CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - EL 27

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

26.01 Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών)    
Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών)    
Μη συσσωματωμένα 2601 11 00  
Συσσωματωμένα 2601 12 00  
Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών) 2601 20 00  
26.02 Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματά τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος 2602 00 00  
26.03 Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2603 00 00  
26.04 Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2604 00 00  
26.05 Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά 2605 00 00  
26.06 Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2606 00 00  
26.07 Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2607 00 00  
26.08 Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2608 00 00  
26.09 Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2609 00 00  
26.10 Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2610 00 00  
26.11 Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2611 00 00  
26.12 Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά    
Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά    
Μεταλλεύματα ουρανίου και πισουρανίτης περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5 % κατά βάρος (Ευρατόμ) 2612 10 10  
Άλλα 2612 10 90  
Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά    
Μοναζίτης. Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20 % κατά βάρος (Ευρατόμ) 2612 20 10  
Άλλα 2612 20 90  
26.13 Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά    
Φρυγμένα 2613 10 00  
Άλλα 2613 90 00  
26.14 Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2614 00 00  
26.15 Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά    
Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2615 10 00  
Άλλα 2615 90 00  
26.16 Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά    
Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2616 10 00  
Άλλα 2616 90 00  
26.17 Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά    
Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά 2617 10 00  
Άλλα 2617 90 00  
26.18 Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα 2618 00 00  
26.19 Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου του σιδήρου, ή του χάλυβα    
Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου 2619 00 20  
Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου 2619 00 95 New  
Άλλα 2619 00 97 New  
26.20 Σκουριές, τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλα, αρσενικό ή τις ενώσεις τους    
Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο    
Συμπήγματα γαλβανισμού 2620 11 00  
Άλλα 2620 19 00  
Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο    
Ιλύς μολυβδούχου βενζίνης και ιλύς αντικροτικών μολυβδούχων ενώσεων 2620 21 00  
Άλλα 2620 29 00  
Που περιέχουν κυρίως χαλκό 2620 30 00  
Που περιέχουν κυρίως αργίλιο 2620 40 00  
Που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο, θάλλιο ή μείγματά τους, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του αρσενικού ή των μετάλλων αυτών ή για την κατεργασία των χημικών τους ενώσεων 2620 60 00  
Άλλα    
Που περιέχουν αντιμόνιο, βηρύλλιο, κάδμιο, χρώμιο ή μείγματά τους 2620 91 00  
Άλλα    
Που περιέχουν κυρίως νικέλιο 2620 99 10  
Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο 2620 99 20  
Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο 2620 99 40  
Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο 2620 99 60  
Άλλα 2620 99 95  
26.21 Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια. Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων    
Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων 2621 10 00  
Άλλα 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.