CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - HR 29

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 28
ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI ILI ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH KOVINA, KOVINA RIJETKIH ZEMALJA, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA ILI IZOTOPA

POTPOGLAVLJE I - KEMIJSKI ELEMENTI    
28.01 Fluor, klor, brom i jod    
klor 2801 10 00  
jod 2801 20 00  
fluor; brom    
fluor 2801 30 10  
brom 2801 30 90  
28.02 Sumpor, sublimirani ili taloženi, koloidni sumpor 2802 00 00  
28.03 Ugljik (ugljena čađa i ostali oblici ugljika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu) 2803 00 00  
28.04 Vodik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali    
vodik 2804 10 00 (MTQ)
plemeniti (rijetki) plinovi    
argon 2804 21 00 (MTQ)
ostalo    
helij 2804 29 10 (MTQ)
ostalo 2804 29 90 (MTQ)
dušik 2804 30 00 (MTQ)
kisik 2804 40 00 (MTQ)
bor; telurij    
bor 2804 50 10  
telurij 2804 50 90  
silicij    
s masenim udjelom silicija ne manjim od 99,99 % 2804 61 00  
ostalo 2804 69 00  
fosfor    
crveni fosfor 2804 70 10  
ostalo 2804 70 90  
arsen 2804 80 00  
selen 2804 90 00  
28.05 Alkalijske ili zemnoalkalijske kovine; kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili legirani ili ne; živa    
alkalijske ili zemnoalkalijske kovine    
natrij 2805 11 00  
kalcij 2805 12 00  
ostalo    
stroncij i barij 2805 19 10  
ostalo 2805 19 90  
kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili legirani ili ne    
međusobne mješavine ili slitine 2805 30 10  
ostalo    
masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg    
cerij i lantan 2805 30 21 New  
praseodimij, neodimij i samarij 2805 30 29 New  
gadolinij, terbij i disprozij 2805 30 31 New  
europij, holmij, erbij, tulij, iterbij, lutecij i itrij 2805 30 39 New  
skandij 2805 30 40  
ostalo 2805 30 80  
živa    
u bocama neto-mase 34,5 kg (standardna masa), čija fob vrijednost, po boci, nije veća od 224 € 2805 40 10  
ostalo 2805 40 90  
POTPOGLAVLJE II - ANORGANSKE KISELINE I ANORGANSKI KISIKOVI SPOJEVI NEMETALA    
28.06 Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina    
klorovodik (klorovodična kiselina) 2806 10 00  
klorsulfonska kiselina 2806 20 00  
28.07 Sumporna kiselina; oleum 2807 00 00  
28.08 Dušična kiselina; sulfodušične kiseline 2808 00 00  
28.09 Difosforov pentaoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, neovisno jesu li kemijski određene ili ne    
difosforov pentaoksid 2809 10 00 (KPP)
fosforna kiselina i polifosforne kiseline 2809 20 00 (KPP)
28.10 Borovi oksidi; borne kiseline    
diborov trioksid 2810 00 10  
ostalo 2810 00 90  
28.11 Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala    
ostale anorganske kiseline    
fluorovodik (fluorovodična kiselina) 2811 11 00  
cijanovodik (vodikov cijanid, cijanovodična kiselina) 2811 12 00  
ostalo    
bromovodik (vodikov bromid, bromovodična kiselina) 2811 19 10  
ostalo 2811 19 80  
ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala    
ugljikov dioksid 2811 21 00  
silicijev dioksid 2811 22 00  
ostalo    
sumporov dioksid 2811 29 05  
sumporov trioksid (anhidrid sumporne kiseline); diarsenov trioksid 2811 29 10  
dušikovi oksidi 2811 29 30  
ostalo 2811 29 90  
POTPOGLAVLJE III - HALOGENI ILI SUMPOROVI SPOJEVI NEMETALA    
28.12 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala    
kloridi i oksikloridi    
karbonil diklorid (fosgen) 2812 11 00  
fosforov oksiklorid 2812 12 00  
fosforov triklorid 2812 13 00  
fosforov pentaklorid 2812 14 00  
sumporov monoklorid 2812 15 00  
sumporov diklorid 2812 16 00  
tionil klorid 2812 17 00  
ostalo    
fosfora 2812 19 10  
ostalo 2812 19 90  
ostalo 2812 90 00  
28.13 Sulfidi nemetala; komercijalni fosforov trisulfid    
ugljikov disulfid 2813 10 00  
ostalo    
fosforovi sulfidi, komercijalni fosforov trisulfid 2813 90 10  
ostalo 2813 90 90  
POTPOGLAVLJE IV - ANORGANSKE BAZE, OKSIDI, HIDROKSIDI I PEROKSIDI KOVINA    
28.14 Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini    
amonijak, bezvodni 2814 10 00  
amonijak u vodenoj otopini 2814 20 00  
28.15 Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijev ili kalijev peroksid    
natrijev hidroksid (kaustična soda)    
kruti 2815 11 00  
u vodenoj otopini (natrijeva lužina ili tekuća soda) 2815 12 00 (KSH)
kalijev hidroksid (kaustična potaša) 2815 20 00 (KPH)
natrijev ili kalijev peroksid 2815 30 00  
28.16 Magnezijev hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncija ili barija    
magnezijev hidroksid i peroksid 2816 10 00  
stroncijevi ili barijevi oksidi, hidroksidi i peroksidi 2816 40 00  
28.17 Cinkov oksid; cinkov peroksid 2817 00 00  
28.18 Umjetni korund, kemijski određen ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid    
umjetni korund, kemijski određen ili ne    
s masenim udjelom aluminijskog oksida 98,5 % ili većim    
u kojem manje od 50 % ukupne mase ima veličinu čestica veću od 10 mm 2818 10 11  
u kojem 50 % ili više ukupne mase ima veličinu čestica veću od 10 mm 2818 10 19  
s masenim udjelom aluminijevog oksida manjim od 98,5 %    
u kojem manje od 50 % ukupne mase ima veličinu čestica veću od 10 mm 2818 10 91  
u kojem 50 % ili više ukupne mase ima veličinu čestica veću od 10 mm 2818 10 99  
aluminijev oksid, osim umjetnog korunda 2818 20 00  
aluminijev hidroksid 2818 30 00  
28.19 Kromovi oksidi i hidroksidi    
kromov trioksid 2819 10 00  
ostalo    
kromov dioksid 2819 90 10  
ostalo 2819 90 90  
28.20 Manganovi oksidi    
manganov dioksid 2820 10 00  
ostalo    
manganov oksid s masenim udjelom mangana 77 % ili većim 2820 90 10  
ostalo 2820 90 90  
28.21 Željezni oksidi i hidroksidi; zemljane boje, s masenim udjelom vezanog željeza, izraženog kao Fe2O3, 70 % ili većim    
željezni oksidi i hidroksidi 2821 10 00  
zemljane boje 2821 20 00  
28.22 Kobaltovi oksidi i hidroksidi; komercijalni kobaltovi oksidi 2822 00 00  
28.23 Titanijevi oksidi 2823 00 00  
28.24 Olovni oksidi; minij i narančasto olovo    
olovni monoksid (olovna caklina, olovno žutilo) 2824 10 00  
ostalo 2824 90 00  
28.25 Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli; ostale anorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi kovina    
hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli 2825 10 00  
litijev oksid i hidroksid 2825 20 00  
vanadijevi oksidi i hidroksidi 2825 30 00  
niklovi oksidi i hidroksidi 2825 40 00  
bakrovi oksidi i hidroksidi 2825 50 00  
germanijevi oksidi i cirkonijev dioksid 2825 60 00  
molibdenovi oksidi i hidroksidi 2825 70 00  
antimonovi oksidi 2825 80 00  
ostalo    
kalcijev oksid, hidroksid i peroksid    
kalcijev hidroksid, čistoće 98 % ili veće, računano na suhu tvar, u obliku čestica od kojih - ne više od 1 mas. % ima veličinu čestica veću od 75 mikrometara i - ne više od 4 mas. % ima veličinu čestica manju od 1,3 mikrometra 2825 90 11  
ostalo 2825 90 19  
berilijev oksid i hidroksid 2825 90 20  
volframovi oksidi i hidroksidi 2825 90 40  
kadmijev oksid 2825 90 60  
ostalo 2825 90 85  
POTPGLAVLJE V - SOLI ILI PEROKSISOLI ANORGANSKIH KISELINA I KOVINA    
28.26 Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora    
fluoridi    
aluminija 2826 12 00  
ostalo    
amonijaka ili natrija 2826 19 10  
ostalo 2826 19 90  
natrijev heksafluoroaluminat (sintetički kriolit) 2826 30 00  
ostalo    
dikalijev heksafluorocirkonat 2826 90 10  
ostalo 2826 90 80  
28.27 Kloridi, oksikloridi i hidroksikloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi    
amonijev klorid 2827 10 00  
kalcijev klorid 2827 20 00  
ostali kloridi    
magnezija 2827 31 00  
aluminija 2827 32 00  
nikla 2827 35 00  
ostalo    
kositra 2827 39 10  
željeza 2827 39 20  
kobalta 2827 39 30  
ostalo 2827 39 85  
oksikloridi i hidroksikloridi    
bakra 2827 41 00  
ostalo    
olova 2827 49 10  
ostalo 2827 49 90  
bromidi i oksibromidi    
bromidi natrija ili kalija 2827 51 00  
ostalo 2827 59 00  
jodidi i oksijodidi 2827 60 00  
28.28 Hipokloriti; komercijalni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti    
komercijalni kalcijev hipoklorit i ostali kalcijevi hipokloriti 2828 10 00  
ostalo 2828 90 00  
28.29 Klorati i perklorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati    
klorati    
natrija 2829 11 00  
ostalo 2829 19 00  
ostalo    
perklorati 2829 90 10  
bromati kalija ili natrija 2829 90 40  
ostalo 2829 90 80  
28.30 Sulfidi; polisulfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne    
natrijevi sulfidi 2830 10 00  
ostalo    
sulfidi kalcija, antimona ili željeza 2830 90 11  
ostalo 2830 90 85  
28.31 Ditioniti i sulfoksilati    
natrijevi 2831 10 00  
ostalo 2831 90 00  
28.32 Sulfiti; tiosulfati    
natrijevi sulfiti 2832 10 00  
ostali sulfiti 2832 20 00  
tiosulfati 2832 30 00  
28.33 Sulfati; alauni; peroksisulfati (persulfati)    
natrijevi sulfati    
dinatrijev sulfat 2833 11 00  
ostalo 2833 19 00  
ostali sulfati    
magnezija 2833 21 00  
aluminija 2833 22 00  
nikla 2833 24 00  
bakra 2833 25 00  
barija 2833 27 00  
ostalo    
kadmija; kroma; cinka 2833 29 20  
kobalta; titanija 2833 29 30  
olova 2833 29 60  
ostalo 2833 29 80  
alauni 2833 30 00  
peroksisulfati (persulfati) 2833 40 00  
28.34 Nitriti; nitrati    
nitriti 2834 10 00  
nitrati    
kalija 2834 21 00  
ostalo    
barija; berilija; kadmija; kobalta; nikla; olova 2834 29 20  
bakra 2834 29 40  
ostalo 2834 29 80  
28.35 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne    
fosfinati (hipofosfiti) i fosfonati (fosfiti) 2835 10 00  
fosfati    
mononatrijevi ili dinatrijevi 2835 22 00  
kalijevi 2835 24 00  
kalcijev hidrogenortofosfat (‘dikalcijev fosfat’) 2835 25 00  
ostali kalcijevi fosfati 2835 26 00  
ostalo    
triamonijevi 2835 29 10  
trinatrijevi 2835 29 30  
ostalo 2835 29 90  
polifosfati    
natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) 2835 31 00  
ostalo 2835 39 00  
28.36 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat što sadrži amonijev karbamat    
dinatrijev karbonat 2836 20 00  
natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat) 2836 30 00  
kalijevi karbonati 2836 40 00  
kalcijev karbonat 2836 50 00  
barijev karbonat 2836 60 00  
ostalo    
litijevi karbonati 2836 91 00  
stroncijev karbonat 2836 92 00  
ostalo    
karbonati    
magnezija; bakra 2836 99 11  
ostalo 2836 99 17  
peroksikarbonati (perkarbonati) 2836 99 90  
28.37 Cijanidi, cijanid oksidi i kompleksni cijanidi    
cijanidi i cijanid oksidi    
natrijevi 2837 11 00  
ostalo 2837 19 00  
kompleksni cijanidi 2837 20 00  
28.39 Silikati; komercijalni silikati alkalnih kovina    
natrija    
natrijevi metasilikati 2839 11 00  
ostalo 2839 19 00  
ostalo 2839 90 00  
28.40 Borati; peroksiborati (perborati)    
dinatrijev tetraborat (pročišćeni boraks)    
bezvodni 2840 11 00  
ostalo    
dinatrijev tetraborat pentahidrat 2840 19 10  
ostalo 2840 19 90  
ostali borati    
borati natrija, bezvodni 2840 20 10  
ostalo 2840 20 90  
peroksiborati (perborati) 2840 30 00  
28.41 Soli oksikovinskih ili peroksikovinskih kiselina    
natrijev dikromat 2841 30 00  
ostali kromati i dikromati; peroksikromati 2841 50 00  
manganiti, manganati i permanganati    
kalijev permanganat 2841 61 00  
ostalo 2841 69 00  
molibdati 2841 70 00  
volframati (tunstati) 2841 80 00  
ostalo    
cinkati i vanadati 2841 90 30  
ostalo 2841 90 85  
28.42 Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne), osim azida    
dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate neovisno jesu li kemijski određeni ili ne 2842 10 00  
ostalo    
soli, dvostruke soli ili kompleksne soli selenove ili telurijeve kiseline 2842 90 10  
ostalo 2842 90 80  
POTPOGLAVLJE VI - RAZNO    
28.43 Plemenite kovine u koloidnom stanju; anorganski ili organski spojevi plemenitih kovina, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne; amalgami plemenitih kovina    
plemenite kovine u koloidnom stanju    
srebro 2843 10 10  
ostalo 2843 10 90  
spojevi srebra    
srebrni nitrat 2843 21 00  
ostalo 2843 29 00  
spojevi zlata 2843 30 00 (GRM)
ostali spojevi; amalgami    
amalgami 2843 90 10  
ostalo 2843 90 90 (GRM)
28.44 Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisilne i oplodive kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci što sadrže te proizvode    
prirodni uranij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže prirodni uranij ili spojeve prirodnog uranija    
prirodni uranij    
sirovi; otpaci i ostaci (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
obrađeni (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
ferouranij 2844 10 50 (KUR)
ostali (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235, plutonij ili spojeve tih proizvoda    
uranij obogaćen u U 235 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij obogaćen u U 235 ili spojeve tih proizvoda    
ferouranij 2844 20 25 (gi)
ostali (Euratom) 2844 20 35 (gi)
plutonij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže plutonij ili spojeve tih proizvoda    
mješavine uranija i plutonija    
ferouranij 2844 20 51 (gi)
ostali (Euratom) 2844 20 59 (gi)
ostalo 2844 20 99 (gi)
uranij osiromašen u U 235 i njegovi spojevi; torij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij osiromašen u U 235, torij ili spojeve tih proizvoda    
uranij osiromašen u U 235; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij osiromašen u U 235 ili spojeve tih proizvoda    
kermeti 2844 30 11  
ostalo 2844 30 19  
torij; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže torij ili spojeve tog proizvoda    
kermeti 2844 30 51  
ostalo    
sirovi, otpaci i ostaci (Euratom) 2844 30 55  
obrađeno    
šipke, profili, ploče i trake (Euratom) 2844 30 61  
ostalo (Euratom) 2844 30 69  
spojevi uranija osiromašenog u U 235 ili torija, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili ne    
od torija ili uranija osiromašenog u U 235, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili ne (Euratom), osim torijevih soli 2844 30 91  
ostalo 2844 30 99  
radioaktivni elementi i izotopi te spojevi, osim onih iz podbroja 284410, 284420 ili 284430; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže te elemente, izotope ili spojeve; radioaktivni ostaci    
tricij i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže tricij ili spojeve tih proizvoda    
umjetni radioaktivni izotop (Euratom); spojevi umjetnog radioaktivnog izotopa (Euratom) 2844 41 10  
ostalo 2844 41 90  
aktinij-225, aktinij-227, kalifornij-253, kurij-240, kurij-241, kurij-242, kurij-243, kurij-244, einsteinij-253, einsteinij-254, gadolinij-148, polonij-208, polonij-209, polonij-210, radij-223, uranij-230 ili uranij-232 te njihovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže te elemente ili spojeve tih proizvoda    
umjetni radioaktivni izotopi (Euratom); spojevi umjetnih radioaktivnih elemenata (Euratom) 2844 42 10  
ostalo 2844 42 90  
ostali radioaktivni elementi i izotopi te njihovi spojevi; ostale slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže te elemente, izotope ili spojeve tih proizvoda    
uranij-233 i njegovi spojevi; slitine, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine što sadrže uranij-233 ili njegovi spojevi 2844 43 10  
umjetni radioaktivni izotopi (Euratom); spojevi umjetnih radioaktivnih elemenata (Euratom) 2844 43 20  
ostalo 2844 43 80  
radioaktivni ostaci 2844 44 00  
iskorišteni (odzračeni) gorivni elementi nuklearnih reaktora (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Izotopi, osim izotopa iz tarifnog broja 2844; anorganski ili organski spojevi tih izotopa, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne    
teška voda (deuterijev oksid) (Euratom) 2845 10 00  
bor obogaćen borom-10 i njegovi spojevi 2845 20 00  
litij obogaćen litijem-6 i njegovi spojevi 2845 30 00  
helij-3 2845 40 00  
ostalo    
deuterij i njegovi spojevi; vodik i njegovi spojevi, obogaćeni u deuteriju; mješavine i otopine koje sadrže te proizvode (Euratom) 2845 90 10  
ostalo 2845 90 90  
28.46 Anorganski ili organski spojevi kovina rijetkih zemlji, itrija ili skandija ili mješavina tih kovina    
spojevi cerija 2846 10 00  
ostalo    
spojevi skandija 2846 90 30  
spojevi lantana 2846 90 40 New  
spojevi praseodimija, neodimija ili samarija 2846 90 50 New  
spojevi gadolinija, terbija ili disprozija 2846 90 60 New  
spojevi europija, holmija, erbija, tulija, iterbija, lutecija ili itrija 2846 90 70 New  
spojevi mješavina kovina 2846 90 90  
28.47 Vodikov peroksid, neovisno je li očvrsnut ureom ili ne 2847 00 00 (KHO)
28.49 Karbidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne    
kalcija 2849 10 00  
silicija 2849 20 00  
ostalo    
bora 2849 90 10  
volframa 2849 90 30  
aluminija; kroma; molibdena; vanadija; tantala; titanija 2849 90 50  
ostalo 2849 90 90  
28.50 Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim spojeva koji su ujedno i karbidi iz tarifnog broja 2849    
hidridi, nitridi 2850 00 20  
azidi; silicidi 2850 00 60  
boridi 2850 00 90  
28.52 Anorganski ili organski spojevi žive, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, isključujući amalgame    
kemijski određeni 2852 10 00  
ostalo 2852 90 00  
28.53 Fosfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim ferofosfora; ostali anorganski spojevi (uključujući destiliranu ili elektrovodljivu vodu i vodu slične čistoće); tekući zrak (neovisno jesu li izdvojeni plemeniti plinovi ili ne); stlačeni zrak; amalgami, osim amalgama plemenitih kovina.    
cijanklorid (klorcijan) 2853 10 00  
ostalo    
destilirana i elektrovodljiva voda te voda slične čistoće 2853 90 10  
tekući zrak (neovisno jesu li izdvojeni plemeniti plinovi ili ne); stlačeni zrak 2853 90 30  
ostalo 2853 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.