CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - EL 78

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76
ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

76.01 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή    
Αργίλιο όχι σε κράμα    
Πλάκες 7601 10 10 New  
Άλλα 7601 10 90 New  
Κράματα αργιλίου    
Πλάκες 7601 20 30 New  
Μπιγιέττες (κολώνες) 7601 20 40 New  
Άλλα 7601 20 80  
76.02 Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου    
Απορρίμματα    
Αποτορνεύματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρόχισμα, πριόνισμα (πριονίδια) και λιμάρισμα (ρινίσματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντικολλητών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα) 7602 00 11  
Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή) 7602 00 19  
Θραύσματα 7602 00 90  
76.03 Σκόνες και ψήγματα αργιλίου    
Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια 7603 10 00  
Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα 7603 20 00  
76.04 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο    
Από αργίλιο όχι σε κράμα    
Ράβδοι 7604 10 10  
Είδη καθορισμένης μορφής 7604 10 90  
Από κράματα αργιλίου    
Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα 7604 21 00  
Άλλα    
Ράβδοι 7604 29 10  
Είδη καθορισμένης μορφής 7604 29 90  
76.05 Σύρματα από αργίλιο    
Από αργίλιο όχι σε κράμα    
Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 mm 7605 11 00  
Άλλα 7605 19 00  
Από κράματα αργιλίου    
Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 mm 7605 21 00  
Άλλα 7605 29 00  
76.06 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm    
Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο    
Από αργίλιο όχι σε κράμα    
Σύνθετα πάνελ αργιλίου 7606 11 30 (MTK)
Άλλα    
Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 7606 11 50  
Άλλα, με πάχος    
Κατώτερο των 3 mm 7606 11 91  
3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm 7606 11 93  
6 mm ή περισσότερο 7606 11 99  
Από κράματα αργιλίου    
Υλικό για σώματα, για άκρα (καπάκια) και για κρίκους κουτιών για ποτά    
Υλικό για σώματα κουτιών για ποτά 7606 12 11  
Υλικό για άκρα (καπάκια) και για κρίκους κουτιών για ποτά 7606 12 19  
Σύνθετα πάνελ αργιλίου 7606 12 30 (MTK)
Άλλα    
Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη 7606 12 50  
Άλλα, με πάχος    
Κατώτερο των 3 mm 7606 12 92  
3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm 7606 12 93  
6 mm ή περισσότερο 7606 12 99  
Άλλα    
Από αργίλιο αμιγές 7606 91 00  
Από κράματα αργιλίου 7606 92 00  
76.07 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)    
Χωρίς υπόθεμα    
Που έχουν υποστεί απλή έλαση    
Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm    
Σε κυλίνδρους με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg 7607 11 11  
Άλλα 7607 11 19  
Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm 7607 11 90  
Άλλα    
Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm 7607 19 10  
Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm 7607 19 90  
Σε υπόθεμα    
Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 mm 7607 20 10  
Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm    
Σύνθετα πάνελ αργιλίου 7607 20 91 (MTK)
Άλλα 7607 20 99  
76.08 Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο    
Από αργίλιο όχι σε κράμα 7608 10 00  
Από κράματα αργιλίου    
Που έχουν συγκολληθεί 7608 20 20  
Άλλοι    
Που έχουν απλώς εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση 7608 20 81  
Άλλοι 7608 20 89  
76.09 Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο 7609 00 00  
76.10 Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τα προκατασκευασμένα κτίρια της κλάσης 9406. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές    
Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώφλια 7610 10 00 (PCE)
Άλλα    
Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες 7610 90 10  
Άλλα 7610 90 90  
76.11 Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση 7611 00 00  
76.12 Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση    
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες 7612 10 00  
Άλλα    
Δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αερολύματα 7612 90 20 (PCE)
Κατασκευασμένα από φύλλα πάχους όχι μεγαλύτερου από 0,2 mm 7612 90 30  
Άλλα 7612 90 80  
76.13 Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια 7613 00 00  
76.14 Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία    
Με πυρήνα από χάλυβα 7614 10 00  
Άλλα 7614 90 00  
76.15 Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο    
Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις    
Με απλή χύτευση ή σε τύπους 7615 10 10  
Κατασκευασμένα από φύλλα πάχους όχι μεγαλύτερου από 0,2 mm 7615 10 30  
Άλλα 7615 10 80  
Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους 7615 20 00  
76.16 Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο    
Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη 7616 10 00  
Άλλα    
Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου 7616 91 00  
Άλλα    
Με απλή χύτευση ή σε τύπους 7616 99 10  
Άλλα 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.