CN8 / NC8 - 2023 34 CN8 / NC8 - 2023 - EL 36

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ

35.01 Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης    
Καζεΐνες    
Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών 3501 10 10  
Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφών 3501 10 50  
Άλλες 3501 10 90  
Άλλες    
Κόλλες καζεΐνης 3501 90 10  
Άλλες 3501 90 90  
35.02 Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεΐνων ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα    
Αυγοαλβουμίνη    
Ξηρή    
Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων 3502 11 10  
Άλλη 3502 11 90  
Άλλη    
Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων 3502 19 10  
Άλλη 3502 19 90  
Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος    
Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων 3502 20 10  
Άλλη    
Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.) 3502 20 91  
Άλλη 3502 20 99  
Άλλα    
Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη και την γαλακτοαλβουμίνη    
Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων 3502 90 20  
Άλλες 3502 90 70  
Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών 3502 90 90  
35.03 Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζεΐνης της κλάσης 3501    
Ζελατίνες και τα παράγωγά τους 3503 00 10  
Άλλες 3503 00 80  
35.04 Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο    
Συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου 3504 00 10  
Άλλες 3504 00 90  
35.05 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους    
Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους    
Δεξτρίνη 3505 10 10  
Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους    
Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα 3505 10 50  
Άλλα 3505 10 90  
Κόλλες    
Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 3505 20 10  
Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 55 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 3505 20 30  
Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του 80 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 3505 20 50  
Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 3505 20 90  
35.06 Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg    
Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg 3506 10 00  
Άλλα    
Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 3901 έως 3913 ή το καουτσούκ    
Οπτικώς διαυγή συγκολλητικά αποσπώμενης μεμβράνης και οπτικώς διαυγή σκληρυνόμενα συγκολλητικά υγρής μορφής του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη ή πλαισίων οθόνης αφής 3506 91 10  
Άλλα 3506 91 90  
Άλλα 3506 99 00  
35.07 Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Πυτιά και τα συμπυκνώματά της 3507 10 00  
Άλλα    
Λιπάση λιποπρωτεϊνών· αλκαλική πρωτεάση ασπεργίλλου 3507 90 30  
Άλλα 3507 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.