CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - EL 38

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

37.01 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη    
Για ακτίνες Χ 3701 10 00 (MTK)
Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 3701 20 00 (PCE)
Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 mm 3701 30 00 (MTK)
Άλλες    
Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 3701 91 00  
Άλλες 3701 99 00  
37.02 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες)    
Για ακτίνες Χ 3702 10 00 (MTK)
Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 mm    
Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)    
Αρνητικά έγχρωμων φιλμ: - με πλάτος 75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 105 mm και - με μήκος 100 m ή περισσότερο,προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες, στιγμιαίας εμφανίσεως 3702 31 91 (MTR)
Άλλα 3702 31 97 (MTR)
Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου    
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm    
Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες 3702 32 10  
Άλλες 3702 32 20  
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm 3702 32 85  
Άλλες 3702 39 00  
Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm    
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 3702 41 00 (MTK)
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m, άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία 3702 42 00 (MTK)
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 m 3702 43 00 (MTK)
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 mm 3702 44 00 (MTK)
Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)    
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm 3702 52 00  
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m, για διαφάνειες 3702 53 00 (PCE)
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m, άλλες από εκείνες για διαφάνειες 3702 54 00 (PCE)
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m 3702 55 00 (MTR)
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm 3702 56 00  
Άλλες    
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m    
Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες 3702 96 10  
Άλλες 3702 96 90 (PCE)
Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m    
Mικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες 3702 97 10  
Άλλες 3702 97 90 (MTR)
Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm 3702 98 00  
37.03 Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως    
Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm 3703 10 00  
Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) 3703 20 00  
Άλλα 3703 90 00  
37.04 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί    
Πλάκες και ταινίες 3704 00 10  
Άλλα 3704 00 90  
37.05 Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες    
Για την αναπαραγωγή όφσετ 3705 00 10  
Άλλες 3705 00 90  
37.06 Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου    
Με πλάτος 35 mm ή περισσότερο    
Με την εγγραφή μόνο του ήχου. Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας 3706 10 20 (MTR)
Άλλες θετικές 3706 10 99 (MTR)
Άλλες    
Με την εγγραφή μόνο του ήχου. Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας. Ταινίες επικαίρων 3706 90 52 (MTR)
Άλλες, πλάτους    
Μικρότερου των 10 mm 3706 90 91 (MTR)
10 mm ή περισσότερο 3706 90 99 (MTR)
37.07 Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση    
Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών 3707 10 00  
Άλλα    
Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά 3707 90 20  
Άλλα 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.