CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - EL 32

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

31.01 Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης 3101 00 00  
31.02 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα    
Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα    
Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 3102 10 10 (KNI)
Άλλη 3102 10 90 (KNI)
Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου    
Θειικό αμμώνιο 3102 21 00 (KNI)
Άλλα 3102 29 00 (KNI)
Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα    
Σε υδάτινο διάλυμα 3102 30 10 (KNI)
Άλλο 3102 30 90 (KNI)
Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες    
Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος 3102 40 10 (KNI)
Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος 3102 40 90 (KNI)
Νιτρικό νάτριο 3102 50 00 (KNI)
Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου 3102 60 00 (KNI)
Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα 3102 80 00 (KNI)
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις 3102 90 00 (KNI)
31.03 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά    
Υπερφωσφορικά    
Που περιέχουν κατά βάρος 35 % ή περισσότερο διφωσφορικό πενταοξείδιο (P2O5) 3103 11 00 (KPP)
Άλλα 3103 19 00 (KPP)
Άλλα 3103 90 00 (KPP)
31.04 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα    
Χλωριούχο κάλιο    
Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2Ο, όχι ανώτερης του 40 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 3104 20 10 (KPO)
Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2Ο, ανώτερης του 40 % αλλά όχι ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 3104 20 50 (KPO)
Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2Ο, ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 3104 20 90 (KPO)
Θειικό κάλιο 3104 30 00 (KPO)
Άλλα 3104 90 00 (KPO)
31.05 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg    
Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg 3105 10 00  
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο    
Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 3105 20 10  
Άλλα 3105 20 90  
Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας) 3105 30 00  
Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) 3105 40 00  
Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο    
Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα 3105 51 00  
Άλλα 3105 59 00  
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο 3105 60 00  
Άλλα    
Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση 3105 90 20  
Άλλα 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.