CN8 / NC8 - 2023 06 CN8 / NC8 - 2023 - SK 08

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

7. KAPITOLA
ZELENINA, JEDL√Č RASTLINY, KORENE A HńĹUZY

07.01 Zemiaky, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Sadbov√© 0701 10 00  
Ostatn√©    
Na v√Ĺrobu Ň°krobu 0701 90 10  
Ostatn√©    
Nov√©, od 1.¬†janu√°ra do 30.¬†j√ļna 0701 90 50  
Ostatn√© 0701 90 90  
07.02 Rajńćiaky, ńćerstv√© alebo chladen√© 0702 00 00  
07.03 Cibuńĺa, Ň°alotka, cesnak, p√≥r a ostatn√° cibuńĺov√° zelenina, ńćerstv√° alebo chladen√°    
Cibuńĺa a Ň°alotka    
Cibuńĺa    
Sadzańćka 0703 10 11  
Ostatn√° 0703 10 19  
҆alotka 0703 10 90  
Cesnak 0703 20 00  
P√≥r a ostatn√° cibuńĺov√° zelenina 0703 90 00  
07.04 Kapusta, karfiol, kaler√°b, kel a podobn√° jedl√° hl√ļbov√° zelenina, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Karfiol a brokolica    
Karfiol a hl√°vkov√° brokolica 0704 10 10  
Ostatn√© 0704 10 90  
RuŇĺińćkov√Ĺ kel 0704 20 00  
Ostatn√©    
Kapusta biela a kapusta ńćerven√° 0704 90 10  
Ostatn√© 0704 90 90  
07.05 ҆al√°t (Lactuca sativa) a ńćakanka (Cichorium spp.), ńćerstv√© alebo chladen√©    
҆al√°t    
Hl√°vkov√Ĺ Ň°al√°t 0705 11 00  
Ostatn√Ĺ 0705 19 00  
ńĆakanka    
ńĆakanka Ň°al√°tov√° (Cichorium intybus var. foliosum) 0705 21 00  
Ostatn√° 0705 29 00  
07.06 Mrkva, okr√ļhlica, cvikla, hadomor Ň°panielsky, zeler buńĺvov√Ĺ, reńŹkev a podobn√© jedl√© korene, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Mrkva a okr√ļhlica 0706 10 00  
Ostatn√©    
Zeler buńĺvov√Ĺ 0706 90 10  
Chren dedinsk√Ĺ (Cochlearia armoracia) 0706 90 30  
Ostatn√© 0706 90 90  
07.07 Uhorky Ň°al√°tov√© a uhorky nakladańćky, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Uhorky Ň°al√°tov√© 0707 00 05  
Uhorky nakladańćky 0707 00 90  
07.08 Strukoviny, l√ļpan√© alebo nel√ļpan√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Hrach siaty (Pisum sativum) 0708 10 00  
Fazuńĺa (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0708 20 00  
Ostatn√© strukoviny 0708 90 00  
07.09 Ostatn√° zelenina, ńćerstv√° alebo chladen√°    
҆pargńĺa 0709 20 00  
BaklaŇĺ√°n 0709 30 00  
Zeler in√Ĺ ako zeler buńĺvov√Ĺ 0709 40 00  
Huby a hńĺuzovky    
Huby rodu Agaricus 0709 51 00  
Huby rodu Boletus 0709 52 00  
Huby rodu Cantharellus 0709 53 00  
H√ļŇĺevnatec jedl√Ĺ (shiitake) (Lentinus edodes) 0709 54 00  
Huby matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) 0709 55 00  
Hńĺuzovky (Tuber spp.) 0709 56 00  
Ostatn√© 0709 59 00  
Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta    
Sladk√° paprika 0709 60 10  
Ostatn√©    
Rodu Capsicum, na v√Ĺrobu kapsaic√≠nu alebo farb√≠v z olejoŇĺiv√≠c 0709 60 91  
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu sil√≠c alebo rezinoidov 0709 60 95  
Ostatn√© 0709 60 99  
҆pen√°t, novoz√©landsk√Ĺ Ň°pen√°t a z√°hradn√Ĺ Ň°pen√°t 0709 70 00  
Ostatn√°    
Artińćoky prav√© 0709 91 00  
Olivy    
Na in√© √ļńćely ako na v√Ĺrobu oleja 0709 92 10  
Ostatn√© 0709 92 90  
Tekvice a dyne (Cucurbita spp.)    
Cukety 0709 93 10  
Ostatn√© 0709 93 90  
Ostatn√°    
҆al√°tov√° zelenina, in√° ako Ň°al√°t (Lactuca sativa) a ńćakanka (Cichorium spp.) 0709 99 10  
Mangoldy a kardy (bodliakov√© artińćoky) 0709 99 20  
Kapary 0709 99 40  
Fenikel 0709 99 50  
Kukurica cukrov√° 0709 99 60  
Ostatn√° 0709 99 90  
07.10 Zelenina (nevaren√° alebo varen√° v pare alebo vo vode), mrazen√°    
Zemiaky 0710 10 00  
Strukoviny, l√ļpan√© alebo nel√ļpan√©    
Hrach siaty (Pisum sativum) 0710 21 00  
Fazuńĺa (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0710 22 00  
Ostatn√© 0710 29 00  
҆pen√°t, novoz√©landsk√Ĺ Ň°pen√°t a z√°hradn√Ĺ Ň°pen√°t 0710 30 00  
Kukurica cukrov√° 0710 40 00  
Ostatn√° zelenina    
Olivy 0710 80 10  
Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta    
Sladk√° paprika 0710 80 51  
Ostatn√© 0710 80 59  
Huby    
Rodu Agaricus 0710 80 61  
Ostatn√© 0710 80 69  
Rajńćiaky 0710 80 70  
Artińćoky prav√© 0710 80 80  
҆pargńĺa 0710 80 85  
Ostatn√© 0710 80 95  
Zeleninov√© zmesi 0710 90 00  
07.11 Zelenina dońćasne konzervovan√°, avŇ°ak v¬†tomto stave nevhodn√° na bezprostredn√ļ konzum√°ciu    
Olivy    
Na in√© √ļńćely ako na v√Ĺrobu oleja 0711 20 10  
Ostatn√© 0711 20 90  
Uhorky Ň°al√°tov√© a uhorky nakladańćky 0711 40 00  
Huby a hńĺuzovky    
Huby rodu Agaricus 0711 51 00 (KNE)
Ostatn√© 0711 59 00  
Ostatn√° zelenina; zeleninov√© zmesi    
Zelenina    
Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, okrem sladkej papriky 0711 90 10  
Kukurica cukrov√° 0711 90 30  
Cibuńĺa 0711 90 50  
Kapary 0711 90 70  
Ostatn√° 0711 90 80  
Zeleninov√© zmesi 0711 90 90  
07.12 SuŇ°en√° zelenina, cel√°, rezan√° na k√ļsky, rezan√° na pl√°tky, drven√° alebo v pr√°Ň°ku, ńŹalej vŇ°ak neupraven√°    
Cibuńĺa 0712 20 00  
Huby, huby rodu Auricularia spp., huby rodu Tremella spp. a hńĺuzovky    
Huby rodu Agaricus 0712 31 00  
Huby rodu Auricularia spp. 0712 32 00  
Huby rodu Tremella spp. 0712 33 00  
H√ļŇĺevnatec jedl√Ĺ (shiitake) (Lentinus edodes) 0712 34 00  
Ostatn√© 0712 39 00  
Ostatn√° zelenina; zeleninov√© zmesi    
Zemiaky, tieŇĺ rezan√© na k√ļsky alebo rezan√© na pl√°tky, ńŹalej vŇ°ak neupraven√© 0712 90 05  
Kukurica cukrov√° (Zea mays var. saccharata)    
Hybridy na siatie 0712 90 11  
Ostatn√© 0712 90 19  
Rajńćiaky 0712 90 30  
Mrkva 0712 90 50  
Ostatn√© 0712 90 90  
07.13 SuŇ°en√© strukoviny, l√ļpan√©, tieŇĺ oŇ°√ļpan√© alebo polen√©    
Hrach siaty (Pisum sativum)    
Na siatie 0713 10 10  
Ostatn√Ĺ 0713 10 90  
C√≠cer 0713 20 00  
Fazuńĺa (Vigna spp., Phaseolus spp.)    
Fazuńĺa druhu Vigna mungo (L.) Hepper alebo Vigna radiata (L.) Wilczek 0713 31 00  
Mal√° ńćerven√° (Azuki) fazuńĺa (Phaseolus alebo Vigna angularis) 0713 32 00  
Fazuńĺa obyńćajn√°, vr√°tane malej bielej fazule (Phaseolus vulgaris)    
Na siatie 0713 33 10  
Ostatn√° 0713 33 90  
Fazuńĺa druhu Vigna subterranea alebo Voandzeia subterranea 0713 34 00  
Vigna ńć√≠nska (Vigna unguiculata) 0713 35 00  
Ostatn√° 0713 39 00  
҆oŇ°ovica 0713 40 00  
B√īb (Vicia faba var. major) a konsk√Ĺ b√īb (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) 0713 50 00  
Kajan indick√Ĺ (Cajanus cajan) 0713 60 00  
Ostatn√© 0713 90 00  
07.14 Maniok, marantov√© korene, salepov√© korene, topinambur, sladk√© zemiaky a podobn√© korene a hńĺuzy s vysok√Ĺm obsahom Ň°krobu alebo inul√≠nu, ńćerstv√©, chladen√©, mrazen√© alebo suŇ°en√©, tieŇĺ rezan√© na pl√°tky alebo vo forme peliet; dreŇą s√°govn√≠ka    
Maniok (kasava) 0714 10 00  
Sladk√© zemiaky    
ńĆerstv√©, cel√©, urńćen√© na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu 0714 20 10  
Ostatn√© 0714 20 90  
Jamy (Dioscorea spp.) 0714 30 00  
Kolok√°zia (Colocasia spp.) 0714 40 00  
Xantoz√≥ma (Xanthosoma spp.) 0714 50 00  
Ostatn√©    
Marantov√© korene, salepov√© korene a podobn√© korene a hńĺuzy s vysok√Ĺm obsahom Ň°krobu 0714 90 20  
Ostatn√© 0714 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.