CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - EL 79

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78
ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

78.01 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή    
Μόλυβδος καθαρός 7801 10 00  
Άλλος    
Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος 7801 91 00  
Άλλος    
Που περιέχει κατά βάρος 0,02 % ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία) 7801 99 10  
Άλλος 7801 99 90  
78.02 Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου 7802 00 00  
78.04 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο    
Πλάκες, φύλλα και ταινίες    
Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα) 7804 11 00  
Άλλα 7804 19 00  
Σκόνες και ψήγματα 7804 20 00  
78.06 Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο    
Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών (Ευρατόμ) 7806 00 10  
Άλλα 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.