CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - EL 28

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

27.01 Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που λαμβάνονται από τον λιθάνθρακα    
Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι    
Ανθρακίτης 2701 11 00  
Λιθάνθρακας ασφαλτούχος    
Λιθάνθρακας σε σκόνη 2701 12 10  
Άλλοι 2701 12 90  
Άλλοι λιθάνθρακες 2701 19 00  
Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που λαμβάνονται από τον λιθάνθρακα 2701 20 00  
27.02 Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη    
Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι 2702 10 00  
Λιγνίτες συσσωματωμένοι 2702 20 00  
27.03 Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη 2703 00 00  
27.04 Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος    
Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα 2704 00 10  
Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιγνίτη 2704 00 30  
Άλλα 2704 00 90  
27.05 Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες 2705 00 00 (100)
27.06 Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίσσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίσσες που έχουν ανασυσταθεί 2706 00 00  
27.07 Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά    
Βενζόλιο (βενζένιο) 2707 10 00  
Τολουόλιο (τολουένιο) 2707 20 00  
Ξυλόλιο (ξυλένιο) 2707 30 00  
Ναφθαλίνη 2707 40 00  
Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν σε ποσοστό τουλάχιστον 65 % του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3405 (ισοδύναμη προς τη μέθοδο ASTM D 86) 2707 50 00  
Άλλα    
Λάδια κρεοζώτου 2707 91 00  
Άλλα    
Λάδια ακατέργαστα    
Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90 % ή περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200 °C 2707 99 11  
Άλλα 2707 99 19  
Θειούχες κεφαλές. Ανθρακένιο 2707 99 20  
Βασικά προϊόντα 2707 99 50  
Φαινόλες 2707 99 80  
Άλλα    
Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803 2707 99 91  
Άλλα 2707 99 99  
27.08 Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που λαμβάνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες    
Πίσσα στερεή 2708 10 00  
Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα 2708 20 00  
27.09 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)    
Αποστάγματα φυσικού αερίου 2709 00 10  
Άλλα 2709 00 90  
27.10 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. Χρησιμοποιημένα λάδια    
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, άλλα από εκείνα που περιέχουν βιοντίζελ και άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια    
Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα    
Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 2710 12 11  
Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 27101211 2710 12 15  
Που προορίζονται για άλλες χρήσεις    
Ειδικά αποστάγματα    
Ελαφρό πετρέλαιο 2710 12 21  
Άλλα 2710 12 25  
Άλλα    
Βενζίνη για κινητήρες    
Βενζίνη αεροπλάνων 2710 12 31  
Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο    
Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l    
Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) μικρότερο του 95 2710 12 41 (MTQ)
Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98 2710 12 45 (MTQ)
Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 98 2710 12 49 (MTQ)
Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l 2710 12 50 (MTQ)
Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 2710 12 70  
Άλλα ελαφρά λάδια 2710 12 90  
Άλλα    
Μεσαία λάδια    
Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 2710 19 11  
Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 27101911 2710 19 15  
Που προορίζονται για άλλες χρήσεις    
Φωτιστικό πετρέλαιο    
Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων 2710 19 21  
Άλλα 2710 19 25  
Άλλα 2710 19 29  
Βαριά λάδια    
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil)    
Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία 2710 19 31  
Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 27101931 2710 19 35  
Που προορίζεται για άλλες χρήσεις    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 % 2710 19 43  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,001 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,002 % 2710 19 46  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 % 2710 19 47  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 % 2710 19 48  
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil)    
Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία 2710 19 51  
Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 27101951 2710 19 55  
Που προορίζεται για άλλες χρήσεις    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,1 % 2710 19 62  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,5 % 2710 19 66  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,5 % 2710 19 67  
Λάδια λιπαντικά και άλλα    
Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 2710 19 71  
Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 27101971 2710 19 75  
Που προορίζονται για άλλες χρήσεις    
Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων 2710 19 81  
Υδραυλικά λάδια 2710 19 83  
Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο 2710 19 85  
Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων 2710 19 87  
Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια για την αφαίρεση καλουπιών. Λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας 2710 19 91  
Ηλεκτρομονωτικά λάδια 2710 19 93  
Άλλα λιπαντικά λάδια καθώς και άλλα λάδια 2710 19 99  
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα λάδια) και παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, τα οποία περιέχουν βιοντίζελ, άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια    
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil)    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 % 2710 20 11  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,001 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 % 2710 20 16  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 % 2710 20 19  
Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil)    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,5 % 2710 20 32  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,5 % 2710 20 38  
Άλλα λάδια 2710 20 90  
Χρησιμοποιημένα λάδια    
Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (ΡCΒ), πολυχλωροτριφαινύλια (ΡCΤ) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) 2710 91 00  
Άλλα 2710 99 00  
27.11 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες    
Που έχουν υγροποιηθεί    
Αέριο φυσικό 2711 11 00 (TJO)
Προπάνιο    
Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %    
Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο 2711 12 11  
Που προορίζεται για άλλες χρήσεις 2711 12 19  
Άλλο    
Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία 2711 12 91  
Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 27111291 2711 12 93  
Που προορίζεται για άλλες χρήσεις    
Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 99 % 2711 12 94  
Άλλα 2711 12 97  
Βουτάνια    
Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 2711 13 10  
Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 27111310 2711 13 30  
Που προορίζονται για άλλες χρήσεις    
Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 95 % 2711 13 91  
Άλλα 2711 13 97  
Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο 2711 14 00  
Άλλα 2711 19 00  
Σε αεριώδη κατάσταση    
Αέριο φυσικό 2711 21 00 (TJO)
Άλλα 2711 29 00  
27.12 Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που λαμβάνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα    
Βαζελίνη    
Ακατέργαστη 2712 10 10  
Άλλη 2712 10 90  
Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι    
Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1560 2712 20 10  
Άλλα 2712 20 90  
Άλλα    
Οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα)    
Ακατέργαστα 2712 90 11  
Άλλα 2712 90 19  
Άλλα    
Ακατέργαστα    
Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία 2712 90 31  
Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 27129031 2712 90 33  
Που προορίζονται για άλλες χρήσεις 2712 90 39  
Άλλα    
Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλύσου 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα άνθρακα 2712 90 91  
Άλλα 2712 90 99  
27.13 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών    
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο    
Μη πυρωμένος 2713 11 00  
Πυρωμένος 2713 12 00  
Άσφαλτος από πετρέλαιο 2713 20 00  
Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών    
Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803 2713 90 10  
Άλλα 2713 90 90  
27.14 Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα    
Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα 2714 10 00  
Άλλα 2714 90 00  
27.15 Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs) 2715 00 00  
27.16 Ηλεκτρική ενέργεια 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.