 3815 90 90  
38.16 Ohnivzdorn√© cementy, malty, betony a podobn√© smńõsi, vńćetnńõ dolomitov√© dusac√≠ smńõsi, jin√© neŇĺ v√Ĺrobky ńć√≠sla 3801    
Dolomitov√° dusac√≠ smńõs 3816 00 10  
Ostatn√≠ 3816 00 90  
38.17 Smńõsi alkylbenzenŇĮ a smńõsi alkylnaftalenŇĮ, jin√© neŇĺ ńć√≠sel¬†2707 nebo 2902    
Line√°rn√≠ alkylbenzen 3817 00 50  
Ostatn√≠ 3817 00 80  
38.18 Chemick√© prvky dopovan√© pro pouŇĺit√≠ v elektronice, ve tvaru diskŇĮ, destińćek nebo v podobn√Ĺch tvarech; chemick√© slouńćeniny dopovan√© pro pouŇĺit√≠ v elektronice    
Dopovan√Ĺ kŇôem√≠k 3818 00 10  
Ostatn√≠ 3818 00 90  
38.19 Kapaliny pro hydraulick√© brzdy a jin√© pŇôipraven√© kapaliny pro hydraulick√© pŇôevody, t√©Ňĺ obsahuj√≠c√≠ m√©nńõ neŇĺ 70¬†% hmotnostn√≠ch miner√°ln√≠ch olejŇĮ nebo olejŇĮ ze Ňĺivińćn√Ĺch nerostŇĮ 3819 00 00  
38.20 PŇô√≠pravky proti zamrz√°n√≠ a pŇôipraven√© kapaliny k odmrazov√°n√≠ 3820 00 00  
38.21 PŇôipraven√© Ňĺivn√© pŇĮdy pro v√Ĺvoj nebo uchov√°v√°n√≠ mikroorganismŇĮ (vńćetnńõ virŇĮ apod.) nebo rostlinn√Ĺch, lidsk√Ĺch nebo ŇĺivońćiŇ°n√Ĺch bunńõk 3821 00 00  
38.22 Diagnostick√© nebo laboratorn√≠ reagencie na podloŇĺce, pŇôipraven√© diagnostick√© nebo laboratorn√≠ reagencie, t√©Ňĺ na podloŇĺce, t√©Ňĺ upraven√© ve formńõ souprav, jin√© neŇĺ ńć√≠sla 3006; certifikovan√© referenńćn√≠ materi√°ly    
Diagnostick√© nebo laboratorn√≠ reagencie na podloŇĺce, pŇôipraven√© diagnostick√© nebo laboratorn√≠ reagencie, t√©Ňĺ na podloŇĺce, t√©Ňĺ upraven√© ve formńõ souprav    
Pro mal√°rii 3822 11 00  
Pro ziku a jin√° onemocnńõn√≠ pŇôen√°Ň°en√° kom√°ry rodu Aedes 3822 12 00  
K urńćov√°n√≠ krevn√≠ch skupin nebo krevn√≠ch faktorŇĮ 3822 13 00  
Ostatn√≠ 3822 19 00  
Ostatn√≠ 3822 90 00  
38.23 Technick√© monokarboxylov√© mastn√© kyseliny; kysel√© oleje z rafinace; technick√© mastn√© alkoholy    
Technick√© monokarboxylov√© mastn√© kyseliny; kysel√© oleje z rafinace    
Kyselina stearov√° 3823 11 00  
Kyselina olejov√° 3823 12 00  
Mastn√© kyseliny z tallov√©ho oleje 3823 13 00  
Ostatn√≠    
Destilovan√© mastn√© kyseliny 3823 19 10  
Destil√°ty mastn√Ĺch kyselin 3823 19 30  
Ostatn√≠ 3823 19 90  
Technick√© mastn√© alkoholy 3823 70 00  
38.24 PŇôipraven√° pojidla pro lic√≠ formy nebo j√°dra; chemick√© v√Ĺrobky a pŇô√≠pravky chemick√©ho prŇĮmyslu nebo pŇô√≠buzn√Ĺch prŇĮmyslov√Ĺch odvńõtv√≠ (vńćetnńõ sest√°vaj√≠c√≠ch ze smńõs√≠ pŇô√≠rodn√≠ch v√ĹrobkŇĮ), jinde neuveden√© ani nezahrnut√©    
PŇôipraven√° pojidla pro lic√≠ formy nebo j√°dra 3824 10 00  
Neaglomerovan√© karbidy kovŇĮ sm√≠Ň°en√© navz√°jem nebo s kovov√Ĺm pojidlem 3824 30 00  
PŇôipraven√© pŇô√≠sady do cementŇĮ, malt nebo betonŇĮ 3824 40 00  
Malty a betony, jin√© neŇĺ ohnivzdorn√©    
Beton pŇôipraven√Ĺ pro lit√≠ 3824 50 10  
Ostatn√≠ 3824 50 90  
Sorbitol, jin√Ĺ neŇĺ poloŇĺky¬†290544    
Ve vodn√©m roztoku    
Obsahuj√≠c√≠ 2¬†% hmotnostn√≠ nebo m√©nńõ D-mannitolu, pońć√≠tano na obsah D-glucitolu 3824 60 11  
Ostatn√≠ 3824 60 19  
Ostatn√≠    
Obsahuj√≠c√≠ 2¬†% hmotnostn√≠ nebo m√©nńõ D-mannitolu, pońć√≠tano na obsah D-glucitolu 3824 60 91  
Ostatn√≠ 3824 60 99  
ZboŇĺ√≠ specifikovan√© v pozn√°mce k poloŇĺk√°m 3 k t√©to kapitole    
Obsahuj√≠c√≠ oxiran (ethylenoxid) 3824 81 00  
Obsahuj√≠c√≠ polychlorovan√© bifenyly (PCB), polychlorovan√© terfenyly (PCT) nebo polybromovan√© bifenyly (PBB) 3824 82 00  
Obsahuj√≠c√≠ tris(2,3-dibrompropyl)fosf√°t 3824 83 00  
Obsahuj√≠c√≠ aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toxafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) nebo mirex (ISO) 3824 84 00  
Obsahuj√≠c√≠ 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH (ISO)), vńćetnńõ lindanu (ISO, INN) 3824 85 00  
Obsahuj√≠c√≠ pentachlorbenzen (ISO) nebo hexachlorbenzen (ISO) 3824 86 00  
Obsahuj√≠c√≠ perfluoroktansulfonovou kyselinu, jej√≠ soli, perfluoroktansulfonamidy nebo perfluoroktansulfonyl fluorid 3824 87 00  
Obsahuj√≠c√≠ tetra-, penta-, hexa-, hepta- nebo oktabromdifenylethery 3824 88 00  
Obsahuj√≠c√≠ chlorovan√© parafiny s kr√°tk√Ĺm Ňôetńõzcem 3824 89 00  
Ostatn√≠    
Smńõsi a pŇô√≠pravky sest√°vaj√≠c√≠ pŇôev√°Ňĺnńõ z (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfon√°tu a bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)methyl]-methylfosfon√°tu 3824 91 00  
Polyglykolestery methylfosfonov√© kyseliny 3824 92 00  
Ostatn√≠    
Ropn√© sulfon√°ty, kromńõ ropn√Ĺch sulfon√°tŇĮ alkalick√Ĺch kovŇĮ, amonia nebo ethanolaminŇĮ; thiofenick√© sulfonovan√© kyseliny z olejŇĮ ze Ňĺivińćn√Ĺch nerostŇĮ a jejich soli 3824 99 10  
Iontomńõnińće 3824 99 15  
Getry (pohlcovańće plynŇĮ) pro vakuov√© trubice 3824 99 20  
Pyrolignity (napŇô√≠klad v√°pn√≠ku); surov√Ĺ tartar√°t (vinan) v√°penat√Ĺ; surov√Ĺ citr√°t v√°penat√Ĺ 3824 99 25  
Naftenov√© kyseliny, jejich ve vodńõ nerozpustn√© soli a jejich estery 3824 99 30  
Ostatn√≠    
Smńõsi zabraŇąuj√≠c√≠ tvorbńõ koteln√≠ho kamene a podobn√© slouńćeniny 3824 99 45  
PŇô√≠pravky pro elektrolytick√© pokovov√°n√≠ 3824 99 50  
Smńõsi mono-, di- a triesterŇĮ mastn√Ĺch kyselin glycerolu (emulg√°tory tukŇĮ) 3824 99 55  
Produkty a pŇô√≠pravky pro farmaceutick√© nebo chirurgick√© pouŇĺit√≠    
Meziprodukty v√Ĺroby antibiotik z√≠skan√Ĺch fermentac√≠ Streptomyces tenebrarius, t√©Ňĺ suŇ°en√©, pro v√Ĺrobu hum√°nn√≠ch l√©ńćiv ńć√≠sla¬† 3004 3824 99 61  
Meziprodukty v√Ĺroby monensinov√Ĺch sol√≠ 3824 99 62  
Ostatn√≠ 3824 99 64  
Pomocn√© produkty pouŇĺ√≠van√© ve sl√©v√°renstv√≠, jin√© neŇĺ podpoloŇĺky¬†38241000 3824 99 65  
Ohnivzdorn√©, vodovzdorn√© a podobn√© ochrann√© pŇô√≠pravky pouŇĺ√≠van√© ve stavebnictv√≠ 3824 99 70  
Ostatn√≠    
Lithiumniobov√© destińćky, nedopovan√© 3824 99 75  
Smńõsi aminŇĮ poch√°zej√≠c√≠ z dimerisovan√Ĺch mastn√Ĺch kyselin o prŇĮmńõrn√© molekulov√© hmotnosti 520 nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 550 3824 99 80  
3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolylamin) ve formńõ roztoku v toluenu 3824 99 85  
Smńõsi sest√°vaj√≠c√≠ se pŇôev√°Ňĺnńõ z dimethylmethylfosfon√°tu, oxiranu a oxidu fosforeńćn√©ho 3824 99 86  
Chemick√© v√Ĺrobky nebo pŇô√≠pravky, sest√°vaj√≠c√≠ pŇôev√°Ňĺnńõ z organick√Ĺch slouńćenin, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©    
V kapaln√©m stavu pŇôi 20¬†¬įC 3824 99 92  
Ostatn√≠ 3824 99 93  
Ostatn√≠ 3824 99 96  
38.25 Odpadn√≠ produkty chemick√©ho prŇĮmyslu nebo pŇô√≠buzn√Ĺch prŇĮmyslov√Ĺch odvńõtv√≠, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©; komun√°ln√≠ odpad; splaŇ°kov√Ĺ kal; ostatn√≠ odpady specifikovan√© v pozn√°mce¬†6 k t√©to kapitole    
Komun√°ln√≠ odpad 3825 10 00  
SplaŇ°kov√Ĺ kal 3825 20 00  
Klinick√Ĺ odpad 3825 30 00  
Odpadn√≠ organick√° rozpouŇ°tńõdla    
Halogenovan√° 3825 41 00  
Ostatn√≠ 3825 49 00  
Odpadn√≠ kapaliny z l√°zn√≠ na moŇôen√≠ kovŇĮ, odpadn√≠ hydraulick√©, brzdov√© a nemrznouc√≠ kapaliny 3825 50 00  
Ostatn√≠ odpady z chemick√©ho prŇĮmyslu nebo pŇô√≠buzn√Ĺch prŇĮmyslov√Ĺch odvńõtv√≠    
Obsahuj√≠c√≠ zejm√©na organick√© sloŇĺky 3825 61 00  
Ostatn√≠ 3825 69 00  
Ostatn√≠    
Alkalick√Ĺ oxid Ňĺeleza k ńćiŇ°tńõn√≠ plynu 3825 90 10  
Ostatn√≠ 3825 90 90  
38.26 Bionafta a jej√≠ smńõsi, t√©Ňĺ obsahuj√≠c√≠ m√©nńõ neŇĺ 70¬†% hmotnostn√≠ch miner√°ln√≠ch olejŇĮ nebo olejŇĮ ze Ňĺivińćn√Ĺch nerostŇĮ    
Monoalkylestery mastn√Ĺch kyselin obsahuj√≠c√≠ 96,5 % hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce esterŇĮ (FAMAE) 3826 00 10  
Ostatn√≠ 3826 00 90  
38.27 Smńõsi obsahuj√≠c√≠ halogenovan√© deriv√°ty methanu, ethanu nebo propanu, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©    
Obsahuj√≠c√≠ chlorfluoruhlovod√≠ky (CFC), t√©Ňĺ obsahuj√≠c√≠ hydrochlorfluoruhlovod√≠ky (HCFC), perfluoruhlovod√≠ky (PFC) nebo hydrofluoruhlovod√≠ky (HFC); obsahuj√≠c√≠ hydrobromfluoruhlovod√≠ky (HBFC); obsahuj√≠c√≠ chlorid uhlińćit√Ĺ; obsahuj√≠c√≠ 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)    
Obsahuj√≠c√≠ chlorfluoruhlovod√≠ky (CFC), t√©Ňĺ obsahuj√≠c√≠ hydrochlorfluoruhlovod√≠ky (HCFC), perfluoruhlovod√≠ky (PFC) nebo hydrofluoruhlovod√≠ky (HFC) 3827 11 00  
Obsahuj√≠c√≠ hydrobromfluoruhlovod√≠ky (HBFC) 3827 12 00  
Obsahuj√≠c√≠ chlorid uhlińćit√Ĺ 3827 13 00  
Obsahuj√≠c√≠ 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform) 3827 14 00  
Obsahuj√≠c√≠ bromchlordifluormethan (halon-1211), bromtrifluormethan (halon-1301) nebo dibromtetrafluorethany (halon-2402) 3827 20 00  
Obsahuj√≠c√≠ hydrochlorfluoruhlovod√≠ky (HCFC), t√©Ňĺ obsahuj√≠c√≠ perfluoruhlovod√≠ky (PFC) nebo hydrofluoruhlovod√≠ky (HFC), avŇ°ak neobsahuj√≠c√≠ chlorfluoruhlovod√≠ky (CFC)    
Obsahuj√≠c√≠ l√°tky poloŇĺek290341 aŇĺ 290348 3827 31 00  
Ostatn√≠, obsahuj√≠c√≠ l√°tky poloŇĺek 290371 aŇĺ 290375 3827 32 00  
Ostatn√≠ 3827 39 00  
Obsahuj√≠c√≠ methylbromid (brommethan) nebo bromchlormethan 3827 40 00  
Obsahuj√≠c√≠ trifluormethan (HFC-23) nebo perfluoruhlovod√≠ky (PFC), avŇ°ak neobsahuj√≠c√≠ chlorfluoruhlovod√≠ky (CFC) nebo hydrochlorfluoruhlovod√≠ky (HCFC)    
Obsahuj√≠c√≠ trifluormethan (HFC-23) 3827 51 00  
Ostatn√≠ 3827 59 00  
Obsahuj√≠c√≠ jin√© hydrofluoruhlovod√≠ky (HFC), avŇ°ak neobsahuj√≠c√≠ chlorfluoruhlovod√≠ky (CFC) nebo hydrochlorfluoruhlovod√≠ky (HCFC)    
Obsahuj√≠c√≠ 15 % hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce 1,1,1-trifluorethanu (HFC-143a) 3827 61 00  
Ostatn√≠, nezahrnut√© ve v√ĹŇ°e uveden√© poloŇĺce, obsahuj√≠c√≠ 55 % hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce pentafluorethanu (HFC-125), avŇ°ak neobsahuj√≠c√≠ nenasycen√© fluorderiv√°ty acyklick√Ĺch uhlovod√≠kŇĮ (HFO) 3827 62 00  
Ostatn√≠, nezahrnut√© ve v√ĹŇ°e uveden√Ĺch poloŇĺk√°ch, obsahuj√≠c√≠ 40 % hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce pentafluorethanu (HFC-125) 3827 63 00  
Ostatn√≠, nezahrnut√© ve v√ĹŇ°e uveden√Ĺch poloŇĺk√°ch, obsahuj√≠c√≠ 30 % hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce 1,1,1,2-tetrafluorethanu (HFC-134a), avŇ°ak neobsahuj√≠c√≠ nenasycen√© fluorderiv√°ty acyklick√Ĺch uhlovod√≠kŇĮ (HFO) 3827 64 00  
Ostatn√≠, nezahrnut√© ve v√ĹŇ°e uveden√Ĺch poloŇĺk√°ch, obsahuj√≠c√≠ 20 % hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce difluormethanu (HFC-32) a 20 % hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce pentafluorethanu (HFC-125) 3827 65 00  
Ostatn√≠, nezahrnut√© ve v√ĹŇ°e uveden√Ĺch poloŇĺk√°ch, obsahuj√≠c√≠ l√°tky poloŇĺek290341 aŇĺ 290348 3827 68 00  
Ostatn√≠ 3827 69 00  
Ostatn√≠ 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.