CN8 / NC8 - 2023 70 CN8 / NC8 - 2023 - EL 72

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ    
71.01 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς    
Μαργαριτάρια φυσικά 7101 10 00 (GRM)
Μαργαριτάρια από καλλιέργεια    
Ακατέργαστα 7101 21 00 (GRM)
Κατεργασμένα 7101 22 00 (GRM)
71.02 Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα    
Μη διαλεγμένα 7102 10 00 (CTM)
Βιομηχανικά    
Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση 7102 21 00 (CTM)
Άλλα 7102 29 00 (CTM)
Μη βιομηχανικά    
Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση 7102 31 00 (CTM)
Άλλα 7102 39 00 (CTM)
71.03 Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς    
Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες 7103 10 00  
Αλλιώς κατεργασμένες    
Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια 7103 91 00 (GRM)
Άλλα 7103 99 00 (GRM)
71.04 Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς    
Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός 7104 10 00 (GRM)
Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες    
Διαμάντια 7104 21 00 (GRM)
Άλλα 7104 29 00 (GRM)
Άλλες    
Διαμάντια 7104 91 00 (GRM)
Άλλα 7104 99 00 (GRM)
71.05 Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες    
Από διαμάντια 7105 10 00 (GRM)
Άλλες 7105 90 00 (GRM)
II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ    
71.06 Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη    
Σκόνες 7106 10 00 (GRM)
Άλλος    
Σε μορφές ακατέργαστες 7106 91 00 (GRM)
Σε μορφές ημικατεργασμένες 7106 92 00 (GRM)
71.07 Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες 7107 00 00  
71.08 Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη    
Για μη νομισματικές χρήσεις    
Σκόνες 7108 11 00 (GRM)
Σε άλλες ακατέργαστες μορφές 7108 12 00 (GRM)
Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές    
Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm 7108 13 10 (GRM)
Άλλα 7108 13 80 (GRM)
Για νομισματική χρήση 7108 20 00 (GRM)
71.09 Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες 7109 00 00  
71.10 Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη    
Πλατίνα    
Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 7110 11 00 (GRM)
Άλλη    
Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm 7110 19 10 (GRM)
Άλλη 7110 19 80 (GRM)
Παλλάδιο    
Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 7110 21 00 (GRM)
Άλλο 7110 29 00 (GRM)
Ρόδιο    
Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 7110 31 00 (GRM)
Άλλο 7110 39 00 (GRM)
Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο    
Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 7110 41 00 (GRM)
Άλλα 7110 49 00 (GRM)
71.11 Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες 7111 00 00  
71.12 Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 8549    
Τέφρες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας 7112 30 00  
Άλλα    
Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα 7112 91 00  
Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα 7112 92 00  
Άλλα 7112 99 00  
III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ    
71.13 Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα    
Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα    
Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα 7113 11 00 (GRM)
Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 7113 19 00 (GRM)
Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 7113 20 00  
71.14 Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα    
Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα    
Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα 7114 11 00 (GRM)
Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 7114 19 00 (GRM)
Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 7114 20 00  
71.15 Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα    
Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα 7115 10 00  
Άλλα 7115 90 00  
71.16 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες    
Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια 7116 10 00 (GRM)
Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες    
Περιδέραια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα, αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα 7116 20 11 (GRM)
Άλλα 7116 20 80 (GRM)
71.17 Απομιμήσεις κοσμημάτων    
Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα    
Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά 7117 11 00  
Άλλα 7117 19 00  
Άλλα 7117 90 00  
71.18 Νομίσματα    
Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά 7118 10 00 (GRM)
Άλλα 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.