CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - CS 40

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 39
PLASTY A V√ĚROBKY Z NICH

I. PRIM√ĀRN√ć FORMY    
39.01 Polymery ethylenu v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Polyethylen o hustotńõ niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 0,94    
Line√°rn√≠ polyethylen 3901 10 10  
Ostatn√≠ 3901 10 90  
Polyethylen o hustotńõ 0,94 nebo vyŇ°Ň°√≠    
Polyethylen v jedn√© z forem uveden√Ĺch v pozn√°mce¬†6 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole, o hustotńõ 0,958 nebo vyŇ°Ň°√≠ pŇôi teplotńõ 23¬†¬įC obsahuj√≠c√≠: - 50¬†mg/kg nebo m√©nńõ hlin√≠ku, - 2¬†mg/kg nebo m√©nńõ v√°pn√≠ku, - 2¬†mg/kg nebo m√©nńõ chromu, - 2¬†mg/kg nebo m√©nńõ Ňĺeleza, - 2¬†mg/kg nebo m√©nńõ niklu, - 2¬†mg/kg nebo m√©nńõ titanu a - 8¬†mg/kg nebo m√©nńõ vanadu,pro v√Ĺrobu chlorsulfonovan√©ho polyethylenu 3901 20 10  
Ostatn√≠ 3901 20 90  
Ethylen‚Äďvinylacet√°tov√© kopolymery 3901 30 00  
Ethylen-alfa-olefinov√© kopolymery o hustotńõ niŇĺŇ°√≠ neŇĺ 0,94 3901 40 00  
Ostatn√≠    
Ionomern√≠ pryskyŇôice skl√°daj√≠c√≠ se ze soli termopolymeru ethylenu s isobutylakryl√°tem a kyselinou metakrylovou; A-B-A blokov√© kopolymery polystyrenu, ethylenbutylenov√©ho kopolymeru a polystyrenu obsahuj√≠c√≠ 35¬†% hmotnostn√≠ch nebo m√©nńõ styrenu v jedn√© z forem uveden√Ĺch v pozn√°mce¬†6 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole 3901 90 30  
Ostatn√≠ 3901 90 80  
39.02 Polymery propylenu nebo ostatn√≠ch olefinŇĮ, v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Polypropylen 3902 10 00  
Polyisobutylen 3902 20 00  
Kopolymery propylenu 3902 30 00  
Ostatn√≠    
A-B-A blokov√© kopolymery polystyrenu, ethylenbutylenov√©ho kopolymeru a polystyrenu obsahuj√≠c√≠ 35¬†% hmotnostn√≠ch nebo m√©nńõ styrenu v jedn√© z forem uveden√Ĺch v pozn√°mce¬†6 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole 3902 90 10  
1-Polybuten, kopolymer 1-butenu s ethylenem obsahuj√≠c√≠ 10¬†% hmotnostn√≠ch nebo m√©nńõ ethylenu nebo smńõs 1-polybutenu s polyethylenem a/nebo polypropylenem obsahuj√≠c√≠ 10¬†% hmotnostn√≠ch nebo m√©nńõ polyethylenu a/nebo 25¬†% hmotnostn√≠ch nebo m√©nńõ polypropylenu v jedn√© z forem uveden√Ĺch v pozn√°mce¬†6 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole 3902 90 20  
Ostatn√≠ 3902 90 90  
39.03 Polymery styrenu v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Polystyren    
Lehńćen√Ĺ (pńõnov√Ĺ) 3903 11 00  
Ostatn√≠ 3903 19 00  
Styren-akrylonitrilov√© kopolymery (SAN) 3903 20 00  
Akrylonitril-butadien-styrenov√© kopolymery (ABS) 3903 30 00  
Ostatn√≠    
Kopolymery v√Ĺhradnńõ ze styrenu a allylalkoholu s acet√°tov√Ĺm ńć√≠slem 175 nebo vyŇ°Ň°√≠m 3903 90 10  
Bromovan√Ĺ polystyren obsahuj√≠c√≠ 58¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 71¬†% hmotnostn√≠ch bromu v jedn√© z forem uveden√Ĺch v pozn√°mce¬†6 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole 3903 90 20  
Ostatn√≠ 3903 90 90  
39.04 Polymery vinylchloridu nebo jin√Ĺch halogenolefinŇĮ, v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Poly(vinylchlorid), nesm√≠Ň°en√Ĺ s jin√Ĺmi l√°tkami 3904 10 00  
Ostatn√≠ poly(vinylchloridy)    
Nemńõkńćen√© 3904 21 00  
Mńõkńćen√© 3904 22 00  
Vinylchlorid-vinylacet√°tov√© kopolymery 3904 30 00  
Ostatn√≠ kopolymery vinylchloridu 3904 40 00  
Vinylidenchloridov√© polymery    
Kopolymer vinylidenchloridu s akrylonitrilem, ve formńõ rozp√≠nav√Ĺch kulińćek o velikosti 4¬†mikrometry nebo vńõtŇ°√≠, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 20¬†mikrometrŇĮ 3904 50 10  
Ostatn√≠ 3904 50 90  
Fluorovan√© polymery    
Polytetrafluorethylen 3904 61 00  
Ostatn√≠    
Poly(vinylfluorid) v jedn√© z forem uveden√Ĺch v pozn√°mce¬†6 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole 3904 69 10  
Fluoroelastomery FKM 3904 69 20  
Ostatn√≠ 3904 69 80  
Ostatn√≠ 3904 90 00  
39.05 Polymery vinylacet√°tu nebo jin√Ĺch vinylesterŇĮ, v prim√°rn√≠ch form√°ch; ostatn√≠ vinylov√© polymery v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Poly(vinylacet√°t)    
Ve vodn√© disperzi 3905 12 00  
Ostatn√≠ 3905 19 00  
Kopolymery vinylacet√°tu    
Ve vodn√© disperzi 3905 21 00  
Ostatn√≠ 3905 29 00  
Poly(vinylalkohol), t√©Ňĺ obsahuj√≠c√≠ nehydrolyzovan√© acet√°tov√© skupiny 3905 30 00  
Ostatn√≠    
Kopolymery 3905 91 00  
Ostatn√≠    
Poly(vinyl formal) v jedn√© z forem uveden√Ĺch v pozn√°mce¬†6 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole o molekulov√© hmotnosti 10000 nebo vyŇ°Ň°√≠, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 40000 a obsahuj√≠c√≠: - 9,5¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 13¬†% hmotnostn√≠ch acetylov√Ĺch skupin vyj√°dŇôen√Ĺch jako vinylacet√°t a - 5¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 6,5¬†% hmotnostn√≠ch hydroxylov√Ĺch skupin vyj√°dŇôen√Ĺch jako vinylalkohol 3905 99 10  
Ostatn√≠ 3905 99 90  
39.06 Akrylov√© polymery v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Poly(methylmetakryl√°t) 3906 10 00  
Ostatn√≠    
Poly(N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)-akrylamid) 3906 90 10  
Kopolymer 2‚Äďdiisopropylaminoethylmetakryl√°tu s decylmetakryl√°tem ve formńõ N,N-dimethylacetamidov√©ho roztoku obsahuj√≠c√≠ 55¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce kopolymeru 3906 90 20  
Kopolymer kyseliny akrylov√© s 2-ethylhexylakryl√°tem obsahuj√≠c√≠ 10¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce, avŇ°ak nejv√ĹŇ°e 11¬†% hmotnostn√≠ch 2-ethylhexylakryl√°tu 3906 90 30  
Kopolymer akrylonitrilu s methylakryl√°tem modifikovan√Ĺ polybutadien-akrylonitrilem (NBR) 3906 90 40  
Polymerizańćn√≠ produkty kyseliny akrylov√© s alkylmetakryl√°tem a mal√Ĺm mnoŇĺstv√≠m jin√Ĺch monomerŇĮ, pro pouŇĺit√≠ jako zahuŇ°Ň•ovadlo pŇôi v√Ĺrobńõ textiln√≠ch potiskovac√≠ch past 3906 90 50  
Kopolymer methylakryl√°tu s ethylenem a monomerem obsahuj√≠c√≠m jako substituent nekoncovou karboxylovou skupinu, obsahuj√≠c√≠ 50¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce methylakryl√°tu, t√©Ňĺ sm√≠Ň°en√©ho s oxidem kŇôemińćit√Ĺm 3906 90 60  
Ostatn√≠ 3906 90 90  
39.07 Polyacetaly, ostatn√≠ polyethery a epoxidov√© pryskyŇôice, v prim√°rn√≠ch form√°ch; polykarbon√°ty, alkydov√© pryskyŇôice, polyallylestery a ostatn√≠ polyestery, v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Polyacetaly 3907 10 00  
Ostatn√≠ polyethery    
Bis(polyoxyethylen)-methylfosfon√°t 3907 21 00  
Ostatn√≠    
Polyetheralkoholy    
Polyethylenglykoly 3907 29 11  
Ostatn√≠ 3907 29 20  
Ostatn√≠    
Kopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu s ethylenoxidem 3907 29 91  
Ostatn√≠ 3907 29 99  
Epoxidov√© pryskyŇôice 3907 30 00  
Polykarbon√°ty 3907 40 00  
Alkydov√© pryskyŇôice 3907 50 00  
Poly(ethylentereftal√°t)    
S viskozitn√≠m ńć√≠slem 78¬†ml/g nebo vyŇ°Ň°√≠m 3907 61 00  
Ostatn√≠ 3907 69 00  
Poly(ml√©ńćn√° kyselina) 3907 70 00  
Ostatn√≠ polyestery    
Nenasycen√©    
Kapaln√© 3907 91 10  
Ostatn√≠ 3907 91 90  
Ostatn√≠    
Termoplastick√© kopolymery z tekut√Ĺch krystalŇĮ aromatick√Ĺch polyesterŇĮ 3907 99 05  
Poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxyl√°t) 3907 99 10  
Ostatn√≠ 3907 99 80  
39.08 Polyamidy v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 nebo -6,12 3908 10 00  
Ostatn√≠ 3908 90 00  
39.09 Aminov√© pryskyŇôice, fenolov√© pryskyŇôice a polyurethany, v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Mońćovinov√© pryskyŇôice, thiomońćovinov√© pryskyŇôice 3909 10 00  
Melaminov√© pryskyŇôice 3909 20 00  
Ostatn√≠ aminov√© pryskyŇôice    
Poly(methylenfenyl-isokyan√°t) (surov√Ĺ MDI, polymern√≠ MDI) 3909 31 00  
Ostatn√≠ 3909 39 00  
Fenolov√© pryskyŇôice 3909 40 00  
Polyurethany    
Polyurethan 2,2‚Ä≤-(terc‚Äďbutylimino)diethanolu a 4,4‚Ä≤-methylendicyklohexyldiisokyan√°tu ve formńõ N,N-dimethylacetamidov√©ho roztoku obsahuj√≠c√≠ 50¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce polymeru 3909 50 10  
Ostatn√≠ 3909 50 90  
39.10 Silikony v prim√°rn√≠ch form√°ch 3910 00 00  
39.11 Ropn√© pryskyŇôice, kumaron-indenov√© pryskyŇôice, polyterpeny, polysulfidy, polysulfony a ostatn√≠ v√Ĺrobky specifikovan√© v pozn√°mce¬†3 k t√©to kapitole, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©, v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Ropn√© pryskyŇôice, kumaronov√© pryskyŇôice, indenov√© pryskyŇôice, kumaron-indenov√© pryskyŇôice a polyterpeny 3911 10 00  
Poly(1,3-fenylen-methylfosfon√°t) 3911 20 00  
Ostatn√≠    
Kondenzańćn√≠ nebo pŇôeskupen√© polymern√≠ produkty, t√©Ňĺ chemicky modifikovan√©    
Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylen-oxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen) v jedn√© z forem uveden√Ĺch v pozn√°mce¬†6 p√≠sm.¬†b) k t√©to kapitole 3911 90 11  
Poly(thio-1,4-fenylen) 3911 90 13  
Ostatn√≠ 3911 90 19  
Ostatn√≠    
Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu ve formńõ N,N-dimethylacetamidov√©ho roztoku obsahuj√≠c√≠ 50¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce polymeru; hydrogenovan√© kopolymery vinyltoluenu a őĪ-methylstyrenu 3911 90 92  
Ostatn√≠ 3911 90 99  
39.12 Celul√≥za a jej√≠ chemick√© deriv√°ty, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©, v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Acet√°ty celul√≥zy    
Nemńõkńćen√© 3912 11 00  
Mńõkńćen√© 3912 12 00  
Nitr√°ty celul√≥zy (vńćetnńõ kolodi√≠)    
Nemńõkńćen√©    
Kolodia a celuloid 3912 20 11  
Ostatn√≠ 3912 20 19  
Mńõkńćen√© 3912 20 90  
Ethery celul√≥zy    
Karboxymethylcelul√≥za a jej√≠ soli 3912 31 00  
Ostatn√≠    
Hydroxypropylcelul√≥za 3912 39 20  
Ostatn√≠ 3912 39 85  
Ostatn√≠    
Estery celul√≥zy 3912 90 10  
Ostatn√≠ 3912 90 90  
39.13 PŇô√≠rodn√≠ polymery (napŇô√≠klad kyselina alginov√°) a modifikovan√© pŇô√≠rodn√≠ polymery (napŇô√≠klad tvrzen√© b√≠lkoviny, chemick√© deriv√°ty pŇô√≠rodn√≠ho kauńćuku), jinde neuveden√© ani nezahrnut√©, v prim√°rn√≠ch form√°ch    
Kyselina alginov√°, jej√≠ soli a estery 3913 10 00  
Ostatn√≠ 3913 90 00  
39.14 Iontomńõnińće na b√°zi polymerŇĮ ńć√≠sel¬†3901 aŇĺ 3913, v prim√°rn√≠ch form√°ch 3914 00 00  
II. ODPADY, √öLOMKY A ODŇėEZKY; POLOTOVARY; V√ĚROBKY    
39.15 Odpady, √ļlomky a odŇôezky z plastŇĮ    
Z polymerŇĮ ethylenu 3915 10 00  
Z polymerŇĮ styrenu 3915 20 00  
Z polymerŇĮ vinylchloridu 3915 30 00  
Z ostatn√≠ch plastŇĮ    
Z polymerŇĮ propylenu 3915 90 11  
Ostatn√≠ 3915 90 80  
39.16 Monofily, jejichŇĺ libovoln√Ĺ rozmńõr pŇô√≠ńćn√©ho prŇĮŇôezu pŇôevyŇ°uje 1¬†mm, pruty, tyńćinky a tvarovan√© profily, t√©Ňĺ povrchovńõ upraven√©, avŇ°ak jinak neopracovan√©, z plastŇĮ    
Z polymerŇĮ ethylenu 3916 10 00  
Z polymerŇĮ vinylchloridu 3916 20 00  
Z ostatn√≠ch plastŇĮ    
Z kondenzańćn√≠ch nebo pŇôeskupen√Ĺch polymern√≠ch produktŇĮ, t√©Ňĺ chemicky modifikovan√Ĺch 3916 90 10  
Z produktŇĮ adińćn√≠ polymerace 3916 90 50  
Ostatn√≠ 3916 90 90  
39.17 Trubky, potrub√≠ a hadice a jejich pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ (napŇô√≠klad spojky, kolena, pŇô√≠ruby) z plastŇĮ    
Umńõl√° stŇôeva (stŇô√≠vka p√°rkŇĮ) z tvrzen√Ĺch b√≠lkovin nebo celul√≥zov√Ĺch materi√°lŇĮ    
Z tvrzen√Ĺch b√≠lkovin 3917 10 10  
Z celul√≥zov√Ĺch materi√°lŇĮ 3917 10 90  
Trubky, potrub√≠ a hadice, neohebn√©    
Z polymerŇĮ ethylenu    
BezeŇ°v√© a o d√©lce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ nejvńõtŇ°√≠ rozmńõr pŇô√≠ńćn√©ho prŇĮŇôezu, t√©Ňĺ povrchovńõ upraven√©, avŇ°ak jinak neopracovan√© 3917 21 10  
Ostatn√≠ 3917 21 90  
Z polymerŇĮ propylenu    
BezeŇ°v√© a o d√©lce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ nejvńõtŇ°√≠ rozmńõr pŇô√≠ńćn√©ho prŇĮŇôezu, t√©Ňĺ povrchovńõ upraven√©, avŇ°ak jinak neopracovan√© 3917 22 10  
Ostatn√≠ 3917 22 90  
Z polymerŇĮ vinylchloridu    
BezeŇ°v√© a o d√©lce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ nejvńõtŇ°√≠ rozmńõr pŇô√≠ńćn√©ho prŇĮŇôezu, t√©Ňĺ povrchovńõ upraven√©, avŇ°ak jinak neopracovan√© 3917 23 10  
Ostatn√≠ 3917 23 90  
Z ostatn√≠ch plastŇĮ 3917 29 00  
Ostatn√≠ trubky, potrub√≠ a hadice    
Ohebn√© trubky, potrub√≠ a hadice, pro prŇĮtrŇĺn√Ĺ tlak nejm√©nńõ 27,6¬†MPa 3917 31 00  
Ostatn√≠, nezpevnńõn√© ani nekombinovan√© s jin√Ĺmi materi√°ly, bez pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ 3917 32 00  
Ostatn√≠, nezpevnńõn√© ani nekombinovan√© s jin√Ĺmi materi√°ly, s pŇô√≠sluŇ°enstv√≠m 3917 33 00  
Ostatn√≠ 3917 39 00  
PŇô√≠sluŇ°enstv√≠ 3917 40 00  
39.18 Podlahov√© krytiny z plastŇĮ, t√©Ňĺ samolepic√≠, v rol√≠ch nebo ve formńõ obkladańćek nebo dlaŇĺdic; obklady stńõn nebo stropŇĮ z plastŇĮ, definovan√© v pozn√°mce¬†9 k t√©to kapitole    
Z polymerŇĮ vinylchloridu    
Sest√°vaj√≠c√≠ z podkladu impregnovan√©ho, povrstven√©ho nebo potaŇĺen√©ho poly(vinylchloridem) 3918 10 10 (MTK)
Ostatní 3918 10 90 (MTK)
Z ostatn√≠ch plastŇĮ 3918 90 00 (MTK)
39.19 Samolep√≠c√≠ desky, listy, f√≥lie, filmy, pruhy a p√°sky a jin√© ploch√© tvary z plastŇĮ, t√©Ňĺ v rol√≠ch    
V rol√≠ch o Ň°√≠Ňôce nepŇôesahuj√≠c√≠ 20¬†cm    
P√°sky (pruhy) s vrstvou nevulkanizovan√©ho pŇô√≠rodn√≠ho nebo syntetick√©ho kauńćuku    
Z poly(vinylchloridu) nebo polyethylenu 3919 10 12  
Z polypropylenu 3919 10 15  
Ostatn√≠ 3919 10 19  
Ostatn√≠ 3919 10 80  
Ostatn√≠    
Samolepic√≠ kruhov√© leŇ°tic√≠ podloŇĺky pouŇĺ√≠van√© k v√Ĺrobńõ polovodińćov√Ĺch destińćek 3919 90 20  
Ostatn√≠ 3919 90 80  
39.20 Ostatn√≠ desky, listy, f√≥lie, filmy a p√°sy z plastŇĮ, nelehńćen√© a nevyztuŇĺen√©, nelaminovan√©, nezes√≠len√© ani jinak nekombinovan√© s jin√Ĺmi materi√°ly    
Z polymerŇĮ ethylenu    
O tlouŇ°Ň•ce nepŇôesahuj√≠c√≠ 0,125¬†mm    
Z polyethylenu o hustotńõ    
MenŇ°√≠ neŇĺ 0,94    
Polyethylenov√© filmy o tlouŇ°Ň•ce 20¬†mikrometrŇĮ nebo vńõtŇ°√≠, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 40¬†mikrometrŇĮ, k v√Ĺrobńõ fotorezistivn√≠ch filmŇĮ pouŇĺ√≠van√Ĺch pro v√Ĺrobu polovodińćŇĮ nebo desek ploŇ°n√Ĺch spojŇĮ 3920 10 23  
PruŇĺn√© filmy, nepotiŇ°tńõn√© 3920 10 24  
Ostatn√≠ 3920 10 25  
0,94 nebo vńõtŇ°√≠ 3920 10 28  
Ostatn√≠ 3920 10 40  
O tlouŇ°Ň•ce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 0,125¬†mm    
Syntetick√° pap√≠rovina, ve formńõ vlhk√Ĺch desek vyroben√Ĺch z nesouvisl√Ĺch jemnńõ rozvńõtven√Ĺch polyethylenov√Ĺch vl√°ken, t√©Ňĺ sm√≠Ň°en√Ĺch s celul√≥zov√Ĺmi vl√°kny v mnoŇĺstv√≠ nepŇôesahuj√≠c√≠m 15¬†% hmotnostn√≠ch, obsahuj√≠c√≠ jako vlhńćic√≠ ńćinidlo poly(vinylalkohol) rozpuŇ°tńõn√Ĺ ve vodńõ 3920 10 81  
Ostatn√≠ 3920 10 89  
Z polymerŇĮ propylenu    
O tlouŇ°Ň•ce nepŇôesahuj√≠c√≠ 0,10¬†mm    
Biaxi√°lnńõ orientovan√© 3920 20 21  
Ostatn√≠ 3920 20 29  
O tlouŇ°Ň•ce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 0,10¬†mm 3920 20 80  
Z polymerŇĮ styrenu 3920 30 00  
Z polymerŇĮ vinylchloridu    
Obsahuj√≠c√≠ nejm√©nńõ 6¬†% hmotnostn√≠ch zmńõkńćovadel    
O tlouŇ°Ň•ce nepŇôesahuj√≠c√≠ 1¬†mm 3920 43 10  
O tlouŇ°Ň•ce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 1¬†mm 3920 43 90  
Ostatn√≠    
O tlouŇ°Ň•ce nepŇôesahuj√≠c√≠ 1¬†mm 3920 49 10  
O tlouŇ°Ň•ce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 1¬†mm 3920 49 90  
Z akrylov√Ĺch polymerŇĮ    
Z poly(methylmetakryl√°tu) 3920 51 00  
Ostatn√≠    
Kopolymer akrylov√Ĺch a metakrylov√Ĺch esterŇĮ ve formńõ filmu o tlouŇ°Ň•ce nepŇôesahuj√≠c√≠ 150¬†mikrometrŇĮ 3920 59 10  
Ostatn√≠ 3920 59 90  
Z polykarbon√°tŇĮ, alkydov√Ĺch pryskyŇôic, polyallylesterŇĮ nebo ostatn√≠ch polyesterŇĮ    
Z polykarbon√°tŇĮ 3920 61 00  
Z poly(ethylentereftal√°tu)    
O tlouŇ°Ň•ce nepŇôesahuj√≠c√≠ 0,35¬†mm    
Poly(ethylentereftal√°tov√Ĺ) film o tlouŇ°Ň•ce 72¬†mikrometrŇĮ nebo vńõtŇ°√≠, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 79¬†mikrometrŇĮ, k v√Ĺrobńõ pruŇĺn√Ĺch magnetick√Ĺch diskŇĮ; poly(ethylentereftal√°tov√Ĺ) film o tlouŇ°Ň•ce 100¬†mikrometrŇĮ nebo vńõtŇ°√≠, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 150¬†mikrometrŇĮ, k v√Ĺrobńõ fotopolymern√≠ch tiskov√Ĺch forem 3920 62 12  
Ostatn√≠ 3920 62 19  
O tlouŇ°Ň•ce pŇôevyŇ°uj√≠c√≠ 0,35¬†mm 3920 62 90  
Z nenasycen√Ĺch polyesterŇĮ 3920 63 00  
Z ostatn√≠ch polyesterŇĮ 3920 69 00  
Z celul√≥zy nebo jej√≠ch chemick√Ĺch deriv√°tŇĮ    
Z regenerovan√© celul√≥zy 3920 71 00  
Z acet√°tu celul√≥zy    
Filmy v rol√≠ch nebo p√°sech pro fotografii nebo kinematografii 3920 73 10  
Ostatn√≠ 3920 73 80  
Z ostatn√≠ch deriv√°tŇĮ celul√≥zy    
Z vulk√°nf√≠bru 3920 79 10  
Ostatn√≠ 3920 79 90  
Z ostatn√≠ch plastŇĮ    
Z poly(vinylbutyralu) 3920 91 00  
Z polyamidŇĮ 3920 92 00  
Z aminov√Ĺch pryskyŇôic 3920 93 00  
Z fenolov√Ĺch pryskyŇôic 3920 94 00  
Z ostatn√≠ch plastŇĮ    
Z kondenzańćn√≠ch nebo pŇôeskupen√Ĺch polymern√≠ch produktŇĮ, t√©Ňĺ chemicky modifikovan√Ĺch    
Polyimidov√© f√≥lie a p√°sy, nepovrstven√©, nebo povrstven√© nebo potaŇĺen√© pouze plasty 3920 99 21  
Ostatn√≠ 3920 99 28  
Z produktŇĮ adińćn√≠ polymerace    
Poly(vinylfluoridov√©) f√≥lie; biaxi√°lnńõ orientovan√© poly(vinylalkoholov√©) filmy, obsahuj√≠c√≠ 97¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce polyvinylalkoholu, nepovrstven√©, o tlouŇ°Ň•ce nepŇôesahuj√≠c√≠ 1¬†mm 3920 99 52  
Iontomńõnińćov√© membr√°ny z fluorovan√Ĺch plastick√Ĺch materi√°lŇĮ, pro pouŇĺit√≠ v chlor-alkalick√Ĺch ńćl√°nc√≠ch 3920 99 53  
Ostatn√≠ 3920 99 59  
Ostatn√≠ 3920 99 90  
39.21 Ostatn√≠ desky, listy, f√≥lie, filmy a p√°sy z plastŇĮ    
Lehńćen√©    
Z polymerŇĮ styrenu 3921 11 00  
Z polymerŇĮ vinylchloridu 3921 12 00  
Z polyurethanŇĮ    
Ohebn√© 3921 13 10  
Ostatn√≠ 3921 13 90  
Z regenerovan√© celul√≥zy 3921 14 00  
Z ostatn√≠ch plastŇĮ 3921 19 00  
Ostatn√≠    
Z kondenzańćn√≠ch nebo pŇôeskupen√Ĺch polymern√≠ch produktŇĮ, t√©Ňĺ chemicky modifikovan√Ĺch    
Z polyesterŇĮ 3921 90 10  
Z fenolov√Ĺch pryskyŇôic 3921 90 30  
Z aminov√Ĺch pryskyŇôic    
Laminovan√©    
Vysokotlak√© lamin√°ty s jednostrannńõ nebo oboustrannńõ dekorovan√Ĺm povrchem 3921 90 41  
Ostatn√≠ 3921 90 43  
Ostatn√≠ 3921 90 49  
Ostatn√≠ 3921 90 55  
Z produktŇĮ adińćn√≠ polymerace 3921 90 60  
Ostatn√≠ 3921 90 90  
39.22 Koupac√≠ vany, sprchy, odpady (v√Ĺlevky), umyvadla, bidety, z√°chodov√© m√≠sy, z√°chodov√° sed√°tka a kryty, splachovac√≠ n√°drŇĺe a podobn√© sanit√°rn√≠ a hygienick√© v√Ĺrobky, z plastŇĮ    
Koupac√≠ vany, sprchy, odpady (v√Ĺlevky) a umyvadla 3922 10 00  
Z√°chodov√° sed√°tka a kryty 3922 20 00  
Ostatn√≠ 3922 90 00  
39.23 V√Ĺrobky pro pŇôepravu nebo balen√≠ zboŇĺ√≠, z plastŇĮ; z√°tky, v√≠ńćka, uz√°vńõry lahv√≠ a jin√© uz√°vńõry, z plastŇĮ    
Krabice, bedny, pŇôepravky a podobn√© v√Ĺrobky    
Krabice, bedny, pŇôepravky a podobn√© v√Ĺrobky, z plastŇĮ, speci√°lnńõ tvarovan√© nebo uzpŇĮsoben√© pro pŇôepravu nebo balen√≠ polovodińćov√Ĺch destińćek, masek nebo ohniskov√Ĺch destińćek 3923 10 10  
Ostatn√≠ 3923 10 90  
Pytle a s√°ńćky (vńćetnńõ kornoutŇĮ)    
Z polymerŇĮ ethylenu 3923 21 00  
Z ostatn√≠ch plastŇĮ    
Z poly(vinylchloridu) 3923 29 10  
Ostatn√≠ 3923 29 90  
DemiŇĺony, lahve, baŇąky a podobn√© v√Ĺrobky    
O obsahu nepŇôesahuj√≠c√≠m 2¬†litry 3923 30 10 (PCE)
O obsahu pŇôevyŇ°uj√≠c√≠m 2¬†litry 3923 30 90 (PCE)
C√≠vky, dutinky, pot√°ńće a podobn√© v√Ĺrobky    
C√≠vky, nav√≠jec√≠ bubny a podobn√© podloŇĺky pro fotografick√© a kinematografick√© filmy nebo pro p√°sky a f√≥lie ńć√≠sla¬†8523 3923 40 10  
Ostatn√≠ 3923 40 90  
Z√°tky, v√≠ńćka, uz√°vńõry lahv√≠ a jin√© uz√°vńõry    
Uz√°vńõry a ńćepińćky pro lahve 3923 50 10  
Ostatn√≠ 3923 50 90  
Ostatn√≠ 3923 90 00  
39.24 Stoln√≠ a kuchyŇąsk√© n√°dob√≠ a n√°ńćin√≠, ostatn√≠ pŇôedmńõty pro dom√°cnost a hygienick√© a toaletn√≠ v√Ĺrobky, z plastŇĮ    
Stoln√≠ a kuchyŇąsk√© n√°dob√≠ a n√°ńćin√≠ 3924 10 00  
Ostatn√≠ 3924 90 00  
39.25 Stavebn√≠ v√Ĺrobky z plastŇĮ, jinde neuveden√© ani nezahrnut√©    
N√°drŇĺe, z√°sobn√≠ky, k√°dńõ a podobn√© n√°doby o obsahu pŇôevyŇ°uj√≠c√≠m 300 litrŇĮ 3925 10 00  
DveŇôe, okna a jejich r√°my, z√°rubnńõ a prahy 3925 20 00 (PCE)
Okenice, rolety (vńćetnńõ Ňĺaluzi√≠) a podobn√© v√Ĺrobky, jejich ńć√°sti a souńć√°sti 3925 30 00  
Ostatn√≠    
PŇô√≠sluŇ°enstv√≠ a kov√°n√≠ urńćen√© k upevnńõn√≠ na dveŇô√≠ch, schodiŇ°t√≠ch, stńõn√°ch nebo jin√Ĺch ńć√°stech budov 3925 90 10  
L√°vky pro elektrick√© rozvody d√°lkov√©ho potrubn√≠ho nebo kabelov√©ho veden√≠ 3925 90 20  
Ostatn√≠ 3925 90 80  
39.26 Ostatn√≠ v√Ĺrobky z plastŇĮ a v√Ĺrobky z ostatn√≠ch materi√°lŇĮ ńć√≠sel¬†3901 aŇĺ 3914    
Kancel√°Ňôsk√© nebo Ň°koln√≠ potŇôeby 3926 10 00  
Odńõvy a odńõvn√≠ doplŇąky (vńćetnńõ prstov√Ĺch rukavic, rukavic bez prstŇĮ a palńć√°kŇĮ) 3926 20 00  
PŇô√≠sluŇ°enstv√≠ pro n√°bytek, karoserie nebo podobn√© v√Ĺrobky 3926 30 00  
SoŇ°ky a jin√© ozdobn√© pŇôedmńõty 3926 40 00  
Ostatn√≠    
Perforovan√© koŇ°e a podobn√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© pro filtraci vody pŇôi vstupu do odtokov√Ĺch kan√°lŇĮ 3926 90 50  
Ochrann√© oblińćejov√© Ň°t√≠ty/hled√≠ 3926 90 60 (PCE)
Ostatn√≠ 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.