CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - EL 71

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

70.01 Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί, με εξαίρεση το γυαλί που προέρχεται από καθοδικούς σωλήνες ή άλλο ενεργό γυαλί της κλάσης 8549. Γυαλί σε μάζα    
Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί 7001 00 10  
Γυαλί σε μάζα    
Οπτικό γυαλί 7001 00 91  
Άλλο 7001 00 99  
70.02 Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της κλάσης 7018), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη κατεργασμένα    
Σφαιρίδια 7002 10 00  
Ράβδοι ή βέργες    
Από οπτικό γυαλί 7002 20 10  
Άλλα 7002 20 90  
Σωλήνες    
Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 7002 31 00  
Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10–6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 7002 32 00  
Άλλοι 7002 39 00  
70.03 Χυτό γυαλί σε πλάκες, φύλλα ή κομμένο σε συγκεκριμένα σχήματα (προφίλ), με ή χωρίς απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, που δεν έχει όμως υποβληθεί σε άλλη κατεργασία    
Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα    
Χρωματισμένες στη μάζα, γαλακτερές, επιστρωμένες με άλλη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση    
Από οπτικό γυαλί 7003 12 10 (MTK)
Άλλα    
Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση 7003 12 91 (MTK)
Άλλα 7003 12 99 (MTK)
Άλλα    
Από οπτικό γυαλί 7003 19 10 (MTK)
Άλλα 7003 19 90 (MTK)
Πλάκες και φύλλα οπλισμένα 7003 20 00 (MTK)
Είδη καθορισμένης μορφής 7003 30 00  
70.04 Γυαλί ελκυστό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο    
Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή με ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση    
Οπτικό γυαλί 7004 20 10 (MTK)
Άλλα    
Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση 7004 20 91 (MTK)
Άλλα 7004 20 99 (MTK)
Άλλο γυαλί    
Οπτικό γυαλί 7004 90 10 (MTK)
Άλλο 7004 90 80 (MTK)
70.05 Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με ισοπεδωμένη ή στιλβωμένη επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο    
Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση    
Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση 7005 10 05 (MTK)
Άλλο, πάχους    
Που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
Που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
Που υπερβαίνει τα 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο    
Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο    
Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
Άλλο    
Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
Κρύσταλλο οπλισμένο 7005 30 00 (MTK)
70.06 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες    
Οπτικό γυαλί 7006 00 10  
Άλλο 7006 00 90  
70.07 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα    
Γυαλιά σκληρυμένα με βαφή    
Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα    
Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες 7007 11 10  
Άλλα 7007 11 90  
Άλλα    
Σμαλτωμένα 7007 19 10 (MTK)
Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση 7007 19 20 (MTK)
Άλλα 7007 19 80 (MTK)
Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα    
Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα    
Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες 7007 21 20  
Άλλα 7007 21 80  
Άλλα 7007 29 00 (MTK)
70.08 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες    
Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση 7008 00 20 (MTK)
Άλλες    
Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περίμετρό τους και χωρισμένες από στρώμα, αέρα, άλλα αέρια ή κενό 7008 00 81 (MTK)
Άλλες 7008 00 89 (MTK)
70.09 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες    
Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα 7009 10 00 (PCE)
Άλλοι    
Χωρίς πλαίσιο 7009 91 00  
Με πλαίσιο 7009 92 00  
70.10 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί    
Φύσιγγες 7010 10 00 (PCE)
Πώματα, καπάκια και άλλα είδη πωματισμού 7010 20 00  
Άλλα    
Φιάλες για αποστείρωση 7010 90 10 (PCE)
Άλλα    
Που αποτελούνται από κύλινδρο 7010 90 21 (PCE)
Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική    
Ίση ή ανώτερη των 2,5 l 7010 90 31 (PCE)
Κατώτερη των 2,5 l    
Για προϊόντα διατροφής ή ποτά    
Φιάλες    
Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική    
Ίση ή μεγαλύτερη του 1 l 7010 90 41 (PCE)
Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώτερη του 1 l 7010 90 43 (PCE)
Ίση ή ανώτερη του 0,15 l μέχρι και 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
Κατώτερη του 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική    
Ίση ή μεγαλύτερη του 1 l 7010 90 51 (PCE)
Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώτερη του 1 l 7010 90 53 (PCE)
Ίση ή ανώτερη του 0,15 l μέχρι και 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
Κατώτερη του 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική    
Ίση ή μεγαλύτερη του 0,25 l 7010 90 61 (PCE)
Κατώτερη του 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική    
Που υπερβαίνει τα 0,055 l 7010 90 71 (PCE)
Που δεν υπερβαίνει τα 0,055 l 7010 90 79 (PCE)
Για άλλα προϊόντα    
Από γυαλί μη χρωματισμένο 7010 90 91 (PCE)
Από γυαλί χρωματισμένο 7010 90 99 (PCE)
70.11 Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες και πηγές φωτός, καθοδικούς σωλήνες και παρόμοια    
Για τον ηλεκτρικό φωτισμό 7011 10 00  
Για καθοδικούς σωλήνες 7011 20 00  
Άλλα 7011 90 00  
70.13 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018    
Αντικείμενα υαλοκεραμικά 7013 10 00 (PCE)
Ποτήρια με πόδι, άλλα από τα υαλοκεραμικά    
Από μολυβδούχο κρύσταλλο    
Που γίνονται με το χέρι 7013 22 10 (PCE)
Που γίνονται με μηχανικά μέσα 7013 22 90 (PCE)
Άλλα    
Που γίνονται με το χέρι 7013 28 10 (PCE)
Που γίνονται με μηχανικά μέσα 7013 28 90 (PCE)
Άλλα ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά    
Από μολυβδούχο κρύσταλλο    
Που γίνονται με το χέρι    
Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα 7013 33 11 (PCE)
Άλλα 7013 33 19 (PCE)
Που γίνονται με μηχανικά μέσα    
Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα 7013 33 91 (PCE)
Άλλα 7013 33 99 (PCE)
Άλλα    
Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή 7013 37 10 (PCE)
Άλλα    
Που γίνονται με το χέρι    
Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα 7013 37 51 (PCE)
Άλλα 7013 37 59 (PCE)
Που γίνονται με μηχανικά μέσα    
Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα 7013 37 91 (PCE)
Άλλα 7013 37 99 (PCE)
Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά    
Από μολυβδούχο κρύσταλλο    
Που γίνονται με το χέρι 7013 41 10 (PCE)
Που γίνονται με μηχανικά μέσα 7013 41 90 (PCE)
Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10–6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 7013 42 00 (PCE)
Άλλα    
Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή 7013 49 10 (PCE)
Από άλλο γυαλί    
Που γίνονται με το χέρι 7013 49 91 (PCE)
Που γίνονται με μηχανικά μέσα 7013 49 99 (PCE)
Άλλα αντικείμενα    
Από μολυβδούχο κρύσταλλο    
Που γίνονται με το χέρι 7013 91 10 (PCE)
Που γίνονται με μηχανικά μέσα 7013 91 90 (PCE)
Άλλα 7013 99 00 (PCE)
70.14 Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της κλάσης 7015), μη οπτικά κατεργασμένα 7014 00 00  
70.15 Γυαλιά ωρολογοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά ματογυάλια, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παρόμοια, μη οπτικά κατεργασμένα. Σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών    
Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια 7015 10 00  
Άλλα 7015 90 00  
70.16 Κυβόλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, από γυαλί, πρεσαριστό ή χυτό, έστω και οπλισμένο, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία «πολυκυψελωτό» ή γυαλί «αφρώδες», σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές    
Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις 7016 10 00  
Άλλα    
Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό) 7016 90 10 (MTK)
Όγκοι και τούβλα, για την οικοδομή ή την κατασκευή 7016 90 40  
Άλλα 7016 90 70  
70.17 Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα    
Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 7017 10 00  
Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10–6 ανά Κelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 7017 20 00  
Άλλα 7017 90 00  
70.18 Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολυτίμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυσητήρα (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm    
Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη    
Χάντρες από γυαλί    
Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή 7018 10 11  
Άλλα 7018 10 19  
Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια 7018 10 30  
Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών    
Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή 7018 10 51  
Άλλα 7018 10 59  
Άλλα 7018 10 90  
Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm 7018 20 00  
Άλλα    
Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί 7018 90 10  
Άλλα 7018 90 90  
70.19 Ίνεςαπό γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές [π.χ. νήματα, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings), υφάσματα]    
Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings), και νήματα, κομμένα ή μη, και παραπετάσματα από τις ύλες αυτές    
Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm 7019 11 00  
Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) 7019 12 00  
Άλλα νήματα, φιτίλια 7019 13 00  
Παραπετάσματα μηχανικώς πλεγμένα 7019 14 00  
Παραπετάσματα χημικώς πλεγμένα 7019 15 00  
Άλλα 7019 19 00  
Υφάσματα μηχανικώς πλεγμένα    
Υφάσματα υφασμένα κλειστής θηλιάς, από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) 7019 61 00  
Άλλα υφάσματα κλειστής θηλιάς, από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) 7019 62 00  
Υφάσματα υφασμένα κλειστής θηλιάς, απλής ύφανσης, από νήματα, μη επικαλυμμένα ούτε με απανωτές στρώσεις 7019 63 00  
Υφάσματα υφασμένα κλειστής θηλιάς, απλής ύφανσης, από νήματα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 7019 64 00  
Υφάσματα υφασμένα ανοιχτής θηλιάς, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm 7019 65 00  
Υφάσματα υφασμένα ανοιχτής θηλιάς, με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm 7019 66 00  
Άλλα    
Yφάσματα πλεκτά γκοφρέ και υφάσματα για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί πλεκτοβελόνες 7019 69 10  
Άλλα 7019 69 90  
Υφάσματα των οποίων η πλέξη πραγματοποιείται με χημικό τρόπο    
Ιστία 7019 71 00  
Άλλα υφάσματα κλειστής θηλιάς 7019 72 00  
Άλλα υφάσματα ανοιχτής θηλιάς 7019 73 00  
Υαλοβάμβακας και τεχνουργήματα από υαλοβάμβακα    
Πλάκες-διαφράγματα (panneau), στρώματα και παρόμοια προϊόντα 7019 80 10  
Άλλα 7019 80 90  
Άλλα 7019 90 00  
70.20 Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί    
Σωλήνες αντιδραστήρων και υποδοχές από χαλαζία που προορίζονται για επεξεργασία σε φούρνους διάχυσης και οξείδωσης για την παραγωγή ημιαγωγών υλικών 7020 00 05  
Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό    
Μη έτοιμες 7020 00 07  
Έτοιμες 7020 00 08  
Άλλα    
Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου 7020 00 10  
Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10–6 ανά Kelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C 7020 00 30  
Άλλα 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.