CN8 / NC8 - 2023 96 CN8 / NC8 - 2023 - EL  

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97.01 Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν ζωγραφιστεί ή διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ), ψηφιδωτά και παρόμοιοι διακοσμητικοί πίνακες    
Με ηλικία ανώτερη των 100 ετών    
Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια 9701 21 00  
Ψηφιδωτά 9701 22 00  
Άλλα 9701 29 00  
Άλλα    
Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια 9701 91 00  
Ψηφιδωτά 9701 92 00  
Άλλα 9701 99 00  
97.02 Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες    
Με ηλικία ανώτερη των 100 ετών 9702 10 00  
Άλλα 9702 90 00  
97.03 Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη    
Με ηλικία ανώτερη των 100 ετών 9703 10 00  
Άλλα 9703 90 00  
97.04 Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί, άλλα από εκείνα της κλάσης 4907 9704 00 00  
97.05 Συλλογές και αντικείμενα συλλογών αρχαιολογικού, εθνογραφικού, ιστορικού, ζωολογικού, βοτανολογικού, ορυκτολογικού, ανατομικού, παλαιοντολογικού ή νομισματικού ενδιαφέροντος    
Συλλογές και αντικείμενα συλλογών αρχαιολογικού, εθνογραφικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος 9705 10 00  
Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογικού, βοτανολογικού, ορυκτολογικού, ανατομικού ή παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος    
Δείγματα ανθρώπινης προέλευσης και τα μέρη τους 9705 21 00  
Εξαφανισθέντα είδη ή είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και τα μέρη τους 9705 22 00  
Άλλα 9705 29 00  
Συλλογές και αντικείμενα συλλογών νομισματικού ενδιαφέροντος    
Με ηλικία ανώτερη των 100 ετών 9705 31 00  
Άλλα 9705 39 00  
97.06 Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών    
Με ηλικία ανώτερη των 250 ετών 9706 10 00  
Άλλα 9706 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.