CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - HR 39

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 38
RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI

38.01 Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika, u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda    
umjetni grafit 3801 10 00  
koloidni ili polukoloidni grafit    
koloidni grafit u uljnoj suspenziji; polukoloidni grafit 3801 20 10  
ostalo 3801 20 90  
ugljikove paste za elektrode i slične paste za oblaganje peći 3801 30 00  
ostalo 3801 90 00  
38.02 Aktivni ugljen; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjski ugljen, uključujući istroÅ¡eni    
aktivni ugljen 3802 10 00  
ostalo 3802 90 00  
38.03 Tal-ulje, neovisno je li rafinirano ili ne    
sirovo 3803 00 10  
ostalo 3803 00 90  
38.04 Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, neovisno jesu li koncentrirane, desahanirane ili kemijski obrađene ili ne, uključujući lignin sulfonate, ali isključujući tal-ulje iz tarifnog broja 3803 3804 00 00  
38.05 Smolni, drvni ili sulfatni terpentin i ostala terpenska ulja dobivena destilacijom ili drugim postupkom iz crnogoričnog drva; sirovi dipenten; sulfitni terpentin i ostali sirovi para-cimeni; borovo ulje koje sadrži alfa-terpineol kao osnovni sastojak    
smolna, drvna ili sulfatna terpentinska ulja    
smolni terpentin 3805 10 10  
drvni terpentin 3805 10 30  
sulfatni terpentin 3805 10 90  
ostalo    
borova ulje 3805 90 10  
ostalo 3805 90 90  
38.06 Kolofonij i smolne kiseline te njihovi derivati; kolofonijski Å¡pirit i kolofonijska ulja; tekuće smole    
kolofonij i smolne kiseline 3806 10 00  
soli kolofonija, smolnih kiselina ili derivata kolofonija, osim soli kolofonijskih adukata 3806 20 00  
smolni esteri 3806 30 00  
ostalo 3806 90 00  
38.07 Drvni katran; ulja od drvnog katrana; drvni kreozot; drvna nafta; biljne smole; pivarska smola i slični pripravci na osnovi kolofonija, smolnih kiselina ili biljnih smola    
drvni katran 3807 00 10  
ostalo 3807 00 90  
38.08 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe)    
roba navedena u napomeni 1 za podbrojeve uz ovo poglavlje    
DDT (ISO) (klofenotan (INN)), u pakiranjima neto-mase ne veće od 300 g 3808 52 00  
ostalo 3808 59 00  
roba navedena u napomeni 2 za podbrojeve uz ovo poglavlje     
u pakiranjima neto-mase ne veće od 300 g 3808 61 00  
u pakiranjima neto-mase veće od 300 g ali ne veće od 7,5 kg 3808 62 00  
ostalo 3808 69 00  
ostalo    
insekticidi    
na osnovi piretroida 3808 91 10  
na osnovi kloriranih ugljikovodika 3808 91 20  
na osnovi karbamata 3808 91 30  
na osnovi organofosfornih spojeva 3808 91 40  
ostalo 3808 91 90  
fungicidi    
anorganski    
pripravci na osnovi spojeva bakra 3808 92 10  
ostalo 3808 92 20  
ostalo    
na osnovi ditiokarbamata 3808 92 30  
na osnovi benzimidazola 3808 92 40  
na osnovi diazola ili triazola 3808 92 50  
na osnovi diazina ili morfolina 3808 92 60  
ostalo 3808 92 90  
herbicidi, sredstva protiv klijanja i sredstva za reguliranje rasta biljaka    
herbicidi    
na osnovi fenoksi-fitohormona 3808 93 11  
na osnovi triazina 3808 93 13  
na osnovi amida 3808 93 15  
na osnovi karbamata 3808 93 17  
na osnovi derivata dinitroanilina 3808 93 21  
na osnovi derivata uree, uracila i sulfoniluree 3808 93 23  
ostalo 3808 93 27  
sredstva protiv klijanja 3808 93 30  
sredstva za reguliranje rasta biljaka 3808 93 90  
dezinficijensi    
na osnovi kvarternih amonijevih soli 3808 94 10  
na osnovi halogeniranih spojeva 3808 94 20  
ostalo 3808 94 90  
ostalo    
rodenticidi 3808 99 10  
ostalo 3808 99 90  
38.09 Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu    
na osnovi Å¡krobnih tvari    
s masenim udjelom tih tvari manjim od 55 % 3809 10 10  
s masenim udjelom tih tvari 55 % ili većim, ali manjim od 70 % 3809 10 30  
s masenim udjelom tih tvari 70 % ili većim, ali manjim od 83 % 3809 10 50  
s masenim udjelom tih tvari 83 % ili većim 3809 10 90  
ostalo    
vrsta koje se rabi u tekstilnoj ili sličnim industrijama 3809 91 00  
vrsta koje se rabi u papirnoj ili sličnim industrijama 3809 92 00  
vrsta koje se rabi u kožarskoj ili sličnim industrijama 3809 93 00  
38.10 Pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih povrÅ¡ina; talitelji i drugi pomoćni pripravci za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje; prah i paste za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje koje se sastoje od kovina i drugih materijala; pripravci vrsta koje se rabi kao jezgre ili obloge za elektrode ili Å¡ipke za zavarivanje    
pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih povrÅ¡ina; prah i paste za lemljenje ili zavarivanje koje se sastoje od kovina i drugih materijala 3810 10 00  
ostalo    
pripravci vrsta koje se rabi kao jezgre ili obloge za elektrode ili Å¡ipke za zavarivanje 3810 90 10  
ostalo 3810 90 90  
38.11 Antidetonacijski pripravci, inhibitori oksidacije, smolni inhibitori, poboljÅ¡ivači viskoznosti, antikorozijski pripravci i ostali pripremljeni aditivi, za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za ostale tekućine koje se rabi za iste namjene kao i mineralne ulja    
pripravci protiv detonacije    
na osnovi olovnih spojeva    
na osnovi tetraetil-olova 3811 11 10  
ostalo 3811 11 90  
ostalo 3811 19 00  
aditivi za ulja za podmazivanje    
koja sadrže naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala 3811 21 00  
ostalo 3811 29 00  
ostalo 3811 90 00  
38.12 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; antioksidacijski pripravci i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase    
pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu 3812 10 00  
složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase    
reakcijske smjese, koje sadrže benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-dimetilpropil ftalat i benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentil ftalat 3812 20 10  
ostalo 3812 20 90  
antioksidacijski pripravci i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase    
mjeÅ¡avine oligomera od 2,2,4-trimetil-1,2-dihidrokvinolina(TMQ) 3812 31 00  
ostalo    
antioksidacijski pripravci 3812 39 10  
ostalo 3812 39 90  
38.13 Pripravci i punjenja za aparate za gaÅ¡enje požara; napunjene protupožarne granate 3813 00 00  
38.14 Složena organska otapala i razrjeđivači nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljena sredstva za skidanje boja ili lakova    
na osnovi butil acetata 3814 00 10  
ostalo 3814 00 90  
38.15 Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu    
katalizatori na nosaču    
s niklom ili spojevima nikla kao aktivnim tvarima 3815 11 00  
s plemenitim kovinama ili spojevima plemenitih kovina kao aktivnim tvarima 3815 12 00  
ostalo    
katalizatori, u obliku zrnaca od kojih 90 mas. % ili viÅ¡e ima promjer ne veći od 10 mikrona, koji se sastoje od smjese oksida na nosaču od magnezijevog silikata koji sadrže: - 20 mas. % ili viÅ¡e, ali ne viÅ¡e od 35 mas. % bakra i - 2 mas. % ili viÅ¡e, ali ne viÅ¡e od 3 mas. % bizmuta, i relativne gustoće 0,2 ili veće, ali ne veće od 1,0 3815 19 10  
ostalo 3815 19 90  
ostalo    
katalizatori, koji se sastoji od etiltrifenilfosfonijevog acetata otopljenog u metanolu 3815 90 10  
ostalo 3815 90 90  
38.16 Vatrostalni cementi, mortovi, betoni i slične vatrostalne mase, uključujući dolomitni „ramming mix”, osim proizvoda iz tarifnog broja 3801    
dolomitni „ramming mix” 3816 00 10  
ostalo 3816 00 90  
38.17 Smjese alkilbenzena te mijeÅ¡ani alkilnaftaleni, osim onih iz tarifnog broja 2707 ili 2902    
linearni alkilbenzen 3817 00 50  
ostalo 3817 00 80  
38.18 Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici    
dopirani silicij 3818 00 10  
ostalo 3818 00 90  
38.19 Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulične prijenose, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 % 3819 00 00  
38.20 Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje 3820 00 00  
38.21 Pripremljene podloge za razvoj ili održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih stanica 3821 00 00  
38.22 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi neovisno jesu li na podlozi ili ne, neovisno jesu li pakirani u komplete ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3006; certificirani referentni materijali    
Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi neovisno jesu li na podlozi ili ne, neovisno jesu li pakirani u komplete ili ne    
za malariju 3822 11 00  
za virus Zika i druge bolesti koje prenose komarci roda Aedes 3822 12 00  
za određivanje krvnih grupa 3822 13 00  
ostalo 3822 19 00  
ostalo 3822 90 00  
38.23 Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi    
industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije    
stearinska kiselina 3823 11 00  
oleinska kiselina 3823 12 00  
masne kiseline tal ulja 3823 13 00  
ostalo    
destilirane masne kiseline 3823 19 10  
destilati masnih kiselina 3823 19 30  
ostalo 3823 19 90  
industrijski masni alkoholi 3823 70 00  
38.24 Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one koji se sastoje od mjeÅ¡avine prirodnih proizvoda), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu    
pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre 3824 10 00  
neaglomerirani metalni karbidi međusobno pomijeÅ¡ani ili s metalnim vezivima 3824 30 00  
pripremljeni aditivi za cemente, mortove ili betone 3824 40 00  
nevatrostalni mortovi i betoni    
beton pripremljen za ulijevanje 3824 50 10  
ostalo 3824 50 90  
sorbitol osim onog iz tarifnog podbroja 290544    
u vodenoj otopini    
s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manjim, računano na sadržaj D-glucitola 3824 60 11  
ostalo 3824 60 19  
ostalo    
s masenim udjelom D-manitola 2 % ili manjim, računano na sadržaj D-glucitola 3824 60 91  
ostalo 3824 60 99  
roba navedena u napomeni 3 za podbrojeve uz ovo poglavlje    
koja sadrži oksiran (etilen oksid) 3824 81 00  
koja sadrži poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane terfenile (PCT) ili polibromirane bifenile (PBB) 3824 82 00  
koja sadrži tri(2,3-dibrompropil) fosfat 3824 83 00  
koja sadrži aldrin (ISO), camfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) ili mireks (ISO) 3824 84 00  
koja sadrži 1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN) 3824 85 00  
koja sadrži pentaklorobenzen (ISO) ili heksaklorobenzen (ISO) 3824 86 00  
koja sadrži perfluorooktan sulfonsku kiselinu, njezine soli, perfluorooktan sulfonamide i perfluorooktan sulfonil fluorid 3824 87 00  
koja sadrži tetra-, penta-, heksa-, hepta- ili oktabromodifenil etere 3824 88 00  
koja sadrži kratkolančane klorirane parafine 3824 89 00  
ostalo    
mjeÅ¡avine i pripravci koji se uglavnom sastoje od (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonata i bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonata 3824 91 00  
poliglikol esteri metilfosfonske kiseline 3824 92 00  
ostalo    
petrolejski sulfonati, osim petrolejskih sulfonata alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina; tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih minerala, njihove soli 3824 99 10  
ionski izmjenjivači 3824 99 15  
apsorpcijska sredstva (geteri) za vakuum cijevi 3824 99 20  
piroligniti (npr. kalcijevi); sirovi kalcijev tartarat; sirovi kalcijev citrat 3824 99 25  
naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri 3824 99 30  
ostalo    
pripravci za sprečavanje taloženja i uklanjanje kamenca i slični pripravci 3824 99 45  
pripravci za galvanizaciju 3824 99 50  
mjeÅ¡avine mono-, di- i tri estera masnih kiselina glicerola (emulgatori za masti) 3824 99 55  
proizvodi i pripravci za farmaceutsku i kirurÅ¡ku uporabu    
međuproizvodi iz proizvodnje antibiotika dobiveni fermentacijom Streptomyces tenebrarius, neovisno jesu li osuÅ¡eni ili ne, za uporabu u proizvodnji humanih lijekova iz tarifnog broja  3004 3824 99 61  
međuproizvodi iz proizvodnje soli monensina 3824 99 62  
ostalo 3824 99 64  
pomoćni proizvodi za ljevarstvo (osim onih iz podbroja 38241000) 3824 99 65  
sredstva protiv zapaljivosti, protiv vlage i slična sredstva za uporabu u građevinarstvu 3824 99 70  
ostalo    
litij-niobat „wafer”, nedopiran 3824 99 75  
mjeÅ¡avine derivata amina iz dimerizacije masnih kiselina, srednje molekularne mase od 520 ili veće ali ne veće od 550 3824 99 80  
3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin, u obliku otopine u toluenu 3824 99 85  
mjeÅ¡avine koje se sastoje pretežito od dimetil metilfosfonata, oksirana i fosforovog oksida 3824 99 86  
kemijski proizvodi ili pripravci, koji se sastoje pretežno od organskih spojeva, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu    
u tekućem obliku pri 20 °C 3824 99 92  
ostalo 3824 99 93  
ostalo 3824 99 96  
38.25 Ostatni produkti kemijske ili srodnih industrija, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; gradski otpad; kanalizacijski mulj; ostali otpad naveden u napomeni 6 uz ovo poglavlje    
gradski otpad 3825 10 00  
kanalizacijski mulj 3825 20 00  
klinički otpad 3825 30 00  
otpadna organska otapala    
halogenirani 3825 41 00  
ostalo 3825 49 00  
otpadne tekućine Å¡to nastaju obradom kovina, hidraulične tekućine, kočnica i tekućine protiv smrzavanja 3825 50 00  
ostali otpaci od kemijskih i srodnih industrija    
pretežito od organskih sastojaka 3825 61 00  
ostalo 3825 69 00  
ostalo    
alkalni željezni oksidi za pročišćavanje plina 3825 90 10  
ostalo 3825 90 90  
38.26 Biodizel i njegove mjeÅ¡avine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 %    
monoalkilni esteri masnih kiselina, s masenim udjelom estera 96,5 % ili većim (FAMAE) 3826 00 10  
ostalo 3826 00 90  
38.27 MjeÅ¡avine koje sadrže halogenirane derivate metana, etana ili propana, nespomenute niti uključene na drugom mjestu    
koje sadrže klorfluorugljike (CFC), neovisno sadrže li klorfluorugljikovodike (HCFC), perfluorugljike (PFC) ili fluorugljikovodike (HFC) ili ne, koje sadrže bromfluorugljikovodike (HBFC), koje sadrže ugljikov tetraklorid, koje sadrže 1,1,1-trikloretan (metil kloroform)    
koje sadrže klorfluorugljike (CFC), neovisno sadrže li klorfluorugljikovodike (HCFC), perfluorugljike (PFC) ili fluorugljikovodike (HFC) ili ne 3827 11 00  
koje sadrže bromfluorugljikovodike (HBFC) 3827 12 00  
koje sadrže ugljikov tetraklorid 3827 13 00  
koje sadrže 1,1,1-trikloretan (metil kloroform) 3827 14 00  
koje sadrže bromklordifluormetan (Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) ili dibromtetrafluoretane (Halon-2402) 3827 20 00  
koje sadrže klorfluorugljikovodike (HCFC), neovisno sadrže li perfluorugljike (PFC) ili fluorugljikovodike (HFC) ili ne, ali koje ne sadrže klorfluorugljike (CFC)    
koje sadrže tvari iz podbrojeva od290341 do 290348 3827 31 00  
ostale, koje sadrže tvari iz podbrojeva od 290371 do 290375 3827 32 00  
ostalo 3827 39 00  
koje sadrže metil bromid (bromometan) ili bromklormetan 3827 40 00  
koje sadrže trifluormetan (HFC-23) ili perfluorugljikovodike (PFC-ove), ali koje ne sadrže klorfluorugljike (CFC) ili klorfluorugljikovodike (HCFC)    
koje sadrže trifluormetan (HFC-23) 3827 51 00  
ostalo 3827 59 00  
koje sadrže ostale perfluorugljike (PFC) ili fluorugljikovodike (HFC), ali koje ne sadrže klorfluorugljike (CFC) ili klorfluorugljikovodike (HCFC)    
koje sadrže 15 % ili viÅ¡e masenog udjela 1,1,1-trifluoretana (HFC-143a) 3827 61 00  
ostale, koje nisu uvrÅ¡tene u prethodni podbroj, s masenim udjelom pentafluoretana (HFC-125) od 55 % ili viÅ¡e, ali koje ne sadrže nezasićene fluorirane derivate acikličkih ugljikovodika (HFO-ovi) 3827 62 00  
ostale, koje nisu uvrÅ¡tene u prethodne podbrojeve, s masenim udjelom pentafluoretana (HFC-125) od 40 % ili viÅ¡e 3827 63 00  
ostale, koje nisu uvrÅ¡tene u prethodne podbrojeve, s masenim udjelom 1,1,1,2-tetrafluoretana (HFC-134a) od 30 % ili viÅ¡e, ali koje ne sadrže nezasićene fluorirane derivate acikličkih ugljikovodika (HFO-ovi) 3827 64 00  
ostale, koje nisu uvrÅ¡tene u prethodne podbrojeve, s masenim udjelom difluormetana (HFC-32) od 20 % ili viÅ¡e i pentafluoretana (HFC-125) od 20 % ili viÅ¡e 3827 65 00  
ostale, koje nisu uvrÅ¡tene u prethodne podbrojeve, koje sadrže tvari iz podbrojeva od290341 do 290348 3827 68 00  
ostalo 3827 69 00  
ostalo 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.