CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - EL 33

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32
ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ

32.01 Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους    
Εκχύλισμα κεμπράχο 3201 10 00  
Εκχύλισμα μιμόζας 3201 20 00  
Άλλα    
Εκχυλίσματα σουμάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς 3201 90 20  
Άλλα 3201 90 90  
32.02 Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης    
Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά 3202 10 00  
Άλλα 3202 90 00  
32.03 Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης    
Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές 3203 00 10  
Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές 3203 00 90  
32.04 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης    
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες    
Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 3204 11 00  
Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές με προστύμματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 3204 12 00  
Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 3204 13 00  
Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 3204 14 00  
Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)] και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές 3204 15 00  
Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά 3204 16 00  
Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά 3204 17 00  
Χρωστικές ουσίες καροτενοειδών και παρασκευάσματα με βάση αυτές 3204 18 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα δύο ή περισσοτέρων χρωστικών υλών των διακρίσεων 320411 μέχρι 320419 3204 19 00  
Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού 3204 20 00  
Άλλα 3204 90 00  
32.05 Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες 3205 00 00  
32.06 Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης    
Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου    
Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο επί ξηράς ύλης 3206 11 00  
Άλλα 3206 19 00  
Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου 3206 20 00  
Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα    
Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της 3206 41 00  
Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο ψευδάργυρο 3206 42 00  
Άλλα    
Μαγνητίτης 3206 49 10  
Άλλα 3206 49 70  
Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα 3206 50 00  
32.07 Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλουργία. Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων    
Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα 3207 10 00  
Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα    
Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής 3207 20 10  
Άλλα 3207 20 90  
Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα 3207 30 00  
Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων    
Γυαλί με μορφή νιφάδων, με μήκος 0,1 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm και με πάχος 2 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5 μικρόμετρα. Γυαλί με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, που περιέχει, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο διοξείδιο του πυριτίου 3207 40 40  
Άλλα 3207 40 85  
32.08 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού    
Με βάση πολυεστέρες    
Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού 3208 10 10  
Άλλα 3208 10 90  
Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή    
Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού 3208 20 10  
Άλλα 3208 20 90  
Άλλα    
Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού    
Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′-(τερτ-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και διισοκυανικό 4,4′-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές 3208 90 11  
Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές 3208 90 13  
Άλλα 3208 90 19  
Άλλα    
Με βάση συνθετικά πολυμερή 3208 90 91  
Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή 3208 90 99  
32.09 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο    
Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή 3209 10 00  
Άλλα 3209 90 00  
32.10 Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων    
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια λαδιού 3210 00 10  
Άλλα 3210 00 90  
32.11 Ξηραντικά παρασκευασμένα 3211 00 00  
32.12 Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση    
Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο 3212 10 00  
Άλλα 3212 90 00  
32.13 Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες    
Χρώματα σε σετ 3213 10 00  
Άλλα 3213 90 00  
32.14 Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται προσόψεις, εσωτερικούς τοίχους, δάπεδα, ορόφες ή παρόμοιες επιφάνειες    
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα    
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι) 3214 10 10  
Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα 3214 10 90  
Άλλα 3214 90 00  
32.15 Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές    
Μελάνια τυπογραφίας    
Μαύρα 3215 11 00  
Άλλα 3215 19 00  
Άλλα    
Δοχεία μελάνης (χωρίς ενσωματωμένη κεφαλή εκτύπωσης) για εισαγωγή σε συσκευές των διακρίσεων 844331, 844332 ή 844339, που περιλαμβάνουν μηχανικά ή ηλεκτρικά στοιχεία. Στερεά μελάνη σε ειδικώς κατασκευασμένα σχήματα για εισαγωγή σε συσκευές των διακρίσεων 844331, 844332 ή 844339 3215 90 20  
Άλλα 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.