CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - EL 74

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

73.01 Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα    
Πάσσαλοι πλατυσμένοι 7301 10 00  
Είδη με καθορισμένη μορφή 7301 20 00  
73.02 Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών    
Σιδηροτροχιές    
Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο 7302 10 10  
Άλλες    
Καινούριες    
Σιδηροτροχιές «Vignole»    
Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 36 kg 7302 10 22  
Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 36 kg 7302 10 28  
Αυλακωτές σιδηροτροχιές 7302 10 40  
Άλλες 7302 10 50  
Μεταχειρισμένες 7302 10 90  
Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών 7302 30 00  
Συνδετήρες και πλάκες στήριξης 7302 40 00  
Άλλα 7302 90 00  
73.03 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο    
Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση 7303 00 10  
Άλλα 7303 00 90  
73.04 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα    
Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7304 11 00  
Άλλοι    
Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm 7304 19 10  
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 19 30  
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 19 90  
Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου    
Διατρητικά στελέχη από ανοξείδωτους χάλυβες 7304 22 00  
Άλλα διατρητικά στελέχη 7304 23 00  
Άλλοι, από ανοξείδωτους χάλυβες 7304 24 00  
Άλλα    
Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm 7304 29 10  
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 29 30  
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 29 90  
Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες    
Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Ακριβείας 7304 31 20  
Άλλοι 7304 31 80  
Άλλοι    
Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται «gaz» 7304 39 50  
Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο    
Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm 7304 39 82  
Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 39 83  
Που υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 39 88  
Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες    
Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 7304 41 00  
Άλλοι    
Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm 7304 49 83  
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 49 85  
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 49 89  
Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα    
Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 7304 51 10  
Άλλοι    
Ακριβείας 7304 51 81  
Άλλοι 7304 51 89  
Άλλοι    
Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 7304 59 30  
Άλλοι    
Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm 7304 59 82  
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 59 83  
Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm 7304 59 89  
Άλλοι 7304 90 00  
73.05 Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι), κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα    
Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου    
Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα) 7305 11 00  
Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι 7305 12 00  
Άλλοι 7305 19 00  
Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου 7305 20 00  
Άλλοι, συγκολλημένοι    
Συγκολλημένοι κατά μήκος 7305 31 00  
Άλλοι 7305 39 00  
Άλλοι 7305 90 00  
73.06 Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα    
Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου    
Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες 7306 11 00  
Άλλοι 7306 19 00  
Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου    
Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες 7306 21 00  
Άλλοι 7306 29 00  
Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες    
Ακριβείας    
Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 7306 30 12  
Άλλοι 7306 30 18  
Άλλοι    
Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»    
Επιψευδαργυρωμένοι 7306 30 41  
Άλλοι 7306 30 49  
Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο    
Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm    
Επιψευδαργυρωμένοι 7306 30 72  
Άλλοι 7306 30 77  
Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm 7306 30 80  
Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες    
Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 7306 40 20  
Άλλοι 7306 40 80  
Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα    
Ακριβείας    
Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 7306 50 21  
Άλλοι 7306 50 29  
Άλλοι 7306 50 80  
Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική    
Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής    
Από ανοξείδωτους χάλυβες 7306 61 10  
Άλλοι     
Με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm 7306 61 92  
Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 2 mm 7306 61 99  
Με τομή άλλη από την κυκλική, άλλη από την τετράγωνη ή ορθογώνια    
Aπό ανοξείδωτους χάλυβες 7306 69 10  
Άλλοι 7306 69 90  
Άλλοι 7306 90 00  
73.07 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα    
Χυτά    
Από μη ελατό χυτοσίδηρο    
Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση 7307 11 10  
Άλλα 7307 11 90  
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο 7307 19 10  
Άλλα 7307 19 90  
Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες    
Συζευκτήρες 7307 21 00  
Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες    
Περιβλήματα 7307 22 10  
Γωνίες και καμπύλες 7307 22 90  
Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο    
Γωνίες και καμπύλες 7307 23 10  
Άλλα 7307 23 90  
Άλλα    
Με βόλτες 7307 29 10  
Άλλα 7307 29 80  
Άλλα    
Συζευκτήρες 7307 91 00  
Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες    
Περιβλήματα 7307 92 10  
Γωνίες και καμπύλες 7307 92 90  
Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο    
Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm    
Γωνίες και καμπύλες 7307 93 11  
Άλλα 7307 93 19  
Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609,6 mm    
Γωνίες και καμπύλες 7307 93 91  
Άλλα 7307 93 99  
Άλλα    
Με βόλτες 7307 99 10  
Άλλα 7307 99 80  
73.08 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τα προκατασκευασμένα κτίρια της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές    
Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών 7308 10 00  
Πύργοι και πυλώνες 7308 20 00  
Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια 7308 30 00 (PCE)
Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις 7308 40 00  
Άλλα    
Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες    
Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή 7308 90 51  
Άλλα 7308 90 59  
Άλλα 7308 90 98  
73.09 Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση    
Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια) 7309 00 10  
Για υγρά    
Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση 7309 00 30  
Άλλα, με χωρητικότητα    
Που υπερβαίνει τα 100000 l 7309 00 51  
Που δεν υπερβαίνει τα 100000 l 7309 00 59  
Για στερεά 7309 00 90  
73.10 Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση    
Με χωρητικότητα 50 l ή περισσότερο 7310 10 00  
Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 l    
Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage)    
Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής 7310 21 11  
Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποτά 7310 21 19  
Άλλα, με πάχος τοιχώματος    
Κατώτερο των 0,5 mm 7310 21 91  
Ίσο ή ανώτερο των 0,5 mm 7310 21 99  
Άλλα    
Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 0,5 mm 7310 29 10  
Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 mm 7310 29 90  
73.11 Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα    
Χωρίς συγκόλληση (χυτά)    
Για πίεση 165 bar ή μεγαλύτερη, με χωρητικότητα    
Μικρότερη από 20 l 7311 00 11 (PCE)
20 l ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 l 7311 00 13 (PCE)
Υπερβαίνει τα 50 l 7311 00 19 (PCE)
Άλλα 7311 00 30 (PCE)
Άλλα, με χωρητικότητα    
Μικρότερη από 1000 l 7311 00 91  
1000 l ή περισσότερο 7311 00 99  
73.12 Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία    
Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα)    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7312 10 20  
Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής    
Δεν υπερβαίνει τα 3 mm    
Επενδυμένα με κράματα χαλκού-ψευδαργύρου 7312 10 41  
Άλλα 7312 10 49  
Υπερβαίνει τα 3 mm    
Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα)    
Μη επενδυμένα 7312 10 61  
Επενδυμένα    
Επιψευδαργυρωμένα 7312 10 65  
Άλλα 7312 10 69  
Καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια clos (κομμένα σε ορισμένα μήκη)    
Μη επενδυμένα ή απλώς επιψευδαργυρωμένα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής    
Υπερβαίνει τα 3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 12 mm 7312 10 81  
Υπερβαίνει τα 12 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm 7312 10 83  
Υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 48 mm 7312 10 85  
Υπερβαίνει τα 48 mm 7312 10 89  
Άλλα 7312 10 98  
Άλλα 7312 90 00  
73.13 Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμματα αγκαθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέρκι) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις 7313 00 00  
73.14 Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα    
Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα    
Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές, από ανοξείδωτο χάλυβα 7314 12 00  
Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χάλυβα 7314 14 00  
Άλλα 7314 19 00  
Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm²    
Από σύρματα με νευρώσεις 7314 20 10  
Άλλα 7314 20 90  
Άλλα πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης    
Επιψευδαργυρωμένα 7314 31 00  
Άλλα 7314 39 00  
Άλλα μεταλλικά πλέγματα και διχτυωτά    
Επιψευδαργυρωμένα 7314 41 00  
Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες 7314 42 00  
Άλλα 7314 49 00  
Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος) 7314 50 00  
73.15 Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα    
Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους    
Αλυσίδες σε κυλίνδρους    
Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα 7315 11 10  
Άλλες 7315 11 90  
Άλλες αλυσίδες 7315 12 00  
Μέρη 7315 19 00  
Αλυσίδες αντιολισθητικές 7315 20 00  
Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια    
Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα 7315 81 00  
Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους 7315 82 00  
Άλλα 7315 89 00  
Άλλα μέρη 7315 90 00  
73.16 Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 7316 00 00  
73.17 Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό    
Συρματοποιίας    
Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα 7317 00 20  
Άλλα 7317 00 60  
Άλλα 7317 00 80  
73.18 Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα    
Είδη με σπείρωμα    
Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια) 7318 11 00  
Άλλοι (κοχλίες για ξύλα)    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7318 12 10  
Άλλες 7318 12 90  
Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα 7318 13 00  
Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7318 14 10  
Άλλοι    
Έλικες για λαμαρίνες 7318 14 91  
Άλλοι 7318 14 99  
Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους    
Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών 7318 15 20  
Άλλα    
Χωρίς κεφάλι    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7318 15 35  
Άλλα, με αντίσταση στην έλξη    
Μικρότερη από 800 MPa 7318 15 42  
800 MPa ή μεγαλύτερη 7318 15 48  
Με κεφάλι    
Με εγκοπή ή σταυροειδή χάραξη    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7318 15 52  
Άλλα 7318 15 58  
Με εξαγωνική εσοχή (για κλειδί Allen)    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7318 15 62  
Άλλα 7318 15 68  
Εξάγωνο    
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7318 15 75  
Άλλα, με αντίσταση στην έλξη    
Μικρότερη από 800 MPa 7318 15 82  
800 MPa ή μεγαλύτερη 7318 15 88  
Άλλα 7318 15 95  
Περικόχλια (παξιμάδια)    
Από ανοξείδωτο χάλυβα    
Τυφλά 7318 16 31  
Άλλα 7318 16 39  
Άλλα    
Τυφλά 7318 16 40  
Ασφαλείας 7318 16 60  
Άλλα, με εσωτερική διάμετρο    
Που δεν υπερβαίνει τα 12 mm 7318 16 92  
Που υπερβαίνει τα 12 mm 7318 16 99  
Άλλα 7318 19 00  
Είδη χωρίς βόλτες    
Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας 7318 21 00  
Άλλες ροδέλες 7318 22 00  
Καζανόκαρφα (πριτσίνια) 7318 23 00  
Κοπίλιες, και περόνες σύνδεσης 7318 24 00  
Άλλα 7318 29 00  
73.19 Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Παραμάνες και άλλες καρφίτσες 7319 40 00  
Άλλα    
Βελόνες ραψίματος, μανταρίσματος ή κεντήματος 7319 90 10  
Άλλα 7319 90 90  
73.20 Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα    
Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους    
Θερμής έλασης    
Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους 7320 10 11  
Άλλα 7320 10 19  
Άλλα 7320 10 90  
Ελατήρια ελικοειδή    
Θερμής έλασης 7320 20 20  
Άλλα    
Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης 7320 20 81  
Ελικοειδή ελατήρια έλξης 7320 20 85  
Άλλα 7320 20 89  
Άλλα    
Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια 7320 90 10  
Δισκοειδή ελατήρια 7320 90 30  
Άλλα 7320 90 90  
73.21 Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα    
Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών    
Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα    
Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι 7321 11 10 (PCE)
Άλλα 7321 11 90 (PCE)
Με υγρά καύσιμα 7321 12 00 (PCE)
Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύσιμα 7321 19 00 (PCE)
Άλλες συσκευές    
Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα 7321 81 00 (PCE)
Με υγρά καύσιμα 7321 82 00 (PCE)
Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύσιμα 7321 89 00 (PCE)
Μέρη 7321 90 00  
73.22 Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυσητήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα    
Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους    
Από χυτοσίδηρο 7322 11 00  
Άλλα 7322 19 00  
Άλλα 7322 90 00  
73.23 Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα    
Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις 7323 10 00  
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα 7323 91 00  
Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα 7323 92 00  
Από ανοξείδωτο χάλυβα 7323 93 00  
Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα 7323 94 00  
Άλλα 7323 99 00  
73.24 Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα    
Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα 7324 10 00  
Μπανιέρες    
Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες 7324 21 00 (PCE)
Άλλες 7324 29 00 (PCE)
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 7324 90 00  
73.25 Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα    
Από μη ελατό χυτοσίδηρο 7325 10 00  
Άλλα    
Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία 7325 91 00  
Άλλα    
Από χυτοσίδηρο 7325 99 10  
Άλλα 7325 99 90  
73.26 Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα    
Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα    
Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία 7326 11 00  
Άλλα    
Σφυρηλατημένα 7326 19 10  
Άλλα 7326 19 90  
Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα 7326 20 00  
Άλλα    
Σκάλες και σκαμνιά 7326 90 30  
Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων 7326 90 40  
Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ. 7326 90 50  
Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική 7326 90 60  
Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα    
Σφυρηλατημένα 7326 90 92  
Έκτυπα 7326 90 94  
Συντηγμένα 7326 90 96  
Άλλα 7326 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.