CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - EL 31

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

30.01 Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους    
Ανθρώπινης προέλευσης 3001 20 10  
Άλλα 3001 20 90  
Άλλα    
Ανθρώπινης προέλευσης 3001 90 20  
Άλλα    
Ηπαρίνη και τα άλατά της 3001 90 91  
Άλλα 3001 90 98  
30.02 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ή μη ανοσολογικά προϊόντα ή λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα. Καλλιέργειες κυττάρων, έστω και τροποποιημένες    
Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος και ανοσολογικά προϊόντα, τροποποιημένα ή μη ή λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους    
Αντιοροί και άλλα κλάσματα του αίματος 3002 12 00  
Ανοσολογικά προϊόντα, μη αναμειγμένα, που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 3002 13 00  
Ανοσολογικά προϊόντα, αναμειγμένα, που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 3002 14 00  
Ανοσολογικά προϊόντα, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 3002 15 00  
Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα    
Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου    
Εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών (είδος SARS-CoV) 3002 41 10 (PCE)
Άλλα 3002 41 90  
Εμβόλια για την κτηνιατρική 3002 42 00  
Άλλα 3002 49 00  
Καλλιέργειες κυττάρων, έστω και τροποποιημένες    
Προϊόντα κυτταρικής θεραπείας 3002 51 00  
Άλλα 3002 59 00  
Άλλα    
Αίμα ανθρώπων 3002 90 10  
Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις 3002 90 30  
30.03 Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών 3003 10 00  
Άλλα, που περιέχουν αντιβιοτικά 3003 20 00  
Άλλα, που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937    
Που περιέχουν ινσουλίνη 3003 31 00  
Άλλα 3003 39 00  
Άλλα, που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους    
Που περιέχουν εφεδρίνη ή τα άλατά της 3003 41 00  
Που περιέχουν ψευδοεφεδρίνη (INN) ή τα άλατά της 3003 42 00  
Που περιέχουν νορεφεδρίνη ή τα άλατά της 3003 43 00  
Άλλα 3003 49 00  
Άλλα, που περιέχουν δραστικές ουσίες κατά της ελονοσίας οι οποίες περιγράφονται στη σημείωση διακρίσεων 2 του παρόντος κεφαλαίου 3003 60 00  
Άλλα 3003 90 00  
30.04 Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορηγηθούν διαδερμικά) ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών 3004 10 00  
Άλλα, που περιέχουν αντιβιοτικά 3004 20 00  
Άλλα, που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937    
Που περιέχουν ινσουλίνη 3004 31 00  
Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα ή δομικά ανάλογά τους 3004 32 00  
Άλλα 3004 39 00  
Άλλα, που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους    
Που περιέχουν εφεδρίνη ή τα άλατά της 3004 41 00  
Που περιέχουν ψευδοεφεδρίνη (INN) ή τα άλατά της 3004 42 00  
Που περιέχουν νορεφεδρίνη ή τα άλατά της 3004 43 00  
Άλλα 3004 49 00  
Άλλα, που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2936 3004 50 00  
Άλλα, που περιέχουν δραστικές ουσίες κατά της ελονοσίας οι οποίες περιγράφονται στη σημείωση διακρίσεων 2 του παρόντος κεφαλαίου 3004 60 00  
Άλλα 3004 90 00  
30.05 Βάτες, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς    
Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση 3005 10 00  
Άλλα    
Βάτες και είδη από βάτα 3005 90 10  
Άλλα    
Από υφαντικές ύλες    
Γάζες και είδη από γάζα 3005 90 31  
Άλλα 3005 90 50  
Άλλα 3005 90 99  
30.06 Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου    
Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές (συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών νημάτων που μπορούν να απορροφηθούν) και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική· αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι    
Ράμματα αποστειρωμένα 3006 10 10  
Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι 3006 10 30  
Άλλα 3006 10 90  
Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή 3006 30 00  
Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών 3006 40 00  
Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών 3006 50 00  
Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες, με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 2937 ή με βάση τα σπερματοκτόνα 3006 60 00  
Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων 3006 70 00  
Άλλα    
Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση έδρας 3006 91 00  
Φαρμακευτικά απορρίμματα 3006 92 00  
Πλασέμπο και τα σύνολα για τυφλές (ή διπλά τυφλές) κλινικές δοκιμές για χρήση σε αναγνωρισμένες κλινικές δοκιμές, που παρουσιάζονται με τη μορφή δόσεων 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.