CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - EL 02

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

01.01 Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά    
Άλογα    
Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0101 21 00 (PCE)
Άλλα    
Που προορίζονται για σφαγή 0101 29 10 (PCE)
Άλλα 0101 29 90 (PCE)
Γαϊδούρια 0101 30 00 (PCE)
Άλλα 0101 90 00 (PCE)
01.02 Βοοειδή ζωντανά    
Βοοειδή    
Αναπαραγωγής καθαρής φυλής    
Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει) 0102 21 10 (PCE)
Αγελάδες 0102 21 30 (PCE)
Άλλα 0102 21 90 (PCE)
Άλλα    
Του υπογένους Bibos ή του υπογένους Poephagus 0102 29 05 (PCE)
Άλλα    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg 0102 29 10 (PCE)
Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg    
Που προορίζονται για σφαγή 0102 29 21 (PCE)
Άλλα 0102 29 29 (PCE)
Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg    
Που προορίζονται για σφαγή 0102 29 41 (PCE)
Άλλα 0102 29 49 (PCE)
Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg    
Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)    
Που προορίζονται για σφαγή 0102 29 51 (PCE)
Άλλες 0102 29 59 (PCE)
Αγελάδες    
Που προορίζονται για σφαγή 0102 29 61 (PCE)
Άλλες 0102 29 69 (PCE)
Άλλα    
Που προορίζονται για σφαγή 0102 29 91 (PCE)
Άλλα 0102 29 99 (PCE)
Βούβαλοι    
Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0102 31 00 (PCE)
Άλλα    
Κατοικίδια 0102 39 10 (PCE)
Άλλα 0102 39 90 (PCE)
Άλλα    
Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0102 90 20 (PCE)
Άλλα    
Κατοικίδια 0102 90 91 (PCE)
Άλλα 0102 90 99 (PCE)
01.03 Χοιροειδή ζωντανά    
Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0103 10 00 (PCE)
Άλλα    
Με βάρος κατώτερο των 50 kg    
Κατοικίδια 0103 91 10 (PCE)
Άλλα 0103 91 90 (PCE)
Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg    
Κατοικίδια    
Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg 0103 92 11 (PCE)
Άλλα 0103 92 19 (PCE)
Άλλα 0103 92 90 (PCE)
01.04 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά    
Προβατοειδή    
Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0104 10 10 (PCE)
Άλλα    
Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους) 0104 10 30 (PCE)
Άλλα 0104 10 80 (PCE)
Αιγοειδή    
Αναπαραγωγής καθαρής φυλής 0104 20 10 (PCE)
Άλλα 0104 20 90 (PCE)
01.05 Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια    
Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g    
Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus    
Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού    
Ωοτόκα γένη 0105 11 11 (PCE)
Άλλα 0105 11 19 (PCE)
Άλλα    
Ωοτόκα γένη 0105 11 91 (PCE)
Άλλα 0105 11 99 (PCE)
Γάλοι και γαλοπούλες 0105 12 00 (PCE)
Πάπιες 0105 13 00 (PCE)
Χήνες 0105 14 00 (PCE)
Φραγκόκοτες 0105 15 00 (PCE)
Άλλα    
Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
Άλλα    
Πάπιες 0105 99 10 (PCE)
Χήνες 0105 99 20 (PCE)
Γάλοι και γαλοπούλες 0105 99 30 (PCE)
Φραγκόκοτες 0105 99 50 (PCE)
01.06 Άλλα ζώα ζωντανά    
Θηλαστικά    
Πρωτεύοντα 0106 11 00 (PCE)
Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)· φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιοι ίπποι (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων) 0106 12 00 (PCE)
Καμήλες και άλλες καμηλίδες (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Κουνέλια και λαγοί    
Κουνέλια κατοικίδια 0106 14 10 (PCE)
Άλλα 0106 14 90  
Άλλα 0106 19 00  
Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 0106 20 00 (PCE)
Πτηνά    
Αρπακτικά πτηνά 0106 31 00 (PCE)
Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ) 0106 32 00 (PCE)
Στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Άλλα    
Περιστέρια 0106 39 10 (PCE)
Άλλα 0106 39 80  
Έντομα    
Μέλισσες 0106 41 00  
Άλλα 0106 49 00  
Άλλα 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.