CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - FI 30

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

29¬†RYHM√Ą
ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET

I. HIILIVEDYT JA NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET    
29.01 Asykliset hiilivedyt    
tyydyttyneet 2901 10 00  
tyydyttym√§tt√∂m√§t    
eteeni 2901 21 00  
propeeni (propyleeni) 2901 22 00  
buteeni ja sen isomeerit 2901 23 00  
1,3-butadieeni ja isopreeni 2901 24 00  
muut 2901 29 00  
29.02 Sykliset hiilivedyt    
syklaanit, sykleenit ja sykloterpeenit    
sykloheksaani 2902 11 00  
muut 2902 19 00  
bentseeni 2902 20 00  
tolueeni 2902 30 00  
ksyleenit    
o-ksyleeni 2902 41 00  
m-ksyleeni 2902 42 00  
p-ksyleeni 2902 43 00  
ksyleeni-isomeerien seokset 2902 44 00  
styreeni 2902 50 00  
etyylibentseeni 2902 60 00  
kumeeni 2902 70 00  
muut 2902 90 00  
29.03 Hiilivetyjen halogeenijohdannaiset    
asyklisten hiilivetyjen tyydyttyneet kloorijohdannaiset    
kloorimetaani (metyylikloridi) ja kloorietaani (etyylikloridi) 2903 11 00  
dikloorimetaani (metyleenikloridi) 2903 12 00  
kloroformi (trikloorimetaani) 2903 13 00  
hiilitetrakloridi 2903 14 00  
eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani) 2903 15 00  
muut 2903 19 00  
asyklisten hiilivetyjen tyydyttym√§tt√∂m√§t kloorijohdannaiset    
vinyylikloridi (kloorieteeni) 2903 21 00  
trikloorieteeni 2903 22 00  
tetrakloorieteeni (perkloorieteeni) 2903 23 00  
muut 2903 29 00  
asyklisten hiilivetyjen tyydyttyneet fluorijohdannaiset    
trifluorimetaani (HFC-23) 2903 41 00  
difluorimetaani (HFC-32) 2903 42 00  
fluorimetaani (HFC-41), 1,2-difluorietaani (HFC-152) ja 1,1-difluorietaani (HFC-152a) 2903 43 00  
pentafluorietaani (HFC-125), 1,1,1-trifluorietaani (HFC-143a) ja 1,1,2-trifluorietaani (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-tetrafluorietaani (HFC-134a) ja 1,1,2,2-tetrafluorietaani (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoripropaani (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoripropaani (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoripropaani (HFC-236ea) ja 1,1,1,3,3,3-heksafluoripropaani (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-pentafluoripropaani (HFC-245fa) ja 1,1,2,2,3-pentafluoripropaani (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-pentafluoributaani (HFC-365mfc) ja 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoripentaani (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
muut    
muut pentafluoripropaanit, heksafluoripropaanit ja heptafluoripropaanit 2903 49 10  
perfluoratut johdannaiset 2903 49 30  
muut 2903 49 90  
asyklisten hiilivetyjen tyydyttym√§tt√∂m√§t fluorijohdannaiset    
2,3,3,3-tetrafluoripropeeni (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoripropeeni (HFO-1234ze) ja (Z)-1,1,1,4,4,4-heksafluori-2-buteeni (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
muut 2903 59 00  
asyklisten hiilivetyjen bromi- ja jodijohdannaiset    
metyylibromidi (bromimetaani) 2903 61 00  
eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani) 2903 62 00  
muut    
bromidit    
dibromimetaani 2903 69 11  
muut 2903 69 19  
Jodidit 2903 69 80  
asyklisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset, jotka sis√§lt√§v√§t v√§hint√§√§n kaksi erilaista halogeenia    
klooridifluorimetaani (HCFC-22) 2903 71 00  
diklooritrifluorietaanit (HCFC-123) 2903 72 00  
dikloorifluorietaanit (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
klooridifluorietaanit (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
diklooripentafluoripropaanit (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
bromiklooridifluorimetaani (haloni-1211), bromitrifluorimetaani (haloni-1301) ja dibromitetrafluorietaanit (haloni-2402)    
bromiklooridifluorimetaani (haloni-1211) 2903 76 10  
bromitrifluorimetaani (haloni-1301) 2903 76 20  
dibromitetrafluorietaanit (haloni-2402) 2903 76 90  
muut, ainoastaan fluori- ja klooriperhalogeenijohdannaiset    
trikloorifluorimetaani, diklooridifluorimetaani, triklooritrifluorietaanit, diklooritetrafluorietaanit ja klooripentafluorietaani 2903 77 60  
muut 2903 77 90  
muut perhalogeenijohdannaiset 2903 78 00  
muut    
ainoastaan bromilla ja kloorilla, fluorilla ja kloorilla tai fluorilla ja bromilla halogenoidut 2903 79 30  
muut 2903 79 80  
syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenihiilivetyjen halogeenijohdannaiset    
1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), my√∂s lindaani (ISO, INN) 2903 81 00  
aldriini (ISO), klordaani (ISO) ja heptakloori (ISO) 2903 82 00  
mireksi (ISO) 2903 83 00  
muut    
1,2-dibromi-4-(1,2-dibromietyyli)sykloheksaani; tetrabromisykloktaanit 2903 89 10  
muut 2903 89 80  
aromaattisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset    
klooribentseeni, o-diklooribentseeni ja p-diklooribentseeni 2903 91 00  
heksaklooribentseeni (ISO) ja DDT (ISO) (klofenotaani (INN), 1,1,1-trikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etaani) 2903 92 00  
pentaklooribentseeni (ISO) 2903 93 00  
heksabromibifenyylit 2903 94 00  
muut    
2,3,4,5,6-pentabromietyylibentseeni 2903 99 10  
muut 2903 99 80  
29.04 Hiilivetyjen sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, my√∂s halogenoidut    
johdannaiset, jotka sis√§lt√§v√§t ainoastaan sulforyhmi√§, niiden suolat ja etyyliesterit 2904 10 00  
johdannaiset, jotka sis√§lt√§v√§t ainoastaan nitro- tai nitrosoryhmi√§ 2904 20 00  
perfluorioktaanisulfonihappo, sen suolat ja perfluorioktaanisulfonyylifluoridi    
perfluorioktaanisulfonihappo 2904 31 00  
ammoniumperfluorioktaanisulfonaatti 2904 32 00  
litiumperfluorioktaanisulfonaatti 2904 33 00  
kaliumperfluorioktaanisulfonaatti 2904 34 00  
perfluorioktaanisulfonihapon muut suolat 2904 35 00  
perfluorioktaanisulfonyylifluoridi 2904 36 00  
muut    
trikloorinitrometaani (klooripikriini) 2904 91 00  
muut 2904 99 00  
II. ALKOHOLIT JA NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET    
29.05 Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
tyydyttyneet yksiarvoiset alkoholit    
metanoli (metyylialkoholi) 2905 11 00  
1-propanoli (propyylialkoholi) ja 2-propanoli (isopropyylialkoholi) 2905 12 00  
1-butanoli (n-butyylialkoholi) 2905 13 00  
muut butanolit    
2-metyyli-2-propanoli (tert-butyylialkoholi) 2905 14 10  
muut 2905 14 90  
oktanoli (oktyylialkoholi) ja sen isomeerit    
oktan-2-oli 2905 16 20  
muut 2905 16 85  
1-dodekanoli (lauryylialkoholi), 1-heksadekanoli (setyylialkoholi) ja 1-oktadekanoli (stearyylialkoholi) 2905 17 00  
muut 2905 19 00  
tyydyttym√§tt√∂m√§t yksiarvoiset alkoholit    
asykliset terpeenialkoholit 2905 22 00  
muut    
allyylialkoholi 2905 29 10  
muut 2905 29 90  
diolit    
eteeniglykoli (etaanidioli) 2905 31 00  
propeeniglykoli (propaani-1,2-dioli) 2905 32 00  
muut    
butaani-1,3-dioli 2905 39 20  
butaani-1,4-dioli    
butaani-1,4-dioli tai tetrametyleeniglykoli(1,4-butaanidioli), jonka biopohjainen hiilipitoisuus on 100 painoprosenttia 2905 39 26  
muut 2905 39 28  
2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli 2905 39 30  
muut 2905 39 95  
muut moniarvoiset alkoholit    
2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)propaani-1,3-dioli (trimetylolipropaani) 2905 41 00  
pentaerytritoli 2905 42 00  
mannitoli 2905 43 00  
D-glusitoli (sorbitoli)    
vesiliuoksena    
jossa on enint√§√§n 2¬†painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna 2905 44 11  
muut 2905 44 19  
muut    
joissa on enint√§√§n 2¬†painoprosenttia D-mannitolia D-glusitolipitoisuudesta laskettuna 2905 44 91  
muut 2905 44 99  
glyseroli 2905 45 00  
muut 2905 49 00  
asyklisten alkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
etklorvinoli (INN) 2905 51 00  
muut    
2,2-bis(bromimetyyli)propaanidioli 2905 59 91  
muut 2905 59 98  
29.06 Sykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset    
mentoli 2906 11 00  
sykloheksanoli, metyylisykloheksanolit ja dimetyylisykloheksanolit 2906 12 00  
sterolit ja inositolit    
sterolit 2906 13 10  
inositolit 2906 13 90  
muut 2906 19 00  
aromaattiset    
bentsyylialkoholi 2906 21 00  
muut 2906 29 00  
III. FENOLIT, FENOLIALKOHOLIT JA NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET    
29.07 Fenolit; fenolialkoholit    
monofenolit    
fenoli (hydroksibentseeni) ja sen suolat 2907 11 00  
kresolit ja niiden suolat 2907 12 00  
oktyylifenoli, nonyylifenoli ja niiden isomeerit; niiden suolat 2907 13 00  
naftolit ja niiden suolat    
1-naftoli 2907 15 10  
muut 2907 15 90  
muut    
ksylenolit ja niiden suolat 2907 19 10  
muut 2907 19 90  
polyfenolit; fenolialkoholit    
resorsinoli ja sen suolat 2907 21 00  
hydrokinoni (kinoli) ja sen suolat 2907 22 00  
4,4‚Ä≤-isopropylideenidifenoli (bisfenoli¬†A, difenylolipropaani) ja sen suolat 2907 23 00  
muut 2907 29 00  
29.08 Fenolien ja fenolialkoholien halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
johdannaiset, jotka sis√§lt√§v√§t ainoastaan halogeenisubstituentteja, ja niiden suolat    
pentakloorifenoli (ISO) 2908 11 00  
muut 2908 19 00  
muut    
dinosebi (ISO) ja sen suolat 2908 91 00  
4,6-dinitro-o-kresoli (DNOC (ISO)) ja sen suolat 2908 92 00  
muut 2908 99 00  
IV. EETTERIT, ALKOHOLIPEROKSIDIT, EETTERIPEROKSIDIT, ASETAALI- JA PUOLIASETAALIPEROKSIDIT, KETONIPEROKSIDIT, EPOKSIDIT, EPOKSIDIT 3-ATOMISIN RENKAIN, ASETAALIT JA PUOLIASETAALIT SEK√Ą NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET    
29.09 Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, asetaali- ja puoliasetaaliperoksidit, ketoniperoksidit (my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t) sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
asykliset eetterit sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
dietyylieetteri (dietyylioksidi) 2909 11 00  
muut    
tert-butyylietyylieetteri (etyyli-tert-butyylieetteri, ETBE) 2909 19 10  
muut 2909 19 90  
syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenieetterit sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset 2909 20 00  
aromaattiset eetterit sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
difenyylieetteri (difenyylioksidi) 2909 30 10  
ainoastaan bromilla halogenoidut johdannaiset    
pentabromidifenyylieetteri; 1,2,4,5-tetrabromi-3,6-bis(pentabromifenoksi)bentseeni 2909 30 31  
1,2-bis(2,4,6-tribromifenoksi)etaani, akryylinitriili-butadieeni-styreenin (ABS) valmistukseen 2909 30 35  
muut 2909 30 38  
muut 2909 30 90  
eetterialkoholit sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
2,2‚Ä≤-oksidietanoli (dieteeniglykoli, digoli) 2909 41 00  
eteeniglykolin ja dieteeniglykolin monobutyylieetterit 2909 43 00  
eteeniglykolin ja dieteeniglykolin muut monoalkyylieetterit 2909 44 00  
muut    
2-(2-kloorietoksi)etanoli 2909 49 11  
muut 2909 49 80  
eetterifenolit, eetterialkoholifenolit sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset 2909 50 00  
alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, asetaali- ja puoliasetaaliperoksidit, ketoniperoksidit sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
asetaali- ja puoliasetaaliperoksidit 2909 60 10  
muut 2909 60 90  
29.10 Epoksidit, epoksialkoholit, epoksifenolit ja epoksieetterit, 3-atomisin renkain, sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
oksiraani (eteenioksidi) 2910 10 00  
metyylioksiraani (propeenioksidi) 2910 20 00  
1-kloori-2,3-epoksipropaani (epikloorihydriini) 2910 30 00  
dieldriini (ISO, INN) 2910 40 00  
endriini (ISO) 2910 50 00  
muut 2910 90 00  
29.11 Asetaalit ja puoliasetaalit, my√∂s muita happifunktioita sis√§lt√§v√§t, sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset 2911 00 00  
V. ALDEHYDIFUNKTIOISET YHDISTEET    
29.12 Aldehydit, my√∂s muita happifunktioita sis√§lt√§v√§t; aldehydien sykliset polymeerit; paraformaldehydi    
asykliset aldehydit, jotka eiv√§t sis√§ll√§ muita happifunktioita    
metanaali (formaldehydi) 2912 11 00  
etanaali (asetaldehydi) 2912 12 00  
muut 2912 19 00  
sykliset aldehydit, jotka eiv√§t sis√§ll√§ muita happifunktioita    
bentsaldehydi 2912 21 00  
muut 2912 29 00  
aldehydialkoholit, aldehydieetterit, aldehydifenolit sek√§ muita happifunktioita sis√§lt√§v√§t aldehydit    
vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi) 2912 41 00  
etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi) 2912 42 00  
muut 2912 49 00  
aldehydien sykliset polymeerit 2912 50 00  
paraformaldehydi 2912 60 00  
29.13 Nimikkeen¬†2912 tuotteiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset 2913 00 00  
VI. KETONI- JA KINONIFUNKTIOISET YHDISTEET    
29.14 Ketonit ja kinonit, my√∂s muita happifunktioita sis√§lt√§v√§t, sek√§ niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
asykliset ketonit, jotka eiv√§t sis√§ll√§ muita happifunktioita    
asetoni 2914 11 00  
butanoni (metyylietyyliketoni) 2914 12 00  
4-metyyli-2-pentanoni (metyyli-isobutyyliketoni) 2914 13 00  
muut    
5-metyyliheksan-2-oni 2914 19 10  
muut 2914 19 90  
syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeeniketonit, jotka eiv√§t sis√§ll√§ muita happifunktioita    
sykloheksanoni ja metyylisykloheksanonit 2914 22 00  
jononit ja metyylijononit 2914 23 00  
muut 2914 29 00  
aromaattiset ketonit, jotka eiv√§t sis√§ll√§ muita happifunktioita    
fenyyliasetoni (fenyylipropan-2-oni) 2914 31 00  
muut 2914 39 00  
ketonialkoholit ja ketonialdehydit    
4-hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni (diasetonialkoholi) 2914 40 10  
muut 2914 40 90  
ketonifenolit ja muita happifunktioita sis√§lt√§v√§t ketonit 2914 50 00  
kinonit    
antrakinoni 2914 61 00  
koentsyymi Q10 (ubidekarenoni (INN)) 2914 62 00  
muut    
1,4-naftokinoni 2914 69 10  
muut 2914 69 80  
halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
klooridekoni (ISO) 2914 71 00  
muut 2914 79 00  
VII. KARBOKSYYLIHAPOT JA NIIDEN ANHYDRIDIT, HALOGENIDIT, PEROKSIDIT JA PEROKSIHAPOT SEK√Ą NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET    
29.15 Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sek√§ niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
muurahaishappo, sen suolat ja esterit    
muurahaishappo 2915 11 00  
muurahaishapon suolat 2915 12 00  
muurahaishapon esterit 2915 13 00  
etikkahappo ja sen suolat; etikkahappoanhydridi    
etikkahappo 2915 21 00  
etikkahappoanhydridi 2915 24 00  
muut 2915 29 00  
etikkahapon esterit    
etyyliasetaatti 2915 31 00  
vinyyliasetaatti 2915 32 00  
n-butyyliasetaatti 2915 33 00  
dinosebiasetaatti (ISO) 2915 36 00  
muut 2915 39 00  
mono-, di- ja trikloorietikkahapot, niiden suolat ja esterit 2915 40 00  
propionihappo, sen suolat ja esterit 2915 50 00  
butaanihapot (voihapot), pentaanihapot (valeriaanahapot), niiden suolat ja esterit    
butaanihapot (voihapot) ja niiden suolat ja esterit    
1-isopropyyli-2,2-dimetyylitrimetyleenidi-isobutyraatti 2915 60 11  
muut 2915 60 19  
pentaanihapot (valeriaanahapot) ja niiden suolat ja esterit 2915 60 90  
palmitiinihappo, steariinihappo, niiden suolat ja esterit    
palmitiinihappo, sen suolat ja esterit 2915 70 40  
steariinihappo, sen suolat ja esterit 2915 70 50  
muut    
lauriinihappo, sen suolat ja esterit 2915 90 30  
muut 2915 90 70  
29.16 Tyydyttym√§tt√∂m√§t asykliset monokarboksyylihapot, sykliset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
tyydyttym√§tt√∂m√§t asykliset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset    
akryylihappo ja sen suolat 2916 11 00  
akryylihapon esterit 2916 12 00  
metakryylihappo ja sen suolat 2916 13 00  
metakryylihapon esterit 2916 14 00  
√∂ljy-, linoli- ja linoleenihapot, niiden suolat ja esterit 2916 15 00  
binapakryyli (ISO) 2916 16 00  
muut    
undekeenihapot ja niiden suolat ja esterit 2916 19 10  
krotonihappo 2916 19 40  
muut 2916 19 95  
syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenimonokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset 2916 20 00  
aromaattiset monokarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset    
bentsoehappo, sen suolat ja esterit 2916 31 00  
bentsoyyliperoksidi ja bentsoyylikloridi 2916 32 00  
fenyylietikkahappo ja sen suolat 2916 34 00  
muut    
fenyylietikkahapon esterit 2916 39 10  
muut 2916 39 90  
29.17 Polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
asykliset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset    
oksaalihappo, sen suolat ja esterit 2917 11 00  
adipiinihappo, sen suolat ja esterit 2917 12 00  
atselaiinihappo, sebasiinihappo, niiden suolat ja esterit    
sebasiinihappo 2917 13 10  
muut 2917 13 90  
maleiinihappoanhydridi 2917 14 00  
muut    
malonihappo, sen suolat ja esterit 2917 19 10  
etaani-1,2-dikarboksyylihappo tai butaanidikarbonihappo (meripihkahappo), jonka biopohjainen hiilipitoisuus on 100 painoprosenttia 2917 19 20  
muut 2917 19 80  
syklaani-, sykleeni- ja sykloterpeenipolykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset 2917 20 00  
aromaattiset polykarboksyylihapot, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset    
dioktyyliortoftalaatit 2917 32 00  
dinonyyli- ja didesyyliortoftalaatit 2917 33 00  
ortoftaalihapon muut esterit 2917 34 00  
ftaalihappoanhydridi 2917 35 00  
tereftaalihappo ja sen suolat 2917 36 00  
dimetyylitereftalaatti 2917 37 00  
muut    
tetrabromiftaalihapon esteri tai anhydridi; bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihappo; isoftaloyylidikloridi, joka sis√§lt√§√§ enint√§√§n 0,8¬†painoprosenttia tereftaloyylidikloridia; naftaleeni-1,4,5,8-tetrakarboksyylihappo; tetraklooriftaalianhydridi; natrium-3,5-bis(metoksikarbonyyli)bentseenisulfonaatti 2917 39 20  
bis(2-etyyliheksyyli)bentseeni-1,4-dikarboksylaatti (DOTP) 2917 39 35 New  
muut 2917 39 85 New  
29.18 Muita happifunktioita sis√§lt√§v√§t karboksyylihapot sek√§ niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
karboksyylihapot, jotka sis√§lt√§v√§t alkoholifunktion mutta eiv√§t muita happifunktioita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset    
maitohappo, sen suolat ja esterit 2918 11 00  
viinihappo 2918 12 00  
viinihapon suolat ja esterit 2918 13 00  
sitruunahappo 2918 14 00  
sitruunahapon suolat ja esterit 2918 15 00  
glukonihappo, sen suolat ja esterit 2918 16 00  
2,2-difenyyli-2-hydroksietikkahappo (bentsyylihappo) 2918 17 00  
klooribentsilaatti (ISO) 2918 18 00  
muut    
koolihappo, 3-őĪ,12-őĪ-dihydroksi-5-ő≤-kolaani-24-happo (deoksikoolihappo), niiden suolat ja esterit 2918 19 30  
2,2-bis(hydroksimetyyli)propionihappo 2918 19 40  
muut 2918 19 98  
karboksyylihapot, jotka sis√§lt√§v√§t fenolifunktion mutta eiv√§t muita happifunktioita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset    
salisyylihappo ja sen suolat 2918 21 00  
o-asetyylisalisyylihappo, sen suolat ja esterit 2918 22 00  
muut salisyylihapon esterit ja niiden suolat 2918 23 00  
muut 2918 29 00  
karboksyylihapot, jotka sis√§lt√§v√§t aldehydi- tai ketonifunktion mutta eiv√§t muita happifunktioita, niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot sek√§ niiden johdannaiset 2918 30 00  
muut    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trikloorifenoksietikkahappo), sen suolat ja esterit 2918 91 00  
muut    
2,6-dimetoksibentsoehappo; dikamba (ISO); natriumfenoksiasetaatti 2918 99 40  
muut 2918 99 90  
VIII. EP√ĄMETALLIEN EP√ĄORGAANISTEN HAPPOJEN ESTERIT JA NIIDEN SUOLAT SEK√Ą NIIDEN HALOGEENI-, SULFO-, NITRO- JA NITROSOJOHDANNAISET    
29.19 Fosforihappoesterit ja niiden suolat, my√∂s laktofosfaatit; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
tris(2,3-dibromopropyyli)fosfaatti 2919 10 00  
muut 2919 90 00  
29.20 Ep√§metallien muiden ep√§orgaanisten happojen esterit (ei kuitenkaan halogeenivetyjen esterit) ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
tiofosforiesterit (fosforitioaatit) ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
parationi (ISO) ja parationimetyyli (ISO) (metyyliparationi) 2920 11 00  
muut 2920 19 00  
fosfiittiesterit ja niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset    
dimetyylifosfiitti 2920 21 00  
dietyylifosfiitti 2920 22 00  
trimetyylifosfiitti 2920 23 00  
trietyylifosfiitti 2920 24 00  
muut 2920 29 00  
endosulfaani (ISO) 2920 30 00  
muut    
rikkihapon ja hiilihapon esterit sek√§ niiden suolat; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset 2920 90 10  
muut 2920 90 70  
IX. TYPPIFUNKTIOISET YHDISTEET    
29.21 Amiinifunktioiset yhdisteet    
asykliset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
metyyliamiini, dimetyyliamiini ja trimetyyliamiini sekä niiden suolat 2921 11 00 (KMA)
2-(N,N-dimetyyliamino)etyylikloridihydrokloridi 2921 12 00  
2-(N,N-dietyyliamino)etyylikloridihydrokloridi 2921 13 00  
2-(N,N-di-isopropyyliamino)etyylikloridihydrokloridi 2921 14 00  
muut    
1,1,3,3-tetrametyylibutyyliamiini 2921 19 40  
dietyyliamiini ja sen suolat 2921 19 50  
muut 2921 19 99  
asykliset polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
eteenidiamiini ja sen suolat 2921 21 00  
heksametyleenidiamiini ja sen suolat 2921 22 00  
muut 2921 29 00  
syklaaniset, sykleeniset ja sykloterpeeniset mono- ja polyamiinit sek√§ niiden johdannaiset; niiden suolat    
sykloheksyyliamiini ja sykloheksyylidimetyyliamiini sek√§ niiden suolat 2921 30 10  
sykloheks-1,3-yleenidiamiini (1,3-diaminosykloheksaani) 2921 30 91  
muut 2921 30 99  
aromaattiset monoamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
aniliini ja sen suolat 2921 41 00  
aniliinijohdannaiset ja niiden suolat 2921 42 00  
toluidiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat 2921 43 00  
difenyyliamiini ja sen johdannaiset; niiden suolat 2921 44 00  
1-naftyyliamiini (őĪ-naftyyliamiini), 2-naftyyliamiini (ő≤-naftyyliamiini) ja niiden johdannaiset; niiden suolat 2921 45 00  
amfetamiini (INN), bentsfetamiini (INN), deksamfetamiini (INN), etilamfetamiini (INN), fenkamfamiini (INN), lefetamiini (INN), levamfetamiini (INN), mefenoreksi (INN) ja fentermiini (INN); niiden suolat 2921 46 00  
muut 2921 49 00  
aromaattiset polyamiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
o-, m-, p-fenyleenidiamiini, diamiinotolueenit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
o-, m-, p-fenyleenidiamiini, diamiinotolueenit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset; niiden suolat    
m-fenyleenidiamiini, jonka puhtausaste on v√§hint√§√§n 99¬†painoprosenttia ja joka sis√§lt√§√§: - enint√§√§n 1¬†painoprosentin vett√§, - enint√§√§n 200¬†mg/kg o-fenyleenidiamiinia, ja - enint√§√§n 450¬†mg/kg p-fenyleenidiamiinia 2921 51 11  
muut 2921 51 19  
muut 2921 51 90  
muut    
m-fenyleenibis(metyyliamiini); 2,2‚Ä≤-dikloori-4,4‚Ä≤-metyylidianiliini; 4,4‚Ä≤-bi-o-toluidiini; 1,8-naftyleenidiamiini 2921 59 50  
muut 2921 59 90  
29.22 Happifunktioiset aminoyhdisteet    
aminoalkoholit, muut kuin sellaiset, jotka sis√§lt√§v√§t useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sek√§ niiden eetterit ja esterit; niiden suolat    
monoetanoliamiini ja sen suolat 2922 11 00  
dietanoliamiini ja sen suolat 2922 12 00  
dekstropropoksifeeni (INN) ja sen suolat 2922 14 00  
trietanoliamiini 2922 15 00  
dietanoliammoniumperfluorioktaanisulfonaatti 2922 16 00  
metyylidietanoliamiini ja etyylidietanoliamiini 2922 17 00  
2-(N,N-di-isopropyyliamino)etanoli 2922 18 00  
muut 2922 19 00  
aminonaftolit ja muut aminofenolit, muut kuin sellaiset, jotka sis√§lt√§v√§t useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sek√§ niiden eetterit ja esterit; niiden suolat    
aminohydroksinaftaleenisulfonihapot ja niiden suolat 2922 21 00  
muut 2922 29 00  
aminoaldehydit, aminoketonit ja aminokinonit, muut kuin sellaiset, jotka sis√§lt√§v√§t useamman kuin yhdenlaisen happifunktion; niiden suolat    
amfepramoni (INN), metadoni (INN) ja normetadoni (INN); niiden suolat 2922 31 00  
muut 2922 39 00  
aminohapot, muut kuin sellaiset, jotka sis√§lt√§v√§t useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sek√§ niiden esterit; niiden suolat    
lysiini ja sen esterit; niiden suolat 2922 41 00  
glutamiinihappo ja sen suolat 2922 42 00  
antraniilihappo ja sen suolat 2922 43 00  
tilidiini (INN) ja sen suolat 2922 44 00  
muut    
√ü-alaniini 2922 49 20  
muut 2922 49 85  
aminoalkoholifenolit, aminohappofenolit ja muut happifunktioiset aminoyhdisteet 2922 50 00  
29.23 Kvaternaariset ammoniumsuolat ja -hydroksidit; lesitiinit ja muut fosfoaminolipidit, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t    
koliini ja sen suolat 2923 10 00  
lesitiinit ja muut fosfoaminolipidit 2923 20 00  
Tetraetyyliammoniumperfluorioktaanisulfonaatti 2923 30 00  
didekyylidimetyyliammoniumperfluorioktaanisulfonaatti 2923 40 00  
muut 2923 90 00  
29.24 Karboksiamidifunktioiset yhdisteet; hiilihapon amidifunktioiset yhdisteet    
asykliset amidit (my√∂s asykliset karbamaatit) ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
meprobamaatti (INN) 2924 11 00  
fluoriasetamidi (ISO), monokrotofossi (ISO) ja fosfamidoni (ISO) 2924 12 00  
muut 2924 19 00  
sykliset amidit (my√∂s sykliset karbamaatit) ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
ureiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat 2924 21 00  
2-asetamidobentsoehappo (N-asetyyliantraniilihappo) ja sen suolat 2924 23 00  
etinamaatti (INN) 2924 24 00  
alakloori (ISO) 2924 25 00  
muut    
lidokaiini (INN) 2924 29 10  
muut 2924 29 70  
29.25 Karboksi-imidifunktioiset yhdisteet (my√∂s sakkariini ja sen suolat) ja imiinifunktioiset yhdisteet    
imidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
sakkariini ja sen suolat 2925 11 00  
glutetimidi (INN) 2925 12 00  
muut    
3,3‚Ä≤,4,4‚Ä≤,5,5‚Ä≤,6,6‚Ä≤-oktabromi-N,N‚Ä≤-eteenidiftaali-imidi; N,N‚Ä≤-etyleenibis(4,5-dibromiheksahydro-3,6-metanoftaalimidi) 2925 19 20  
muut 2925 19 95  
imiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
klordimeformi (ISO) 2925 21 00  
muut 2925 29 00  
29.26 Nitriilifunktioiset yhdisteet    
akrylonitriili 2926 10 00  
1-syaaniguanidiini (disyaanidiamidi) 2926 20 00  
fenproporeksi (INN) ja sen suolat; metadoni (INN) v√§lituote (4-syaani-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani) 2926 30 00  
alfa-fenyyliasetoasetonitriili 2926 40 00  
muut    
isoftalonitriili 2926 90 20  
muut 2926 90 70  
29.27 Diatso-, atso- ja atsoksiyhdisteet 2927 00 00  
29.28 Hydratsiinin ja hydroksyyliamiinin orgaaniset johdannaiset    
N,N-bis(2-metoksietyyli)hydroksyyliamiini 2928 00 10  
muut 2928 00 90  
29.29 Muita typpifunktioita sis√§lt√§v√§t yhdisteet    
isosyanaatit 2929 10 00  
muut 2929 90 00  
X. ORGAANISET METALLI- JA EP√ĄMETALLIYHDISTEET, HETEROSYKLISET YHDISTEET, NUKLEIINIHAPOT JA NIIDEN SUOLAT SEK√Ą SULFONAMIDIT    
29.30 Orgaaniset rikkiyhdisteet    
2-(N,N-dimetyyliamino) etaanietioli 2930 10 00  
tiokarbamaatit ja ditiokarbamaatit 2930 20 00  
tiurammono-, tiuramdi- ja tiuramtetrasulfidit 2930 30 00  
metioniini    
metioniini (INN) 2930 40 10  
muut 2930 40 90  
2-(N,N-dietyyliamino)etaanitioli 2930 60 00  
bis(2-hydroksietyyli)sulfidi (tiodiglykoli (INN)) 2930 70 00  
aldikarbi (ISO), kaptafoli (ISO) ja metamidofossi (ISO) 2930 80 00  
muut    
systeiini ja systiini 2930 90 13  
systeiinin tai systiinin johdannaiset 2930 90 16  
DL-2-hydroksi-4-(metyylitio)voihappo 2930 90 30  
2,2‚Ä≤-tiodietyyli-bis[3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti] 2930 90 40  
isomeerien seos, joka muodostuu 4-metyyli-2,6-bis(metyylitio)-m-fenyleenidiamiinista ja 2-metyyli-4,6-bis(metyylitio)-m-fenyleenidiamiinista 2930 90 50  
muut 2930 90 98  
29.31 Muut orgaaniset metalli- ja ep√§metalliyhdisteet    
tetrametyylilyijy ja tetraetyylilyijy 2931 10 00  
tributyylitinayhdisteet 2931 20 00  
halogenoimattomat fosforiorgaaniset johdannaiset    
dimetyylimetyylifosfonaatti 2931 41 00  
dimetyylipropyylifosfonaatti 2931 42 00  
dietyylietyylifosfonaatti 2931 43 00  
metyylifosfonihappo 2931 44 00  
metyylifosfonihapon suolat ja (aminoiminometyyli)urea (1 : 1) 2931 45 00  
2,4,6-tripropyyli-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinaani 2,4,6-trioksidi 2931 46 00  
(5-etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaani-5-yyli) metyylimetyylimetyylifosfonaattti 2931 47 00  
3,9-dimetyyli-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5] undekaani 3,9-dioksidi 2931 48 00  
muut    
natrium 3-(trihydroksisilyyli)propyylimetyylifosfonaatti 2931 49 10  
bis[(5-etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaani-5-yyli)metyyli] metyylifosfonaatti 2931 49 20  
etidronihappo (INN) (1-hydroksietaani-1,1-difosfonihappo) ja sen suolat 2931 49 30  
(nitriilitrimetaanidiyyli)tris(fosfonihappo), {etaani-1,2-diyylibis[nitriilibis(metyleeni)]}tetrakis(fosfonihappo), [(bis{2-[bis(fosfonometyyli)amino]etyyli}amino)metyy-li]fosfonihappo, {heksaani-1,6-diyylibis[nitriilibis(metyleeni)]}tetrakis(fosfonihappo), {[(2-hydroksietyyli)imino]bis(metyleeni)}bis(fosfonihappo), ja [(bis{6-[bis(fosfonometyyli)amino]heksyyli}amino)metyyli]fosfonihappo; niiden suolat 2931 49 40  
muut 2931 49 90  
fosforiorgaaniset halogeenijohdannaiset    
metyylifosfonidikloridi 2931 51 00  
propyylifosfonidikloridi 2931 52 00  
O-(3-klooripropyyli) O-[4-nitro-3-(trifluorimetyyli)fenyyli] metyylifosfonitionaatti 2931 53 00  
trikloorifoni (ISO) 2931 54 00  
muut    
metyylifosfonyylidifluoridi (metyylifosfonidifluoridi) 2931 59 10  
muut 2931 59 90  
muut 2931 90 00  
29.32 Heterosykliset yhdisteet, jotka sis√§lt√§v√§t ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja    
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ fuusioimattoman furaanirenkaan (my√∂s hydratun)    
tetrahydrofuraani 2932 11 00  
2-furaldehydi (furfuraldehydi) 2932 12 00  
furfuryylialkoholi ja tetrahydrofurfuryylialkoholi 2932 13 00  
sukraloosi 2932 14 00  
muut 2932 19 00  
laktonit    
fenolftaleiini; 1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metoksikarbonyyli-1-naftyyli)-3-okso-1H,3H-bentso[de]isokromen-1-yyli]-6-oktadesyylioksi-2-naftoehappo; 3‚Ä≤-kloori-6‚Ä≤-sykloheksyyliaminospiro[isobentsofuraani-1(3H),9‚Ä≤-ksanten]-3-oni; 6‚Ä≤-(N-etyyli-p-toluidiini)-2‚Ä≤-metyylispiro[isobentsofuraani-1(3H),9‚Ä≤-ksanten]-3-oni; metyyli-6-dokosyloksi-1-hydroksi-4-[1-(4-hydroksi-3-metyyli-1-fenantryyli)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yyli]naftaleeni-2-karboksylaatti 2932 20 10  
gamma-butyrolactoni 2932 20 20  
muut 2932 20 90  
muut    
isosafroli 2932 91 00  
1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-propan-2-oni 2932 92 00  
piperonaali 2932 93 00  
safroli 2932 94 00  
tetrahydrokannabinolit (kaikki isomeerit) 2932 95 00  
karbofuraani (ISO) 2932 96 00  
muut 2932 99 00  
29.33 Heterosykliset yhdisteet, jotka sis√§lt√§v√§t ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja    
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ fuusioimattoman pyratsolirenkaan (my√∂s hydratun)    
fenatsoni (antipyriini) ja sen johdannaiset    
propyfenatsoni (INN) 2933 11 10  
muut 2933 11 90  
muut    
fenyylibutatsoni (INN) 2933 19 10  
muut 2933 19 90  
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ fuusioimattoman imidatsolirenkaan (my√∂s hydratun)    
hydantoiini ja sen johdannaiset 2933 21 00  
muut    
nafatsoliinihydrokloridi (INNM) ja nafatsoliininitraatti (INNM); fentolamiini (INN); tolatsoliinihydrokloridi (INNM) 2933 29 10  
muut 2933 29 90  
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ fuusioimattoman pyridiinirenkaan (my√∂s hydratun)    
pyridiini ja sen suolat 2933 31 00  
piperidiini ja sen suolat 2933 32 00  
alfentaniili (INN), anileridiini (INN), betsitramidi (INN), bromatsepaami (INN), karfentaniili (INN), difenoksiini (INN), difenoksilaatti (INN), dipipanoni (INN), fentanyyli (INN), ketobemidoni (INN), metyylifenidaatti (INN), pentatsokiini (INN), petidiini (INN), petidiini (INN) v√§lituote¬†A, fensyklidiini (INN) (PCP), fenoperidiini (INN), pipradroli (INN), piritiramidi (INN), propiraami (INN), remifentaniili (INN) ja trimeperidiini (INN); niiden suolat 2933 33 00  
muut fentanyylit ja niiden johdannaiset 2933 34 00  
3-kinuklidinoli 2933 35 00  
4-aniliini-N-fenetyylipiperidiini (ANPP) 2933 36 00  
N-fenetyyli-4-piperidoni (NPP) 2933 37 00  
muut    
iproniatsidi (INN); ketobemidonihydrokloridi (INNM); pyridostigmiinibromidi (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-tetraklooripyridiini 2933 39 20  
3,6-diklooripyridiini-2-karboksyylihappo 2933 39 25  
2-hydroksietyyliammonium-3,6-diklooripyridiini-2-karboksylaatti 2933 39 35  
2-butoksietyyl(3,5,6-trikloori-2-pyridyylioksi)asetaatti 2933 39 40  
3,5-dikloori-2,4,6-trifluoripyridiini 2933 39 45  
fluroksipyr (ISO), metyyliesteri 2933 39 50  
4-metyylipyridiini 2933 39 55  
muut 2933 39 99  
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ kinoliini- tai iso-kinoliinirengasrakenteen (my√∂s hydratun), ei enemp√§√§ fuusioidut    
levorfanoli (INN) ja sen suolat 2933 41 00  
muut    
kinoliinin halogeenijohdannaiset; kinoliinikarboksyylihapon johdannaiset 2933 49 10  
dekstrometorfaani (INN) ja sen suolat 2933 49 30  
muut 2933 49 90  
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ pyrimidiinirenkaan (my√∂s hydratun) tai piperatsiinirenkaan    
malonyylikarbamidi (barbituurihappo) ja sen suolat 2933 52 00  
allobarbitaali (INN), amobarbitaali (INN), barbitaali (INN), butalbitaali (INN), butobarbitaali, syklobarbitaali (INN), metyylifenobarbitaali (INN), pentobarbitaali (INN), fenobarbitaali (INN), sekbutabarbitaali (INN), sekobarbitaali (INN) ja vinyylibitaali (INN); niiden suolat    
fenobarbitaali (INN), barbitaali (INN) ja niiden suolat 2933 53 10  
muut 2933 53 90  
muut malonyylikarbamidin (barbituurihapon) johdannaiset; niiden suolat 2933 54 00  
lopratsolaami (INN), meklokvaloni (INN), metakvaloni (INN) ja tsipeproli (INN); niiden suolat 2933 55 00  
muut    
diatsinoni (ISO) 2933 59 10  
1,4-diatsabisyklo[2,2,2]oktaani (trieteenidiamiini) 2933 59 20  
muut 2933 59 95  
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ fuusioimattoman triatsiinirenkaan (my√∂s hydratun)    
melamiini 2933 61 00  
muut    
atrasiini (ISO); propatsiini (ISO); simatsiini (ISO); heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triatsiini (heksogeeni, trimetyleenitrinitramiini) 2933 69 10  
metenamiini (INN) (heksametyleenitetramiini); 2,6-di-tert-butyyli-4-[4,6-bis(oktyylitio)-1,3,5-triatsin-2-yylamino]fenoli 2933 69 40  
muut 2933 69 80  
laktaamit    
6-heksaanilaktaami (epsilon-kaprolaktaami) 2933 71 00  
klobatsaami (INN) ja metypryloni (INN) 2933 72 00  
muut laktaamit 2933 79 00  
muut    
alpratsolaami (INN), kamatsepaami (INN), klooridiatsepoksidi (INN), klonatsepaami (INN), kloratsepaatti, deloratsepaami (INN), diatsepaami (INN), estatsolaami (INN), etyyliloflatsepaatti (INN), fludiatsepaami (INN), flunitratsepaami (INN), fluratsepaami (INN), halatsepaami (INN), loratsepaami (INN), lormetatsepaami (INN), matsindoli (INN), medatsepaami (INN), midatsolaami (INN), nimetatsepaami (INN), nitratsepaami (INN), nordatsepaami (INN), oksatsepaami (INN), pinatsepaami (INN), pratsepaami (INN), pyrovaleroni (INN), tematsepaami (INN), tetratsepaami (INN) ja triatsolaami (INN); niiden suolat    
klooridiatsepoksidi (INN) 2933 91 10  
muut 2933 91 90  
atsinfossimetyyli¬†(ISO) 2933 92 00  
muut    
indoli, 3-metyyli-indoli (skatoli), 6-allyyli-6,7-dihydro-5H-dibents[c,e]atsepiini (atsapetiini), fenindamiini (INN) ja niiden suolat; imipramiinihydrokloridi (INNM) 2933 99 20  
2,4-di-tert-butyyli-6-(5-klooribentsotriatsol-2-yyli)fenoli 2933 99 50  
muut 2933 99 80  
29.34 Nukleiinihapot ja niiden suolat, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t; muut heterosykliset yhdisteet    
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ fuusioimattoman tiatsolirenkaan (my√∂s hydratun) 2934 10 00  
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ bentsotiatsolirengasrakenteen (my√∂s hydratun), ei enemp√§√§ fuusioidut    
di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi; bentsotiatsoli-2-tioli (merkaptobentsotiatsoli) ja sen suolat 2934 20 20  
muut 2934 20 80  
yhdisteet, joiden rakenne sis√§lt√§√§ fenotiatsiinirengasrakenteen (my√∂s hydratun), ei enemp√§√§ fuusioidut    
tietyyliperatsiini (INN); tioridatsiini (INN) ja sen suolat 2934 30 10  
muut 2934 30 90  
muut    
aminoreksi (INN), brotitsolaami (INN), klotiatsepaami (INN), kloksatsolaami (INN), dekstromoramidi (INN), haloksatsolaami (INN), ketatsolaami (INN), mesokarbi (INN), oksatsolaami (INN), pemoliini (INN), fendimetratsiini (INN), fenmetratsiini (INN) ja sufentaniili (INN); niiden suolat 2934 91 00  
muut fentanyylit ja niiden johdannaiset 2934 92 00  
muut    
klooriprotikseeni (INN); tenalidiini (INN) ja sen tartraatit ja maleaatit; furatsolidoni (INN); 7-aminokefalosporaanihappo; (6R,7R)-3-asetoksimetyyli-7-[(R)-2-formyylioksi-2-fenyyliasetamidi]-8-okso-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyylihapon suolat ja esterit; 1-[2-(1,3-dioksan-2-yyli)etyyli]-2-metyylipyridiniumbromidi 2934 99 60  
muut 2934 99 90  
29.35 Sulfonamidit    
N-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi 2935 10 00  
N-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi 2935 20 00  
N-etyyli-N-(2-hydroksietyyli) perfluorioktaanisulfonamidi 2935 30 00  
N-(2-hydroksietyyli)-N-metyyilperfluorioktaanisulfonamidi 2935 40 00  
muut perfluorioktaanisulfonamidit 2935 50 00  
muut    
3-{1-[7-(heksadekyylisulfonyyliamino)-1H-indol-3-yyli]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]py-ran-1-yyli}-N,N-dimetyyli-1H-indoli-7-sulfonamidi; metosulami (ISO) 2935 90 30  
muut 2935 90 90  
XI. PROVITAMIINIT, VITAMIINIT JA HORMONIT    
29.36 Provitamiinit ja vitamiinit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut (my√∂s luonnon konsentraatit), n√§iden p√§√§asiallisesti vitamiineina k√§ytett√§v√§t johdannaiset sek√§ n√§iden aineiden keskin√§iset seokset, my√∂s miss√§ tahansa liuottimessa    
sekoittamattomat vitamiinit ja niiden johdannaiset    
A-vitamiinit ja niiden johdannaiset 2936 21 00  
B1-vitamiini ja sen johdannaiset 2936 22 00  
B2-vitamiini ja sen johdannaiset 2936 23 00  
D- tai DL-pantoteenihappo (B5-vitamiini) ja sen johdannaiset 2936 24 00  
B6-vitamiini ja sen johdannaiset 2936 25 00  
B12-vitamiini ja sen johdannaiset 2936 26 00  
C-vitamiini ja sen johdannaiset 2936 27 00  
E-vitamiini ja sen johdannaiset 2936 28 00  
muut vitamiinit ja niiden johdannaiset 2936 29 00  
muut, my√∂s luonnon konsentraatit 2936 90 00  
29.37 Hormonit, prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut; niiden johdannaiset ja niit√§ rakenteellisesti vastaavat aineet, mukaan lukien muunnetut polypeptidiketjut, p√§√§asiallisesti hormoneina k√§ytett√§v√§t    
polypeptidihormonit, proteiinihormonit ja glykoproteiinihormonit, niiden johdannaiset ja niit√§ rakenteellisesti vastaavat aineet    
somatotropiini, sen johdannaiset ja sitä rakenteellisesti vastaavat aineet 2937 11 00 (GRM)
insuliini ja sen suolat 2937 12 00 (GRM)
muut 2937 19 00 (GRM)
steroidiset hormonit, niiden johdannaiset ja niit√§ rakenteellisesti vastaavat aineet    
kortisoni, hydrokortisoni, prednisoni (dehydrokortisoni) ja prednisoloni (dehydrohydrokortisoni) 2937 21 00 (GRM)
lisämunuaisen kuorihormonien halogeenijohdannaiset 2937 22 00 (GRM)
estrogeenit ja progestogeenit 2937 23 00 (GRM)
muut 2937 29 00 (GRM)
prostaglandiinit, tromboksaanit ja leukotrieenit, niiden johdannaiset ja niitä rakenteellisesti vastaavat aineet 2937 50 00 (GRM)
muut 2937 90 00 (GRM)
XII. GLYKOSIDIT JA ALKALOIDIT, LUONNOLLISET TAI SYNTEETTISESTI VALMISTETUT, SEK√Ą NIIDEN SUOLAT, EETTERIT, ESTERIT JA MUUT JOHDANNAISET    
29.38 Glykosidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sek√§ niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset    
rutosiidi (rutiini) ja sen johdannaiset 2938 10 00  
muut    
digitaliglykosidit 2938 90 10  
glykyrritsiinihappo ja glykyrritsaatit 2938 90 30  
muut 2938 90 90  
29.39 Alkaloidit, luonnolliset tai synteettisesti valmistetut, sek√§ niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset    
oopiumalkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
unikkouute, v√§kev√∂ity; buprenorfiini (INN), kodeiini, dihydrokodeiini (INN), etyylimorfiini, etorfiini (INN), heroiini, hydrokodoni (INN), hydromorfoni (INN), morfiini, nikomorfiini (INN), oksikodoni (INN), oksimorfoni (INN), folkodiini (INN), tebakoni (INN) ja tebaiini; niiden suolat 2939 11 00  
muut 2939 19 00  
kiina-alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat 2939 20 00  
kofeiini ja sen suolat 2939 30 00  
efedra-alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
efedriini ja sen suolat 2939 41 00  
pseudoefedriini (INN) ja sen suolat 2939 42 00  
katiini (INN) ja sen suolat 2939 43 00  
norefedriini ja sen suolat 2939 44 00  
levometamfetamiini, metamfetamiini (INN), metamfetamiinirasemaatti ja sen suolat 2939 45 00  
muut 2939 49 00  
teofylliini ja aminofylliini (teofylliinieteenidiamiini) sek√§ niiden johdannaiset; niiden suolat    
fenetylliini (INN) ja sen suolat 2939 51 00  
muut 2939 59 00  
rukiintorajyv√§alkaloidit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
ergometriini (INN) ja sen suolat 2939 61 00  
ergotamiini (INN) ja sen suolat 2939 62 00  
lysergihappo ja sen suolat 2939 63 00  
muut 2939 69 00  
muut, kasviper√§iset    
kokaiini, ekgoniini; niiden suolat, esterit ja muut johdannaiset 2939 72 00  
muut    
nikotiini ja sen suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset 2939 79 10  
muut 2939 79 90  
muut 2939 80 00  
XIII. MUUT ORGAANISET YHDISTEET    
29.40 Kemiallisesti puhtaat sokerit, muut kuin sakkaroosi, laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi); sokerieetterit, sokeriasetaalit ja sokeriesterit sek√§ niiden suolat, ei kuitenkaan nimikkeen¬†2937, 2938 tai 2939 tuotteet 2940 00 00  
29.41 Antibiootit    
penisilliinit ja niiden penisillaanihapporakenteiset johdannaiset; niiden suolat 2941 10 00  
streptomysiinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat    
dihydrostreptomysiini, sen suolat, esterit ja hydraatit 2941 20 30  
muut 2941 20 80  
tetrasykliinit ja niiden johdannaiset; niiden suolat 2941 30 00  
klooriamfenikoli ja sen johdannaiset; niiden suolat 2941 40 00  
erytromysiini ja sen johdannaiset; niiden suolat 2941 50 00  
muut 2941 90 00  
29.42 Muut orgaaniset yhdisteet 2942 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.