CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - SK 28

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

27. KAPITOLA
NERASTN√Č PALIV√Ā, MINER√ĀLNE OLEJE A V√ĚROBKY Z ICH DESTIL√ĀCIE; BIT√öMENOV√Č L√ĀTKY; MINER√ĀLNE VOSKY

27.01 ńĆierne uhlie; brikety, bulety a podobn√© tuh√© paliv√° vyroben√© z ńćierneho uhlia    
ńĆierne uhlie, tieŇĺ v pr√°Ň°ku, ale neaglomerovan√©    
Antracit 2701 11 00  
Bit√ļmenov√© uhlie    
Koksovateńĺn√© uhlie 2701 12 10  
Ostatn√© 2701 12 90  
Ostatn√© uhlie 2701 19 00  
Brikety, bulety a podobn√© tuh√© paliv√° vyroben√© z ńćierneho uhlia 2701 20 00  
27.02 Hned√© uhlie, tieŇĺ aglomerovan√©, okrem gag√°tu    
Hned√© uhlie, tieŇĺ v pr√°Ň°ku, ale neaglomerovan√© 2702 10 00  
Aglomerovan√© hned√© uhlie 2702 20 00  
27.03 RaŇ°elina (vr√°tane raŇ°elinovej podstielky), tieŇĺ aglomerovan√° 2703 00 00  
27.04 Koks a polokoks z ńćierneho uhlia, hned√©ho uhlia alebo raŇ°eliny, tieŇĺ aglomerovan√Ĺ; retortov√© uhlie    
Koks a polokoks z ńćierneho uhlia 2704 00 10  
Koks a polokoks z¬†hned√©ho uhlia 2704 00 30  
Ostatn√© 2704 00 90  
27.05 Svietiplyn, vodn√Ĺ plyn, gener√°torov√Ĺ plyn a podobn√© plyny, in√© ako ropn√© plyny a ostatn√© plynn√© uhńĺovod√≠ky 2705 00 00 (100)
27.06 Decht destilovan√Ĺ z ńćierneho uhlia, z hned√©ho uhlia alebo raŇ°eliny a ostatn√© miner√°lne dechty, tieŇĺ dehydratovan√© alebo ńćiastońćne destilovan√©, vr√°tane rekonŇ°tituovan√Ĺch dechtov 2706 00 00  
27.07 Oleje a ostatn√© v√Ĺrobky z destil√°cie vysokotepeln√Ĺch ńćiernouhońĺn√Ĺch dechtov; podobn√© v√Ĺrobky, v ktor√Ĺch hmotnosŇ• aromatick√Ĺch zloŇĺiek prevaŇĺuje nad hmotnosŇ•ou nearomatick√Ĺch zloŇĺiek    
Benzol (benz√©n) 2707 10 00  
Toluol (tolu√©n) 2707 20 00  
Xylol (xyl√©ny) 2707 30 00  
Naftal√©n 2707 40 00  
Ostatn√© zmesi aromatick√Ĺch uhńĺovod√≠kov, z¬†ktor√Ĺch pri 250¬†¬įC predestiluje 65¬†objemov√Ĺch % alebo viac (vr√°tane str√°t) podńĺa met√≥dy ISO¬†3405 (rovnocennej met√≥de ASTM D 86) 2707 50 00  
Ostatn√©    
Kreozotov√© oleje 2707 91 00  
Ostatn√©    
Surov√© oleje    
Surov√© ńĺahk√© oleje, z ktor√Ĺch pri teplote do 200¬†¬įC predestiluje 90¬†objemov√Ĺch % alebo viac 2707 99 11  
Ostatn√© 2707 99 19  
Vrchn√° s√≠rnat√° vrstva; antrac√©n 2707 99 20  
Z√°sadit√© v√Ĺrobky 2707 99 50  
Fenoly 2707 99 80  
Ostatn√©    
Na v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†2803 2707 99 91  
Ostatn√© 2707 99 99  
27.08 Smola a smoln√Ĺ koks z√≠skan√Ĺ z ńćiernouhońĺn√©ho dechtu alebo z ostatn√Ĺch miner√°lnych dechtov    
Smola 2708 10 00  
Smoln√Ĺ koks 2708 20 00  
27.09 Ropn√© oleje a oleje z√≠skan√© z bit√ļmenov√Ĺch nerastov, surov√©    
Kondenz√°ty zemn√©ho plynu 2709 00 10  
Ostatn√© 2709 00 90  
27.10 Ropn√© oleje a oleje z√≠skan√© z bit√ļmenov√Ĺch nerastov, in√© ako surov√©; pr√≠pravky inde neŇ°pecifikovan√© alebo nezahrnut√©, obsahuj√ļce 70¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov, ak s√ļ tieto oleje z√°kladn√Ĺmi zloŇĺkami t√Ĺchto pr√≠pravkov; odpadov√© oleje    
Ropn√© oleje a oleje z√≠skan√© z bit√ļmenov√Ĺch nerastov (in√© ako surov√©) a pr√≠pravky inde neŇ°pecifikovan√© alebo nezahrnut√©, obsahuj√ļce 70 hmotnostn√Ĺch % alebo viac ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov, ak s√ļ tieto oleje z√°kladn√Ĺmi zloŇĺkami t√Ĺchto pr√≠pravkov, in√© ako obsahuj√ļce bionaftu a in√© ako odpadov√© oleje    
ńĹahk√© oleje a pr√≠pravky    
Urńćen√© na Ň°pecifick√© spracovanie 2710 12 11  
Urńćen√© na chemick√© spracovanie, in√Ĺm procesom, ako je stanoven√© pre podpoloŇĺku¬†27101211 2710 12 15  
Na ostatn√© √ļńćely    
҆peci√°lne druhy benz√≠nu    
Lakov√Ĺ benz√≠n 2710 12 21  
Ostatn√© 2710 12 25  
Ostatn√©    
Motorov√Ĺ benz√≠n    
Leteck√Ĺ benz√≠n 2710 12 31  
Ostatn√© s obsahom olova    
Nepresahuj√ļcim 0,013¬†g/liter    
S okt√°nov√Ĺm ńć√≠slom (RON) menej ako 95 2710 12 41 (MTQ)
S okt√°nov√Ĺm ńć√≠slom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98 2710 12 45 (MTQ)
S okt√°nov√Ĺm ńć√≠slom (RON) 98 alebo viac 2710 12 49 (MTQ)
Presahuj√ļcim 0,013¬†g/liter 2710 12 50 (MTQ)
Leteck√Ĺ petrolej benz√≠nov√©ho typu 2710 12 70  
Ostatn√© ńĺahk√© oleje 2710 12 90  
Ostatn√©    
Stredn√© oleje    
Urńćen√© na Ň°pecifick√© spracovanie 2710 19 11  
Urńćen√© na chemick√© spracovanie, in√Ĺm procesom, ako je stanoven√© pre podpoloŇĺku¬†27101911 2710 19 15  
Na ostatn√© √ļńćely    
Keroz√≠n    
Leteck√Ĺ petrolej 2710 19 21  
Ostatn√© 2710 19 25  
Ostatn√© 2710 19 29  
ҧaŇĺk√© oleje    
Plynov√© oleje    
Urńćen√© na Ň°pecifick√© spracovanie 2710 19 31  
Urńćen√© na chemick√© spracovanie, in√Ĺm procesom, ako je stanoven√© pre podpoloŇĺku¬†27101931 2710 19 35  
Na ostatn√© √ļńćely    
S obsahom s√≠ry nepresahuj√ļcim 0,001¬†hmotnostn√©ho % 2710 19 43  
S obsahom s√≠ry presahuj√ļcim 0,001¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 0,002¬†hmotnostn√©ho % 2710 19 46  
S obsahom s√≠ry presahuj√ļcim 0,002¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 0,1¬†hmotnostn√©ho % 2710 19 47  
S obsahom s√≠ry presahuj√ļcim 0,1¬†hmotnostn√©ho % 2710 19 48  
Vykurovacie oleje    
Urńćen√© na Ň°pecifick√© spracovanie 2710 19 51  
Urńćen√© na chemick√© spracovanie, in√Ĺm procesom, ako je stanoven√© pre podpoloŇĺku¬†27101951 2710 19 55  
Na ostatn√© √ļńćely    
S obsahom s√≠ry nepresahuj√ļcim 0,1¬†hmotnostn√©ho % 2710 19 62  
S obsahom s√≠ry presahuj√ļcim 0,1¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 0,5¬†hmotnostn√©ho % 2710 19 66  
S obsahom s√≠ry presahuj√ļcim 0,5¬†hmotnostn√©ho % 2710 19 67  
Mazacie oleje; ostatn√© oleje    
Urńćen√© na Ň°pecifick√© spracovanie 2710 19 71  
Urńćen√© na chemick√© spracovanie, in√Ĺm procesom, ako je stanoven√© pre podpoloŇĺku¬†27101971 2710 19 75  
Na ostatn√© √ļńćely    
Motorov√© oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turb√≠ny 2710 19 81  
Hydraulick√© oleje 2710 19 83  
Biele oleje, kvapaln√Ĺ paraf√≠n 2710 19 85  
Prevodov√© oleje a redukńćn√© oleje 2710 19 87  
Pr√≠pravky pouŇĺ√≠van√© pri obr√°ban√≠ kovov, oleje na uvońĺŇąovanie odliatkov z foriem, antikor√≥zne oleje 2710 19 91  
Elektrick√© izolańćn√© oleje 2710 19 93  
Ostatn√© mazacie oleje a ostatn√© oleje 2710 19 99  
Ropn√© oleje a oleje z√≠skan√© z bit√ļmenov√Ĺch nerastov (in√© ako surov√©) a pr√≠pravky inde neŇ°pecifikovan√© alebo nezahrnut√©, obsahuj√ļce 70¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov, ak s√ļ tieto oleje z√°kladn√Ĺmi zloŇĺkami t√Ĺchto pr√≠pravkov, obsahuj√ļce bionaftu, in√© ako odpadov√© oleje    
Plynov√© oleje    
S obsahom s√≠ry nepresahuj√ļcim 0,001¬†hmotnostn√©ho % 2710 20 11  
S obsahom s√≠ry presahuj√ļcim 0,001¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 0,1¬†hmotnostn√©ho % 2710 20 16  
S obsahom s√≠ry presahuj√ļcim 0,1¬†hmotnostn√©ho % 2710 20 19  
Vykurovacie oleje    
S obsahom s√≠ry nepresahuj√ļcim 0,5¬†hmotnostn√©ho % 2710 20 32  
S obsahom s√≠ry presahuj√ļcim 0,5¬†hmotnostn√©ho % 2710 20 38  
Ostatn√© oleje 2710 20 90  
Odpadov√© oleje    
Obsahuj√ļce polychl√≥rovan√© bifenyly (PCB), polychl√≥rovan√© terfenyly (PCT) alebo polybr√≥movan√© bifenyly (PBB) 2710 91 00  
Ostatn√© 2710 99 00  
27.11 Ropn√© plyny a ostatn√© plynn√© uhńĺovod√≠ky    
Skvapalnen√©    
Zemn√Ĺ plyn 2711 11 00 (TJO)
Prop√°n    
Prop√°n s ńćistotou najmenej 99¬†%    
Na pouŇĺitie v energetike alebo na vykurovanie 2711 12 11  
Na ostatn√© √ļńćely 2711 12 19  
Ostatn√©    
Urńćen√© na Ň°pecifick√© spracovanie 2711 12 91  
Urńćen√© na chemick√© spracovanie, in√Ĺm procesom, ako je stanoven√© pre podpoloŇĺku¬†27111291 2711 12 93  
Na ostatn√© √ļńćely    
S ńćistotou presahuj√ļcou 90¬†%, ale menej ako 99¬†% 2711 12 94  
Ostatn√© 2711 12 97  
But√°ny    
Urńćen√© na Ň°pecifick√© spracovanie 2711 13 10  
Urńćen√© na chemick√© spracovanie, in√Ĺm procesom, ako je stanoven√© pre podpoloŇĺku¬†27111310 2711 13 30  
Na ostatn√© √ļńćely    
S ńćistotou presahuj√ļcou 90¬†%, ale menej ako 95¬†% 2711 13 91  
Ostatn√© 2711 13 97  
Etyl√©n, propyl√©n, butyl√©n a butadi√©n 2711 14 00  
Ostatn√© 2711 19 00  
V plynnom stave    
Zemn√Ĺ plyn 2711 21 00 (TJO)
Ostatn√© 2711 29 00  
27.12 Vazel√≠na; paraf√≠nov√Ĺ vosk, mikrokryŇ°talick√Ĺ ropn√Ĺ vosk, paraf√≠nov√Ĺ g√°ńć, ozokerit, mont√°nny vosk, raŇ°elinov√Ĺ vosk, ostatn√© miner√°lne vosky a podobn√© v√Ĺrobky z√≠skan√© synt√©zou alebo ostatn√Ĺmi procesmi, tieŇĺ farben√©    
Vazel√≠na    
Surov√° 2712 10 10  
Ostatn√° 2712 10 90  
Paraf√≠nov√Ĺ vosk obsahuj√ļci menej ako 0,75¬†hmotnostn√©ho % oleja    
Syntetick√Ĺ paraf√≠nov√Ĺ vosk s molekulovou hmotnosŇ•ou 460 alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 1560 2712 20 10  
Ostatn√© 2712 20 90  
Ostatn√©    
Ozokerit, mont√°nny vosk alebo raŇ°elinov√Ĺ vosk (pr√≠rodn√© produkty)    
Surov√© 2712 90 11  
Ostatn√© 2712 90 19  
Ostatn√©    
Surov√©    
Urńćen√© na Ň°pecifick√© spracovanie 2712 90 31  
Urńćen√© na chemick√© spracovanie, in√Ĺm procesom, ako je stanoven√© pre podpoloŇĺku¬†27129031 2712 90 33  
Na ostatn√© √ļńćely 2712 90 39  
Ostatn√©    
Zmes 1-alk√©nov obsahuj√ļca 80¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac 1-alk√©nov, s dńļŇĺkou reŇ•azca 24¬†at√≥mov uhl√≠ka alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 28¬†at√≥mov uhl√≠ka 2712 90 91  
Ostatn√© 2712 90 99  
27.13 Ropn√Ĺ koks, ropn√Ĺ bit√ļmen a ostatn√© zvyŇ°ky z ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov    
Ropn√Ĺ koks    
Nekalcinovan√Ĺ 2713 11 00  
Kalcinovan√Ĺ 2713 12 00  
Ropn√Ĺ bit√ļmen 2713 20 00  
Ostatn√© zvyŇ°ky z ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov    
Na v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†2803 2713 90 10  
Ostatn√© 2713 90 90  
27.14 Pr√≠rodn√Ĺ bit√ļm√©n a pr√≠rodn√Ĺ asfalt; bit√ļmenov√© alebo olejov√© bridlice a dechtov√© piesky; asfaltity a asfaltov√© horniny    
Bit√ļmenov√© alebo olejov√© bridlice a dechtov√© piesky 2714 10 00  
Ostatn√© 2714 90 00  
27.15 Bit√ļmenov√© zmesi na z√°klade pr√≠rodn√©ho asfaltu, pr√≠rodn√©ho bit√ļmenu, ropn√©ho bit√ļmenu, miner√°lneho dechtu alebo zo smoly z miner√°lneho dechtu (napr√≠klad bit√ļmenov√Ĺ tmel, sp√§tn√© frakcie) 2715 00 00  
27.16 Elektrick√° energia 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.