CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - LT 27

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

26 SKIRSNIS
RŪDOS, ŠLAKAS IR PELENAI

26.01 Geležies rÅ«dos ir koncentratai, įskaitant degtus geležies piritus    
Geležies rÅ«dos ir koncentratai, iÅ¡skyrus degtus geležies piritus    
Neaglomeruoti 2601 11 00  
Aglomeruoti 2601 12 00  
Degti geležies piritai 2601 20 00  
26.02 Mangano rÅ«dos ir koncentratai, įskaitant geležingas mangano rÅ«das ir koncentratus, kuriuose manganas sudaro ne mažiau kaip 20 % sausojo produkto masÄ—s 2602 00 00  
26.03 Vario rÅ«dos ir koncentratai 2603 00 00  
26.04 Nikelio rÅ«dos ir koncentratai 2604 00 00  
26.05 Kobalto rÅ«dos ir koncentratai 2605 00 00  
26.06 Aliuminio rÅ«dos ir koncentratai 2606 00 00  
26.07 Å vino rÅ«dos ir koncentratai 2607 00 00  
26.08 Cinko rÅ«dos ir koncentratai 2608 00 00  
26.09 Alavo rÅ«dos ir koncentratai 2609 00 00  
26.10 Chromo rÅ«dos ir koncentratai 2610 00 00  
26.11 Volframo rÅ«dos ir koncentratai 2611 00 00  
26.12 Urano arba torio rÅ«dos ir koncentratai    
Urano rÅ«dos ir koncentratai    
Urano rÅ«dos, uranitas ir jų koncentratai, kuriuose uranas sudaro daugiau kaip 5 % masÄ—s (Euratom) 2612 10 10  
Kiti 2612 10 90  
Torio rÅ«dos ir koncentratai    
Monacitas; urano torianitas bei kitos torio rÅ«dos ir koncentratai, kuriuose toris sudaro daugiau kaip 20 % masÄ—s (Euratom) 2612 20 10  
Kiti 2612 20 90  
26.13 Molibdeno rÅ«dos ir koncentratai    
IÅ¡kaitinti 2613 10 00  
Kiti 2613 90 00  
26.14 Titano rÅ«dos ir koncentratai 2614 00 00  
26.15 Niobio, tantalo, vanadžio arba cirkonio rÅ«dos ir koncentratai    
Cirkonio rÅ«dos ir koncentratai 2615 10 00  
Kiti 2615 90 00  
26.16 Tauriųjų metalų rÅ«dos ir koncentratai    
Sidabro rÅ«dos ir koncentratai 2616 10 00  
Kiti 2616 90 00  
26.17 Kitos rÅ«dos ir koncentratai    
Stibio rÅ«dos ir koncentratai 2617 10 00  
Kiti 2617 90 00  
26.18 Granuliuotas Å¡lakas (Å¡lakinis smÄ—lis), susidarantis geležies arba plieno gamybos procese 2618 00 00  
26.19 Å lakas, nuodegos (iÅ¡skyrus granuliuotÄ… Å¡lakÄ…), dzindros ir kitos geležies arba plieno gamybos atliekos    
Atliekos, tinkamos geležiai arba manganui regeneruoti 2619 00 20  
Atliekos, tinkamos vanadžiiui iÅ¡gauti 2619 00 95 New  
Kitos 2619 00 97 New  
26.20 Å lakas, pelenai ir kitos liekanos (iÅ¡skyrus geležies arba plieno gamybos liekanas), kurių sudÄ—tyje yra metalų, arseno arba jų junginių    
Kuriose didžiausiÄ… dalį sudaro cinkas    
Kietasis techninis cinkas 2620 11 00  
Kitos 2620 19 00  
Kuriose didžiausiÄ… dalį sudaro Å¡vinas    
Benzino su Å¡vinu Å¡lamai ir antidetonatorių su Å¡vinu Å¡lamai 2620 21 00  
Kitos 2620 29 00  
Kuriose didžiausiÄ… dalį sudaro varis 2620 30 00  
Kuriose didžiausiÄ… dalį sudaro aliuminis 2620 40 00  
Kurių sudÄ—tyje yra arseno, gyvsidabrio, talio arba jų miÅ¡inių, naudojami arsenui arba Å¡iems metalams iÅ¡gauti, arba jų cheminiams junginiams gaminti 2620 60 00  
Kitos    
Kurių sudÄ—tyje yra stibio, berilio, kadmio, chromo arba jų miÅ¡inių 2620 91 00  
Kitos    
Kuriose didžiausiÄ… dalį sudaro nikelis 2620 99 10  
Kuriose didžiausiÄ… dalį sudaro niobis arba tantalas 2620 99 20  
Kuriose didžiausiÄ… dalį sudaro alavas 2620 99 40  
Kuriose didžiausiÄ… dalį sudaro titanas 2620 99 60  
Kitos 2620 99 95  
26.21 Kiti Å¡lakai ir pelenai, įskaitant jÅ«ros dumblių pelenus (kelpÄ…); pelenai ir liekanos, susidariusios deginant buitines atliekas    
Pelenai ir liekanos, susidariusios deginant buitines atliekas 2621 10 00  
Kiti 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.