CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - SK 29

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

28. KAPITOLA
ANORGANICK√Č CHEMIK√ĀLIE; ANORGANICK√Č ALEBO ORGANICK√Č ZL√öńĆENINY DRAH√ĚCH KOVOV, KOVOV VZ√ĀCNYCH ZEM√ćN, R√ĀDIOAKT√ćVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV

I. CHEMICK√Č PRVKY    
28.01 Flu√≥r, chl√≥r, br√≥m a j√≥d    
Chl√≥r 2801 10 00  
J√≥d 2801 20 00  
Flu√≥r; br√≥m    
Flu√≥r 2801 30 10  
Br√≥m 2801 30 90  
28.02 S√≠ra, sublimovan√° alebo zr√°Ňĺan√°; koloidn√° s√≠ra 2802 00 00  
28.03 Uhl√≠k (uhl√≠kov√© sadze a ostatn√© formy uhl√≠ka inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©) 2803 00 00  
28.04 Vod√≠k, vz√°cne plyny a ostatn√© nekovy    
Vodík 2804 10 00 (MTQ)
Vz√°cne plyny    
Argón 2804 21 00 (MTQ)
Ostatn√©    
Hélium 2804 29 10 (MTQ)
Ostatné 2804 29 90 (MTQ)
Dusík 2804 30 00 (MTQ)
Kyslík 2804 40 00 (MTQ)
B√≥r; tel√ļr    
B√≥r 2804 50 10  
Tel√ļr 2804 50 90  
Krem√≠k    
Obsahuj√ļci najmenej 99,99¬†hmotnostn√©ho % krem√≠ka 2804 61 00  
Ostatn√Ĺ 2804 69 00  
Fosfor    
ńĆerven√Ĺ fosfor 2804 70 10  
Ostatn√Ĺ 2804 70 90  
Arz√©n 2804 80 00  
Sel√©n 2804 90 00  
28.05 Alkalick√© kovy alebo kovy alkalick√Ĺch zem√≠n; kovy vz√°cnych zem√≠n, skandium a ytrium, tieŇĺ vz√°jomne zmieŇ°an√© alebo vz√°jomne legovan√©; ortuŇ•    
Alkalick√© kovy alebo kovy alkalick√Ĺch zem√≠n    
Sod√≠k 2805 11 00  
V√°pnik 2805 12 00  
Ostatn√©    
Stroncium a b√°rium 2805 19 10  
Ostatn√© 2805 19 90  
Kovy vz√°cnych zem√≠n, skandium a ytrium, tieŇĺ vz√°jomne zmieŇ°an√© alebo vz√°jomne legovan√©    
Vz√°jomne zmieŇ°an√© alebo vz√°jomne legovan√© 2805 30 10  
Ostatn√©    
S ńćistotou 95 hmotnostn√Ĺch % alebo viac    
C√©r a lant√°n 2805 30 21 New  
Prazeod√Ĺm, neod√Ĺm a sam√°rium 2805 30 29 New  
Gadol√≠nium, terbium a dyspr√≥zium 2805 30 31 New  
Eur√≥pium, holmium, erbium, t√ļlium, yterbium, lut√©cium a ytrium 2805 30 39 New  
Skandium 2805 30 40  
Ostatn√© 2805 30 80  
OrtuŇ•    
Vo fńĺaŇ°iach s ńćist√Ĺm obsahom 34,5¬†kg (Ň°tandardn√° hmotnosŇ•) s FOB cenou za fńĺaŇ°u nepresahuj√ļcou 224¬†‚ā¨ 2805 40 10  
Ostatn√° 2805 40 90  
II. ANORGANICK√Č KYSELINY A ANORGANICK√Č KYSL√ćKAT√Č ZL√öńĆENINY NEKOVOV    
28.06 Chlorovod√≠k (kyselina chlorovod√≠kov√°); kyselina chl√≥rs√≠rov√° (chl√≥rsulf√≥nov√°)    
Chlorovod√≠k (kyselina chlorovod√≠kov√°) 2806 10 00  
Kyselina chl√≥rs√≠rov√° (chl√≥rsulf√≥nov√°) 2806 20 00  
28.07 Kyselina s√≠rov√°; oleum 2807 00 00  
28.08 Kyselina dusińćn√°; zmes kyseliny s√≠rovej a dusińćnej (nitrińćn√° zmes) 2808 00 00  
28.09 Oxid fosforeńćn√Ĺ; kyselina fosforeńćn√°; kyseliny polyfosforeńćn√©, tieŇĺ chemicky definovan√©    
Oxid fosforeńćn√Ĺ 2809 10 00 (KPP)
Kyselina fosforeńćn√° a kyseliny polyfosforeńćn√© 2809 20 00 (KPP)
28.10 Oxidy b√≥ru; kyseliny borit√©    
Oxid borit√Ĺ 2810 00 10  
Ostatn√© 2810 00 90  
28.11 Ostatn√© anorganick√© kyseliny a ostatn√© anorganick√© kysl√≠kat√© zl√ļńćeniny nekovov    
Ostatn√© anorganick√© kyseliny    
Fluorovod√≠k (kyselina fluorovod√≠kov√°) 2811 11 00  
Kyanovod√≠k (kyselina kyanovod√≠kov√°) 2811 12 00  
Ostatn√©    
Bromovod√≠k (kyselina bromovod√≠kov√°) 2811 19 10  
Ostatn√© 2811 19 80  
Ostatn√© anorganick√© kysl√≠kat√© zl√ļńćeniny nekovov    
Oxid uhlińćit√Ĺ 2811 21 00  
Oxid kremińćit√Ĺ 2811 22 00  
Ostatn√©    
Oxid s√≠rińćit√Ĺ 2811 29 05  
Oxid s√≠rov√Ĺ (anhydrid kyseliny s√≠rovej); oxid arzenit√Ĺ 2811 29 10  
Oxidy dus√≠ka 2811 29 30  
Ostatn√© 2811 29 90  
III. HALOG√ČNOV√Č ALEBO S√ćRNE ZL√öńĆENINY NEKOVOV    
28.12 Halogenidy a halogenid-oxidy nekovov    
Chloridy a chlorid-oxidy    
Chlorid karbonylu (fosg√©n) 2812 11 00  
Oxychlorid fosforeńćn√Ĺ 2812 12 00  
Chlorid fosforit√Ĺ 2812 13 00  
Chlorid fosforeńćn√Ĺ 2812 14 00  
Chlorid s√≠rny 2812 15 00  
Chlorid s√≠rnat√Ĺ 2812 16 00  
Chlorid tionylu 2812 17 00  
Ostatn√©    
Fosforu 2812 19 10  
Ostatn√© 2812 19 90  
Ostatn√© 2812 90 00  
28.13 Sulfidy nekovov; komerńćn√Ĺ sulfid fosforit√Ĺ    
S√≠rouhl√≠k 2813 10 00  
Ostatn√©    
Sulfidy fosforu, komerńćn√Ĺ sulfid fosforit√Ĺ 2813 90 10  
Ostatn√© 2813 90 90  
IV. ANORGANICK√Č Z√ĀSADY A OXIDY, HYDROXIDY A PEROXIDY KOVOV    
28.14 Amoniak (ńćpavok), bezvod√Ĺ alebo vo vodnom roztoku    
Bezvod√Ĺ amoniak (ńćpavok) 2814 10 00  
Amoniak (ńćpavok) vo vodnom roztoku 2814 20 00  
28.15 Hydroxid sodn√Ĺ (Ňĺierav√° s√≥da); hydroxid draseln√Ĺ (Ňĺierav√° potaŇ°); peroxidy sod√≠ka alebo drasl√≠ka    
Hydroxid sodn√Ĺ (Ňĺierav√° s√≥da)    
Tuh√Ĺ 2815 11 00  
Vo vodnom roztoku (sodn√Ĺ l√ļh alebo kvapaln√° s√≥da) 2815 12 00 (KSH)
Hydroxid draseln√Ĺ (Ňĺierav√° potaŇ°) 2815 20 00 (KPH)
Peroxidy sod√≠ka alebo drasl√≠ka 2815 30 00  
28.16 Hydroxid a peroxid horńć√≠ka; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo b√°ria    
Hydroxid a peroxid horńć√≠ka 2816 10 00  
Oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia alebo b√°ria 2816 40 00  
28.17 Oxid zinońćnat√Ĺ; peroxid zinku 2817 00 00  
28.18 Umel√Ĺ korund, tieŇĺ chemicky definovan√Ĺ; oxid hlinit√Ĺ; hydroxid hlinit√Ĺ    
Umel√Ĺ korund, tieŇĺ chemicky definovan√Ĺ    
S¬†obsahom oxidu hlinit√©ho 98,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac    
S¬†obsahom ńćast√≠c s veńĺkosŇ•ou viac ako 10¬†mm menej ako 50¬†% z¬†celkovej hmotnosti 2818 10 11  
S¬†obsahom ńćast√≠c s veńĺkosŇ•ou viac ako 10¬†mm 50¬†% alebo viac z¬†celkovej hmotnosti 2818 10 19  
S¬†obsahom oxidu hlinit√©ho menej ako 98,5¬†hmotnostn√©ho %¬†    
S¬†obsahom ńćast√≠c s veńĺkosŇ•ou viac ako 10¬†mm menej ako 50¬†% z¬†celkovej hmotnosti 2818 10 91  
S¬†obsahom ńćast√≠c s veńĺkosŇ•ou viac ako 10¬†mm 50¬†% alebo viac z¬†celkovej hmotnosti 2818 10 99  
Oxid hlinit√Ĺ, in√Ĺ ako umel√Ĺ korund 2818 20 00  
Hydroxid hlinit√Ĺ 2818 30 00  
28.19 Oxidy a hydroxidy chr√≥mu    
Oxid chr√≥mov√Ĺ 2819 10 00  
Ostatn√©    
Oxid chromińćit√Ĺ 2819 90 10  
Ostatn√© 2819 90 90  
28.20 Oxidy mang√°nu    
Oxid manganińćit√Ĺ 2820 10 00  
Ostatn√©    
Oxid manganat√Ĺ obsahuj√ļci 77¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac mang√°nu 2820 90 10  
Ostatn√© 2820 90 90  
28.21 Oxidy a hydroxidy Ňĺeleza; farebn√© hlinky obsahuj√ļce 70¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac viazan√©ho Ňĺeleza vyjadren√©ho ako Fe2O3    
Oxidy a hydroxidy Ňĺeleza 2821 10 00  
Farebn√© hlinky 2821 20 00  
28.22 Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerńćn√© oxidy kobaltu 2822 00 00  
28.23 Oxidy tit√°nu 2823 00 00  
28.24 Oxidy olova; ńćerven√© olovo a oranŇĺov√© olovo    
Oxid olovnat√Ĺ (glieda, masikot) 2824 10 00  
Ostatn√© 2824 90 00  
28.25 Hydraz√≠n a hydroxylam√≠n a ich anorganick√© soli; ostatn√© anorganick√© z√°sady; ostatn√© oxidy, hydroxidy a peroxidy kovov    
Hydraz√≠n a hydroxylam√≠n a ich anorganick√© soli 2825 10 00  
Oxid a hydroxid l√≠tia 2825 20 00  
Oxidy a hydroxidy van√°du 2825 30 00  
Oxidy a hydroxidy niklu 2825 40 00  
Oxidy a hydroxidy medi 2825 50 00  
Oxidy germ√°nia a oxid zirkonińćit√Ĺ 2825 60 00  
Oxidy a hydroxidy molybd√©nu 2825 70 00  
Oxidy antim√≥nu 2825 80 00  
Ostatn√©    
Oxid, hydroxid a peroxid v√°penat√Ĺ    
Hydroxid v√°penat√Ĺ s ńćistotou 98¬†% alebo viac, pońć√≠tanou na ńćist√ļ hmotnosŇ• suŇ°iny, vo forme ńćast√≠c, z ktor√Ĺch: - najviac 1¬†hmotnostn√© % m√° veńĺkosŇ• presahuj√ļcu 75¬†mikrometrov a - najviac 4¬†hmotnostn√© % maj√ļ veńĺkosŇ• menej ako 1,3¬†mikrometra 2825 90 11  
Ostatn√© 2825 90 19  
Oxid a hydroxid ber√Ĺlia 2825 90 20  
Oxidy a hydroxidy volfr√°mu 2825 90 40  
Oxid kadmia 2825 90 60  
Ostatn√© 2825 90 85  
V. SOLI A PEROXOSOLI ANORGANICK√ĚCH KYSEL√ćN A KOVOV    
28.26 Fluoridy; fluorokremińćitany, fluorohlinitany a ostatn√© komplexn√© soli flu√≥ru    
Fluoridy    
Hlinit√Ĺ 2826 12 00  
Ostatn√©    
Am√≥nny alebo sodn√Ĺ 2826 19 10  
Ostatn√© 2826 19 90  
Hexafluorohlinitan sodn√Ĺ (syntetick√Ĺ kryolit) 2826 30 00  
Ostatn√©    
Hexafluorozirkonińćitan draseln√Ĺ 2826 90 10  
Ostatn√© 2826 90 80  
28.27 Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy    
Chlorid am√≥nny 2827 10 00  
Chlorid v√°penat√Ĺ 2827 20 00  
Ostatn√© chloridy    
Horńć√≠ka 2827 31 00  
Hlin√≠ka 2827 32 00  
Niklu 2827 35 00  
Ostatn√©    
C√≠nu 2827 39 10  
ŇĹeleza 2827 39 20  
Kobaltu 2827 39 30  
Ostatn√© 2827 39 85  
Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy    
Medi 2827 41 00  
Ostatn√©    
Olova 2827 49 10  
Ostatn√© 2827 49 90  
Bromidy a bromid-oxidy    
Bromidy sod√≠ka alebo drasl√≠ka 2827 51 00  
Ostatn√© 2827 59 00  
Jodidy a jodid-oxidy 2827 60 00  
28.28 Chl√≥rnany; komerńćn√Ĺ chl√≥rnan v√°penat√Ĺ; chloritany; br√≥mnany    
Komerńćn√Ĺ chl√≥rnan v√°penat√Ĺ a ostatn√© chl√≥rnany v√°penat√© 2828 10 00  
Ostatn√© 2828 90 00  
28.29 Chloreńćnany a chloristany; bromińćnany a bromistany; jodińćnany a jodistany    
Chloreńćnany    
Sodn√© 2829 11 00  
Ostatn√© 2829 19 00  
Ostatn√©    
Chloristany 2829 90 10  
Bromińćnany drasl√≠ka alebo sod√≠ka 2829 90 40  
Ostatn√© 2829 90 80  
28.30 Sulfidy; polysulfidy, tieŇĺ chemicky definovan√©    
Sulfidy sodn√© 2830 10 00  
Ostatn√©    
Sulfidy v√°pnika, antim√≥nu alebo Ňĺeleza 2830 90 11  
Ostatn√© 2830 90 85  
28.31 Ditionińćitany a sulfoxyl√°ty    
Sod√≠ka 2831 10 00  
Ostatn√© 2831 90 00  
28.32 Sirińćitany; tios√≠rany    
Sirińćitany sodn√© 2832 10 00  
Ostatn√© sirińćitany 2832 20 00  
Tios√≠rany 2832 30 00  
28.33 S√≠rany; kamence; peroxos√≠rany (pers√≠rany)    
S√≠rany sodn√©    
S√≠ran sodn√Ĺ 2833 11 00  
Ostatn√© 2833 19 00  
Ostatn√© s√≠rany    
Horńć√≠ka 2833 21 00  
Hlin√≠ka 2833 22 00  
Niklu 2833 24 00  
Medi 2833 25 00  
B√°ria 2833 27 00  
Ostatn√©    
Kadmia; chr√≥mu; zinku 2833 29 20  
Kobaltu, tit√°nu 2833 29 30  
Olova 2833 29 60  
Ostatn√© 2833 29 80  
Kamence 2833 30 00  
Peroxos√≠rany (pers√≠rany) 2833 40 00  
28.34 Dusitany; dusińćnany    
Dusitany 2834 10 00  
Dusińćnany    
Drasl√≠ka 2834 21 00  
Ostatn√©    
B√°ria; ber√Ĺlia; kadmia; kobaltu; niklu; olova 2834 29 20  
Medi 2834 29 40  
Ostatn√© 2834 29 80  
28.35 Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforeńćnany (fosf√°ty); polyfosforeńćnany, tieŇĺ chemicky definovan√©    
Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity) 2835 10 00  
Fosforeńćnany (fosf√°ty)    
Mono- alebo disodn√© 2835 22 00  
Draseln√© 2835 24 00  
Hydrog√©nfosforeńćnan v√°penat√Ĺ (fosf√°t v√°penat√Ĺ) 2835 25 00  
Ostatn√© fosforeńćnany v√°pnika 2835 26 00  
Ostatn√©    
Triam√≥nne 2835 29 10  
Trisodn√© 2835 29 30  
Ostatn√© 2835 29 90  
Polyfosforeńćnany    
Trifosforeńćnan sodn√Ĺ (tripolyfosf√°t sodn√Ĺ) 2835 31 00  
Ostatn√© 2835 39 00  
28.36 Uhlińćitany; peroxouhlińćitany (peruhlińćitany); komerńćn√Ĺ uhlińćitan am√≥nny obsahuj√ļci karbam√°t am√≥nny    
Uhlińćitan sodn√Ĺ 2836 20 00  
Hydrog√©nuhlińćitan sodn√Ĺ (sodium bikarbon√°t) 2836 30 00  
Uhlińćitany draseln√© 2836 40 00  
Uhlińćitan v√°penat√Ĺ 2836 50 00  
Uhlińćitan b√°rnat√Ĺ 2836 60 00  
Ostatn√©    
Uhlińćitany l√≠tia 2836 91 00  
Uhlińćitan strontnat√Ĺ 2836 92 00  
Ostatn√©    
Uhlińćitany    
Horńć√≠ka; medi 2836 99 11  
Ostatn√© 2836 99 17  
Peroxouhlińćitany (peruhlińćitany) 2836 99 90  
28.37 Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexn√© kyanidy    
Kyanidy a kyanid oxidy    
Sod√≠ka 2837 11 00  
Ostatn√© 2837 19 00  
Komplexn√© kyanidy 2837 20 00  
28.39 Kremińćitany (silik√°ty); komerńćn√© kremińćitany alkalick√Ĺch kovov    
Sod√≠ka    
Metakremińćitany sodn√© 2839 11 00  
Ostatn√© 2839 19 00  
Ostatn√© 2839 90 00  
28.40 Boritany; peroxoboritany (perboritany)    
Tetraboritan sodn√Ĺ (rafinovan√Ĺ b√≥rax)    
Bezvod√Ĺ 2840 11 00  
Ostatn√Ĺ    
Pentahydr√°t tetraboritanu sodn√©ho 2840 19 10  
Ostatn√Ĺ 2840 19 90  
Ostatn√© boritany    
Boritany sod√≠ka, bezvod√© 2840 20 10  
Ostatn√© 2840 20 90  
Peroxoboritany (perboritany) 2840 30 00  
28.41 Soli oxokovov√Ĺch alebo peroxokovov√Ĺch kysel√≠n    
Dichr√≥man sodn√Ĺ 2841 30 00  
Ostatn√© chr√≥many a dichr√≥many; peroxochr√≥many 2841 50 00  
Manganitany, manganany a manganistany    
Manganistan draseln√Ĺ 2841 61 00  
Ostatn√© 2841 69 00  
Molybd√©nany 2841 70 00  
Volfr√°many 2841 80 00  
Ostatn√©    
Zinońćnatany a vanadińćnany 2841 90 30  
Ostatn√© 2841 90 85  
28.42 Ostatn√© soli anorganick√Ĺch kysel√≠n alebo peroxokysel√≠n (vr√°tane hlinitokremińćitanov, tieŇĺ chemicky definovan√Ĺch), in√© ako azidy    
Podvojn√© alebo komplexn√© kremińćitany, vr√°tan√© hlinitokremińćitanov, tieŇĺ chemicky definovan√Ĺch 2842 10 00  
Ostatn√©    
Soli, podvojn√© soli alebo komplexn√© soli kyseliny selenińćitej alebo telurińćitej 2842 90 10  
Ostatn√© 2842 90 80  
VI. R√ĒZNE    
28.43 Drah√© kovy v koloidnom stave; anorganick√© alebo organick√© zl√ļńćeniny drah√Ĺch kovov, tieŇĺ chemicky definovan√©; amalg√°my drah√Ĺch kovov    
Drah√© kovy v koloidnom stave    
Striebro 2843 10 10  
Ostatn√© 2843 10 90  
Zl√ļńćeniny striebra    
Dusińćnan strieborn√Ĺ 2843 21 00  
Ostatn√© 2843 29 00  
Zl√ļńćeniny zlata 2843 30 00 (GRM)
Ostatn√© zl√ļńćeniny; amalg√°my    
Amalg√°my 2843 90 10  
Ostatné 2843 90 90 (GRM)
28.44 R√°dioakt√≠vne chemick√© prvky a r√°dioakt√≠vne izotopy (vr√°tane Ň°tiepnych alebo Ň°tiepiteńĺn√Ĺch chemick√Ĺch prvkov a izotopov) a ich zl√ļńćeniny; zmesi a zvyŇ°ky obsahuj√ļce tieto produkty    
Pr√≠rodn√Ĺ ur√°n a jeho zl√ļńćeniny; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce pr√≠rodn√Ĺ ur√°n alebo zl√ļńćeniny pr√≠rodn√©ho ur√°nu    
Pr√≠rodn√Ĺ ur√°n    
Surov√Ĺ; odpad a √ļlomky (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
Spracovan√Ĺ (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
Ferour√°n 2844 10 50 (KUR)
Ostatné (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
Ur√°n obohaten√Ĺ o U¬†235 a jeho zl√ļńćeniny; plut√≥nium a jeho zl√ļńćeniny; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce ur√°n obohaten√Ĺ o U¬†235, plut√≥nium alebo zl√ļńćeniny t√Ĺchto produktov    
Ur√°n obohaten√Ĺ o U¬†235 a jeho zl√ļńćeniny; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce ur√°n obohaten√Ĺ o U¬†235 alebo zl√ļńćeniny t√Ĺchto produktov    
Ferour√°n 2844 20 25 (gi)
Ostatné (Euratom) 2844 20 35 (gi)
Plut√≥nium a jeho zl√ļńćeniny; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce plut√≥nium alebo zl√ļńćeniny t√Ĺchto produktov    
Zmesi ur√°nu a plut√≥nia    
Ferour√°n 2844 20 51 (gi)
Ostatné (Euratom) 2844 20 59 (gi)
Ostatné 2844 20 99 (gi)
Ur√°n ochudobnen√Ĺ o U¬†235 a jeho zl√ļńćeniny; t√≥rium a jeho zl√ļńćeniny; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce ur√°n ochudobnen√Ĺ o U¬†235, t√≥rium alebo zl√ļńćeniny t√Ĺchto produktov    
Ur√°n ochudobnen√Ĺ o U¬†235; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce ur√°n ochudobnen√Ĺ o U¬†235 alebo zl√ļńćeniny tohto produktu    
Cermety 2844 30 11  
Ostatn√© 2844 30 19  
T√≥rium; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce t√≥rium alebo zl√ļńćeniny tohto produktu    
Cermety 2844 30 51  
Ostatn√©    
Surov√©, odpad a √ļlomky (Euratom) 2844 30 55  
Spracovan√©    
Tyńće, pr√ļty, uholn√≠ky, tvarovky a profily, dr√īty, dosky a p√°sy (Euratom) 2844 30 61  
Ostatn√© (Euratom) 2844 30 69  
Zl√ļńćeniny ur√°nu ochudobnen√©ho o U¬†235 alebo zl√ļńćeniny t√≥ria, tieŇĺ navz√°jom zmieŇ°an√©    
T√≥ria alebo ur√°nu ochudobnen√©ho o U¬†235, tieŇĺ navz√°jom zmieŇ°an√© (Euratom), in√© ako t√≥riov√© soli 2844 30 91  
Ostatn√© 2844 30 99  
R√°dioakt√≠vne prvky a izotopy a zl√ļńćeniny, in√© ako podpoloŇĺky¬†284410, 284420 alebo 284430; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce tieto prvky, izotopy alebo zl√ļńćeniny; r√°dioakt√≠vne zvyŇ°ky    
Tr√≠cium a jeho zl√ļńćeniny; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce tr√≠cium alebo jeho zl√ļńćeniny    
Umel√Ĺ r√°dioakt√≠vny izotop (Euratom); zl√ļńćeniny umel√©ho r√°dioakt√≠vneho izotopu (Euratom) 2844 41 10  
Ostatn√© 2844 41 90  
Akt√≠nium-225, akt√≠nium-227, kalifornium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadol√≠nium-148, pol√≥nium-208, pol√≥nium-209, pol√≥nium-210, r√°dium-223, ur√°n-230 alebo ur√°n-232 a ich zl√ļńćeniny; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce tieto prvky alebo zl√ļńćeniny    
Umel√© r√°dioakt√≠vne izotopy (Euratom); zl√ļńćeniny umel√Ĺch r√°dioakt√≠vnych izotopov (Euratom) 2844 42 10  
Ostatn√© 2844 42 90  
Ostatn√© r√°dioakt√≠vne prvky a izotopy a zl√ļńćeniny; ostatn√© zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a zmesi obsahuj√ļce tieto prvky, izotopy alebo zl√ļńćeniny    
Ur√°n-233 a¬†jeho zl√ļńćeniny; zliatiny, disperzie (vr√°tane cermetov), keramick√© v√Ĺrobky a¬†zmesi obsahuj√ļce ur√°n-233 alebo jeho zl√ļńćeniny 2844 43 10  
Umel√© r√°dioakt√≠vne izotopy (Euratom); zl√ļńćeniny umel√Ĺch r√°dioakt√≠vnych izotopov (Euratom) 2844 43 20  
Ostatn√© 2844 43 80  
R√°dioakt√≠vne zvyŇ°ky 2844 44 00  
Vyhoren√© (vyŇĺiaren√©) palivov√© ńćl√°nky (kazety) jadrov√Ĺch reaktorov (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Izotopy, in√© ako poloŇĺky¬†2844; ich anorganick√© alebo organick√© zl√ļńćeniny, tieŇĺ chemicky definovan√©    
ҧaŇĺk√° voda (oxid deut√©ria) (Euratom) 2845 10 00  
B√≥r obohaten√Ĺ o b√≥r-10 a jeho zl√ļńćeniny 2845 20 00  
L√≠tium obohaten√© o l√≠tium-6 a jeho zl√ļńćeniny 2845 30 00  
H√©lium-3 2845 40 00  
Ostatn√©    
Deut√©rium a jeho zl√ļńćeniny; vod√≠k a jeho zl√ļńćeniny, obohaten√© deut√©riom; zmesi a roztoky obsahuj√ļce tieto produkty (Euratom) 2845 90 10  
Ostatn√© 2845 90 90  
28.46 Anorganick√© alebo organick√© zl√ļńćeniny kovov vz√°cnych zem√≠n, ytria alebo skandia alebo zmesi t√Ĺchto kovov    
Zl√ļńćeniny c√©ru 2846 10 00  
Ostatn√©    
Zl√ļńćeniny skandia 2846 90 30  
Zl√ļńćeniny lant√°nu 2846 90 40 New  
Zl√ļńćeniny prazeod√Ĺmu, neod√Ĺmu alebo sam√°ria 2846 90 50 New  
Zl√ļńćeniny gadol√≠nia, terbia alebo dyspr√≥zia 2846 90 60 New  
Zl√ļńćeniny eur√≥pia, holmia, erbia, t√ļlia, yterbia, lut√©cia alebo ytria 2846 90 70 New  
Zmesi zl√ļńćen√≠n kovov 2846 90 90  
28.47 Peroxid vod√≠ka, tieŇĺ stuŇĺen√Ĺ mońćovinou 2847 00 00 (KHO)
28.49 Karbidy, tieŇĺ chemicky definovan√©    
V√°pnika 2849 10 00  
Krem√≠ka 2849 20 00  
Ostatn√©    
B√≥ru 2849 90 10  
Volfr√°mu 2849 90 30  
Hlin√≠ka; chr√≥mu; molybd√©nu; van√°du; tantalu; tit√°nu 2849 90 50  
Ostatn√© 2849 90 90  
28.50 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, tieŇĺ chemicky definovan√©, in√© ako zl√ļńćeniny, ktor√© s√ļ tieŇĺ karbidmi poloŇĺky¬†2849    
Hydridy; nitridy 2850 00 20  
Azidy; silicidy 2850 00 60  
Boridy 2850 00 90  
28.52 Anorganick√© alebo organick√© zl√ļńćeniny ortute, tieŇĺ chemicky definovan√©, okrem amalg√°mov    
Chemicky definovan√© 2852 10 00  
Ostatn√© 2852 90 00  
28.53 Fosfidy, tieŇĺ chemicky definovan√©, okrem ferofosforu; ostatn√© anorganick√© zl√ļńćeniny (vr√°tane destilovanej alebo vodivostnej vody a¬†vody podobnej ńćistoty); kvapaln√Ĺ vzduch (tieŇĺ po odstr√°nen√≠ vz√°cnych plynov); stlańćen√Ĺ vzduch; amalg√°my in√© ako amalg√°my drah√Ĺch kovov    
Chl√≥rky√°n 2853 10 00  
Ostatn√©    
Destilovan√° alebo vodivostn√° voda a voda podobnej ńćistoty 2853 90 10  
Kvapaln√Ĺ vzduch (tieŇĺ po odstr√°nen√≠ vz√°cnych plynov); stlańćen√Ĺ vzduch 2853 90 30  
Ostatn√© 2853 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.