CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - HR 85

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 84
NUKLEARNI REAKTORI, KOTLOVI, STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; NJIHOVI DIJELOVI

84.01 Nuklearni reaktori; gorivni elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje izotopa    
nuklearni reaktori (Euratom) 8401 10 00  
strojevi i aparati za odvajanje izotopa i dijelovi za njih (Euratom) 8401 20 00  
gorivni elementi (ulošci), neozračeni (Euratom) 8401 30 00 (gi)
dijelovi nuklearnih reaktora (Euratom) 8401 40 00  
84.02 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu    
kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare    
vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare većom od 45 t/h 8402 11 00  
vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare od 45 t/h ili manjom 8402 12 00  
ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove    
vatrocijevni kotlovi 8402 19 10  
ostalo 8402 19 90  
kotlovi za pregrijanu vodu 8402 20 00  
dijelovi 8402 90 00  
84.03 Kotlovi za centralno grijanje, osim onih iz tarifnog broja 8402    
kotlovi    
od lijevanog željeza 8403 10 10  
ostalo 8403 10 90  
dijelovi    
od lijevanog željeza 8403 90 10  
ostalo 8403 90 90  
84.04 Pomoćni uređaji za uporabu s kotlovima iz tarifnog broja 8402 ili 8403 (na primjer, predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru    
pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 8402 ili 8403 8404 10 00  
kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru 8404 20 00  
dijelovi 8404 90 00  
84.05 Generatori generatorskog ili vodenog plina, sa ili bez pročistača; acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez pročistača    
generatori generatorskog ili vodenog plina, sa ili bez pročistača; acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez pročistača 8405 10 00  
dijelovi 8405 90 00  
84.06 Turbine na vodenu paru i ostale parne turbine    
turbine za pogon plovila 8406 10 00  
ostale turbine    
izlazne snage veće od 40 MW 8406 81 00  
izlazne snage ne veće od 40 MW 8406 82 00  
dijelovi    
statorske lopatice, rotori i rotorske lopatice 8406 90 10  
ostalo 8406 90 90  
84.07 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa    
motori za zrakoplove 8407 10 00 (PCE)
pogonski motori za plovila    
izvanbrodski motori    
obujma cilindara ne većeg od 325 cm³ 8407 21 10 (PCE)
obujma cilindara većeg od 325 cm³    
snage ne veće od 30 kW 8407 21 91 (PCE)
snage veće od 30 kW 8407 21 99 (PCE)
ostalo 8407 29 00 (PCE)
klipni motori s pravocrtnim kretanjem klipa za pogon vozila iz poglavlja 87    
obujma cilindara ne većeg od 50 cm³ 8407 31 00 (PCE)
obujma cilindara većeg od 50 cm³, ali ne većeg od 250 cm³    
obujma cilindara većeg od 50 cm³, ali ne većeg od 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
obujma cilindara većeg od 125 cm³, ali ne većeg od 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
obujma cilindara većeg od 250 cm³ , ali ne većeg od 1000 cm³    
obujma cilindara većeg od 250 cm³, ali ne većeg od 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
obujma cilindara većeg od 500 cm³, ali ne većeg od 1 000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
obujma cilindara većeg od 1000 cm³    
za industrijsko sklapanje: jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 s motorom radnog obujma cilindra manjim od 2800 cm³; motornih vozila iz tarifnog broja 8705 8407 34 10 (PCE)
ostalo    
rabljeni 8407 34 30 (PCE)
novi, obujma cilindara    
ne većeg od 1500 cm³ 8407 34 91 (PCE)
većeg od 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
ostali motori    
obujma cilindara ne većeg od 250 cm³ 8407 90 10 (PCE)
obujma cilindara većeg od 250 cm³    
za industrijsko sklapanje: jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 s motorom radnog obujma cilindra manjim od 2800 cm³; motornih vozila iz tarifnog broja 8705 8407 90 50 (PCE)
ostalo    
snage ne veće od 10 kW 8407 90 80 (PCE)
snage veće od 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)    
pogonski motori za plovila    
rabljeni    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 11 (PCE)
ostalo 8408 10 19 (PCE)
novi, snage    
ne veće od 50 kW    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 23 (PCE)
ostalo 8408 10 27 (PCE)
veće od 50 kW, ali ne veće od 100 kW    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 31 (PCE)
ostalo 8408 10 39 (PCE)
veće od 100 kW, ali ne veće od 200 kW    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 41 (PCE)
ostalo 8408 10 49 (PCE)
veće od 200 kW, ali ne veće od 300 kW    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 51 (PCE)
ostalo 8408 10 59 (PCE)
veće od 300 kW, ali ne veće od 500 kW    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 61 (PCE)
ostalo 8408 10 69 (PCE)
veće od 500 kW, ali ne veće od 1000 kW    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 71 (PCE)
ostalo 8408 10 79 (PCE)
veće od 1000 kW, ali ne veće od 5000 kW    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 81 (PCE)
ostalo 8408 10 89 (PCE)
veće od 5000 kW    
za brodove namijenjene za plovidbu morem iz tarifnih brojeva 8901 do 8906, za tegljače iz podbroja 89040010 i za ratne brodove iz podbroja 89061000 8408 10 91 (PCE)
ostalo 8408 10 99 (PCE)
motori vrsta koje se rabi za pogon vozila iz poglavlja 87    
za industrijsko sklapanje: jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110; motornih vozila iz tarifnog broja 8703; motornih vozila iz tarifnog broja 8704 s motorom radnog obujma cilindra manjim od 2500 cm³; motornih vozila iz tarifnog broja 8705 8408 20 10 (PCE)
ostalo    
za poljoprivredne i šumarske traktore na kotačima snage    
ne veće od 50 kW 8408 20 31 (PCE)
veće od 50 kW, ali ne veće od 100 kW 8408 20 35 (PCE)
veće od 100 kW 8408 20 37 (PCE)
za druga vozila iz poglavlja 87 snage    
ne veće od 50 kW 8408 20 51 (PCE)
veće od 50 kW, ali ne veće od 100 kW 8408 20 55 (PCE)
veće od 100 kW, ali ne veće od 200 kW 8408 20 57 (PCE)
veće od 200 kW 8408 20 99 (PCE)
ostali motori    
za tračnička vozila 8408 90 21 (PCE)
ostalo    
rabljeni 8408 90 27 (PCE)
novi, snage    
ne veće od 15 kW 8408 90 41 (PCE)
veće od 15 kW, ali ne veće od 30 kW 8408 90 43 (PCE)
veće od 30 kW, ali ne veće od 50 kW 8408 90 45 (PCE)
veće od 50 kW, ali ne veće od 100 kW 8408 90 47 (PCE)
veće od 100 kW, ali ne veće od 200 kW 8408 90 61 (PCE)
veće od 200 kW, ali ne veće od 300 kW 8408 90 65 (PCE)
veće od 300 kW, ali ne veće od 500 kW 8408 90 67 (PCE)
veće od 500 kW, ali ne veće od 1000 kW 8408 90 81 (PCE)
veće od 1000 kW, ali ne veće od 5000 kW 8408 90 85 (PCE)
veće od 5000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408    
za motore zrakoplova 8409 10 00  
ostalo    
pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica 8409 91 00  
ostalo 8409 99 00  
84.10 Hidraulične (vodne) turbine, vodenična kola i regulatori za njih    
hidraulične (vodne) turbine i vodenična kola    
snage ne veće od 1000 kW 8410 11 00  
snage veće od 1000 kW, ali ne veće od 10000 kW 8410 12 00  
snage veće od 10000 kW 8410 13 00  
dijelovi, uključujući regulatore 8410 90 00  
84.11 Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine    
turbomlazni motori    
s potisnom silom ne većom od 25 kN 8411 11 00 (PCE)
s potisnom silom većom od 25 kN    
s potisnom silom većom od 25 kN, ali ne većom od 44 kN 8411 12 10 (PCE)
s potisnom silom većom od 44 kN, ali ne većom od 132 kN 8411 12 30 (PCE)
s potisnom silom većom od 132 kN 8411 12 80 (PCE)
turbopropelerni motori    
snage ne veće od 1100 kW 8411 21 00 (PCE)
snage veće od 1100 kW    
snage veće od 1100 kW, ali ne veće od 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
snage veće od 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
ostale plinske turbine    
snage ne veće od 5000 kW 8411 81 00 (PCE)
snage veće od 5000 kW    
snage veće od 5000 kW, ali ne veće od 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
snage veće od 20000 kW, ali ne veće od 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
snage veće od 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
dijelovi    
turbomlaznih ili turbopropelernih motora 8411 91 00  
ostalo 8411 99 00  
84.12 Ostali motori i pogonski strojevi    
reaktivni motori, osim turbomlaznih 8412 10 00 (PCE)
hidraulični motori i pogonski strojevi    
s pravocrtnim kretanjem (cilindri)    
hidraulični sustavi 8412 21 20  
ostalo 8412 21 80  
ostalo    
hidraulični sustavi 8412 29 20  
ostalo    
hidromotori 8412 29 81  
ostalo 8412 29 89  
pneumatski motori i pogonski strojevi    
s pravocrtnim kretanjem (cilindri) 8412 31 00  
ostalo 8412 39 00  
ostalo    
parni strojevi na vodenu ili drugu paru 8412 80 10  
ostalo 8412 80 80  
dijelovi    
reaktivnih motora, osim turbomlaznih 8412 90 20  
hidromotora 8412 90 40  
ostalo 8412 90 80  
84.13 Sisaljke za tekućine, neovisno jesu li opremljene mjernim uređajem ili ne; elevatori tekućina    
sisaljke, opremljene ili konstruirane za opremanje mjernim uređajima    
sisaljke za gorivo ili mazivo, vrsta što ih se rabi na benzinskim postajama ili u garažama 8413 11 00 (PCE)
ostalo 8413 19 00 (PCE)
ručne sisaljke, osim onih iz podbroja 841311 ili 841319 8413 20 00 (PCE)
sisaljke za gorivo, podmazivanje ili rashladne medije, za klipne motore s unutarnjim izgaranjem    
sisaljke za ubrizgavanje goriva 8413 30 20 (PCE)
ostalo 8413 30 80 (PCE)
sisaljke za beton 8413 40 00 (PCE)
ostale sisaljke za potiskivanje izmjeničnim kretanjem    
hidraulične jedinice 8413 50 20  
dozirne sisaljke 8413 50 40 (PCE)
ostalo    
klipne sisaljke    
sisaljke za hidrauliku 8413 50 61 (PCE)
ostalo 8413 50 69 (PCE)
ostalo 8413 50 80 (PCE)
ostale sisaljke za potiskivanje rotacijskim kretanjem    
hidraulične jedinice 8413 60 20  
ostalo    
zupčane sisaljke    
sisaljke za hidrauliku 8413 60 31 (PCE)
ostalo 8413 60 39 (PCE)
krilne sisaljke    
sisaljke za hidrauliku 8413 60 61 (PCE)
ostalo 8413 60 69 (PCE)
vijčane sisaljke 8413 60 70 (PCE)
ostalo 8413 60 80 (PCE)
ostale centrifugalne sisaljke    
uronjive sisaljke    
jednostupanjske 8413 70 21 (PCE)
višestupanjske 8413 70 29 (PCE)
cirkulacijske sisaljke za centralno grijanje i opskrbu toplom vodom 8413 70 30 (PCE)
ostale, nazivnog promjera izlaznog nastavka    
ne većeg od 15 mm 8413 70 35 (PCE)
većeg od 15 mm    
sisaljke koje imaju rotor s kanalom i sisaljke s obodnim kanalom 8413 70 45 (PCE)
radijalne sisaljke    
jednostupanjske    
jednoulazne    
monoblok 8413 70 51 (PCE)
ostalo 8413 70 59 (PCE)
višeulazne 8413 70 65 (PCE)
višestupanjske 8413 70 75 (PCE)
ostale centrifugalne sisaljke    
jednostupanjske 8413 70 81 (PCE)
višestupanjske 8413 70 89 (PCE)
ostale sisaljke; elevatori tekućina    
sisaljke 8413 81 00 (PCE)
elevatori tekućina 8413 82 00 (PCE)
dijelovi    
sisaljki 8413 91 00  
elevatora tekućina 8413 92 00  
84.14 Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijske ili recirkulacijske nape s ugrađenim ventilatorom, neovisno jesu li opremljene filtrima ili ne; kabineti za biološku sigurnost nepropusni za plinove, neovisno o tome jesu li opremljeni filtrima ili ne    
vakuumske sisaljke    
vrste koja se upotrebljava za proizvodnju poluvodiča ili se upotrebljava isključivo ili uglavnom za proizvodnju ravnih pokaznika 8414 10 15 (PCE)
ostalo    
sisaljke s rotirajućim klipom, rotacijske sisaljke s kliznim lamelama, molekulne sisaljke i Roots sisaljke 8414 10 25 (PCE)
ostalo    
difuzijske, kriogene i adsorpcijske sisaljke 8414 10 81 (PCE)
ostalo 8414 10 89 (PCE)
zračne sisaljke na ručni ili nožni pogon    
ručne sisaljke za bicikle 8414 20 20 (PCE)
ostalo 8414 20 80 (PCE)
kompresori vrsta koje se rabi za rashladne uređaje    
snage ne veće od 0,4 kW 8414 30 20 (PCE)
snage veće od 0,4 kW    
hermetički ili poluhermetički 8414 30 81 (PCE)
ostalo 8414 30 89 (PCE)
zračni kompresori ugrađeni na šasiji s kotačima za vuču    
s dobavom ne većom od 2 m³/min 8414 40 10 (PCE)
s dobavom većom od 2 m³/min 8414 40 90 (PCE)
ventilatori    
stolni, podni, zidni, prozorski, stropni ili krovni ventilatori, s ugrađenim elektromotorom snage ne veće od 125 W 8414 51 00 (PCE)
ostalo    
ventilatori vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom za hlađenje mikroprocesora, telekomunikacijskih aparata, strojeva za automatsku obradu podataka i jedinica strojeva za automatsku obradu podataka 8414 59 15 (PCE)
ostalo    
aksijalni ventilatori 8414 59 25 (PCE)
centrifugalni ventilatori 8414 59 35 (PCE)
ostalo 8414 59 95 (PCE)
nape s najvećom vodoravnom stranicom koja nije veća od 120 cm 8414 60 00 (PCE)
kabineti za biološku sigurnost nepropusni za plinove 8414 70 00 (PCE)
ostalo    
turbokompresori    
jednostupanjski 8414 80 11 (PCE)
višestupanjski 8414 80 19 (PCE)
kompresori za potiskivanje s izmjeničnim kretanjem, nazivnog tlaka    
ne većeg od 15 bara, s protokom po satu    
ne većeg od 60 m³ 8414 80 22 (PCE)
većeg od 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
većeg od 15 bara, s protokom po satu    
ne većeg od 120 m³ 8414 80 51 (PCE)
većeg od 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
kompresori za potiskivanje rotacijskim kretanjem    
jednoosovinski 8414 80 73 (PCE)
višeosovinski    
vijčani kompresori 8414 80 75 (PCE)
ostalo 8414 80 78 (PCE)
ostalo 8414 80 80 (PCE)
dijelovi 8414 90 00  
84.15 Uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati    
vrsta koje su konstruirane za postavljanje na prozor, zid, strop ili pod, kompaktni ili razdvojeni („split”)    
kompaktni 8415 10 10  
razdvojeni („split”) 8415 10 90  
za osobe u motornim vozilima 8415 20 00  
ostalo    
s ugrađenom rashladnom jedinicom i ventilom za promjenu ciklusa hlađenja ili grijanja (reverzibilne toplinske sisaljke) 8415 81 00  
ostali, s ugrađenom rashladnom jedinicom 8415 82 00  
bez ugrađene rashladne jedinice 8415 83 00  
dijelovi 8415 90 00  
84.16 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; mehaničke naprave za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične naprave    
plamenici za ložišta na tekuće gorivo    
s ugrađenim uređajem za automatsko upravljanje 8416 10 10 (PCE)
ostalo 8416 10 90 (PCE)
ostali plamenici za ložišta, uključujući kombinirane plamenike    
samo za plin, u monoblok izvedbi, s ugrađenim ventilatorom i uređajem za upravljanje 8416 20 10 (PCE)
ostalo    
kombinirani plamenici 8416 20 20 (PCE)
ostalo 8416 20 80  
mehaničke naprave za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične naprave 8416 30 00  
dijelovi 8416 90 00  
84.17 Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične    
peći za prženje, taljenje ili drugu toplinsku obradu rudača, pirita ili kovina 8417 10 00  
pekarske peći, uključujući peći za kekse    
tunelske peći 8417 20 10  
ostalo 8417 20 90  
ostalo    
peći za pečenje keramičkih proizvoda 8417 80 30 (PCE)
peći za pečenje cementa, stakla ili kemijskih proizvoda 8417 80 50 (PCE)
ostalo 8417 80 70  
dijelovi 8417 90 00  
84.18 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili drugi; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415    
kombinirani hladnjak i zamrzivač, opremljen posebnim vanjskim vratima ili ladicama, ili njihovom kombinacijom    
obujma većeg od 340 l 8418 10 20 (PCE)
ostalo 8418 10 80 (PCE)
hladnjaci, vrsta koja se rabi u kućanstvu    
kompresijski    
obujma većeg od 340 l 8418 21 10 (PCE)
ostalo    
stolni 8418 21 51 (PCE)
ugradbeni 8418 21 59 (PCE)
ostali, obujma    
ne većeg od 250 l 8418 21 91 (PCE)
većeg od 250 l, ali ne većeg od 340 l 8418 21 99 (PCE)
ostalo 8418 29 00 (PCE)
zamrzivači u obliku sanduka, obujma ne većeg od 800 l    
obujma ne većeg od 400 l 8418 30 20 (PCE)
obujma većeg od 400 l, ali ne većeg od 800 l 8418 30 80 (PCE)
zamrzivači uspravnog tipa, obujma ne većeg od 900 l    
obujma ne većeg od 250 l 8418 40 20 (PCE)
obujma većeg od 250 l, ali ne većeg od 900 l 8418 40 80 (PCE)
ostalo pokućstvo (škrinje, ormarići, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje robe, s ugrađenim uređajem za hlađenje ili zamrzavanje    
pultovi i vitrine (s ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem)    
za čuvanje smrznutih namirnica 8418 50 11 (PCE)
ostalo 8418 50 19 (PCE)
ostalo rashladno pokućstvo 8418 50 90 (PCE)
ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplinske sisaljke    
toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415 8418 61 00  
ostalo 8418 69 00  
dijelovi    
pokućstvo konstruirano za ugradnju uređaja za hlađenje ili zamrzavanje 8418 91 00  
ostalo    
isparivači i kondenzatori, osim onih za hladnjake vrsta koje se rabi u kućanstvu 8418 99 10  
ostalo 8418 99 90  
84.19 Strojevi, uređaji ili laboratorijska oprema, neovisno jesu li električno grijani ili ne (isključujući peći i drugu opremu iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala postupcima koji uključuju promjenu temperature kao što je grijanje, kuhanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, isparavanje, kondenzacija ili hlađenje, osim strojeva ili uređaja vrsta koje se rabi u kućanstvu; protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična    
protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična    
protočna plinska grijala vode 8419 11 00  
solarna grijala vode 8419 12 00  
ostalo 8419 19 00  
medicinski, kirurški ili laboratorijski aparati za sterilizaciju 8419 20 00  
sušare    
uređaji za liofilizaciju, uređaji za sušenje zamrzavanjem i uređaji za sušenje raspršivanjem 8419 33 00  
ostalo, za poljoprivredne proizvode 8419 34 00  
ostalo, za drvo, papirnu masu, papir ili karton 8419 35 00  
ostalo 8419 39 00  
uređaji za destilaciju ili rektifikaciju 8419 40 00  
izmjenjivači topline    
izmjenjivači topline izrađeni od fluoropolimera s ulaznim i izlaznim otvorima unutarnjeg promjera do 3 cm za cijevi 8419 50 20  
ostalo 8419 50 80  
uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova 8419 60 00  
ostali strojevi, uređaji i oprema    
za pripravu toplih napitaka ili za kuhanje ili grijanje hrane    
filtar aparati i ostali aparati za pripravu kave i drugih toplih pića 8419 81 20  
ostalo 8419 81 80  
ostalo    
rashladni tornjevi i slični uređaji za izravno hlađenje (bez pregradne stijenke) pomoću optoka vode 8419 89 10  
uređaji za vakuumsko naparivanje (depoziciju) kovina 8419 89 30  
ostalo 8419 89 98  
dijelovi    
aparata za sterilizaciju iz podbroja 84192000 8419 90 15  
ostalo 8419 90 85  
84.20 Kalandri i drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih    
kalandri i ostali strojevi za valjanje    
vrsta koje se rabi u industriji tekstila 8420 10 10  
vrsta koje se rabi u industriji papira 8420 10 30  
ostalo    
strojevi za valjanje, vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji supstrata tiskanih krugova ili tiskanih krugova 8420 10 81  
ostalo 8420 10 89  
dijelovi    
valjci    
od lijevanog željeza 8420 91 10  
ostalo 8420 91 80  
ostalo 8420 99 00  
84.21 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje, za tekućine ili plinove    
centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje    
separatori za vrhnje 8421 11 00  
centrifuge za sušenje rublja 8421 12 00 (PCE)
ostalo    
centrifuge vrsta koje se rabi u laboratorijima 8421 19 20  
ostalo 8421 19 70  
uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje tekućina    
za filtriranje ili pročišćavanje vode 8421 21 00  
za filtriranje ili pročišćavanje pića, osim vode 8421 22 00  
filtri za ulje ili gorivo za motore s unutarnjim izgaranjem 8421 23 00  
ostalo    
izrađeni od fluoropolimera, s filtrom ili membranom pročišćivača debljine do 140 mikrona 8421 29 20  
ostalo 8421 29 80  
uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje plinova    
filtri za usisni zrak za motore s unutarnjim izgaranjem 8421 31 00  
Katalizatori ili filtri čestica, neovisno o tome jesu li kombinirani ili ne, za pročišćavanje ili filtriranje ispušnih plinova iz motora s unutarnjim izgaranjem 8421 32 00  
ostalo    
u kućištu od nehrđajućeg čelika, s ulaznim i izlaznim cijevima unutarnjeg promjera do 1,3 cm 8421 39 15  
ostalo    
uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje zraka 8421 39 25  
uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje drugih plinova    
katalitičkim postupkom 8421 39 35  
ostalo 8421 39 85  
dijelovi    
centrifuga, uključujući centrifugu za sušenje 8421 91 00  
ostalo    
dijelovi strojeva i aparata iz podbrojeva 84212920 ili 84213915 8421 99 10  
ostalo 8421 99 90  
84.22 Strojevi za pranje posuđa (suđerice); strojevi za čišćenje ili sušenje boca ili drugih spremnika; strojevi za punjenje, zatvaranje, pečaćenje ili etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća ili drugih spremnika; strojevi za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, tube i slične spremnike; ostali strojevi za pakiranje ili zamatanje (uključujući strojeve za zamatanje termoskupljajućom folijom); strojevi za gaziranje pića    
strojevi za pranje suđa (suđerice)    
za kućanstvo 8422 11 00 (PCE)
ostalo 8422 19 00 (PCE)
strojevi za čišćenje ili sušenje boca ili drugih spremnika 8422 20 00  
strojevi za punjenje, zatvaranje, pečaćenje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih spremnika; strojevi i uređaji za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, tube i slične spremnike; strojevi za gaziranje pića 8422 30 00  
ostali strojevi za pakiranje ili zamatanje (uključujući strojeve za zamatanje termoskupljajućom folijom) 8422 40 00  
dijelovi    
strojeva za pranje suđa (suđerica) 8422 90 10  
ostalo 8422 90 90  
84.23 Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigrama i finijih) uključujući i strojeve za brojenje i provjeru koji rade na temelju vaganja mase; utezi za sve vrste vaga    
osobne vage, uključujući vage za dojenčad; kućanske vage    
vage za kućanstva 8423 10 10 (PCE)
ostalo 8423 10 90 (PCE)
vage za kontinuirano vaganje robe na transportnim trakama    
za elektroničko vaganje 8423 20 10 (PCE)
ostalo 8423 20 90 (PCE)
vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase materijala u vrećice, vreće ili spremnike, uključujući odmjerne (dozirne) vage    
za elektroničko vaganje 8423 30 10 (PCE)
ostalo 8423 30 90 (PCE)
ostale vage    
najveće mase vaganja ne veće od 30 kg    
za elektroničko vaganje    
vage za provjeravanje mase (sortiranje) i uređaji za automatsku kontrolu unaprijed zadane mase 8423 81 21 (PCE)
uređaji za vaganje i etiketiranje upakirane robe 8423 81 23 (PCE)
vage za prodavaonice 8423 81 25 (PCE)
ostalo 8423 81 29 (PCE)
ostalo 8423 81 80 (PCE)
najveće mase vaganja veće od 30 kg, ali ne veće od 5000 kg    
za elektroničko vaganje, isključujući uređaje za vaganje motornih vozila 8423 82 20 (PCE)
ostalo    
vage za provjeravanje mase i uređaji za automatsku kontrolu unaprijed zadane mase 8423 82 81 (PCE)
ostalo 8423 82 89 (PCE)
ostalo    
za elektroničko vaganje 8423 89 20 (PCE)
ostalo 8423 89 80 (PCE)
utezi za vage svih vrsta; dijelovi vaga    
dijelovi uređaja za vaganje iz podbrojeva 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 ili 84238920 8423 90 10  
ostalo 8423 90 90  
84.24 Mehanički uređaji (neovisno jesu li na ručni pogon ili ne) za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, neovisno jesu li napunjeni ili ne; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza    
aparati za gašenje požara, neovisno jesu li napunjeni ili ne 8424 10 00  
pištolji za štrcanje i slični uređaji 8424 20 00  
strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza    
uređaji za čišćenje mlazom vode, s ugrađenim motorom    
s uređajem za grijanje 8424 30 01 (PCE)
ostalo 8424 30 08 (PCE)
ostali strojevi    
pogonjeni stlačenim zrakom 8424 30 10  
ostalo 8424 30 90  
prskalice za poljoprivredu ili hortikulturu    
prijenosne prskalice 8424 41 00 (PCE)
ostalo    
uređaji za štrcanje i zaprašivanje konstruirani za ugradnju na traktor ili za vuču traktorom 8424 49 10 (PCE)
ostalo 8424 49 90 (PCE)
ostali uređaji    
za poljoprivredu ili hortikulturu    
uređaji za natapanje 8424 82 10  
ostalo 8424 82 90  
ostalo    
mehanički uređaji za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha, vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova ili sklopova tiskanih krugova 8424 89 40  
ostalo 8424 89 70  
dijelovi    
dijelovi mehaničkih uređaja iz podbroja 84248940 8424 90 20  
ostalo 8424 90 80  
84.25 Koloturni sustavi i dizalice-koloturnici, osim vjedričnih elevatora; vitla; dizalice malog hoda za velike terete    
koloturni sustavi i dizalice-koloturnici, osim vjedričnih elevatora ili onih koje se rabi za dizanje vozila    
na elektromotorni pogon 8425 11 00 (PCE)
ostalo 8425 19 00 (PCE)
vitla    
na elektromotorni pogon 8425 31 00 (PCE)
ostalo 8425 39 00 (PCE)
dizalice malog hoda za velike terete; dizalice vrsta koje se rabi za dizanje vozila    
nepokretne dizalice za ugradnju u automehaničarske radionice 8425 41 00 (PCE)
ostale dizalice, hidraulične 8425 42 00 (PCE)
ostalo 8425 49 00 (PCE)
84.26 Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice    
mosne dizalice, portalne dizalice, prekrcajni mostovi, portalni prijenosnici i portalna nasložna kola    
mosne dizalice na fiksnim nosačima 8426 11 00  
portalni prijenosnici na pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola 8426 12 00  
ostalo 8426 19 00  
toranjske dizalice 8426 20 00  
portalne ili konzolne dizalice, s okretnim postoljem ili pokretnim dohvatnikom 8426 30 00  
ostali strojevi, samokretni    
na pneumatskim kotačima 8426 41 00  
ostalo 8426 49 00  
ostali strojevi    
konstruirani za ugradnju na cestovna vozila    
hidraulične dizalice konstruirane za ukrcavanje ili iskrcavanje vozila 8426 91 10 (PCE)
ostalo 8426 91 90  
ostalo 8426 99 00  
84.27 Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje    
samokretni uređaji na elektromotorni pogon    
visine dizanja 1 m ili veće 8427 10 10 (PCE)
ostalo 8427 10 90 (PCE)
ostali samokretni uređaji    
visine dizanja 1 m ili veće    
viličari i skladišni viličari, za teške terene 8427 20 11 (PCE)
ostalo 8427 20 19 (PCE)
ostalo 8427 20 90 (PCE)
ostalo 8427 90 00 (PCE)
84.28 Ostali strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (na primjer, dizala, pokretne stube, transporteri, žičare)    
dizala i vjedrični elevatori    
na električni pogon 8428 10 20  
ostalo 8428 10 80  
pneumatski elevatori i transporteri    
za rasuti materijal 8428 20 20  
ostalo 8428 20 80  
ostali elevatori i transporteri za kontinuirani rad, za robu ili materijal    
posebno konstruirani za podzemnu uporabu 8428 31 00  
ostali, s vjedricama 8428 32 00  
ostali, s trakom 8428 33 00  
ostalo    
valjkasti transporteri 8428 39 20  
ostalo 8428 39 90  
pokretne stube i pokretne staze 8428 40 00  
žičare s kabinama, žičare sa sjedalima, skijaške vučnice; vučni mehanizmi za tračničke uspinjače 8428 60 00  
industrijski roboti 8428 70 00  
ostali strojevi    
utovarivači, posebno konstruirani za uporabu u poljoprivredi    
konstruirani za priključivanje na poljoprivredne traktore 8428 90 71  
ostalo 8428 90 79  
ostalo 8428 90 90  
84.29 Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, bageri (jaružala), rovokopači, utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci    
buldožeri i angldozeri    
gusjeničari 8429 11 00 (PCE)
ostalo 8429 19 00 (PCE)
grejderi i ravnjači 8429 20 00 (PCE)
skrejperi 8429 30 00 (PCE)
strojevi za nabijanje i cestovni valjci    
cestovni valjci    
vibracijski 8429 40 10 (PCE)
ostalo 8429 40 30 (PCE)
strojevi za nabijanje 8429 40 90 (PCE)
bageri (jaružala), rovokopači i utovarivači sa žlicom    
utovarivači s čeonom žlicom    
utovarivači, posebno konstruirani za podzemnu uporabu 8429 51 10 (PCE)
ostalo    
utovarivači gusjeničari sa žlicom 8429 51 91 (PCE)
ostalo 8429 51 99 (PCE)
strojevi s nadgradnjom koja se okreće za 360°    
rovokopači gusjeničari 8429 52 10 (PCE)
ostalo 8429 52 90 (PCE)
ostalo 8429 59 00 (PCE)
84.30 Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje, kompaktiranje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili rudača; strojevi za zabijanje i vađenje pilona; ralice za snijeg i bacači snijega    
zabijala i strojevi za vađenje pilona 8430 10 00 (PCE)
ralice za snijeg i bacači snijega 8430 20 00 (PCE)
strojevi za rezanje ugljena ili stijena i strojevi za bušenje tunela    
samokretni 8430 31 00  
ostalo 8430 39 00  
ostali strojevi za bušenje ili dubinsko bušenje    
samokretni 8430 41 00  
ostalo 8430 49 00  
ostali strojevi, samokretni 8430 50 00  
ostali strojevi, nesamokretni    
strojevi za nabijanje ili kompaktiranje 8430 61 00 (PCE)
ostalo 8430 69 00  
84.31 Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8425 do 8430    
za strojeve iz tarifnog broja 8425 8431 10 00  
za strojeve iz tarifnog broja 8427 8431 20 00  
za strojeve iz tarifnog broja 8428    
za dizala, vjedrične elevatore ili pokretne stube 8431 31 00  
ostalo 8431 39 00  
za strojeve iz tarifnog broja 8426, 8429 ili 8430    
lopate, žlice, zahvatne lopate (grajferi), kliješta i škare 8431 41 00  
noževi buldožera ili angldozera 8431 42 00  
dijelovi strojeva za bušenje ili duboko bušenje iz podbroja 843041 ili 843049 8431 43 00  
ostalo    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8431 49 20  
ostalo 8431 49 80  
84.32 Strojevi za pripremu ili kultiviranje zemlje za poljoprivredu, hortikulturu ili šumarstvo; valjci za travnjake i sportske terene    
plugovi 8432 10 00 (PCE)
drljače, prozračivači travnjaka, kultivatori, pljevilice i kopačice    
tanjurače 8432 21 00 (PCE)
ostalo    
prozračivači travnjaka i kultivatori 8432 29 10 (PCE)
drljače 8432 29 30 (PCE)
rotokopačice 8432 29 50 (PCE)
ostalo 8432 29 90 (PCE)
strojevi za sjetvu, sadnju i presađivanje    
strojevi za izravnu sjetvu, sadnju i presadivanje 8432 31 00 (PCE)
ostalo    
sijačice    
sijačice s centralnim pogonom i preciznim razmakom 8432 39 11 (PCE)
ostalo 8432 39 19 (PCE)
strojevi za sadnju i presađivanje 8432 39 90 (PCE)
raspodjeljivači stajnjaka ili gnojiva    
raspodjeljivači stajnjaka 8432 41 00 (PCE)
raspodjeljivači gnojiva 8432 42 00 (PCE)
ostali strojevi 8432 80 00  
dijelovi 8432 90 00  
84.33 Strojevi i uređaji za berbu, žetvu ili vršidbu, uključujući strojeve za baliranje slame ili stočne hrane; kosilice za travnjake ili sijeno; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 8437    
kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene    
motorne, s reznim uređajem koji se vrti u horizontalnoj ravnini    
električne 8433 11 10 (PCE)
ostalo    
samohodne    
sa sjedalom 8433 11 51 (PCE)
ostalo 8433 11 59 (PCE)
ostalo 8433 11 90 (PCE)
ostalo    
motorne    
električne 8433 19 10 (PCE)
ostalo    
samohodne    
sa sjedalom 8433 19 51 (PCE)
ostalo 8433 19 59 (PCE)
ostalo 8433 19 70 (PCE)
bez motora 8433 19 90 (PCE)
ostale kosilice, uključujući polužne kosilice za priključivanje na traktor    
motorne 8433 20 10 (PCE)
ostalo    
konstruirane za ugradnju na traktor ili za vuču traktorom 8433 20 50 (PCE)
ostalo 8433 20 90 (PCE)
ostali strojevi za pripravu sijena 8433 30 00 (PCE)
strojevi za baliranje slame ili stočne hrane, uključujući one koji prikupljaju bale 8433 40 00 (PCE)
ostali strojevi za berbu ili žetvu; strojevi za vršidbu    
kombajni za žetvu i vršidbu 8433 51 00 (PCE)
ostali strojevi za vršidbu 8433 52 00 (PCE)
strojevi za vađenje korjenastih ili gomoljastih plodova    
strojevi za vađenje krumpira i kombajni za krumpir 8433 53 10 (PCE)
strojevi za rezanje stabljika repe i kombajni za repu 8433 53 30 (PCE)
ostalo 8433 53 90 (PCE)
ostalo    
kombajni za silažu    
samohodni 8433 59 11 (PCE)
ostalo 8433 59 19 (PCE)
ostalo 8433 59 85 (PCE)
strojevi za čišćenje, sortiranje ili gradiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda 8433 60 00  
dijelovi 8433 90 00  
84.34 Strojevi za mužnju i strojevi za mljekarstvo    
strojevi za mužnju 8434 10 00  
strojevi za mljekarstvo 8434 20 00  
dijelovi 8434 90 00  
84.35 Preše, muljače i slični strojevi koji se rabe u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih pića    
strojevi 8435 10 00  
dijelovi 8435 90 00  
84.36 Ostali strojevi za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, peradarstvo ili pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje opremljene mehaničkom ili toplinskom opremom; inkubatori za liježenje i uzgoj pilića    
strojevi za pripravu hrane za životinje 8436 10 00  
strojevi za peradarstvo; inkubatori za liježenje i uzgoj pilića    
inkubatori za liježenje i uzgoj pilića 8436 21 00  
ostalo 8436 29 00  
ostali strojevi    
strojevi za šumarstvo 8436 80 10 (PCE)
ostalo 8436 80 90  
dijelovi    
za strojeve za peradarstvo ili inkubatore za liježenje i uzgoj pilića 8436 91 00  
ostalo 8436 99 00  
84.37 Strojevi za čišćenje, sortiranje ili gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenog mahunastog povrća; strojevi za mlinsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim strojeva za seoska gospodarstva    
strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenoga mahunastog povrća 8437 10 00 (PCE)
ostali strojevi 8437 80 00  
dijelovi 8437 90 00  
84.38 Strojevi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju, za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića, osim strojeva za ekstrakciju ili pripremu životinjskih ili nehlapivih (masnih) biljnih ili mikrobnih masti ili ulja    
pekarski strojevi i strojevi za proizvodnju makarona, špageta ili sličnih proizvoda    
pekarski strojevi 8438 10 10  
strojevi za proizvodnju makarona, špageta ili sličnih proizvoda 8438 10 90  
strojevi za proizvodnju slatkiša, kakaa ili čokolade 8438 20 00  
strojevi za proizvodnju šećera 8438 30 00  
strojevi za pivarstvo 8438 40 00  
strojevi za preradu mesa ili mesa peradi 8438 50 00  
strojevi za preradu voća, orašastih plodova i povrća 8438 60 00  
ostalo    
za preradu kave ili čaja 8438 80 10  
ostalo    
za pripravu ili proizvodnju pića 8438 80 91  
ostalo 8438 80 99  
dijelovi 8438 90 00  
84.39 Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju ili dovršavanje papira ili kartona    
strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala 8439 10 00  
strojevi za proizvodnju papira ili kartona 8439 20 00  
strojevi za dovršavanje papira ili kartona 8439 30 00  
dijelovi    
za strojeve za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala 8439 91 00  
ostalo 8439 99 00  
84.40 Knjigoveški strojevi, uključujući strojeve za šivanje knjiga    
strojevi    
strojevi za savijanje 8440 10 10  
strojevi za slaganje araka i formiranje knjižnog bloka 8440 10 20  
strojevi za šivanje, prošivanje žicom i spajanje spojnicama (klamericama) 8440 10 30  
strojevi za uvezivanje bez šivanja 8440 10 40  
ostalo 8440 10 90  
dijelovi 8440 90 00  
84.41 Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući strojeve za rezanje svih vrsta    
strojevi za rezanje    
kombinirani strojevi za rezanje i prematanje svitaka 8441 10 10  
ostali strojevi za uzdužno i poprečno rezanje 8441 10 20  
giljotine 8441 10 30  
ostalo 8441 10 70  
strojevi za izradu vrećica, vreća ili omotnica (kuverata) 8441 20 00  
strojevi za izradu kutija, tuljaka, cijevi, bubnjeva ili sličnih spremnika, osim prešanjem 8441 30 00  
strojevi za oblikovanje proizvoda od papirne mase, papira ili kartona prešanjem 8441 40 00  
ostali strojevi 8441 80 00  
dijelovi    
strojeva za rezanje 8441 90 10  
ostalo 8441 90 90  
84.42 Strojevi, aparati i uređaji (osim strojeva iz tarifnih brojeva 8456 do 8465) za pripravu ili izradu ploča, valjaka ili ostalih tiskarskih formi; ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripravljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani)    
strojevi, aparati i uređaji 8442 30 00 (PCE)
dijelovi prethodno navedenih strojeva, aparata ili uređaja 8442 40 00  
ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripremljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani) 8442 50 00  
84.43 Tiskarski strojevi za tiskanje pomoću ploča, valjaka i ostalih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442; ostali pisači, strojevi za kopiranje i telefaksni uređaji, neovisno jesu li kombinirani ili ne; njihovi dijelovi i pribor    
tiskarski strojevi za tiskanje pomoću ploča, valjaka i ostalih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442    
strojevi za ofset tisak, za papir u svitcima 8443 11 00 (PCE)
strojevi za ofset tisak, za papir u listovima, uredski (za listove s jednom stranom ne većom od 22 cm i drugom stranom ne većom od 36 cm u nepresavijenom stanju) 8443 12 00 (PCE)
ostali strojevi za ofset tisak    
za papir u listovima    
rabljeni 8443 13 10 (PCE)
novi, za listove dimenzije    
ne veće od 53 × 75 cm 8443 13 32 (PCE)
veće od 53 × 75 cm, ali ne veće od 75 × 107 cm 8443 13 34 (PCE)
veće od 75 × 107 cm 8443 13 38 (PCE)
ostalo 8443 13 90 (PCE)
strojevi za visoki tisak, za papir u svitcima, osim strojeva za fleksografski tisak 8443 14 00 (PCE)
strojevi za visoki tisak, osim za papir u svitcima, osim strojeva za fleksografski tisak 8443 15 00 (PCE)
strojevi za fleksografski tisak 8443 16 00 (PCE)
strojevi za duboki tisak 8443 17 00 (PCE)
ostalo    
za tiskanje na tekstilu 8443 19 20 (PCE)
za uporabu u proizvodnji poluvodiča 8443 19 40 (PCE)
ostalo 8443 19 70 (PCE)
ostali pisači, strojevi za kopiranje i telefaks uređaji, neovisno jesu li kombinirani ili ne    
uređaji s dvije ili više od funkcija tiskanja, kopiranja ili faksiranja, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu 8443 31 00 (PCE)
ostali, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu    
pisači 8443 32 10 (PCE)
ostalo 8443 32 80 (PCE)
ostalo 8443 39 00 (PCE)
dijelovi i pribor    
dijelovi i pribor tiskarskih strojeva za tiskanje pomoću ploča, valjaka i ostalih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442    
aparata iz podbroja  84431940 8443 91 10  
ostalo    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8443 91 91  
ostalo 8443 91 99  
ostalo    
elektronički sklopovi 8443 99 10  
ostalo 8443 99 90  
84.44 Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje i rezanje umjetnih ili sintetičnih tekstilnih vlakana    
strojevi za ekstrudiranje 8444 00 10 (PCE)
ostalo 8444 00 90 (PCE)
84.45 Strojevi za pripravu tekstilnih vlakana; strojevi za predenje, dubliranje ili končanje i ostali strojevi za proizvodnju tekstilne pređe; strojevi za namatanje tekstilnih materijala (uključujući za namotavanje potke) i strojevi za pripravu tekstilne pređe za uporabu na strojevima iz tarifnih brojeva 8446 ili 8447    
strojevi za pripravu tekstilnih vlakana    
grebenaljke (karde) 8445 11 00 (PCE)
strojevi za češljanje 8445 12 00 (PCE)
istezalice za izvlačenje ili rovings 8445 13 00 (PCE)
ostalo 8445 19 00 (PCE)
strojevi za predenje tekstilnih materijala 8445 20 00 (PCE)
strojevi za dubliranje ili končanje tekstilnog materijala 8445 30 00 (PCE)
strojevi za namatanje tekstilnog materijala (uključujući za namotavanje potke) 8445 40 00 (PCE)
ostalo 8445 90 00 (PCE)
84.46 Strojevi za tkanje (tkalački stanovi)    
za tkanje tkanina širine ne veće od 30 cm 8446 10 00 (PCE)
za tkanje tkanina širine veće od 30 cm, s čunkom    
na motorni pogon 8446 21 00 (PCE)
ostalo 8446 29 00 (PCE)
za tkanje tkanina širine veće od 30 cm, bez čunka 8446 30 00 (PCE)
84.47 Strojevi za pletenje, prošivno-pletaći strojevi i strojevi za proizvodnju obavijene pređe, tila, čipke, veza, pozamanterije, pletenica ili mreža te tafting strojevi    
strojevi za kružno pletenje    
promjera cilindrične iglenice ne većeg od 165 mm 8447 11 00 (PCE)
promjera cilindrične iglenice većeg od 165 mm 8447 12 00 (PCE)
strojevi za ravno pletenje; prošivno-pletački strojevi    
strojevi za ravno pletenje po osnovi (uključujući rašelske strojeve); prošivno-pletački strojevi 8447 20 20 (PCE)
ostalo 8447 20 80 (PCE)
ostalo 8447 90 00 (PCE)
84.48 Pomoćni strojevi za uporabu sa strojevima iz tarifnog broja 8444, 8445, 8446 ili 8447 (na primjer, listovni strojevi, žakarski strojevi, automatski uređaji za zaustavljanje i mehanizmi za mijenjanje čunaka); dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz ovog tarifnog broja ili iz tarifnog broja 8444, 8445, 8446 ili 8447 (na primjer, vretena i krilca za vretena, obloge za grebenaljke (karde), češljevi, ekstruzijske mlaznice, čunci, kotlaci, listovi za kotlace i igle za pletaće strojeve)    
pomoćni strojevi za strojeve iz tarifnog broja 8444, 8445, 8446 ili 8447    
listovni i žakarski strojevi; strojevi za umanjivanje, kopiranje, bušenje ili slaganje kartica, za uporabu s tim strojevima 8448 11 00  
ostalo 8448 19 00  
dijelovi i pribor za strojeve iz tarifnog broja 8444 ili njihovih pomoćnih strojeva 8448 20 00  
dijelovi i pribor za strojeve iz tarifnog broja 8445 ili njihovih pomoćnih strojeva    
obloge za grebenaljke (karde) 8448 31 00  
strojeva za pripremu tekstilnih vlakana, osim obloga za grebenaljke (karde) 8448 32 00  
vretena, krilca za vretena, prsteni i trkači na prstenima predilica 8448 33 00  
ostalo 8448 39 00  
dijelovi i pribor strojeva za tkanje (tkalačkih stanova) ili njihovih pomoćnih strojeva    
brda za tkalačke strojeve, kotlaci i listovi za kotlace 8448 42 00  
ostalo 8448 49 00  
dijelovi i pribor strojeva iz tarifnog broja 8447 ili za njihovih pomoćnih strojeva    
platine (potiskivači igala), igle i drugi predmeti koje se rabi za oblikovanje očica    
platine (potiskivači igala) 8448 51 10  
ostalo 8448 51 90  
ostalo 8448 59 00  
84.49 Strojevi za proizvodnju ili završnu obradu pusta ili netkanog tekstila u metraži ili u određenim oblicima, uključujući strojeve za izradu šešira od pusta; kalupi za izradu šešira 8449 00 00  
84.50 Perilice za kućanstvo ili praonice, uključujući perilice koje mogu i sušiti    
strojevi kapaciteta suhog rublja ne većeg od 10 kg    
potpuno automatske perilice    
kapaciteta suhog rublja ne većeg od 6 kg    
s punjenjem sprijeda 8450 11 11 (PCE)
s punjenjem odozgo 8450 11 19 (PCE)
kapaciteta suhog rublja većeg od 6 kg, ali ne većeg od 10 kg 8450 11 90 (PCE)
ostali, s ugrađenom centrifugom za sušenje 8450 12 00 (PCE)
ostalo 8450 19 00 (PCE)
perilice, kapaciteta suhog rublja većeg od 10 kg 8450 20 00 (PCE)
dijelovi 8450 90 00  
84.51 Strojevi i uređaji (osim strojeva iz tarifnog broja 8450) za pranje, čišćenje, cijeđenje, sušenje, glačanje, prešanje (uključujući preše za termofiksiranje), bijeljenje, bojenje, apretiranje, doradu, prevlačenje ili impregniranje tekstilne pređe, tkanina ili gotovih tekstilnih proizvoda i strojevi za nanošenje paste na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koje se rabi u proizvodnji podnih obloga kao što je linoleum; strojevi za namatanje, odmatanje, presavijanje, rezanje ili zupčasto narezivanje tekstilnih materijala    
strojevi za suho (kemijsko) čišćenje 8451 10 00  
strojevi za sušenje    
kapaciteta suhog rublja ne većeg od 10 kg 8451 21 00  
ostalo 8451 29 00  
strojevi i preše za glačanje (uključujući preše za termofiksiranje) 8451 30 00 (PCE)
strojevi za pranje, bijeljenje ili bojenje 8451 40 00  
strojevi za namatanje, odmatanje, presavijanje, rezanje ili zupčasto narezivanje tekstilnih materijala 8451 50 00  
ostali strojevi    
strojevi koje se rabi u proizvodnji linoleuma i drugih podnih obloga za nanošenje paste na tkaninu ili drugu podlogu 8451 80 10  
strojevi za apretiranje ili doradu 8451 80 30  
ostalo 8451 80 80  
dijelovi 8451 90 00  
84.52 Šivaći strojevi, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440; pokućstvo, postolja i poklopci posebno konstruirani za šivaće strojeve; igle za šivaće strojeve    
šivaći strojevi vrsta koje se rabi u kućanstvu    
šivaći strojevi (samo za štep bod), s glavom mase ne veće od 16 kg bez motora ili 17 kg uključujući motor; glave šivaćih strojeva (samo za štep bod), mase ne veće od 16 kg bez motora ili 17 kg uključujući motor    
šivaći strojevi pojedinačne vrijednosti (ne uključujući postolja, stolove ili pokućstvo) veće od 65 € 8452 10 11 (PCE)
ostalo 8452 10 19 (PCE)
ostali šivaći strojevi i ostale glave šivaćih strojeva 8452 10 90 (PCE)
ostali šivaći strojevi    
automatski strojevi 8452 21 00 (PCE)
ostalo 8452 29 00 (PCE)
igle za šivaće strojeve 8452 30 00 (100)
pokućstvo, postolja i poklopci za šivaće strojeve i njihovi dijelovi; ostali dijelovi šivaćih strojeva 8452 90 00  
84.53 Strojevi za pripremu, štavljenje ili obradu sirove ili štavljene kože, proizvodnju ili popravak obuće ili drugih predmeta od sirove ili štavljene kože, osim šivaćih strojeva    
strojevi za pripremu, štavljenje i obradu sirove ili štavljene kože 8453 10 00  
strojevi za proizvodnju ili popravak obuće 8453 20 00  
ostali strojevi 8453 80 00  
dijelovi 8453 90 00  
84.54 Konvertori, lonci za lijevanje, kalupi za ingote i strojevi za lijevanje, vrsta koje se rabi u metalurgiji ili ljevaonicama kovina    
konvertori 8454 10 00  
kalupi za ingote i lonci za lijevanje 8454 20 00  
strojevi za lijevanje    
lijevanje pod pritiskom 8454 30 10  
ostalo 8454 30 90  
dijelovi 8454 90 00  
84.55 Valjački stanovi za valjanje kovina i njihovi valjci    
valjački stanovi za valjanje cijevi 8455 10 00  
ostali valjački stanovi i pruge    
za toplo ili kombinirano toplo i hladno valjanje 8455 21 00  
za hladno valjanje 8455 22 00  
valjci za valjačke stanove i pruge    
od lijevanog željeza 8455 30 10  
od čelika kovanog u otvorenom kalupu    
radni valjci za toplo valjanje; potporni valjci za toplo i hladno valjanje 8455 30 31  
radni valjci za hladno valjanje 8455 30 39  
ostalo 8455 30 90  
ostali dijelovi 8455 90 00  
84.56 Alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala, laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme; strojevi za rezanje mlazom vode    
za obradu laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom    
za obradu laserom    
vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova, sklopova tiskanih krugova, dijelova iz tarifnog broja 8517, ili dijelova strojeva za automatsku obradu podataka 8456 11 10 (PCE)
ostalo 8456 11 90 (PCE)
za obradu drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom    
vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova, sklopova tiskanih krugova, dijelova iz tarifnog broja 8517, ili dijelova strojeva za automatsku obradu podataka 8456 12 10 (PCE)
ostalo 8456 12 90 (PCE)
za obradu ultrazvukom 8456 20 00 (PCE)
za obradu elektroerozijom    
numerički upravljani    
za rezanje pomoću žice 8456 30 11 (PCE)
ostalo 8456 30 19 (PCE)
ostalo 8456 30 90 (PCE)
za obradu mlazom plazme 8456 40 00 (PCE)
strojevi za rezanje mlazom vode 8456 50 00 (PCE)
ostalo 8456 90 00 (PCE)
84.57 Obradni centri, strojevi konstruirani od standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer strojevi s više stanica, za obradu kovina    
obradni centri    
horizontalni 8457 10 10 (PCE)
ostalo 8457 10 90 (PCE)
strojevi konstruirani od standardnih jedinica (s jednom stanicom) 8457 20 00 (PCE)
transfer strojevi s više stanica    
numerički upravljani 8457 30 10 (PCE)
ostalo 8457 30 90 (PCE)
84.58 Tokarilice (uključujući centre za tokarenje) za obradu kovina odvajanjem čestica    
vodoravne tokarilice    
numerički upravljane    
centri za tokarenje 8458 11 20 (PCE)
automatske tokarilice    
jednovretene 8458 11 41 (PCE)
viševretene 8458 11 49 (PCE)
ostalo 8458 11 80 (PCE)
ostalo 8458 19 00 (PCE)
ostale tokarilice    
numerički upravljane    
centri za tokarenje 8458 91 20 (PCE)
ostalo 8458 91 80 (PCE)
ostalo 8458 99 00 (PCE)
84.59 Alatni strojevi (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za obradu kovina odvajanjem čestica: za bušenje, razvrtanje, glodanje, urezivanje ili narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tarifnog broja 8458    
strojevi s radnim jedinicama na vodilicama 8459 10 00 (PCE)
ostali strojevi za bušenje svrdlom    
numerički upravljani 8459 21 00 (PCE)
ostalo 8459 29 00 (PCE)
ostali kombinirani strojevi za razvrtanje i glodanje    
numerički upravljani 8459 31 00 (PCE)
ostalo 8459 39 00 (PCE)
ostali strojevi za razvrtanje    
numerički upravljani 8459 41 00 (PCE)
ostalo 8459 49 00 (PCE)
konzolne glodalice    
numerički upravljane 8459 51 00 (PCE)
ostalo 8459 59 00 (PCE)
ostale glodalice    
numerički upravljane    
alatne glodalice 8459 61 10 (PCE)
ostalo 8459 61 90 (PCE)
ostalo    
alatne glodalice 8459 69 10 (PCE)
ostalo 8459 69 90 (PCE)
ostali strojevi za urezivanje ili narezivanje navoja 8459 70 00 (PCE)
84.60 Alatni strojevi za uklanjanje srha, oštrenje, brušenje, honanje, lepanje, poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta, pomoću brusnog kamena, abraziva ili sredstava za poliranje, osim strojeva za ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu ozubljenja iz tarifnog broja 8461    
strojevi za ravno brušenje    
numerički upravljani 8460 12 00 (PCE)
ostalo 8460 19 00 (PCE)
ostali strojevi za brušenje     
strojevi za brušenje bez šiljka, numerički upravljani 8460 22 00 (PCE)
ostali strojevi za cilindrično brušenje, numerički upravljani 8460 23 00 (PCE)
ostali, numerički upravljani 8460 24 00 (PCE)
ostalo    
za cilindrične površine 8460 29 10 (PCE)
ostalo 8460 29 90 (PCE)
strojevi za oštrenje (alatni ili za brušenje)    
numerički upravljani 8460 31 00 (PCE)
ostalo 8460 39 00 (PCE)
strojevi za honanje ili lepanje    
numerički upravljani 8460 40 10 (PCE)
ostalo 8460 40 90 (PCE)
ostalo 8460 90 00 (PCE)
84.61 Alatni strojevi za dugohodno blanjanje, kratkohodno blanjanje, dubljenje ili provlačenje, ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu ozubljenja, piljenje, rezanje reznom pločom te ostali alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta odvajanjem čestica, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu    
kratkohodne blanjalice i dubilice 8461 20 00 (PCE)
provlakačice    
numerički upravljane 8461 30 10 (PCE)
ostalo 8461 30 90 (PCE)
strojevi za ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu ozubljenja    
strojevi za ozubljivanje (uključujući strojeve za ozubljivanje brušenjem)    
za izradu cilindričnih zupčanika    
numerički upravljani 8461 40 11 (PCE)
ostalo 8461 40 19 (PCE)
za izradu ostalih zupčanika    
numerički upravljani 8461 40 31 (PCE)
ostalo 8461 40 39 (PCE)
strojevi za završnu obradu ozubljenja    
opremljeni mikrometarskim sustavom namještanja s točnošću pozicioniranja po bilo kojoj osi od najmanje 0,01 mm    
numerički upravljani 8461 40 71 (PCE)
ostalo 8461 40 79 (PCE)
ostalo 8461 40 90 (PCE)
strojne pile ili strojevi za rezanje reznom pločom    
strojne pile    
kružne pile 8461 50 11 (PCE)
ostalo 8461 50 19 (PCE)
strojevi za odsijecanje 8461 50 90 (PCE)
ostalo 8461 90 00 (PCE)
84.62 Alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina slobodnim kovanjem ili kovanjem u ukovnju (isključujući valjačke stanove); alatni strojevi (uključujući preše, linije za uzdužno rezanje i linije za poprečno rezanje) za obradu kovina savijanjem, presavijanjem, izravnavanjem, ravnanjem, rezanjem škarama, probijanjem, zarezivanjem ili sjeckanjem (isključujući strojeve za vučenje); preše za obradu kovina ili kovinskih karbida koje nisu prethodno spomenute    
strojevi za toplo oblikovanje slobodnim kovanjem i kovanjem u ukovnju (uključujući preše) te batovi za toplo kovanje    
strojevi za kovanje u zatvorenom ukovnju    
numerički upravljani 8462 11 10 (PCE)
ostalo 8462 11 90 (PCE)
ostalo    
numerički upravljani 8462 19 10 (PCE)
ostalo 8462 19 90 (PCE)
strojevi za savijanje, presavijanje, izravnavanje ili ravnanje (uključujući apkant preše) za plosnate proizvode    
strojevi za oblikovanje profila    
numerički upravljani 8462 22 10 (PCE)
ostalo 8462 22 90 (PCE)
numerički upravljane apkant preše 8462 23 00 (PCE)
numerički upravljane savijačice ploča 8462 24 00 (PCE)
numerički upravljani strojevi za oblikovanje valjcima 8462 25 00 (PCE)
ostali numerički upravljani strojevi za savijanje, presavijanje, izravnavanje ili ravnanje 8462 26 00 (PCE)
ostalo 8462 29 00 New (PCE)
linije za uzdužno rezanje, linije za poprečno rezanje i ostale strojne škare (isključujući preše) za plosnate proizvode, osim strojeva za probijanje kombiniranih sa strojnim škarama    
linije za uzdužno rezanje i linije za poprečno rezanje    
numerički upravljane 8462 32 10 (PCE)
ostalo 8462 32 90 (PCE)
numerički upravljane strojne škare 8462 33 00 (PCE)
ostalo 8462 39 00 (PCE)
strojevi za probijanje, zarezivanje ili sjeckanje (isključujući preše) za plosnate proizvode, uključujući strojeve za probijanje kombinirane sa strojnim škarama    
numerički upravljani 8462 42 00 (PCE)
ostalo 8462 49 00 (PCE)
strojevi za obradu cijevi, šupljih profila i šipki (isključujući preše)    
numerički upravljani 8462 51 00 (PCE)
ostalo 8462 59 00 (PCE)
preše za hladnu obradu kovina    
hidraulične preše    
numerički upravljane 8462 61 10 (PCE)
ostalo 8462 61 90 (PCE)
mehaničke preše    
numerički upravljane 8462 62 10 (PCE)
ostalo 8462 62 90 (PCE)
servo preše    
numerički upravljane 8462 63 10 (PCE)
ostalo 8462 63 90 (PCE)
ostalo    
numerički upravljane 8462 69 10 (PCE)
ostalo 8462 69 90 (PCE)
ostalo    
numerički upravljane 8462 90 10 (PCE)
ostalo 8462 90 90 (PCE)
84.63 Ostali alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta, bez odvajanja čestica    
strojevi za vučenje šipka, cijevi, profila, žice i slično    
strojevi za vučenje žice 8463 10 10 (PCE)
ostalo 8463 10 90 (PCE)
strojevi za valjanje navoja 8463 20 00 (PCE)
strojevi za obradu i preradu žice 8463 30 00 (PCE)
ostalo 8463 90 00 (PCE)
84.64 Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla    
strojne pile 8464 10 00 (PCE)
strojevi za brušenje ili poliranje    
za obradu stakla    
za obradu optičkog stakla 8464 20 11 (PCE)
ostalo 8464 20 19  
ostalo 8464 20 80  
ostalo 8464 90 00  
84.65 Alatni strojevi (uključujući strojeve za spajanje čavlima, spojnicama (klamericama), lijepljenjem ili na drugi način) za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastične mase ili sličnih tvrdih materijala    
strojevi sposobni izvoditi različite vrste strojnih obrada bez izmjene alata između tih obrada    
s ručnim prijenosom izratka između svake operacije 8465 10 10 (PCE)
s automatskim prijenosom izratka između svake obrade 8465 10 90 (PCE)
obradni centri 8465 20 00 (PCE)
ostalo    
strojne pile    
tračne pile 8465 91 10 (PCE)
kružne pile 8465 91 20 (PCE)
ostalo 8465 91 90 (PCE)
strojevi za blanjanje, glodanje ili oblikovanje rezanjem 8465 92 00 (PCE)
strojevi za brušenje, glačanje ili poliranje 8465 93 00 (PCE)
strojevi za savijanje ili spajanje 8465 94 00 (PCE)
strojevi za bušenje ili upuštanje 8465 95 00 (PCE)
strojevi za cijepanje, rezanje na slojeve ili ljuštenje 8465 96 00 (PCE)
ostalo 8465 99 00 (PCE)
84.66 Dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8456 do 8465, uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci    
držači alata i samootvarajuće glave za narezivanje navoja    
držači alata    
trnovi, čeljusti i čahure 8466 10 20  
ostalo    
za tokarilice 8466 10 31  
ostalo 8466 10 38  
samootvarajuće glave za narezivanje navoja 8466 10 80  
držači izradaka    
naprave za držanje izratka i vođenje alata te naprave posebne namjene; setovi standardnih naprava 8466 20 20  
ostalo    
za tokarilice 8466 20 91  
ostalo 8466 20 98  
podione glave i drugi posebni dodatni uređaji za strojeve 8466 30 00  
ostalo    
za strojeve iz tarifnog broja 8464    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8466 91 20  
ostalo 8466 91 95  
za strojeve iz tarifnog broja 8465    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8466 92 20  
ostalo 8466 92 80  
za strojeve iz tarifnih brojeva 8456 do 8461    
dijelovi i pribor za strojeve iz podbrojeva 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 ili 846150, vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova, sklopova tiskanih krugova, dijelova proizvoda iz tarifnog broja 8517 ili dijelova strojeva za automatsku obradu 8466 93 40  
ostalo    
za strojeve iz podbroja  84565000 8466 93 50  
ostalo 8466 93 60  
za strojeve iz tarifnog broja 8462 ili 8463 8466 94 00  
84.67 Alati za rad u ruci, pneumatski, hidraulični ili s ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom    
pneumatski    
rotacijski (uključujući kombinirane rotacijsko-vibracijske)    
za obradu kovina 8467 11 10  
ostalo 8467 11 90  
ostalo 8467 19 00  
s ugrađenim električnim motorom    
bušilice svih vrsta    
sposobne raditi bez vanjskog izvora energije 8467 21 10 (PCE)
ostalo    
elektropneumatske 8467 21 91 (PCE)
ostalo 8467 21 99 (PCE)
pile    
lančane pile 8467 22 10 (PCE)
kružne 8467 22 30 (PCE)
ostalo 8467 22 90 (PCE)
ostalo    
sposobni raditi bez vanjskog izvora energije 8467 29 20 (PCE)
ostalo    
brusilice i glačalice    
kutne brusilice 8467 29 51 (PCE)
tračne glačalice 8467 29 53 (PCE)
ostalo 8467 29 59 (PCE)
blanje 8467 29 70 (PCE)
škare za živicu i trimeri za rubove travnjaka 8467 29 80 (PCE)
ostalo 8467 29 85 (PCE)
ostali alati    
lančane pile 8467 81 00 (PCE)
ostalo 8467 89 00  
dijelovi    
za lančane pile 8467 91 00  
za pneumatske alate 8467 92 00  
ostalo 8467 99 00  
84.68 Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, neovisno mogu li rezati ili ne, osim onih iz tarifnog broja 8515; plinski strojevi i aparati za površinsku toplinsku obradu    
ručni plinski plamenici 8468 10 00  
ostali plinski strojevi i aparati 8468 20 00  
ostali strojevi i aparati 8468 80 00  
dijelovi 8468 90 00  
84.70 Strojevi za računanje i džepni strojevi za pohranu, reprodukciju i prikaz podataka, s računskim funkcijama; knjigovodstveni strojevi, strojevi za naplatu poštarine (frankiranje), strojevi za izdavanje karata i slični strojevi, s ugrađenim uređajem za računanje; registarske blagajne    
elektronički strojevi za računanje, sposobni raditi bez vanjskog izvora električne energije i džepni strojevi za pohranu, reprodukciju i prikaz podataka, s računskim funkcijama 8470 10 00 (PCE)
ostali elektronički računski strojevi    
s ugrađenim pisačem 8470 21 00 (PCE)
ostalo 8470 29 00 (PCE)
ostali računski strojevi 8470 30 00 (PCE)
registarske blagajne 8470 50 00 (PCE)
ostalo 8470 90 00 (PCE)
84.71 Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu    
prijenosni strojevi za automatsku obradu podataka, mase ne veće od 10 kg, koji se sastoje barem od središnje procesorske jedinice, tipkovnice i pokaznika 8471 30 00 (PCE)
ostali strojevi za automatsku obradu podataka    
strojevi koji u istom kućištu imaju barem središnju procesorsku jedinicu te ulaznu i izlaznu jedinicu, neovisno jesu li međusobno kombinirane ili ne 8471 41 00 (PCE)
ostali, podneseni u obliku sustava 8471 49 00 (PCE)
procesorske jedinice, osim onih iz podbroja 847141 ili 847149, neovisno sadrže li u istom kućištu jednu ili dvije od sljedećih vrsta jedinica ili ne: memorijske jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice 8471 50 00 (PCE)
ulazne ili izlazne jedinice, neovisno sadrže li u istom kućištu memorijske jedinice ili ne    
tipkovnice 8471 60 60 (PCE)
ostalo 8471 60 70 (PCE)
memorijske jedinice    
središnje memorijske jedinice 8471 70 20 (PCE)
ostalo    
disk jedinice    
optičke, uključujući magnetno-optičke 8471 70 30 (PCE)
ostalo    
jedinice tvrdih diskova 8471 70 50 (PCE)
ostalo 8471 70 70 (PCE)
jedinice s magnetnom vrpcom 8471 70 80 (PCE)
ostalo 8471 70 98 (PCE)
ostale jedinice strojeva za automatsku obradu podataka 8471 80 00 (PCE)
ostalo 8471 90 00 (PCE)
84.72 Ostali uredski strojevi (na primjer, hektografski ili matrični strojevi za umnožavanje, strojevi za adresiranje, automatski strojevi za isplatu novčanica, strojevi za razvrstavanje, brojenje ili zamatanje kovanica, strojevi za oštrenje olovaka, strojevi za bušenje ili spajanje spojnicama (klamericama))    
strojevi za umnožavanje 8472 10 00 (PCE)
strojevi za razvrstavanje ili presavijanje pošte ili za ubacivanje pošte u omotnice ili omote, strojevi za otvaranje, zatvaranje ili pečaćenje pošte i strojevi za lijepljenje ili poništavanje poštanskih maraka 8472 30 00 (PCE)
ostalo    
strojevi za razvrstavanje, brojenje ili zamatanje kovanica 8472 90 10 (PCE)
ostalo 8472 90 80  
84.73 Dijelovi i pribor (osim pokrova, kovčega za nošenje i slično) prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8470 do 8472    
dijelovi i pribor za strojeve iz tarifnog broja 8470    
za elektroničke računske strojeve iz podbroja 847010, 847021 ili 847029    
elektronički sklopovi 8473 21 10  
ostalo 8473 21 90  
ostalo    
elektronički sklopovi 8473 29 10  
ostalo 8473 29 90  
dijelovi i pribor za strojeve iz tarifnog broja 8471    
elektronički sklopovi 8473 30 20  
ostalo 8473 30 80  
dijelovi i pribor za strojeve iz tarifnog broja 8472    
elektronički sklopovi 8473 40 10  
ostalo 8473 40 80  
dijelovi i pribor podjednako pogodni za uporabu sa strojevima iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8470 do 8472    
elektronički sklopovi 8473 50 20  
ostalo 8473 50 80  
84.74 Strojevi za sortiranje, prosijavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju (uključujući u prahu ili pasti); strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke mase, neočvrsnutog cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili paste; strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska    
strojevi za sortiranje, prosijavanje, razdvajanje (separaciju) ili pranje 8474 10 00  
strojevi za drobljenje ili mljevenje 8474 20 00  
strojevi za miješanje ili gnječenje    
miješalice za beton ili mort 8474 31 00  
strojevi za miješanje mineralnih tvari s bitumenom 8474 32 00  
ostalo 8474 39 00  
ostali strojevi    
strojevi za aglomeriranje (prešanje), oblikovanje ili modeliranje keramičke mase 8474 80 10  
ostalo 8474 80 90  
dijelovi    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8474 90 10  
ostalo 8474 90 90  
84.75 Strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektronskih cijevi ili žarulja-bljeskalica, u staklene omotače; strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda    
strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektronskih cijevi i žarulja-bljeskalica, u staklene omotače 8475 10 00  
strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda    
strojevi za izradu optičkih vlakana i pripremaka za njih 8475 21 00  
ostalo 8475 29 00  
dijelovi    
dijelovi strojeva iz podbroja 84752100 8475 90 10  
ostalo 8475 90 90  
84.76 Automati za prodaju robe (na primjer, strojevi za prodaju poštanskih maraka, cigareta, hrane ili pića), uključujući strojeve za mijenjanje novca    
automati za prodaju pića    
s ugrađenim uređajem za grijanje ili hlađenje 8476 21 00 (PCE)
ostalo 8476 29 00 (PCE)
ostali strojevi    
s ugrađenim uređajem za grijanje ili hlađenje 8476 81 00 (PCE)
ostalo    
strojevi za mijenjanje novca 8476 89 10 (PCE)
ostalo 8476 89 90 (PCE)
dijelovi    
dijelovi strojeva za mijenjanje novca 8476 90 10  
ostalo 8476 90 90  
84.77 Strojevi za obradu i preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju    
strojevi za lijevanje ubrizgavanjem 8477 10 00 (PCE)
ekstruderi 8477 20 00 (PCE)
strojevi za oblikovanje puhanjem 8477 30 00 (PCE)
strojevi za oblikovanje vakuumom i drugi strojevi za toplinsko oblikovanje 8477 40 00 (PCE)
ostali strojevi za lijevanje ili drukčije oblikovanje    
za oblikovanje ili protektiranje vanjskih pneumatskih guma ili za oblikovanje zračnica 8477 51 00 (PCE)
ostalo    
preše 8477 59 10 (PCE)
ostalo 8477 59 80 (PCE)
ostali strojevi    
strojevi za proizvodnju pjenastih (spužvastih) materijala    
strojevi za preradu reaktivnih smola 8477 80 11 (PCE)
ostalo 8477 80 19 (PCE)
ostalo    
strojevi za usitnjavanje 8477 80 91 (PCE)
miješalice i gnječilice 8477 80 93 (PCE)
strojevi za rezanje, cijepanje i ljuštenje 8477 80 95 (PCE)
ostalo 8477 80 99  
dijelovi    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8477 90 10  
ostalo 8477 90 80  
84.78 Strojevi za pripremu ili preradu duhana, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju    
strojevi 8478 10 00  
dijelovi 8478 90 00  
84.79 Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju    
strojevi za javne radove, građevinarstvo ili slično 8479 10 00  
strojevi za ekstrakciju ili pripremu životinjskih ili nehlapivih (masnih) biljnih ili mikrobnih masti ili ulja 8479 20 00  
preše za proizvodnju ploča iverica ili ploča vlaknatica od drva ili drugih drvnih materijala i ostali strojevi za obradu drva ili pluta    
preše 8479 30 10  
ostalo 8479 30 90  
strojevi za izradu užadi, konopa ili kabela 8479 40 00 (PCE)
industrijski roboti, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu 8479 50 00  
evaporacijski hladnjaci zraka 8479 60 00  
mostovi za ukrcaj putnika    
vrsta koje se rabi u zračnim lukama 8479 71 00  
ostalo 8479 79 00  
ostali strojevi i mehanički uređaji    
za obradu kovina, uključujući uređaje za namatanje električnih zavojnica 8479 81 00  
strojevi za miješanje, gnječenje, drobljenje, mljevenje, prosijavanje, rešetanje, homogenizaciju ili emulzifikaciju 8479 82 00  
hladne izostatske preše 8479 83 00  
ostalo    
pokretni hidraulični rudnički stropni potpornji 8479 89 30  
centralni sustavi za podmazivanje 8479 89 60  
automatizirani strojevi za montažu elektroničkih komponenti, vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji sklopova tiskanih krugova 8479 89 70  
ostalo 8479 89 97  
dijelovi    
dijelovi strojeva iz podbroja 84798970 8479 90 15  
ostalo    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8479 90 20  
ostalo 8479 90 70  
84.80 Kalupnici za ljevaonice kovina; temeljne ploče; modeli za izradu kalupa; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase    
kalupnici za ljevaonice kovina 8480 10 00  
modelne ploče 8480 20 00  
modeli za izradu kalupa    
drveni 8480 30 10  
ostalo 8480 30 90  
kalupi za kovine ili metalne karbide    
za lijevanje ubrizgavanjem ili pod pritiskom 8480 41 00  
ostalo 8480 49 00  
kalupi za staklo 8480 50 00  
kalupi za mineralne materijale 8480 60 00  
kalupi za gumu ili plastične mase    
za lijevanje ubrizgavanjem ili pod pritiskom 8480 71 00  
ostalo 8480 79 00  
84.81 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude ili slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile    
ventili za smanjenje pritiska    
kombinirani s filtrima ili mazalicama 8481 10 05  
ostalo    
od lijevanog željeza ili čelika 8481 10 19  
ostalo 8481 10 99  
ventili za uljnohidraulične ili pneumatske prijenose    
ventili za upravljanje uljnohidrauličnim prijenosom snage 8481 20 10  
ventili za upravljanje pneumatskim prijenosom snage 8481 20 90  
nepovratni ventili    
od lijevanog željeza ili čelika 8481 30 91  
ostalo 8481 30 99  
sigurnosni ventili    
od lijevanog željeza ili čelika 8481 40 10  
ostalo 8481 40 90  
ostali uređaji    
slavine i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotliće, kade i slične instalacije    
miješalice 8481 80 11  
ostalo 8481 80 19  
ventili za radijatore centralnoga grijanja    
termostatski ventili 8481 80 31  
ostalo 8481 80 39  
ventili za pneumatske gume i zračnice 8481 80 40  
ostalo    
regulacijski ventili    
ventili za regulaciju temperature 8481 80 51  
ostalo 8481 80 59  
ostalo    
zasuni    
od lijevanog željeza 8481 80 61  
od čelika 8481 80 63  
ostalo 8481 80 69  
zaporni ventili    
od lijevanog željeza 8481 80 71  
od čelika 8481 80 73  
ostalo 8481 80 79  
kuglasti, stožasti i valjkasti ventili 8481 80 81  
leptirasti ventili 8481 80 85  
membranski ventili 8481 80 87  
ostalo 8481 80 99  
dijelovi 8481 90 00  
84.82 Valjni ležajevi    
kuglični ležajevi    
s najvećim vanjskim promjerom ne većim od 30 mm 8482 10 10  
ostalo 8482 10 90  
stožastovaljkasti ležajevi, uključujući sklopove od unutarnjeg prstena i valjnog vijenca 8482 20 00  
bačvasti ležajevi 8482 30 00  
igličasti valjkasti ležajevi, uključujući sklopove od kaveza i igličastih valjaka 8482 40 00  
ostali cilindrično valjkasti ležajevi, uključujući sklopove od kaveza i valjaka 8482 50 00  
ostali, uključujući kombinirane kuglično/valjkaste ležajeve 8482 80 00  
dijelovi    
kuglice, iglice i valjčići    
stožasti valjčići 8482 91 10  
ostalo 8482 91 90  
ostalo 8482 99 00  
84.83 Transmisijska vratila (uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila) i poluge; kućišta ležajeva i klizni ležajevi; zupčani prijenosi; navojna vretena s kuglicama ili valjčićima; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta; zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike; uključne spojke i spojke za vratila (uključujući univerzalne spojke)    
transmisijska vratila (uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila) i poluge    
poluge i koljenasta vratila    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8483 10 21  
od čelika kovanog u otvorenom kalupu 8483 10 25  
ostalo 8483 10 29  
zglobna vratila 8483 10 50  
ostalo 8483 10 95  
kućišta ležajeva, s ugrađenim valjnim ležajevima 8483 20 00  
kućišta ležajeva, bez ugrađenih valjnih ležajeva; klizni ležajevi    
kućišta ležajeva    
za valjne ležajeve 8483 30 32  
ostalo 8483 30 38  
klizni ležajevi 8483 30 80  
zupčani prijenosi, osim zupčanika, lančanika i ostalih transmisijskih elemenata podnesenih posebno; navojna vretena s kuglicama ili valjcima; mjenjačke kutije i drugi mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta vrtnje    
zupčani prijenosi (osim mjenjačkih kutija)    
prijenosi s čelnicima s ravnim i kosim (helikoidnim) zubima 8483 40 21  
sa stožnicima i stožnicima/čelnicima 8483 40 23  
pužni 8483 40 25  
ostalo 8483 40 29  
navojna vretena s kuglicama ili valjčićima 8483 40 30  
mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina    
mjenjači 8483 40 51  
ostalo 8483 40 59  
ostalo 8483 40 90  
zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8483 50 20  
ostalo 8483 50 80  
uključne spojke i spojke za vratila (uključujući univerzalne spojke)    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8483 60 20  
ostalo 8483 60 80  
zupčanici, lančanici i ostali transmisijski elementi podneseni posebno; dijelovi    
dijelovi kućišta ležajeva 8483 90 20  
ostalo    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8483 90 81  
ostalo 8483 90 89  
84.84 Brtve od metalnih listova kombiniranih s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine; setovi ili sortimenti brtava, različitog sastava, pripremljeni u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve    
brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dvaju ili više metalnih slojeva 8484 10 00  
mehaničke brtve 8484 20 00  
ostalo 8484 90 00  
84.85 Strojevi za aditivnu proizvodnju    
polaganjem metala 8485 10 00 (PCE)
polaganjem plastične mase ili gume 8485 20 00 (PCE)
polaganjem sadre, cementa, keramike ili stakla    
polaganjem sadre, cementa ili keramike 8485 30 10 (PCE)
ostalo 8485 30 90 (PCE)
ostalo    
strojevi za aditivnu proizvodnju polaganjem slojeva pijeska, betona ili drugih minerala 8485 80 10 New (PCE)
ostalo 8485 80 90 New (PCE)
dijelovi    
dijelovi strojeva iz podbrojeva 84853010 ili 84858010 8485 90 10  
ostalo 8485 90 90  
84.86 Strojevi i aparati vrsta koje se rabi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili pločica (wafera), poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika; strojevi i aparati navedeni u napomeni 11 (C) uz ovo poglavlje; dijelovi i pribor    
strojevi i aparati za proizvodnju poluvodičkih blokova ili pločica (wafera) 8486 10 00  
strojevi i aparati za proizvodnju poluvodičkih elemenata ili elektroničkih integriranih krugova 8486 20 00  
strojevi i aparati za proizvodnju ravnih pokaznika 8486 30 00  
strojevi i aparati navedeni u napomeni 11 (C) uz ovo poglavlje 8486 40 00  
dijelovi i pribor 8486 90 00  
84.87 Dijelovi strojeva, aparata i uređaja bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata ili drugih električnih obilježja, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju    
brodski vijci ili vijci za brodice i njihove lopatice    
od bronce 8487 10 10 (PCE)
ostalo 8487 10 90 (PCE)
ostalo    
od lijevanog željeza 8487 90 40  
od željeza ili čelika    
od lijevanog čelika 8487 90 51  
od željeza ili čelika kovanog u otvorenom kalupu ili ukovnju 8487 90 57  
ostalo 8487 90 59  
ostalo 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.