CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - EL 26

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

25.01 Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό    
Θαλασσινό νερό και τα αλμόλοιπα αλυκών 2501 00 10  
Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα    
Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων 2501 00 31  
Άλλα    
Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων 2501 00 51  
Άλλα    
Αλάτι κατάλληλο για τη διατροφή του ανθρώπου 2501 00 91  
Άλλα 2501 00 99  
25.02 Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι 2502 00 00  
25.03 Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές    
Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο 2503 00 10  
Άλλα 2503 00 90  
25.04 Γραφίτης φυσικός    
Σε σκόνη ή σε ψήγματα 2504 10 00  
Άλλος 2504 90 00  
25.05 Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26    
Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή 2505 10 00  
Άλλη άμμος 2505 90 00  
25.06 Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου    
Χαλαζίας 2506 10 00  
Χαλαζίτες 2506 20 00  
25.07 Καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες    
Καολίνης 2507 00 20  
Άλλες καολινικές άργιλοι 2507 00 80  
25.08 Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της κλάσης 6806), ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που λαμβάνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου    
Μπεντονίτης 2508 10 00  
Άργιλοι πυρίμαχες 2508 30 00  
Άλλες άργιλοι 2508 40 00  
Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης 2508 50 00  
Μουλλίτης 2508 60 00  
Χώματα που λαμβάνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου 2508 70 00  
25.09 Κιμωλία 2509 00 00  
25.10 Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές    
Μη αλεσμένα 2510 10 00  
Αλεσμένα 2510 20 00  
25.11 Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της κλάσης 2816    
Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη) 2511 10 00  
Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης) 2511 20 00  
25.12 Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες 2512 00 00  
25.13 Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες    
Ελαφρόπετρα 2513 10 00  
Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες 2513 20 00  
25.14 Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 2514 00 00  
25.15 Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5 και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου    
Μάρμαρα και τραβερτίνες    
Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα 2515 11 00  
Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 2515 12 00  
Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο 2515 20 00  
25.16 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου    
Γρανίτης    
Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος 2516 11 00  
Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου 2516 12 00  
Ψαμμίτης 2516 20 00  
Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο 2516 90 00  
25.17 Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πισσωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πισσωμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα    
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα    
Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες 2517 10 10  
Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένοι 2517 10 20  
Άλλα 2517 10 80  
Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στη διάκριση 251710 2517 20 00  
Σκύρα πισσωμένα 2517 30 00  
Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα    
Από μάρμαρο 2517 41 00  
Άλλα 2517 49 00  
25.18 Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, στον οποίο περιλαμβάνεται και o δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου    
Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία «ωμός» 2518 10 00  
Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος 2518 20 00  
25.19 Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό    
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) 2519 10 00  
Άλλα    
Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη) 2519 90 10  
Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη) 2519 90 30  
Άλλα 2519 90 90  
25.20 Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του    
Γύψος. Ανυδρίτης 2520 10 00  
Γύψος ψημένος 2520 20 00  
25.21 Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου 2521 00 00  
25.22 Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της κλάσης 2825    
Ασβέστης μη σβησμένος 2522 10 00  
Ασβέστης σβησμένος 2522 20 00  
Ασβέστης υδραυλικός 2522 30 00  
25.23 Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»), έστω και χρωματισμένα    
Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers» 2523 10 00  
Τσιμέντα Portland    
Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα 2523 21 00  
Άλλα 2523 29 00  
Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο 2523 30 00  
Άλλα υδραυλικά τσιμέντα 2523 90 00  
25.24 Αμίαντος (asbeste)    
Κροκιδόλιθος 2524 10 00  
Άλλα 2524 90 00  
25.25 Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία    
Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια 2525 10 00  
Μαρμαρυγίας σε σκόνη 2525 20 00  
Απορρίμματα μαρμαρυγία 2525 30 00  
25.26 Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης    
Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη 2526 10 00  
Θρυμματισμένα ή σε σκόνη 2526 20 00  
25.28 Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85 % Η3ΒΟ3 επί ξηρού προϊόντος 2528 00 00  
25.29 Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυραδάμας    
Άστριος 2529 10 00  
Αργυραδάμας    
Που περιέχει κατά βάρος 97 % ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο 2529 21 00  
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97 % φθοριούχο ασβέστιο 2529 22 00  
Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης 2529 30 00  
25.30 Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι 2530 10 00  
Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου) 2530 20 00  
Άλλα    
Σελεστίνης και στροντιανίτης 2530 90 30 New  
Σποδουμένης, πεταλίτης, λεπιδόλιθος, αμβλυγωνίτης, εκτορίτης, γιανταρίτης (jadarite) και παρόμοια ορυκτά, κατάλληλα για την εξαγωγή λιθίου 2530 90 40 New  
Μπαστναζίτης, ξενότιμο και παρόμοια ορυκτά, κατάλληλα για την εξαγωγή μετάλλων σπανίων γαιών, σκανδίου ή ύττριου 2530 90 50 New  
Άλλα 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.