CN8 / NC8 - 2023 73 CN8 / NC8 - 2023 - EL 75

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74
ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

74.01 Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού) 7401 00 00  
74.02 Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό 7402 00 00  
74.03 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή    
Χαλκός καθαρισμένος    
Κάθοδοι και τμήματα καθόδων 7403 11 00  
Ράβδοι για σύρμα (wire-bars) 7403 12 00  
Χελώνες (billettes) 7403 13 00  
Άλλα 7403 19 00  
Κράματα χαλκού    
Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 7403 21 00  
Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο) 7403 22 00  
Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάνες της κλάσης 7405) 7403 29 00  
74.04 Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού    
Από χαλκό καθαρισμένο 7404 00 10  
Από κράματα χαλκού    
Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 7404 00 91  
Άλλα 7404 00 99  
74.05 Κράματα μητρικά χαλκού 7405 00 00  
74.06 Σκόνες και ψήγματα χαλκού    
Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια 7406 10 00  
Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα 7406 20 00  
74.07 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό    
Από χαλκό καθαρισμένο 7407 10 00  
Από κράματα χαλκού    
Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)    
Ράβδοι 7407 21 10  
Είδη καθορισμένης μορφής 7407 21 90  
Άλλα 7407 29 00  
74.08 Σύρματα από χαλκό    
Από χαλκό καθαρισμένο    
Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 mm 7408 11 00  
Άλλα    
Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0,5 mm 7408 19 10  
Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0,5 mm 7408 19 90  
Από κράματα χαλκού    
Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο) 7408 21 00  
Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort) 7408 22 00  
Άλλα 7408 29 00  
74.09 Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm    
Από χαλκό καθαρισμένο    
Περιελιγμένα 7409 11 00  
Άλλα 7409 19 00  
Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)    
Περιελιγμένα 7409 21 00  
Άλλα 7409 29 00  
Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)    
Περιελιγμένα 7409 31 00  
Άλλα 7409 39 00  
Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort) 7409 40 00  
Από άλλα κράματα χαλκού 7409 90 00  
74.10 Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)    
Χωρίς υπόθεμα    
Από χαλκό καθαρισμένο 7410 11 00  
Από κράματα χαλκού 7410 12 00  
Σε υπόθεμα    
Από χαλκό καθαρισμένο 7410 21 00  
Από κράματα χαλκού 7410 22 00  
74.11 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό    
Από χαλκό καθαρισμένο    
Ευθείς 7411 10 10  
Άλλοι 7411 10 90  
Από κράματα χαλκού    
Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)    
Ευθείς 7411 21 10  
Άλλοι 7411 21 90  
Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort) 7411 22 00  
Άλλοι 7411 29 00  
74.12 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό    
Από χαλκό καθαρισμένο 7412 10 00  
Από κράματα χαλκού 7412 20 00  
74.13 Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία 7413 00 00  
74.15 Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό    
Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη 7415 10 00  
Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα    
Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) 7415 21 00  
Άλλα 7415 29 00  
Άλλα είδη, με σπείρωμα    
Κοχλίες. Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια) 7415 33 00  
Άλλα 7415 39 00  
74.18 Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό    
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις    
Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμεύουν για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό 7418 10 10  
Άλλα 7418 10 90  
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους 7418 20 00  
74.19 Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό    
Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι περαιτέρω κατεργασμένα 7419 20 00  
Άλλα    
Υφάσματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και δικτυωτά από χαλκόσυρμα, των οποίων καμία διάσταση της διατομής δεν υπερβαίνει τα 6 mm, καθώς και ανεπτυγμένα φύλλα (νεβρομετάλ) και ταινίες 7419 80 10  
Ελατήρια 7419 80 30  
Άλλα 7419 80 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.