CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - HR 28

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 27
MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENSKE TVARI; MINERALNI VOSKOVI

27.01 Kameni ugljen; briketi i slična kruta goriva proizvedena od kamenog ugljena    
kameni ugljen, uključujući i ugljen u prahu, ali neaglomerirani    
antracit 2701 11 00  
bitumenski kameni ugljen    
kameni ugljen za proizvodnju koksa 2701 12 10  
ostalo 2701 12 90  
ostali kameni ugljen 2701 19 00  
briketi i slična kruta goriva od kamenog ugljena 2701 20 00  
27.02 Mrki ugljen, neovisno je li aglomeriran ili ne, osim gagata    
mrki ugljen, neovisno je li u obliku praha ili ne, ali neaglomeriran 2702 10 00  
aglomerirani mrki ugljen 2702 20 00  
27.03 Treset (uključujući tresetnu slamu), neovisno je li aglomeriran ili ne 2703 00 00  
27.04 Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta, neovisno jesu li aglomerirani ili ne; retortni ugljen    
koks i polukoks od kamenog ugljena 2704 00 10  
koks i polukoks od mrkog ugljena 2704 00 30  
ostalo 2704 00 90  
27.05 Rasvjetni plin, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova i ostalih plinovitih ugljikovodika 2705 00 00 (100)
27.06 Katran dobiven destilacijom kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta i ostali mineralni katrani, neovisno je li dehidrirani ili djelomično destilirani ili ne, uključujući rekonstruirane katrane 2706 00 00  
27.07 Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih je masa aromatskih sastojaka veća od mase nearomatskih sastojaka    
benzol (benzen) 2707 10 00  
toluol (toluen) 2707 20 00  
ksilol (ksilen) 2707 30 00  
naftalen 2707 40 00  
mješavine ostalih aromatskih ugljikovodika, od kojih 65 vol. % ili više volumena (uključujući gubitke) predestilira na temperaturi do 250 °C po ISO 3405 metodi (ekvivalentna ASTM D 86 metodi 2707 50 00  
ostalo    
kreozotna ulja 2707 91 00  
ostalo    
sirova ulja    
sirova laka ulja, od kojih 90 vol. % ili više predestilira na temperaturama do 200 °C 2707 99 11  
ostalo 2707 99 19  
gornje sumporne frakcije; antracen 2707 99 20  
bazni proizvodi 2707 99 50  
fenoli 2707 99 80  
ostalo    
za dobivanje proizvoda iz tarifnog broja 2803 2707 99 91  
ostalo 2707 99 99  
27.08 Smola i koks od smole, dobiveni od katrana kamenog ugljena ili od ostalih mineralnih katrana    
smola 2708 10 00  
koks od smole 2708 20 00  
27.09 Nafta i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, sirova    
kondenzati prirodnog plina 2709 00 10  
ostalo 2709 00 90  
27.10 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim; otpadna ulja    
naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih) i proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim, osim onih koja sadrže biodizel i osim otpadnih ulja    
laka ulja i proizvodi    
za uporabu u specifičnim procesima 2710 12 11  
za kemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenim podbrojem 27101211 2710 12 15  
za ostale namjene    
specijalni benzini    
white spirit 2710 12 21  
ostalo 2710 12 25  
ostalo    
motorni benzin    
benzin za zrakoplove 2710 12 31  
ostalo, sa sadržajem olova    
ne većim od 0,013 g/l (bezolovni)    
s oktanskim brojem (RON) manjim od 95 2710 12 41 (MTQ)
s oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali manjim od 98 2710 12 45 (MTQ)
s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim 2710 12 49 (MTQ)
većim od 0,013 g/l 2710 12 50 (MTQ)
goriva za mlazne motore benzinskog tipa 2710 12 70  
ostala laka ulja 2710 12 90  
ostalo    
srednja ulja    
za uporabu u specifičnim procesima 2710 19 11  
za kemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenim podbrojem 27101911 2710 19 15  
za ostale namjene    
kerozin    
gorivo za mlazne motore („jet”) 2710 19 21  
ostalo 2710 19 25  
ostalo 2710 19 29  
teška ulja    
plinska ulja    
za uporabu u specifičnim procesima 2710 19 31  
za kemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenim podbrojem 27101931 2710 19 35  
za ostale namjene    
s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,001 % 2710 19 43  
s masenim udjelom sumpora većim od 0,001 %, ali ne većim od 0,002 % 2710 19 46  
s masenim udjelom sumpora većim od 0,002 %, ali ne većim od 0,1 % 2710 19 47  
s masenim udjelom sumpora većim od 0,1 % 2710 19 48  
loživa ulja    
za uporabu u specifičnim procesima 2710 19 51  
za kemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenim podbrojem 27101951 2710 19 55  
za ostale namjene    
s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,1 % 2710 19 62  
s masenim udjelom sumpora većim od 0,1 %, ali ne većim od 0,5 % 2710 19 66  
s masenim udjelom sumpora većim od 0,5 % 2710 19 67  
ulja za podmazivanje; ostala ulja    
za uporabu u specifičnim procesima 2710 19 71  
za kemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenim podbrojem 27101971 2710 19 75  
za ostale namjene    
motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje 2710 19 81  
ulja za hidrauliku 2710 19 83  
bijela ulja, tekući parafin 2710 19 85  
ulja za mjenjače i reduktore 2710 19 87  
ulja za obradu kovina, za odjeljivanje kalupa, ulja protiv korozije 2710 19 91  
elektroizolacijska ulja 2710 19 93  
ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja i masti 2710 19 99  
naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih) i proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čini osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim, koja sadrže biodizel, osim otpadnih ulja    
plinska ulja    
s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,001 % 2710 20 11  
s masenim udjelom sumpora većim od 0,001 %, ali ne većim od 0,1 % 2710 20 16  
s masenim udjelom sumpora većim od 0,1 % 2710 20 19  
loživa ulja    
s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,5 % 2710 20 32  
s masenim udjelom sumpora većim od 0,5 % 2710 20 38  
ostala ulja 2710 20 90  
otpadna ulja    
koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane terfenile (PCT) ili polibromirane bifenile (PBB) 2710 91 00  
ostalo 2710 99 00  
27.11 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici    
ukapljeni    
prirodni plin 2711 11 00 (TJO)
propan    
propan čistoće ne manje od 99 %    
za pogonsko ili ogrjevno gorivo 2711 12 11  
za ostale namjene 2711 12 19  
ostalo    
za uporabu u specifičnim procesima 2711 12 91  
za kemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenim podbrojem 27111291 2711 12 93  
za ostale namjene    
čistoće veće od 90 %, ali manje od 99 % 2711 12 94  
ostalo 2711 12 97  
butan    
za uporabu u specifičnim procesima 2711 13 10  
za kemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenim podbrojem 27111310 2711 13 30  
za ostale namjene    
čistoće veće od 90 %, ali manje od 95 % 2711 13 91  
ostalo 2711 13 97  
etilen, propilen, butilen i butadien 2711 14 00  
ostalo 2711 19 00  
u plinovitom stanju    
prirodni plin 2711 21 00 (TJO)
ostalo 2711 29 00  
27.12 Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno jesu li obojeni ili ne    
vazelin    
sirovi 2712 10 10  
ostalo 2712 10 90  
parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %    
sintetički parafinski vosak molekularne mase 460 ili veće ali ne veće od 1560 2712 20 10  
ostalo 2712 20 90  
ostalo    
ozokerit, vosak od mrkog ugljena ili vosak od treseta (prirodni proizvodi)    
sirov 2712 90 11  
ostalo 2712 90 19  
ostalo    
sirovi    
za uporabu u specifičnim procesima 2712 90 31  
Za kemijsku preradu postupcima različitim od onih obuhvaćenim podbrojem 27129031 2712 90 33  
za ostale namjene 2712 90 39  
ostalo    
mješavine 1-alkena, s masenim udjelom 1-alkena duljine lanca 24 ugljikova atoma ili veće, ali ne veće od 28 ugljikovih atoma, 80 % ili većim 2712 90 91  
ostalo 2712 90 99  
27.13 Naftni koks, naftni bitumen i ostali ostaci od nafte ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala    
naftni koks    
neprženi (nekalciniran, sirovi) 2713 11 00  
prženi (kalciniran) 2713 12 00  
naftni bitumen 2713 20 00  
ostali ostaci od nafte ili od ulja dobivenih iz bitumenskih minerala    
za proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 2803 2713 90 10  
ostalo 2713 90 90  
27.14 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene    
bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak 2714 10 00  
ostalo 2714 90 00  
27.15 Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer, bitumenski kit, „cutback”) 2715 00 00  
27.16 Električna energija 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.