CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - EL 30

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ    
29.01 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι    
Κορεσμένοι 2901 10 00  
Μη κορεσμένοι    
Αιθυλένιο 2901 21 00  
Προπένιο (προπυλένιο) 2901 22 00  
Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του 2901 23 00  
Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο 2901 24 00  
Άλλα 2901 29 00  
29.02 Υδρογονάνθρακες κυκλικοί    
Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί    
Κυκλοεξάνιο 2902 11 00  
Άλλοι 2902 19 00  
Βενζόλιο 2902 20 00  
Τολουόλιο 2902 30 00  
Ξυλόλια    
ο-Ξυλόλιο 2902 41 00  
μ-Ξυλόλιο 2902 42 00  
π-Ξυλόλιο 2902 43 00  
Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα 2902 44 00  
Στυρόλιο 2902 50 00  
Αιθυλοβενζόλιο 2902 60 00  
Κουμένιο 2902 70 00  
Άλλοι 2902 90 00  
29.03 Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων    
Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων    
Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθύλιο) 2903 11 00  
Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο) 2903 12 00  
Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο) 2903 13 00  
Τετραχλωριούχος άνθρακας 2903 14 00  
Αιθυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2-διχλωροαιθάνιο) 2903 15 00  
Άλλα 2903 19 00  
Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων    
Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο) 2903 21 00  
Τριχλωροαιθυλένιο 2903 22 00  
Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο) 2903 23 00  
Άλλα 2903 29 00  
Παράγωγα φθοριωμένα των κορεσμένων άκυκλων υδρογονανθράκων    
Τριφθορομεθάνιο (HFC-23) 2903 41 00  
Διφθορομεθάνιο (HFC-32) 2903 42 00  
Φθορομεθάνιο (μεθυλοφθορίδιο) (HFC-41), 1,2-διφθοροαιθάνιο (HFC-152) και 1,1-διφθοροαιθάνιο (HFC-152a) 2903 43 00  
Πενταφθοροαιθάνιο (HFC-125), 1,1,1-τριφθοροαιθάνιο (HFC-143a) και 1,1,2-τριφθοροαιθάνιο (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο (HFC-134a) and 1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνιο (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-επταφθοροπροπάνιο (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-εξαφθοροπροπάνιο (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-εξαφθοροπροπάνιο (HFC-236ea) και 1,1,1,3,3,3-εξαφθοροπροπάνιο (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-πενταφθοροπροπάνιο (HFC-245fa) και 1,1,2,2,3-πενταφθοροπροπάνιο (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-πενταφθοροβουτάνιο (HFC-365mfc) και 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-δεκαθφοροπεντάνιο (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
Άλλα    
Άλλα πενταφθοροπροπάνια, εξαφθοροπροπάνια και επταφθοροπροπάνια 2903 49 10  
Υπερφθοριωμένα παράγωγα 2903 49 30  
Άλλα 2903 49 90  
Ακόρεστα φθοριωμένα παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων    
2,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο (HFO-1234yf), 1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο (HFO-1234ze) και (Z)-1,1,1,4,4,4-εξαφθορο-2-βουτένιο (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
Άλλα 2903 59 00  
Βρωμιωμένα ή ιωδιωμένα παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων    
Βρωμιούχο μεθύλιο (βρωμομεθάνιο) 2903 61 00  
Αιθυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2-διβρωμοαιθάνιο) 2903 62 00  
Άλλα    
Βρωμιούχα    
Διβρωμομεθάνιο 2903 69 11  
Άλλα 2903 69 19  
Ιωδιούχα 2903 69 80  
Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα    
Χλωροδιφθορομεθάνιο (HCFC-22) 2903 71 00  
Διχλωροτριφθοροαιθάνια (HCFC-123) 2903 72 00  
Διχλωροφθοροαιθάνια (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
Χλωροδιφθοροαιθάνια (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
Διχλωροπενταφθοροπροπάνια (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (Halon-1211), βρωμοτριφθορομεθάνιο (Halon-1301) και διβρωμοτετραφθοροαιθάνες (Halon-2402)    
Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (Halon-1211) 2903 76 10  
Βρωμοτριφθορομεθάνιο (Halon-1301) 2903 76 20  
Διβρωμοτετραφθοροαιθάνες (Halon-2402) 2903 76 90  
Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο    
Τριχλωροφθορομεθάνιο, διχλωροδιφθορομεθάνιο, τριχλωροτριφθοροαιθάνια, διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο 2903 77 60  
Άλλα 2903 77 90  
Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα 2903 78 00  
Άλλα    
Αλογονωμένα μόνο με βρώμιο και χλώριο, φθόριο και χλώριο ή με φθόριο και βρώμιο 2903 79 30  
Άλλα 2903 79 80  
Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανθράκων    
1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)], συμπεριλαμβανομένου του λιντέιν (ISO, INN) 2903 81 00  
Αλδρίνη (ISO), χλωρντάν (ISO) και επταχλώρ (ISO) 2903 82 00  
Mirex (ISO) 2903 83 00  
Άλλα    
1,2-Διβρωμο-4-(1,2-διβρωμοαιθυλο)κυκλοεξάνιο. Τετραβρωμοκυκλοοκτάνια 2903 89 10  
Άλλα 2903 89 80  
Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων    
Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο 2903 91 00  
Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) [κλωφενοτάνιο (INN), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(π-χλωροφαινυλοαιθάνιο)] 2903 92 00  
Πενταχλωροβενζόλιο (ISO) 2903 93 00  
Εξαβρωμοδιφαινύλια 2903 94 00  
Άλλα    
2,3,4,5,6-Πενταβρωμοαιθυλοβενζόλιο 2903 99 10  
Άλλα 2903 99 80  
29.04 Παράγωγα σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα    
Παράγωγα μόνο σουλφωνυλιωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους 2904 10 00  
Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτρωδωμένα 2904 20 00  
Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ, τα άλατά του και υπερφθοροκτανοσουλφονυλοφθορίδιο    
Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ 2904 31 00  
Υπερφθοροκτανοσουλφονικό αμμώνιο 2904 32 00  
Υπερφθοροκτανοσουλφονικό λίθιο· 2904 33 00  
Υπερφθοροκτανοσουλφονικό κάλιο· 2904 34 00  
Άλλα άλατα του υπερφθοροκτανοσουλφονικού οξέος 2904 35 00  
Υπερφθοροκτανοσουλφονυλοφθορίδιο 2904 36 00  
Άλλα    
Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη) 2904 91 00  
Άλλα 2904 99 00  
II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ    
29.05 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Μονοαλκοόλες κορεσμένες    
Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) 2905 11 00  
Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) 2905 12 00  
Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη) 2905 13 00  
Άλλες βουτανόλες    
2-Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη) 2905 14 10  
Άλλες 2905 14 90  
Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της    
Οκτανο-2-όλη 2905 16 20  
Άλλα 2905 16 85  
Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη) 2905 17 00  
Άλλες 2905 19 00  
Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες    
Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες 2905 22 00  
Άλλες    
Αλλυλική αλκοόλη 2905 29 10  
Άλλες 2905 29 90  
Διόλες    
Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη) 2905 31 00  
Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη) 2905 32 00  
Άλλες    
Βουτανο-1,3-διόλη 2905 39 20  
Βουτανο-1,4-διόλη    
Βουτανο-1,4-διόλη ή τετραμεθυλενογλυκόλη (1,4-βουτανοδιόλη) με περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης 100 % κατά μάζα 2905 39 26  
Άλλα 2905 39 28  
2,4,7,9-Τετραμεθυλοδεκα-5-υνιο-4,7-διόλη 2905 39 30  
Άλλα 2905 39 95  
Άλλες πολυαλκοόλες    
2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο) 2905 41 00  
Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης) 2905 42 00  
Μαννιτόλη 2905 43 00  
D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)    
Σε υδατικό διάλυμα    
Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη 2905 44 11  
Άλλη 2905 44 19  
Άλλη    
Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη 2905 44 91  
Άλλη 2905 44 99  
Γλυκερίνη 2905 45 00  
Άλλες 2905 49 00  
Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ) 2905 51 00  
Άλλα    
2,2-Δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη 2905 59 91  
Άλλα 2905 59 98  
29.06 Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές    
Μινθόλη 2906 11 00  
Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες 2906 12 00  
Στυρόλες και ινοσιτόλες    
Στερόλες 2906 13 10  
Ινοσιτόλες 2906 13 90  
Άλλες 2906 19 00  
Αρωματικές    
Βενζυλική αλκοόλη 2906 21 00  
Άλλες 2906 29 00  
III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ    
29.07 Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες    
Μονοφαινόλες    
Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της 2907 11 00  
Κρεσόλες και τα άλατά τους 2907 12 00  
Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 2907 13 00  
Ναφθόλες και τα άλατά τους    
1-Ναφθόλη 2907 15 10  
Άλλα 2907 15 90  
Άλλες    
Ξυλενόλες και τα άλατά τους 2907 19 10  
Άλλα 2907 19 90  
Πολυφαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες    
Ρεσορκινόλη και τα άλατά της 2907 21 00  
Υδροκινόνη και τα άλατά της 2907 22 00  
4,4′-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της 2907 23 00  
Άλλες 2907 29 00  
29.08 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών    
Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους    
Πενταχλωροφαινόλη (ISO) 2908 11 00  
Άλλα 2908 19 00  
Άλλα    
Dinoseb (ISO) και τα άλατά του 2908 91 00  
4,6- Δινιτρο-ο-κρεσόλη (DNOC (ISO)) και τα άλατά της 2908 92 00  
Άλλα 2908 99 00  
IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΚΕΤΑΛΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΗΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ    
29.09 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια ακετάλης και ημιακετάλης, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου) 2909 11 00  
Άλλοι    
Τερτ-βουτυλο-αιθυλικός αιθέρας (αιθυλο-τερτ-βουτυλοαιθέρας, ETBE) 2909 19 10  
Άλλα 2909 19 90  
Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους 2909 20 00  
Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Διφαινυλικός αιθέρας 2909 30 10  
Aλογονωμένα μόνο με βρώμιο παράγωγα    
Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας. 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6-δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο 2909 30 31  
1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στυρόλης (ABS) 2909 30 35  
Άλλα 2909 30 38  
Άλλοι 2909 30 90  
Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
2,2′-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη) 2909 41 00  
Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης 2909 43 00  
Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης 2909 44 00  
Άλλα    
2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη 2909 49 11  
Άλλα 2909 49 80  
Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους 2909 50 00  
Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια ακετάλης και ημιακετάλης, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Υπεροξείδια ακετάλης και ημιακετάλης 2909 60 10  
Άλλα 2909 60 90  
29.10 Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) 2910 10 00  
Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου) 2910 20 00  
1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη) 2910 30 00  
Διελδρίνη (ISO, ΔΚΟ) 2910 40 00  
Ενδρίνη (ISO) 2910 50 00  
Άλλα 2910 90 00  
29.11 Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους 2911 00 00  
V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ    
29.12 Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη    
Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες    
Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) 2912 11 00  
Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη) 2912 12 00  
Άλλες 2912 19 00  
Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες    
Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη) 2912 21 00  
Άλλες 2912 29 00  
Αλδεϋδες-αλκοόλες, αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες    
Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) 2912 41 00  
Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη) 2912 42 00  
Άλλες 2912 49 00  
Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών 2912 50 00  
Παραφορμαλδεΰδη 2912 60 00  
29.13 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912 2913 00 00  
VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ    
29.14 Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες    
Ακετόνη 2914 11 00  
Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη) 2914 12 00  
4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη) 2914 13 00  
Άλλα    
5-Μεθυλεξανο-2-όνη 2914 19 10  
Άλλα 2914 19 90  
Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες    
Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες 2914 22 00  
Ιονόνες και μεθυλιονόνες 2914 23 00  
Άλλες 2914 29 00  
Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες    
Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη) 2914 31 00  
Άλλες 2914 39 00  
Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες    
4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη) 2914 40 10  
Άλλες 2914 40 90  
Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες 2914 50 00  
Κινόνες    
Ανθρακινόνη 2914 61 00  
Συνένζυμο Q10 (ουβιδεκαρενόνη (INN)) 2914 62 00  
Άλλα    
1,4-Ναφθοκινόνη 2914 69 10  
Άλλα 2914 69 80  
Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα    
Χλωρδεκόνη (ISO) 2914 71 00  
Άλλα 2914 79 00  
VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ    
29.15 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του    
Μυρμηκικό οξύ 2915 11 00  
Άλατα του μυρμηκικού οξέος 2915 12 00  
Εστέρες του μυρμηκικού οξέος 2915 13 00  
Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης    
Οξικό οξύ 2915 21 00  
Οξικός ανυδρίτης 2915 24 00  
Άλλα 2915 29 00  
Εστέρες του οξικού οξέος    
Οξικό αιθύλιο 2915 31 00  
Οξικό βινύλιο 2915 32 00  
Οξικό ν-βουτύλιο 2915 33 00  
Dinoseb (ISO) οξεικός εστέρας 2915 36 00  
Άλλα 2915 39 00  
Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 2915 40 00  
Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2915 50 00  
Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους    
Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους    
Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο 2915 60 11  
Άλλα 2915 60 19  
Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 2915 60 90  
Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους    
Παλμιτικό οξύ και τα άλατα και οι εστέρες του 2915 70 40  
Στεατικό οξύ και τα άλατα και οι εστέρες του 2915 70 50  
Άλλα    
Λαυρικό οξύ και τα άλατα και οι εστέρες του 2915 90 30  
Άλλα 2915 90 70  
29.16 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους    
Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του 2916 11 00  
Εστέρες του ακρυλικού οξέος 2916 12 00  
Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του 2916 13 00  
Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος 2916 14 00  
Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους 2916 15 00  
Μπιναπακρύλ (ISO) 2916 16 00  
Άλλα    
Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους 2916 19 10  
Κροτονικό οξύ 2916 19 40  
Άλλα 2916 19 95  
Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 2916 20 00  
Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους    
Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2916 31 00  
Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο 2916 32 00  
Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του 2916 34 00  
Άλλα    
Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος 2916 39 10  
Άλλα 2916 39 90  
29.17 Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους    
Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2917 11 00  
Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2917 12 00  
Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους    
Σεβακικό οξύ 2917 13 10  
Άλλα 2917 13 90  
Μηλεϊνικός ανυδρίτης 2917 14 00  
Άλλα    
Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2917 19 10  
Αιθανο-1,2-δικαρβοξυλικό οξύ ή βουτανοδιικό οξύ (ηλεκτρικό οξύ) με περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης 100 % κατά μάζα 2917 19 20  
Άλλα 2917 19 80  
Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 2917 20 00  
Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους    
Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου 2917 32 00  
Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου 2917 33 00  
Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος 2917 34 00  
Φθαλικός ανυδρίτης 2917 35 00  
Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του 2917 36 00  
Τερεφθαλικό του διμεθυλίου 2917 37 00  
Άλλα    
Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος. Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ. Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου. Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ. Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης. 3,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο 2917 39 20  
Βενζολο-1,4-δικαρβοξυλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (DOTP) 2917 39 35 New  
Άλλα 2917 39 85 New  
29.18 Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους    
Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2918 11 00  
Τρυγικό οξύ 2918 12 00  
Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος 2918 13 00  
Κιτρικό οξύ 2918 14 00  
Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος 2918 15 00  
Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2918 16 00  
2,2-Διφαινυλ-2-υδροξυοξικό (βενζιλικό οξύ) 2918 17 00  
Chlorobenzilate (ISO)  2918 18 00  
Άλλα    
Χολικό οξύ, 3α,12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ). Άλατα και εστέρες των προϊόντων αυτών 2918 19 30  
2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ 2918 19 40  
Άλλα 2918 19 98  
Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους    
Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του 2918 21 00  
ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2918 22 00  
Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους 2918 23 00  
Άλλα 2918 29 00  
Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους 2918 30 00  
Άλλα    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του 2918 91 00  
Άλλα    
2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ. Δικάμβα (ISO). Φαινοξυοξικό νάτριο 2918 99 40  
Άλλα 2918 99 90  
VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ    
29.19 Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους    
Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο) 2919 10 00  
Άλλα 2919 90 00  
29.20 Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο) 2920 11 00  
Άλλα 2920 19 00  
Εστέρες φωσφορώδους οξέος και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους    
Φωσφορώδες διμεθύλιο 2920 21 00  
Φωσφορώδες διαιθύλιο 2920 22 00  
Φωσφορώδες τριμεθύλιο 2920 23 00  
Φωσφορώδες τριαιθύλιο 2920 24 00  
Άλλα 2920 29 00  
Ενδοσουλφάνη (ISO)· 2920 30 00  
Άλλα    
Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους 2920 90 10  
Άλλα 2920 90 70  
IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ    
29.21 Ενώσεις με αμινική ομάδα    
Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Μονο-, δι-ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους 2921 11 00 (KMA)
Υδροχλωρικό χλωριούχο 2-(N,N-διμεθυλαμινο) αιθύλιο 2921 12 00  
Υδροχλωρικό χλωριούχο 2-(N,N-διαιθυλαμινο) αιθύλιο 2921 13 00  
Υδροχλωρικό χλωριούχο 2-(N,N-διισοπροπυλαμινο) αιθύλιο 2921 14 00  
Άλλες    
1,1,3,3-Τετραμεθυλοβουτυλαμίνη 2921 19 40  
Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της 2921 19 50  
Άλλα 2921 19 99  
Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της 2921 21 00  
Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της 2921 22 00  
Άλλες 2921 29 00  
Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους 2921 30 10  
Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο (1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο) 2921 30 91  
Άλλα 2921 30 99  
Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Ανιλίνη και τα άλατά της 2921 41 00  
Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους 2921 42 00  
Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 2921 43 00  
Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών 2921 44 00  
1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 2921 45 00  
Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 2921 46 00  
Άλλες 2921 49 00  
Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα, νιτρωδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
μ-Φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει: - 1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, - 200 mg/kg ή λιγότερο ο-φαινυλενοδιαμίνη και - 450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη 2921 51 11  
Άλλα 2921 51 19  
Άλλα 2921 51 90  
Άλλα    
μ-Φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη). 2,2′-Διχλωρο-4,4′-μεθυλενοδιανιλίνη. 4,4′-Δι-ο-τολουϊδίνη. 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη 2921 59 50  
Άλλα 2921 59 90  
29.22 Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες    
Αμινοαλκοόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της 2922 11 00  
Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της 2922 12 00  
Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του 2922 14 00  
Τριαιθανολαμίνη 2922 15 00  
Υπερφθοροκτανοσουλφονικό διαιθανολαμμώνιο 2922 16 00  
Μεθυλοδιαιθανολαμίνη και αιθυλοδιαιθανολαμίνη 2922 17 00  
2-(N,N-Διισοπροπυλαμινο)αιθανόλη 2922 18 00  
Άλλες 2922 19 00  
Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους 2922 21 00  
Άλλα 2922 29 00  
Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 2922 31 00  
Άλλα 2922 39 00  
Αμινοξέα, άλλα από εκείνα που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών 2922 41 00  
Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του 2922 42 00  
Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους 2922 43 00  
Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της 2922 44 00  
Άλλα    
β-Αλανίνη 2922 49 20  
Άλλα 2922 49 85  
Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες 2922 50 00  
29.23 Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης    
Χωλίνη και τα άλατά της 2923 10 00  
Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια 2923 20 00  
Υπερφθοροκτανοσουλφονικό τετρααιθυλαμμώνιο 2923 30 00  
Υπερφθοροκτανοσουλφονικό διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο 2923 40 00  
Άλλα 2923 90 00  
29.24 Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος    
Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ) 2924 11 00  
Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμιντόν (ISO) 2924 12 00  
Άλλα 2924 19 00  
Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 2924 21 00  
2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα άλατά του 2924 23 00  
Αιθιναμάτη (ΔΚΟ) 2924 24 00  
Αλαχλόρ (ISO) 2924 25 00  
Άλλα    
Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ) 2924 29 10  
Άλλα 2924 29 70  
29.25 Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα    
Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Ζαχαρίνη και τα άλατά της 2925 11 00  
Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ) 2925 12 00  
Άλλα    
3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Οκταβρωμο-Ν,Ν′-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο. Ν,Ν′-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο) 2925 19 20  
Άλλα 2925 19 95  
Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Χλωρντιμεφόρμ (ISO) 2925 21 00  
Άλλα 2925 29 00  
29.26 Ενώσεις με νιτριλική ομάδα    
Ακρυλονιτρίλιο 2926 10 00  
1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη) 2926 20 00  
Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδόνης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2-διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο) 2926 30 00  
α-φαινυλακετοακετονιτρίλιο 2926 40 00  
Άλλες    
Ισοφθολονιτρίλιο 2926 90 20  
Άλλα 2926 90 70  
29.27 Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές 2927 00 00  
29.28 Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης    
Ν,Ν-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)ϋδροξυλαμίνη 2928 00 10  
Άλλα 2928 00 90  
29.29 Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες    
Ισοκυανικά 2929 10 00  
Άλλες 2929 90 00  
X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ    
29.30 Θειοενώσεις οργανικές    
2-(N,N-Διμεθυλοαμίνο) αιθανοθειόλη 2930 10 00  
Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά 2930 20 00  
Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης 2930 30 00  
Μεθειονίνη    
Μεθειονίνη (ΔΚΟ) 2930 40 10  
Άλλα 2930 40 90  
2-(N,N-Διαιθυλαμινο)αιθανοθειόλη 2930 60 00  
Θειοδιγλυκόλη (INN) (Θειούχο δις(2-υδροξυ-αιθύλιο)) 2930 70 00  
Aldicarb (ISO), captafol (ISO) και methamidophos (ISO) 2930 80 00  
Άλλα    
Κυστεΐνη και κυστίνη 2930 90 13  
Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης 2930 90 16  
DL-2-Υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ 2930 90 30  
Δις[3-(3,5-τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] 2,2-θειοδιαιθυλεστέρας 2930 90 40  
Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη και 2-μεθυλο-4,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη 2930 90 50  
Άλλα 2930 90 98  
29.31 Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες    
Τετραμεθυλιούχος μόλυβδος και τετρααιθυλιούχος μόλυβδος 2931 10 00  
Ενώσεις τριβουτυλτίνης 2931 20 00  
Μη αλογονωμένα οργανοφωσφορικά παράγωγα    
Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο 2931 41 00  
Προπυλοφωσφονικό διμεθύλιο 2931 42 00  
Αιθυλοφωσφονικό διαιθύλιο 2931 43 00  
Μεθυλοφωσφονικό οξύ 2931 44 00  
Άλας του μεθυλοφωσφονικού οξέος και (αμινο-ιμινομεθυλο)ουρίας (1 : 1) 2931 45 00  
2,4,6 τριοξείδιο της 2,4,6 τριπροπυλο -1,3,5,2,4,6 τριοξατριφωσφινάν 2931 46 00  
Μεθυλοφωσφονικό (5-αίθυλο- 2 μεθύλ-2 οξειδο- 1,3,2 –διοξαφωσφιναν- 5-υλο)μεθυλο-μεθύλιο 2931 47 00  
3,9-διοξείδιο του 3,9-διμεθυλο-2,4,8,10-τετραοξα-3,9-διφοσφασπειρο [5.5] ενδεκανίου 2931 48 00  
Άλλα    
Νατριούχο άλας του μεθυλοφωσφονικού 3-(τριυδροξυσιλυλο)προπυλίου 2931 49 10  
Δις[(5-αιθυλο-2-μεθυλ-2-οξειδο-1,3,2-διοξαφωσφιναν-5-υλο)]μεθύλιο 2931 49 20  
Ετιδρονικό οξύ (INN) (1-υδροξυαιθανο-1,1-διφωσφονικό οξύ) και τα άλατά του 2931 49 30  
(Νιτριλομεθανοδιυλο)τρις(φωσφονικό οξύ), {αιθανο-1,2-διυλοδις [νιτριλοδις(μεθυλενο)]}τετράκις(φωσφονικό οξύ), [(δις{2-[δις (φωσφονομεθυλο)αμινο]αιθυλο}αμινο)μεθυλο]φωσφονικό οξύ, {εξανο-1,6-διυλοδις[νιτριλοδις(μεθυλενο)]}τετράκις(φωσφονικό οξύ), {[(2-υδροξυαιθυλο)ιμινο]δις(μεθυλενο)}δις(φωσφονικό οξύ), και [(δις{6-[δις(φωσφονομεθυλο)αμινο]εξυλ}αμινο)μεθυλο] φωσφονικό οξύ. Άλατα των προϊόντων αυτών 2931 49 40  
Άλλα 2931 49 90  
Αλογονωμένα οργανοφωσφορικά παράγωγα    
Μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο 2931 51 00  
Προπυλοφωσφονικό διχλωρίδιο 2931 52 00  
O- (3-χλωροπροπυλο) O- [4-νιτρο-3- (τριφθορομεθυλο) φαινυλο] μεθυλοφωσφονοθειονικό O- [-νιτρο- (τριφθορομεθυλο) φαινυλο] μεθυλοφωσφονικό 2931 53 00  
Trichlorfon (ISO) 2931 54 00  
Άλλα    
Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο) 2931 59 10  
Άλλα 2931 59 90  
Άλλα 2931 90 00  
29.32 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου    
Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο    
Τετραϋδροφουράνιο 2932 11 00  
2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη) 2932 12 00  
Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική 2932 13 00  
Σουκραλόζη 2932 14 00  
Άλλες 2932 19 00  
Λακτόνες    
Φαινολοφθαλεΐνη. 1-Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1Η,3Η-βενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ. 3′-Χλωρο-6′-κυκλοεξυλαμινοσπειρο[ισοβενζοφουρανο-1-(3Η),9′-ξανθεν]-3-όνη; 6′-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2′-μεθυσπιρο[ισοβενζοφουρανο-1(3Η),9′-ξανθενιο]-3-όνη. 6-Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1Η,3Η-ναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο 2932 20 10  
γ-Βουτυρολακτόνη 2932 20 20  
Άλλα 2932 20 90  
Άλλες    
Ισοσαφρόλη 2932 91 00  
1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη 2932 92 00  
Πιπερονάλη 2932 93 00  
Σαφρόλη 2932 94 00  
Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή) 2932 95 00  
Carbofuran (ISO) 2932 96 00  
Άλλες 2932 99 00  
29.33 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου    
Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο    
Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της    
Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ) 2933 11 10  
Άλλα 2933 11 90  
Άλλες    
Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ) 2933 19 10  
Άλλες 2933 19 90  
Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο    
Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της 2933 21 00  
Άλλες    
Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ). Φαιντολαμίνη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (ΔΚΟΤ) 2933 29 10  
Άλλες 2933 29 90  
Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο    
Πυριδίνη και τα άλατά της 2933 31 00  
Πιπεριδίνη και τα άλατά της 2933 32 00  
Αλφεντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη ΔΚΟ), βρωμαζεπάνη (ΔΚΟ), καρφεντανύλη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ), φαιντανύλιο (ΔΚΟ), κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη (ΔΚΟ), ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελόσκονη-PCP), φαινοπεριδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτραμίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ), ρεμιφεντανίλη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 2933 33 00  
Άλλες φαιντανύλες και τα παράγωγά τους 2933 34 00  
3-κινουκλιδινόλη 2933 35 00  
4-ανιλινο-N-φαιναιθυλοπιπεριδίνη (ANPP) 2933 36 00  
N-φαιναιθυλο-4-πιπεριδόνη (NPP) 2933 37 00  
Άλλες    
Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (ΔΚΟ) 2933 39 10  
2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη 2933 39 20  
3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ 2933 39 25  
Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο 2933 39 35  
2-Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος 2933 39 40  
3,5-Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη 2933 39 45  
Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO) 2933 39 50  
4-Μεθυλοπυριδίνη 2933 39 55  
Άλλα 2933 39 99  
Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις    
Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της 2933 41 00  
Άλλες    
Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων 2933 49 10  
Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της 2933 49 30  
Άλλες 2933 49 90  
Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης    
Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της 2933 52 00  
Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ), βουταλβιτάλη (ΔΚΟ), βουτοβαρβιτάλη, κυκλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), πεντοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών    
Φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 2933 53 10  
Άλλα 2933 53 90  
Άλλα παράγωγα της μαλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ). Άλατα των προϊόντων αυτών 2933 54 00  
Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), μεθακαλόνη (ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 2933 55 00  
Άλλα    
Διαζινόν (ISO) 2933 59 10  
1,4-Διαζαδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο (τριαιθυλενοδιαμίνη) 2933 59 20  
Άλλα 2933 59 95  
Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο    
Μελαμίνη 2933 61 00  
Άλλες    
Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη) 2933 69 10  
Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη). 2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζίνο-2-υλαμινο]φαινόλη 2933 69 40  
Άλλα 2933 69 80  
Λακτάμες    
6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη) 2933 71 00  
Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ) 2933 72 00  
Άλλες λακτάμες 2933 79 00  
Άλλα    
Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ), κλοναζεπάμη (ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ), φλουδιαζεπάμη (ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη (ΔΚΟ), χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ), μεδαζεπάμη (ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ), νιτραζεπάμη (ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη (ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη (ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών    
Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ) 2933 91 10  
Άλλα 2933 91 90  
Azinphos-methyl (ISO) 2933 92 00  
Άλλα    
Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο-5Η-διβενζο[γ,ε]αζεπίνη (αζαπετίνη), φαινινδαμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης (ΔΚΟΤ) 2933 99 20  
2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη 2933 99 50  
Άλλα 2933 99 80  
29.34 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις    
Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο 2934 10 00  
Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις    
Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο). Βενζοθειαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της 2934 20 20  
Άλλες 2934 20 80  
Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις    
Θειαιθυλοπεραζίνη (ΔΚΟ). Θειοριδαζίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της 2934 30 10  
Άλλες 2934 30 90  
Άλλες    
Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζεπάμη (ΔΚΟ), κλοξαζολάμη (ΔΚΟ), δεξτρομοραμίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη (ΔΚΟ), κεταζολάμη (ΔΚΟ), μεσοκάρβη (ΔΚΟ), οξαζολάμη (ΔΚΟ), πεμολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ), φαινμετραζίνη (ΔΚΟ) και σουφαιντανίλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών 2934 91 00  
Άλλες φαιντανύλες και τα παράγωγά τους 2934 92 00  
Άλλες    
Χλωροπροθυξίνη (ΔΚΟ). Θεναλιδίνη (ΔΚΟ), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής. Φουραζολιδόνη (ΔΚΟ). 7-Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ. Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμιδο]-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ. Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο 2934 99 60  
Άλλα 2934 99 90  
29.35 Σουλφοναμίδες    
Ν-μεθυλο-υπερφθοροοκτανική σουλφοναμίδη 2935 10 00  
Ν-αιθυλο-υπερφθοροοκτανική σουλφοναμίδη 2935 20 00  
Ν-αιθυλο-Ν-(2-υδροξυαίθυλο) υπερφθοροοκτανική σουλφοναμίδη 2935 30 00  
N-(2-υδροξυαίθυλο)-Ν-μεθυλο-υπερφθοροοκτανική σουλφοναμίδη 2935 40 00  
Άλλες υπερφθοροοκτανικές σουλφοναμίδες 2935 50 00  
Άλλα    
3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1Η-ινδολο-3-υλο]-3-οξο-1Η,3Η-ναφθο[1,8-cd]πυρανο-1-υλο}-Ν,Ν-διμεθυλο-1Η-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο. Μετοσουλάμη (ISO) 2935 90 30  
Άλλα 2935 90 90  
XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ    
29.36 Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα    
Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες    
Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους 2936 21 00  
Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της 2936 22 00  
Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της 2936 23 00  
Οξύ D- ή DL- παντοθενικό (βιταμίνη B5) και τα παράγωγά του 2936 24 00  
Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της 2936 25 00  
Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της 2936 26 00  
Βιταμίνη C και τα παράγωγά της 2936 27 00  
Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της 2936 28 00  
Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους 2936 29 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα 2936 90 00  
29.37 Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολυπεπτίδια τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες    
Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και ορμόνες γλυκοπρωτεϊνικές, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους    
Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά της 2937 11 00 (GRM)
Ινσουλίνη και τα άλατά της 2937 12 00 (GRM)
Άλλα 2937 19 00 (GRM)
Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους    
Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροϋδροκορτιζόνη) 2937 21 00 (GRM)
Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών 2937 22 00 (GRM)
Οιστρογόνα και προγεστογόνα 2937 23 00 (GRM)
Άλλα 2937 29 00 (GRM)
Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους 2937 50 00 (GRM)
Άλλα 2937 90 00 (GRM)
XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ    
29.38 Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα    
Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του 2938 10 00  
Άλλα    
Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών 2938 90 10  
Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά 2938 90 30  
Άλλα 2938 90 90  
29.39 Αλκαλοειδή, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα    
Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορφίνη (ΔΚΟ), κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη (ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκωδόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ), μορφίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορφόνη (ΔΚΟ), φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη. Άλατα των προϊόντων αυτών 2939 11 00  
Άλλα 2939 19 00  
Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 2939 20 00  
Καφεΐνη και τα άλατά της 2939 30 00  
Αλκαλοειδή της εφέδρας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Εφεδρίνη και τα άλατά της 2939 41 00  
Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της 2939 42 00  
Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της 2939 43 00  
Νορεφεδρίνη και τα άλατά της 2939 44 00  
Λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ρακεμικό μείγμα μεθαμφεταμίνης και τα άλατά τους 2939 45 00  
Άλλα 2939 49 00  
Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της 2939 51 00  
Άλλα 2939 59 00  
Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της 2939 61 00  
Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της 2939 62 00  
Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του 2939 63 00  
Άλλα 2939 69 00  
Άλλα, φυτικής προέλευσης    
Κοκαΐνη, εκγονίνη, άλατα, εστέρες και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών 2939 72 00  
Άλλες    
Νικοτίνη και τα άλατά της, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών 2939 79 10  
Άλλα 2939 79 90  
Άλλα 2939 80 00  
XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ    
29.40 Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες, ακετάλες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 και 2939 2940 00 00  
29.41 Αντιβιοτικά    
Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών 2941 10 00  
Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών    
Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της 2941 20 30  
Άλλες στρεπτομυκίνες 2941 20 80  
Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών 2941 30 00  
Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών 2941 40 00  
Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών 2941 50 00  
Άλλα 2941 90 00  
29.42 Άλλες οργανικές ενώσεις 2942 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.