CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - SK 26

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

25. KAPITOLA
SOńĹ; S√ćRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, V√ĀPNO A CEMENT

25.01 Sońĺ (vr√°tane stolovej soli a denaturovanej soli) a ńćist√Ĺ chlorid sodn√Ĺ, tieŇĺ vo vodnom roztoku alebo obsahuj√ļci pridan√Ĺ prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpeńćenie sypkosti; morsk√° voda    
Morsk√° voda a sońĺn√© roztoky 2501 00 10  
Sońĺ (vr√°tane stolovej soli a denaturovanej soli) a ńćist√Ĺ chlorid sodn√Ĺ, tieŇĺ vo vodnom roztoku alebo obsahuj√ļce pridan√Ĺ prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpeńćenie sypkosti    
Na chemick√© spracovanie (separ√°cia Na od Cl) na v√Ĺrobu ostatn√Ĺch v√Ĺrobkov 2501 00 31  
Ostatn√©    
Denaturovan√© alebo na priemyseln√© √ļńćely (vr√°tane rafin√°cie), in√© ako na konzerv√°ciu alebo pr√≠pravu potrav√≠n na ńĺudsk√ļ alebo zvieraciu konzum√°ciu 2501 00 51  
Ostatn√©    
Sońĺ vhodn√° na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu 2501 00 91  
Ostatn√© 2501 00 99  
25.02 NepraŇĺen√Ĺ pyrit 2502 00 00  
25.03 S√≠ra vŇ°etk√Ĺch druhov, in√° ako sublimovan√° s√≠ra, zr√°Ňĺan√° s√≠ra a koloidn√° s√≠ra    
Surov√° alebo nerafinovan√° s√≠ra 2503 00 10  
Ostatn√° 2503 00 90  
25.04 Pr√≠rodn√Ĺ grafit    
V pr√°Ň°ku alebo vo vlońćk√°ch 2504 10 00  
Ostatn√Ĺ 2504 90 00  
25.05 Pr√≠rodn√© piesky vŇ°etk√Ĺch druhov, tieŇĺ farben√©, in√© ako piesky obsahuj√ļce kovy 26. kapitoly    
Kremińćit√© piesky a kremenn√© piesky 2505 10 00  
Ostatn√© 2505 90 00  
25.06 KremeŇą (in√Ĺ ako pr√≠rodn√© piesky); kremenec, tieŇĺ nahrubo opracovan√Ĺ alebo len rozp√≠len√Ĺ alebo inak rozrezan√Ĺ, na bloky alebo dosky pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru    
KremeŇą 2506 10 00  
Kremenec 2506 20 00  
25.07 Kaol√≠n a ostatn√© kaol√≠nov√© √≠ly, tieŇĺ kalcinovan√©    
Kaol√≠n 2507 00 20  
Ostatn√© kaol√≠nov√© √≠ly 2507 00 80  
25.08 Ostatn√© √≠ly (okrem expandovan√Ĺch √≠lov poloŇĺky¬†6806), andaluzit, kyanit a silimanit, tieŇĺ kalcinovan√©; mulit; Ň°amotov√© alebo dinasov√© hlinky    
Bentonit 2508 10 00  
ŇĹiaruvzdorn√Ĺ √≠l 2508 30 00  
Ostatn√© √≠ly 2508 40 00  
Andaluzit, kyanit a silimanit 2508 50 00  
Mulit 2508 60 00  
҆amotov√© alebo dinasov√© hlinky 2508 70 00  
25.09 Krieda 2509 00 00  
25.10 Pr√≠rodn√© fosf√°ty v√°penat√©, pr√≠rodn√© fosf√°ty hlinitov√°penat√© a krieda fosf√°tov√°    
Nemlet√© 2510 10 00  
Mlet√© 2510 20 00  
25.11 Pr√≠rodn√Ĺ s√≠ran b√°rnat√Ĺ (Ň•aŇĺivec); pr√≠rodn√Ĺ uhlińćitan b√°rnat√Ĺ (witerit), tieŇĺ kalcinovan√Ĺ, in√Ĺ ako oxid b√°rnat√Ĺ poloŇĺky¬†2816    
Pr√≠rodn√Ĺ s√≠ran b√°rnat√Ĺ (Ň•aŇĺivec) 2511 10 00  
Pr√≠rodn√Ĺ uhlińćitan b√°rnat√Ĺ (witerit) 2511 20 00  
25.12 Kremińćit√© fos√≠lne m√ļńćky (napr√≠klad kremelina, tripolit a diatomit) a podobn√© kremińćit√© hlinky, tieŇĺ kalcinovan√©, so zdanlivou Ň°pecifickou hmotnosŇ•ou 1 alebo menej 2512 00 00  
25.13 Pemza; Ň°mirgeńĺ; pr√≠rodn√Ĺ korund, pr√≠rodn√Ĺ gran√°t a ostatn√© pr√≠rodn√© br√ļsiv√°, tieŇĺ tepelne upraven√©    
Pemza 2513 10 00  
҆mirgeńĺ, pr√≠rodn√Ĺ korund, pr√≠rodn√Ĺ gran√°t a ostatn√© pr√≠rodn√© br√ļsiv√° 2513 20 00  
25.14 Bridlica, tieŇĺ nahrubo opracovan√° alebo len rozp√≠len√° alebo inak rozrezan√°, na bloky alebo dosky pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru 2514 00 00  
25.15 Mramor, travert√≠n, ecaussin a ostatn√© v√°penat√© kamene na v√Ĺtvarn√© alebo stavebn√© √ļńćely so zdanlivou Ň°pecifickou hmotnosŇ•ou 2,5 alebo viac, a alabaster, tieŇĺ nahrubo opracovan√© alebo len rozp√≠len√© alebo inak rozrezan√©, na bloky alebo dosky pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru    
Mramor a travert√≠n    
Surov√Ĺ alebo nahrubo opracovan√Ĺ 2515 11 00  
Len rozp√≠len√Ĺ alebo inak rozrezan√Ĺ, na bloky alebo dosky pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru 2515 12 00  
Ecaussin a ostatn√© v√°penat√© kamene na v√Ĺtvarn√© alebo stavebn√© √ļńćely; alabaster 2515 20 00  
25.16 ŇĹula, porf√Ĺr, ńćadińć, pieskovec a ostatn√© kamene na v√Ĺtvarn√© alebo stavebn√© √ļńćely, tieŇĺ nahrubo opracovan√© alebo len rozp√≠len√© alebo inak rozrezan√©, na bloky alebo dosky pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru    
ŇĹula    
Surov√° alebo nahrubo opracovan√° 2516 11 00  
Len rozp√≠len√° alebo inak rozrezan√°, na bloky alebo dosky pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru 2516 12 00  
Pieskovec 2516 20 00  
Ostatn√© kamene na v√Ĺtvarn√© alebo stavebn√© √ļńćely 2516 90 00  
25.17 Okruhliaky, Ň°trk, l√°man√Ĺ alebo drven√Ĺ kameŇą, druhu beŇĺne pouŇĺ√≠van√©ho na bet√≥nov√© agreg√°ty, Ň°trkovanie ciest alebo Ňĺelezn√≠c alebo podobn√© Ň°trkopiesky, paz√ļrik a kremenn√© okruhliaky, tieŇĺ tepelne upraven√©; makadam z trosky, Ň°kv√°ry alebo podobn√Ĺch priemyseln√Ĺch odpadov, tieŇĺ zmieŇ°an√© s materi√°lmi uveden√Ĺmi v prvej ńćasti tejto poloŇĺky; dechtov√Ĺ makadam; granuly, drvina a prach, z kameŇąov poloŇĺky¬†2515 alebo 2516, tieŇĺ tepelne upraven√©    
Okruhliaky, Ň°trk, l√°man√Ĺ alebo drven√Ĺ kameŇą, druhu beŇĺne pouŇĺ√≠van√©ho na bet√≥nov√© agreg√°ty, Ň°trkovanie ciest alebo Ňĺelezn√≠c alebo podobn√© Ň°trkopiesky, paz√ļrik a kremenn√© okruhliaky, tieŇĺ tepelne upraven√©    
Okruhliaky, Ň°trk, kremenn√© okruhliaky a paz√ļrik 2517 10 10  
V√°penec, dolomit a ostatn√© v√°penat√© kamene, l√°man√© alebo drven√© 2517 10 20  
Ostatn√© 2517 10 80  
Makadam z trosky, Ň°kv√°ry alebo podobn√Ĺch priemyseln√Ĺch odpadov, tieŇĺ zmieŇ°an√© s materi√°lmi uveden√Ĺmi v podpoloŇĺke¬†251710 2517 20 00  
Dechtov√Ĺ makadam 2517 30 00  
Granuly, drvina a prach, z kameŇąov poloŇĺky¬†2515 alebo 2516, tieŇĺ tepelne upraven√©    
Z mramoru 2517 41 00  
Ostatn√© 2517 49 00  
25.18 Dolomit, tieŇĺ kalcinovan√Ĺ alebo sintrovan√Ĺ, vr√°tane dolomitu nahrubo opracovan√©ho alebo len rozp√≠len√©ho alebo inak rozrezan√©ho, na bloky alebo dosky pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru    
Dolomit nekalcinovan√Ĺ alebo nesintrovan√Ĺ 2518 10 00  
Dolomit kalcinovan√Ĺ alebo sintrovan√Ĺ 2518 20 00  
25.19 Pr√≠rodn√Ĺ uhlińćitan horeńćnat√Ĺ (magnezit); taven√° magn√©zia; spekan√° (sintrovan√°) magn√©zia, tieŇĺ obsahuj√ļca mal√© mnoŇĺstv√° ostatn√Ĺch oxidov pridan√Ĺch pred spekan√≠m; ostatn√© oxidy horńć√≠ka, tieŇĺ ńćist√©    
Pr√≠rodn√Ĺ uhlińćitan horeńćnat√Ĺ (magnezit) 2519 10 00  
Ostatn√©    
Oxid horeńćnat√Ĺ, in√Ĺ ako kalcinovan√Ĺ pr√≠rodn√Ĺ uhlińćitan horeńćnat√Ĺ 2519 90 10  
Spekan√° (sintrovan√°) magn√©zia 2519 90 30  
Ostatn√© 2519 90 90  
25.20 Sadrovec; anhydrit; sadry (pozost√°vaj√ļce z kalcinovan√©ho sadrovca alebo s√≠ranu v√°penat√©ho) tieŇĺ farben√©, tieŇĺ s mal√Ĺm mnoŇĺstvom ur√Ĺchńĺovańćov alebo spomańĺovańćov    
Sadrovec; anhydrit 2520 10 00  
Sadry 2520 20 00  
25.21 V√°pencov√© tavidlo; v√°penec a ostatn√© v√°penat√© kamene druhu pouŇĺ√≠van√©ho na v√Ĺrobu v√°pna alebo cementu 2521 00 00  
25.22 V√°pno nehasen√©, v√°pno hasen√© a v√°pno hydraulick√©, in√© ako oxid v√°penat√Ĺ a hydroxid v√°penat√Ĺ poloŇĺky 2825    
V√°pno nehasen√© 2522 10 00  
V√°pno hasen√© 2522 20 00  
V√°pno hydraulick√© 2522 30 00  
25.23 Cement portlandsk√Ĺ, cement hlinitanov√Ĺ, cement troskov√Ĺ, cement supersulf√°tov√Ĺ a podobn√© cementy hydraulick√©, tieŇĺ farben√© alebo vo forme slinkov    
Slinky cementov√© 2523 10 00  
Cement portlandsk√Ĺ    
Cement biely, tieŇĺ umelo farben√Ĺ 2523 21 00  
Ostatn√Ĺ 2523 29 00  
Cement hlinitanov√Ĺ 2523 30 00  
Ostatn√© cementy hydraulick√© 2523 90 00  
25.24 Azbest    
Krokydolit 2524 10 00  
Ostatn√Ĺ 2524 90 00  
25.25 Sńĺuda, vr√°tane splitingov; sńĺudov√Ĺ odpad    
Sńĺuda surov√° alebo sńĺuda Ň°tiepan√° na Ň°upiny alebo na nepravideln√© doŇ°tińćky (splitingy) 2525 10 00  
Sńĺudov√Ĺ prach 2525 20 00  
Sńĺudov√Ĺ odpad 2525 30 00  
25.26 Pr√≠rodn√Ĺ steatit, tieŇĺ nahrubo opracovan√Ĺ alebo len rozp√≠len√Ĺ alebo inak rozrezan√Ĺ, na bloky alebo na dosky pravouhl√©ho (vr√°tane Ň°tvorcov√©ho) tvaru; mastenec    
Nedrven√Ĺ, nie pr√°Ň°kov√Ĺ 2526 10 00  
Drven√Ĺ alebo pr√°Ň°kov√Ĺ 2526 20 00  
25.28 Pr√≠rodn√© boritany a ich koncentr√°ty (tieŇĺ kalcinovan√©), ale okrem boritanov z√≠skan√Ĺch z pr√≠rodnej sońĺanky; pr√≠rodn√° kyselina borit√° obsahuj√ļca najviac 85¬†hmotnostn√Ĺch % H3BO3 pońć√≠tan√Ĺch na ńćist√ļ hmotnosŇ• (suŇ°inu) 2528 00 00  
25.29 ŇĹivec; leucit; nefel√≠n a nefelinick√Ĺ syenit; kazivec    
ŇĹivec 2529 10 00  
Kazivec    
Obsahuj√ļci 97¬†hmotnostn√Ĺch % alebo menej fluoridu v√°penat√©ho 2529 21 00  
Obsahuj√ļci viac ako 97¬†hmotnostn√Ĺch % fluoridu v√°penat√©ho 2529 22 00  
Leucit; nefel√≠n a nefelinick√Ĺ syenit 2529 30 00  
25.30 Nerastn√© l√°tky inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Vermikulit, perlit a chlority, neexpandovan√© 2530 10 00  
Kieserit, epsomit (pr√≠rodn√© s√≠rany horeńćnat√©) 2530 20 00  
Ostatn√©    
Celest√≠n a stroncianit 2530 90 30 New  
Spodum√©n, petalit, lepidolit, amblygonit, hektorit, jadarit a podobn√© nerasty, vhodn√© na extrakciu l√≠tia 2530 90 40 New  
Bastnezit, xenot√≠m a podobn√© nerasty, vhodn√© na extrakciu kovov vz√°cnych zem√≠n, skandia alebo ytria 2530 90 50 New  
Ostatn√© 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.