CN8 / NC8 - 2023 01 CN8 / NC8 - 2023 - EL 03

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

02.01 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 0201 10 00  
Άλλα τεμάχια με κόκαλα    
Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα» 0201 20 20  
Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 0201 20 30  
Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 0201 20 50  
Άλλα 0201 20 90  
Χωρίς κόκαλα 0201 30 00  
02.02 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα    
Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 0202 10 00  
Άλλα τεμάχια με κόκαλα    
Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα» 0202 20 10  
Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 0202 20 30  
Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα 0202 20 50  
Άλλα 0202 20 90  
Χωρίς κόκαλα    
Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο 0202 30 10  
Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά» 0202 30 50  
Άλλα 0202 30 90  
02.03 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα    
Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια    
Χοιροειδών κατοικιδίων 0203 11 10  
Άλλα 0203 11 90  
Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα    
Χοιροειδών κατοικιδίων    
Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 0203 12 11  
Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 0203 12 19  
Άλλα 0203 12 90  
Άλλα    
Χοιροειδών κατοικιδίων    
Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών 0203 19 11  
Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 0203 19 13  
Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής 0203 19 15  
Άλλα    
Χωρίς κόκαλα 0203 19 55  
Άλλα 0203 19 59  
Άλλα 0203 19 90  
Κατεψυγμένα    
Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια    
Χοιροειδών κατοικιδίων 0203 21 10  
Άλλα 0203 21 90  
Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα    
Χοιροειδών κατοικιδίων    
Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 0203 22 11  
Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 0203 22 19  
Άλλα 0203 22 90  
Άλλα    
Χοιροειδών κατοικιδίων    
Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών 0203 29 11  
Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 0203 29 13  
Κοιλιακή χώρα (πανσέτα)-entrelardés-και τεμάχια αυτής 0203 29 15  
Άλλα    
Χωρίς κόκαλα 0203 29 55  
Άλλα 0203 29 59  
Άλλα 0203 29 90  
02.04 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα    
Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0204 10 00  
Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 0204 21 00  
Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα    
Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 0204 22 10  
Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) 0204 22 30  
Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) 0204 22 50  
Άλλα 0204 22 90  
Χωρίς κόκαλα 0204 23 00  
Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα 0204 30 00  
Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα    
Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 0204 41 00  
Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα    
Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 0204 42 10  
Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) 0204 42 30  
Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) 0204 42 50  
Άλλα 0204 42 90  
Χωρίς κόκαλα    
Αρνιού 0204 43 10  
Άλλα 0204 43 90  
Κρέατα αιγοειδών    
Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 0204 50 11  
Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 0204 50 13  
Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) 0204 50 15  
Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) 0204 50 19  
Άλλα    
Τεμάχια με κόκαλα 0204 50 31  
Τεμάχια χωρίς κόκαλα 0204 50 39  
Κατεψυγμένα    
Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια 0204 50 51  
Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου 0204 50 53  
Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας) 0204 50 55  
Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο) 0204 50 59  
Άλλα    
Τεμάχια με κόκαλα 0204 50 71  
Τεμάχια χωρίς κόκαλα 0204 50 79  
02.05 Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα    
Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0205 00 20  
Κατεψυγμένα 0205 00 80  
02.06 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα    
Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 0206 10 10  
Άλλα    
Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 0206 10 95  
Άλλα 0206 10 98  
Βοοειδών, κατεψυγμένα    
Γλώσσες 0206 21 00  
Συκώτια 0206 22 00  
Άλλα    
Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 0206 29 10  
Άλλα    
Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 0206 29 91  
Άλλα 0206 29 99  
Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0206 30 00  
Χοιροειδών, κατεψυγμένα    
Συκώτια 0206 41 00  
Άλλα 0206 49 00  
Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 0206 80 10  
Άλλα    
Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών 0206 80 91  
Προβατοειδών ή αιγοειδών 0206 80 99  
Άλλα, κατεψυγμένα    
Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων 0206 90 10  
Άλλα    
Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών 0206 90 91  
Προβατοειδών ή αιγοειδών 0206 90 99  
02.07 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105    
Πετεινοί και κότες    
Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 83 %» 0207 11 10  
Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %» 0207 11 30  
Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 0207 11 90  
Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα    
Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %» 0207 12 10  
Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 0207 12 90  
Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 13 10  
Με κόκαλα σε    
Μισά ή τέταρτα 0207 13 20  
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 0207 13 30  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από φτερούγες 0207 13 40  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 13 50  
Μηροί και τεμάχια μηρών 0207 13 60  
Άλλα 0207 13 70  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια 0207 13 91  
Άλλα 0207 13 99  
Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 14 10  
Με κόκαλα σε    
Μισά ή τέταρτα 0207 14 20  
Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα 0207 14 30  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 0207 14 40  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 14 50  
Μηροί και τεμάχια μηρών 0207 14 60  
Άλλα 0207 14 70  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια 0207 14 91  
Άλλα 0207 14 99  
Από γάλους και γαλοπούλες    
Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %» 0207 24 10  
Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 0207 24 90  
Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα    
Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %» 0207 25 10  
Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, το πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 0207 25 90  
Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 26 10  
Με κόκαλα    
Μισά ή τέταρτα 0207 26 20  
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 0207 26 30  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 0207 26 40  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 26 50  
Μηροί και τεμάχια μηρών    
Κνήμες και τεμάχια κνημών 0207 26 60  
Άλλα 0207 26 70  
Άλλα 0207 26 80  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια 0207 26 91  
Άλλα 0207 26 99  
Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 27 10  
Με κόκαλα    
Μισά ή τέταρτα 0207 27 20  
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 0207 27 30  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 0207 27 40  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 27 50  
Μηροί και τεμάχια μηρών    
Κνήμες και τεμάχια κνημών 0207 27 60  
Άλλα 0207 27 70  
Άλλα 0207 27 80  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια 0207 27 91  
Άλλα 0207 27 99  
Από πάπιες    
Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη    
Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, χωρίς έντερα αλλά όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, που ονομάζονται «πάπιες 85 %» 0207 41 20  
Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %» 0207 41 30  
Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 0207 41 80  
Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες    
Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %» 0207 42 30  
Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 0207 42 80  
Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0207 43 00  
Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 44 10  
Με κόκαλα    
Μισά ή τέταρτα 0207 44 21  
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 0207 44 31  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 0207 44 41  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 44 51  
Μηροί και τεμάχια μηρών 0207 44 61  
«Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας» 0207 44 71  
Άλλα 0207 44 81  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα» 0207 44 91  
Άλλα 0207 44 99  
Άλλα, κατεψυγμένα    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 45 10  
Με κόκαλα    
Μισά ή τέταρτα 0207 45 21  
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 0207 45 31  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 0207 45 41  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 45 51  
Μηροί και τεμάχια μηρών 0207 45 61  
«Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας» 0207 45 71  
Άλλα 0207 45 81  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια    
Συκώτια «φουά-γκρα» 0207 45 93  
Άλλα 0207 45 95  
Άλλα 0207 45 99  
Από χήνες    
Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη    
Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %» 0207 51 10  
Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 0207 51 90  
Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες    
Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %» 0207 52 10  
Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά 0207 52 90  
Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0207 53 00  
Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 54 10  
Με κόκαλα    
Μισά ή τέταρτα 0207 54 21  
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 0207 54 31  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 0207 54 41  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 54 51  
Μηροί και τεμάχια μηρών 0207 54 61  
«Μέρη με την ονομασία paletots χήνας» 0207 54 71  
Άλλα 0207 54 81  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα» 0207 54 91  
Άλλα 0207 54 99  
Άλλα, κατεψυγμένα    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 55 10  
Με κόκαλα    
Μισά ή τέταρτα 0207 55 21  
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 0207 55 31  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 0207 55 41  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 55 51  
Μηροί και τεμάχια μηρών 0207 55 61  
«Μέρη με την ονομασία paletots χήνας» 0207 55 71  
Άλλα 0207 55 81  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια    
Συκώτια «φουά-γκρα» 0207 55 93  
Άλλα 0207 55 95  
Άλλα 0207 55 99  
Από φραγκόκοτες    
Μη τεμαχισμένες, νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες 0207 60 05  
Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα    
Τεμάχια    
Χωρίς κόκαλα 0207 60 10  
Με κόκαλα    
Μισά ή τέταρτα 0207 60 21  
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα 0207 60 31  
Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες 0207 60 41  
Στήθη και τεμάχια από στήθη 0207 60 51  
Μηροί και τεμάχια μηρών 0207 60 61  
Άλλα 0207 60 81  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Συκώτια 0207 60 91  
Άλλα 0207 60 99  
02.08 Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα    
Κουνελιών ή λαγών    
Κουνελιών κατοικιδίων 0208 10 10  
Άλλα 0208 10 90  
Πρωτευόντων 0208 30 00  
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)    
Κρέατα φάλαινας 0208 40 10  
Κρέατα φώκιας 0208 40 20  
Άλλα 0208 40 80  
Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 0208 50 00  
Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae) 0208 60 00  
Άλλα    
Περιστεριών κατοικιδίων 0208 90 10  
Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών 0208 90 30  
Ταράνδων 0208 90 60  
Πόδια βατράχων 0208 90 70  
Άλλα 0208 90 98  
02.09 Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά    
Χοίρων    
Λαρδί    
Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη 0209 10 11  
Αποξεραμένο ή καπνιστό 0209 10 19  
Λίπος χοιρινό, άλλο από εκείνο των διακρίσεων 02091011 ή 02091019 0209 10 90  
Άλλα 0209 90 00  
02.10 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια    
Κρέατα χοιροειδών    
Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα    
Χοίρων κατοικιδίων    
Αλατισμένα ή σε άρμη    
Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 0210 11 11  
Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 0210 11 19  
Αποξεραμένα ή καπνιστά    
Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών 0210 11 31  
Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών 0210 11 39  
Άλλα 0210 11 90  
Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής    
Χοίρων κατοικιδίων    
Αλατισμένα ή σε άρμη 0210 12 11  
Αποξεραμένα ή καπνιστά 0210 12 19  
Άλλα 0210 12 90  
Άλλα    
Χοίρων κατοικιδίων    
Αλατισμένα ή σε άρμη    
Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό 0210 19 10  
Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο 0210 19 20  
Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών 0210 19 30  
Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 0210 19 40  
Άλλα 0210 19 50  
Αποξεραμένα ή καπνιστά    
Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών 0210 19 60  
Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής 0210 19 70  
Άλλα    
Χωρίς κόκαλα 0210 19 81  
Άλλα 0210 19 89  
Άλλα 0210 19 90  
Κρέατα βοοειδών    
Με κόκαλα 0210 20 10  
Χωρίς κόκαλα 0210 20 90  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων    
Πρωτευόντων 0210 91 00  
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)    
Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών) 0210 92 10  
Άλλα    
Κρέατα 0210 92 91  
Παραπροϊόντα σφαγίων 0210 92 92  
Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα 0210 92 99  
Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) 0210 93 00  
Άλλα    
Κρέατα    
Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξεραμένα 0210 99 10  
Προβατοειδών και αιγοειδών    
Με κόκαλα 0210 99 21  
Χωρίς κόκαλα 0210 99 29  
Ταράνδων 0210 99 31  
Άλλα 0210 99 39  
Παραπροϊόντα σφαγίων    
Χοίρων κατοικιδίων    
Συκώτια 0210 99 41  
Άλλα 0210 99 49  
Βοοειδών    
Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα 0210 99 51  
Άλλα 0210 99 59  
Άλλα    
Συκώτια πουλερικών    
Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη 0210 99 71  
Άλλα 0210 99 79  
Άλλα 0210 99 85  
Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα 0210 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.