CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - EL 39

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

38.01 Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων    
Γραφίτης τεχνητός 3801 10 00  
Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής    
Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής 3801 20 10  
Άλλος 3801 20 90  
Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων 3801 30 00  
Άλλα 3801 90 00  
38.02 Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας    
Άνθρακες ενεργοποιημένοι 3802 10 00  
Άλλα 3802 90 00  
38.03 Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο    
Ακάθαρτο 3803 00 10  
Άλλο 3803 00 90  
38.04 Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποζαχαρωμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοθειώδη άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλαιο της κλάσης 3803 3804 00 00  
38.05 Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακυμένια ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει α-τερπινεόλη ως κύριο συστατικό    
Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας    
Τερεβινθέλαιο (νέφτι) 3805 10 10  
Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου 3805 10 30  
Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας 3805 10 90  
Άλλα    
Έλαιο πεύκου 3805 90 10  
Άλλα 3805 90 90  
38.06 Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες    
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα 3806 10 00  
Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων του κολοφωνίου ή των ρητινικών οξέων, εκτός από τα άλατα των προσαγωγών (adducts) κολοφωνίου 3806 20 00  
Γόμες-εστέρες 3806 30 00  
Άλλα 3806 90 00  
38.07 Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευμα). Πίσσες φυτικές. Πίσσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες    
Ξυλόπισσες 3807 00 10  
Άλλα 3807 00 90  
38.08 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί    
Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση των διακρίσεων 1 του παρόντος κεφαλαίου    
DDT (ISO) (κλωφενοτάνιο (INN)), σε συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 300 g 3808 52 00  
Άλλα 3808 59 00  
Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 2 του παρόντος κεφαλαίου     
Σε συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 300 g 3808 61 00  
Σε συσκευασίες καθαρού περιεχομένου βάρους που υπερβαίνει τα 300 g αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kg 3808 62 00  
Άλλα 3808 69 00  
Άλλα    
Εντομοκτόνα    
Με βάση ενώσεις του πυρέθρου 3808 91 10  
Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες 3808 91 20  
Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις 3808 91 30  
Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις 3808 91 40  
Άλλα 3808 91 90  
Μυκητοκτόνα    
Ανόργανα    
Χαλκούχα παρασκευάσματα 3808 92 10  
Άλλα 3808 92 20  
Άλλα    
Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις 3808 92 30  
Με βάση βενζιμιδαζόλια 3808 92 40  
Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια 3808 92 50  
Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες 3808 92 60  
Άλλα 3808 92 90  
Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών    
Ζιζανιοκτόνα    
Με βάση φαινοξυφυτορμόνες 3808 93 11  
Με βάση τριαζίνες 3808 93 13  
Με βάση αμίδια 3808 93 15  
Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις 3808 93 17  
Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών 3808 93 21  
Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και σουλφονυλοουρίες 3808 93 23  
Άλλα 3808 93 27  
Ανασχετικά της βλάστησης 3808 93 30  
Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών 3808 93 90  
Απολυμαντικά    
Με βάση τεταρτοταγή άλατα αμμωνίας 3808 94 10  
Με βάση ενώσεις αλογόνων 3808 94 20  
Άλλα 3808 94 90  
Άλλα    
Ποντικοφάρμακα 3808 99 10  
Άλλα 3808 99 90  
38.09 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Με βάση αμυλώδεις ύλες    
Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55 % 3809 10 10  
Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του 70 % 3809 10 30  
Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70 % και κατώτερης του 83 % 3809 10 50  
Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83 % 3809 10 90  
Άλλα    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες 3809 91 00  
Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες 3809 92 00  
Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες 3809 93 00  
38.10 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης    
Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα 3810 10 00  
Άλλα    
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης 3810 90 10  
Άλλα 3810 90 90  
38.11 Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια    
Αντικροτικά παρασκευάσματα    
Με βάση ενώσεις του μολύβδου    
Με βάση τον τετρααιθυλιούχο μόλυβδο 3811 11 10  
Άλλα 3811 11 90  
Άλλα 3811 19 00  
Προσθετικά για λιπαντικά λάδια    
Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών 3811 21 00  
Άλλα 3811 29 00  
Άλλα 3811 90 00  
38.12 Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών    
Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού» 3812 10 00  
Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών    
Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2-διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλο-πεντυλ-εστέρα 3812 20 10  
Άλλα 3812 20 90  
Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών    
Μείγματα ολιγομερών 2,2,4-τριμεθυλο-1,2-διυδροκινολίνης(TMQ) 3812 31 00  
Άλλα    
Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης 3812 39 10  
Άλλα 3812 39 90  
38.13 Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες 3813 00 00  
38.14 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών    
Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα 3814 00 10  
Άλλα 3814 00 90  
38.15 Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Καταλύτες σε υπόθεμα    
Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου 3815 11 00  
Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου 3815 12 00  
Άλλα    
Καταλύτης υπό μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστο το 90 % κατά βάρος έχει μέγεθος σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου, που περιέχει, κατά βάρος: - 20 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 35 % χαλκό και - 2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 3 % βισμούθιο,με φαινομενική πυκνότητα 0,2 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,0 3815 19 10  
Άλλα 3815 19 90  
Άλλα    
Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινυλοφωσφόνιο, με μορφή διαλύματος σε μεθανόλη 3815 90 10  
Άλλα 3815 90 90  
38.16 Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνεται ο φρυγμένος και χοντροαλεσμένος δολομίτης, αναμιγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 3801    
Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες 3816 00 10  
Άλλα 3816 00 90  
38.17 Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή 2902    
Γραμμικό αλκυλοβενζόλιο 3817 00 50  
Άλλα 3817 00 80  
38.18 Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική    
Πυρίτιο ενισχυμένο 3818 00 10  
Άλλα 3818 00 90  
38.19 Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών 3819 00 00  
38.20 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου 3820 00 00  
38.21 Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη ή τη διατήρηση μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των ιών και παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή ζωικών κυττάρων 3821 00 00  
38.22 Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, έστω και παρουσιαζόμενα υπό τη μορφή συνόλων (κιτς), άλλα από εκείνα της κλάσης 3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς    
Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, έστω και παρουσιαζόμενα υπό τη μορφή συνόλων (κιτς)    
Για την ελονοσία 3822 11 00  
Για την Zika και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών του γένους Aedes 3822 12 00  
Για το καθορισμό των ομάδων αίματος 3822 13 00  
Άλλα 3822 19 00  
Άλλα 3822 90 00  
38.23 Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες    
Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό    
Στεατικό οξύ 3823 11 00  
Ελαϊκό οξύ 3823 12 00  
Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης) 3823 13 00  
Άλλα    
Αποσταγμένα λιπαρά οξέα 3823 19 10  
Αποστάγματα λιπαρών οξέων 3823 19 30  
Άλλα 3823 19 90  
Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες 3823 70 00  
38.24 Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου 3824 10 00  
Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδετικά 3824 30 00  
Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα 3824 40 00  
Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα    
Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση 3824 50 10  
Άλλα 3824 50 90  
Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 290544    
Σε υδατικό διάλυμα    
Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη 3824 60 11  
Άλλη 3824 60 19  
Άλλη    
Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη 3824 60 91  
Άλλη 3824 60 99  
Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 3 του παρόντος κεφαλαίου     
Που περιέχουν οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου) 3824 81 00  
Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) 3824 82 00  
Που περιέχουν φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο 3824 83 00  
Που περιέχουν αλδρίνη (ISO), καμφεχλώριο (ISO) (τοξαφαίνιο), χλωρδάνη (ISO), χλωρδεκόνη (ISO), DDT (ISO) (κλωφενοτάνιο (INN)), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις (π-χλωροφαινυλο)αιθάνιο), διελδρίνη (ISO, INN), ενδοσουλφάνη (ISO), ενδρίνη (ISO), επταχλώρ (ISO) ή mirex (ISO) 3824 84 00  
Που περιέχουν 1,2,3,4,5,6- εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)], συμπεριλαμβανομένου του λινδανίου (ISO, INN) 3824 85 00  
Που περιέχουν πενταχλωροβενζόλιο (ISO) ή εξαχλωροβενζόλιο (ISO) 3824 86 00  
Που περιέχουν υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ, τα άλατά του, υπερφθοροοκτανικές σουλφοναμίδες, ή υπερφθοροκτανοσουλφονυλοφθορίδιο 3824 87 00  
Που περιέχουν τετρα-, πεντα-, εξα-, επτα- ή οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρα 3824 88 00  
Που περιέχουν χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας 3824 89 00  
Άλλα    
Μείγματα και παρασκευάσματα αποτελούμενα κυρίως από μεθυλοφωσφονικό (5-αιθυλο-2-μεθυλ-2-οξειδο-1,3,2-διοξαφωσφιναν-5-υλο)μεθυλο-μεθύλιο και μεθυλοφωσφονικό δις[(5-αιθυλο-2-μεθυλ-2-οξειδο-1,3,2-διοξαφωσφιναν-5-υλο)μεθύλιο 3824 91 00  
Εστέρες πολυγλυκερολών με μεθυλοφωσφονικό οξύ 3824 92 00  
Άλλα    
Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών 3824 99 10  
Ιοντοανταλλάκτες 3824 99 15  
Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες 3824 99 20  
Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κ.λπ.) Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο 3824 99 25  
Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους 3824 99 30  
Άλλα    
Αντιλεβητολιθικά (αποκολλητικά) και παρόμοια παρασκευάσματα 3824 99 45  
Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική 3824 99 50  
Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων) 3824 99 55  
Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς    
Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που προέρχονται από τη ζύμωση των Streptomyces tenebrarius, αποξηραμένα ή μη, προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης  3004 3824 99 61  
Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενσίνης 3824 99 62  
Άλλα 3824 99 64  
Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 38241000) 3824 99 65  
Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών 3824 99 70  
Άλλα    
Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα 3824 99 75  
Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμένων λιπαρών οξέων, μοριακού βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 550 3824 99 80  
3-(1-Αιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο 3824 99 85  
Μείγματα αποτελούμενα κυρίως από μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο, οξιράνιο και διφωσφορικό πεντοξείδιο 3824 99 86  
Χημικά προϊόντα ή παρασκευάσματα, αποτελούμενα κυρίως από οργανικές ενώσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Σε υγρή μορφή σε 20 °C 3824 99 92  
Άλλα 3824 99 93  
Άλλα 3824 99 96  
38.25 Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αστικά απορρίμματα. Λυματολάσπη. Άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου    
Αστικά απορρίμματα 3825 10 00  
Λυματολάσπη 3825 20 00  
Κλινικά απορρίμματα 3825 30 00  
Απορρίμματα οργανικών διαλυτών    
Αλογονωμένα 3825 41 00  
Άλλα 3825 49 00  
Απορρίμματα από την επιφανειακή επεξεργασία των μετάλλων με βιομηχανικά διαλύματα (liquors), υδραυλικών υγρών, υγρών για φρένα και αντιψυκτικών υγρών 3825 50 00  
Άλλα απορρίμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών    
Που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά 3825 61 00  
Άλλα 3825 69 00  
Άλλα    
Αλκαλικά οξείδια του σιδήρου για τον καθαρισμό των αερίων 3825 90 10  
Άλλα 3825 90 90  
38.26 Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών    
Μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, που περιέχουν κατά βάρος 96,5 % ή περισσότερο εστέρες (FAMAE) 3826 00 10  
Άλλα 3826 00 90  
38.27 Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFCs), που περιέχουν ή όχι υδροχλωροθφοράνθρακες (HCFCs), υπερφθοράνθρακες (PFCs) ή υδροφθοράνθρακες (HFCs). Που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFCs). Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα. Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλικό χλωροφόρμιο)    
Που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFCs), που περιέχουν ή όχι υδροχλωροθφοράνθρακες (HCFCs), υπερφθοράνθρακες (PFCs) ή υδροφθοράνθρακες (HFCs) 3827 11 00  
Που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFCs) 3827 12 00  
Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα 3827 13 00  
Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλικό χλωροφόρμιο) 3827 14 00  
Που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (Halon-1211) , βρωμοτριφθορομεθάνιο (Halon-1301) ή διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο (Halon-2402) 3827 20 00  
Που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), που περιέχουν ή όχι υπερφθοράνθρακες (HCFCs) ή υδροφθοράνθρακες (HFC) , αλλά που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFCs)    
Που περιέχουν ουσίες των διακρίσεων290341 έως 290348 3827 31 00  
‘Αλλα, που περιέχουν ουσίες των διακρίσεων 290371 έως 290375 3827 32 00  
Άλλα 3827 39 00  
Που περιέχουν μεθυλοβρωμίδιο (βρωμομεθάνιο) ή βρωμοχλωρομεθάνιο 3827 40 00  
Που περιέχουν τριφθορομεθάνιο (HFC-23) ή υπερφθοράνθρακες (PFCs) αλλά που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ή υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs)    
Που περιέχουν τριφθορομεθάνιο (HFC-23) 3827 51 00  
Άλλα 3827 59 00  
Που περιέχουν άλλους υδροφθοράνθρακες (HFCs), αλλά που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ή υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs)    
Που περιέχουν 15 % ή περισσότερο κατά μάζα 1,1,1-τριφθοροαιθάνιο (HFC-143a) 3827 61 00  
Άλλα, που δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω διάκριση, που περιέχουν 55 % ή περισσότερο στη μάζα πενταφθοροαιθάνιο (HFC- 125), αλλά που δεν περιέχουν ακόρεστα φθοριωμένα παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων (HFOs) 3827 62 00  
Άλλα, που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διακρίσεις, που περιέχουν 40 % ή περισσότερο στη μάζα πενταφθοροαιθάνιο (HFC-125) 3827 63 00  
Άλλα, που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διακρίσεις, που περιέχουν 30 % ή περισσότερο στη μάζα 1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο (HFC-134a), αλλά που δεν περιέχουν ακόρεστα φθοριωμένα παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων (HFOs) 3827 64 00  
Άλλα, που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διακρίσεις, που περιέχουν 20 % ή περισσότερο στη μάζα διφθορομεθάνιο (HFC-32) και 20 % ή περισσότερο στη μάζα πενταφθοροαιθάνιο (HFC-125) 3827 65 00  
Άλλα, που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διακρίσεις, που περιέχουν ουσίες των διακρίσεων290341 έως 290348 3827 68 00  
Άλλα 3827 69 00  
Άλλα 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.