CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - SK 40

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

39. KAPITOLA
PLASTY A V√ĚROBKY Z NICH

I. PRIM√ĀRNE FORMY    
39.01 Polym√©ry etyl√©nu, v prim√°rnych form√°ch    
Polyetyl√©n so Ň°pecifickou hmotnosŇ•ou menej ako 0,94    
Line√°rny polyetyl√©n 3901 10 10  
Ostatn√Ĺ 3901 10 90  
Polyetyl√©n so Ň°pecifickou hmotnosŇ•ou 0,94 alebo viac    
Polyetyl√©n v jednej z foriem uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†6¬†b) k tejto kapitole, so Ň°pecifickou hmotnosŇ•ou 0,958 alebo viac pri 23¬†¬įC, obsahuj√ļci: - 50¬†mg/kg alebo menej hlin√≠ka, - 2¬†mg/kg alebo menej v√°pnika, - 2¬†mg/kg alebo menej chr√≥mu, - 2¬†mg/kg alebo menej Ňĺeleza, - 2¬†mg/kg alebo menej niklu, - 2¬†mg/kg alebo menej tit√°nu a - 8¬†mg/kg alebo menej van√°du,na v√Ĺrobu chl√≥rsulfonovan√©ho poleyetyl√©nu 3901 20 10  
Ostatn√Ĺ 3901 20 90  
Etyl√©n-vinylacet√°tov√© kopolym√©ry 3901 30 00  
Etyl√©n-alfa-olef√≠nov√© kopolym√©ry, so Ň°pecifickou hmotnosŇ•ou menej ako 0,94 3901 40 00  
Ostatn√©    
Ionom√©rna Ňĺivica pozost√°vaj√ļca zo soli terpolym√©ru etyl√©nu s izobutyl akryl√°tom a kyselinou metakrylovou; A-B-A blokov√Ĺ kopolym√©r polystyr√©nu, kopolym√©ru etyl√©nbutyl√©nu a polystyr√©nu obsahuj√ļci 35¬†hmotnostn√Ĺch % alebo menej styr√©nu, v jednej z foriem uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†6¬†b) k tejto kapitole 3901 90 30  
Ostatn√© 3901 90 80  
39.02 Polym√©ry propyl√©nu alebo ostatn√Ĺch olef√≠nov, v prim√°rnych form√°ch    
Polypropyl√©n 3902 10 00  
Polyizobutyl√©n 3902 20 00  
Kopolym√©ry propyl√©nu 3902 30 00  
Ostatn√©    
A-B-A blokov√Ĺ kopolym√©r polystyr√©nu, kopolym√©ru etyl√©nbutyl√©nu a polystyr√©nu obsahuj√ļci 35¬†hmotnostn√Ĺch % alebo menej styr√©nu, v jednej z foriem uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†6¬†b) k tejto kapitole 3902 90 10  
Poly-1-but√©n, kopolym√©r 1-but√©nu s etyl√©nom obsahuj√ļci 10¬†hmotnostn√Ĺch % alebo menej etyl√©nu, alebo zmes poly-1-but√©nu s polyetyl√©nom a/alebo polypropyl√©nom obsahuj√ļca 10¬†hmotnostn√Ĺch % alebo menej polyetyl√©nu a/alebo 25¬†hmotnostn√Ĺch % alebo menej polypropyl√©nu, v jednej z foriem uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†6¬†b) k tejto kapitole 3902 90 20  
Ostatn√© 3902 90 90  
39.03 Polym√©ry styr√©nu, v prim√°rnych form√°ch    
Polystyr√©n    
Expandovateńĺn√Ĺ (rozp√≠nav√Ĺ) 3903 11 00  
Ostatn√Ĺ 3903 19 00  
Styr√©n‚Äďakrylonitrilov√© kopolym√©ry (SAN) 3903 20 00  
Akrylonitril‚Äďbutadi√©n‚Äďstyr√©nov√© kopolym√©ry (ABS) 3903 30 00  
Ostatn√©    
Kopolym√©r, v√Ĺluńćne zo styr√©nu s alylalkoholom, s acetylov√Ĺm ńć√≠slom 175 alebo viac 3903 90 10  
Br√≥movan√Ĺ polystyr√©n obsahuj√ļci 58¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale najviac 71¬†hmotnostn√Ĺch % br√≥mu, v jednej z foriem uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†6¬†b) k tejto kapitole 3903 90 20  
Ostatn√© 3903 90 90  
39.04 Polym√©ry vinylchloridu alebo ostatn√Ĺch halog√©novan√Ĺch olef√≠nov, v prim√°rnych form√°ch    
Polyvinylchlorid, nezmieŇ°an√Ĺ s ostatn√Ĺmi l√°tkami 3904 10 00  
Ostatn√Ĺ polyvinylchlorid    
Nem√§kńćen√Ĺ 3904 21 00  
M√§kńćen√Ĺ 3904 22 00  
Vinylchlorid-vinylacet√°tov√© kopolym√©ry 3904 30 00  
Ostatn√© vinylchloridov√© kopolym√©ry 3904 40 00  
Vinylid√©nchloridov√© polym√©ry    
Kopolym√©r vinylid√©nchloridu s akrylonitrilom, vo forme rozp√≠nav√Ĺch kvapiek s priemerom 4¬†mikrometre alebo viac, ale najviac 20¬†mikrometrov 3904 50 10  
Ostatn√© 3904 50 90  
Flu√≥rovan√© polym√©ry    
Polytetraflu√≥retyl√©n 3904 61 00  
Ostatn√©    
Polyvinylfluorid, v jednej z foriem uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†6¬†b) k tejto kapitole 3904 69 10  
Flu√≥relastom√©ry FKM 3904 69 20  
Ostatn√© 3904 69 80  
Ostatn√© 3904 90 00  
39.05 Polym√©ry vinylacet√°tu alebo ostatn√Ĺch vinylesterov, v prim√°rnych form√°ch; ostatn√© vinylov√© polym√©ry v prim√°rnych form√°ch    
Polyvinylacet√°t    
Vo vodnej disperzii 3905 12 00  
Ostatn√Ĺ 3905 19 00  
Kopolym√©ry vinylacet√°tu    
Vo vodnej disperzii 3905 21 00  
Ostatn√© 3905 29 00  
Polyvinylalkohol, tieŇĺ obsahuj√ļci nehydrolyzovan√© acet√°tov√© skupiny 3905 30 00  
Ostatn√©    
Kopolym√©ry 3905 91 00  
Ostatn√©    
Polyvinylformal, v jednej z foriem uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†6¬†b) k tejto kapitole, s molekulovou hmotnosŇ•ou 10000 alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 40000 a obsahuj√ļci: - 9,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale najviac 13¬†hmotnostn√Ĺch % acetylov√Ĺch skup√≠n vyjadren√Ĺch ako vinylacet√°t a - 5¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale najviac 6,5¬†hmotnostn√©ho % hydroxylov√Ĺch skup√≠n vyjadren√Ĺch ako vinylalkohol 3905 99 10  
Ostatn√© 3905 99 90  
39.06 Akrylov√© polym√©ry, v prim√°rnych form√°ch    
Polymetylmetakryl√°t 3906 10 00  
Ostatn√©    
Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimetylbutyl) akrylamid] 3906 90 10  
Kopolym√©r 2-diizopropylaminoetyl metakryl√°tu s decylmetakryl√°tom, vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide, obsahuj√ļcom 55¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac kopolym√©ru 3906 90 20  
Kopolym√©r kyseliny akrylovej s 2-etylhexylakryl√°tom obsahuj√ļci 10¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale najviac 11¬†hmotnostn√Ĺch % 2-etylhexylakryl√°tu 3906 90 30  
Kopolym√©r akrylonitrilu s metylakryl√°tom, modifikovan√Ĺ s polybutadi√©nakrylonitrilom (NBR) 3906 90 40  
Polymerizańćn√Ĺ produkt kyseliny akrylovej s alkylmetakryl√°tom a mal√©ho mnoŇĺstva ostatn√Ĺch monom√©rov, na pouŇĺitie ako zahusŇ•ovadlo pri v√Ĺrobe textiln√Ĺch tlańćiarensk√Ĺch p√°st 3906 90 50  
Kopolym√©r metylakryl√°tu s etyl√©nom a monom√©rom obsahuj√ļcim ako substituent nekoncov√ļ karboxylov√ļ skupinu, obsahuj√ļci 50¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac metylakryl√°tu, tieŇĺ zmieŇ°an√Ĺ s oxidom kremińćit√Ĺm 3906 90 60  
Ostatn√© 3906 90 90  
39.07 Polyacet√°ly, ostatn√© poly√©tery a epoxidov√© Ňĺivice, v prim√°rnych form√°ch; polykarbon√°ty, alkydov√© Ňĺivice, polyalylov√© estery a ostatn√© polyestery, v prim√°rnych form√°ch    
Polyacet√°ly 3907 10 00  
Ostatn√© poly√©tery    
Bis(polyoxyetyl√©n) metylfosfon√°t 3907 21 00  
Ostatn√©    
Poly√©teralkoholy    
Polyetyl√©nglykoly 3907 29 11  
Ostatn√© 3907 29 20  
Ostatn√©    
Kopolym√©r 1-chl√≥r-2,3-epoxyprop√°nu s etyl√©noxidom 3907 29 91  
Ostatn√© 3907 29 99  
Epoxidov√© Ňĺivice 3907 30 00  
Polykarbon√°ty 3907 40 00  
Alkydov√© Ňĺivice 3907 50 00  
Polyetyl√©ntereftal√°t    
S ńć√≠slom viskozity 78¬†ml/g alebo viac 3907 61 00  
Ostatn√© 3907 69 00  
Poly(mlieńćna kyselina) 3907 70 00  
Ostatn√© polyestery    
Nenas√Ĺten√©    
Kvapaln√© 3907 91 10  
Ostatn√© 3907 91 90  
Ostatn√©    
Termoplastick√© kopolym√©ry z tekut√Ĺch kryŇ°t√°lov aromatick√Ĺch polyesterov 3907 99 05  
Polyetyl√©nnaftal√©n-2,6-dikarboxyl√°t 3907 99 10  
Ostatn√© 3907 99 80  
39.08 Polyamidy, v prim√°rnych form√°ch    
Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 alebo -6,12 3908 10 00  
Ostatn√© 3908 90 00  
39.09 Am√≠nov√© Ňĺivice, fenolov√© Ňĺivice a polyuret√°ny, v prim√°rnych form√°ch    
Mońćovinov√© Ňĺivice; tiomońćovinov√© Ňĺivice 3909 10 00  
Melam√≠nov√© Ňĺivice 3909 20 00  
Ostatn√© am√≠nov√© Ňĺivice    
Poly(metyl√©n fenyl izokyan√°t) (surov√Ĺ MDI, polymerick√Ĺ MDI) 3909 31 00  
Ostatn√© 3909 39 00  
Fenolov√© Ňĺivice 3909 40 00  
Polyuret√°ny    
Polyuret√°n z 2,2‚Ä≤-(terc-butylimino)dietanolu a 4,4‚Ä≤-metyl√©ndicyklohexyldiizokyan√°tu, vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide, obsahuj√ļcom 50¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac polym√©ru 3909 50 10  
Ostatn√© 3909 50 90  
39.10 Silik√≥ny, v prim√°rnych form√°ch 3910 00 00  
39.11 Ropn√© Ňĺivice, kumar√≥n-ind√©nov√© Ňĺivice, polyterp√©ny, polysulfidy, polysulf√≥ny a ostatn√© v√Ĺrobky uveden√© v pozn√°mke¬†3 k tejto kapitole, inde neŇ°pecifikovan√© alebo nezahrnut√©, v prim√°rnych form√°ch    
Ropn√© Ňĺivice, kumar√≥nov√© Ňĺivice, ind√©nov√© Ňĺivice alebo kumar√≥n-ind√©nov√© Ňĺivice a polyterp√©ny 3911 10 00  
Poly(1,3-fenyl√©n metylfosfon√°t) 3911 20 00  
Ostatn√©    
Kondenzańćn√© alebo preskupen√© polymerizańćn√© produkty, tieŇĺ chemicky modifikovan√©    
Poly(oxy-1,4-fenyl√©nsulfonyl-1,4-fenyl√©noxy-1,4-fenyl√©nizopropylid√©n-1,4-fenyl√©n), v jednej z foriem uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†6¬†b) k tejto kapitole 3911 90 11  
Polytio-1,4-fenyl√©n 3911 90 13  
Ostatn√© 3911 90 19  
Ostatn√©    
Kopolym√©r z p-krezolu a divinylbenz√©nu, vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide, obsahuj√ļcom 50¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac polym√©ru; hydrogenovan√© kopolym√©ry vinyltolu√©nu a őĪ-metylstyr√©nu 3911 90 92  
Ostatn√© 3911 90 99  
39.12 Celul√≥za a jej chemick√© deriv√°ty, inde neŇ°pecifikovan√© alebo nezahrnut√©, v prim√°rnych form√°ch    
Acet√°ty celul√≥zy    
Nem√§kńćen√© 3912 11 00  
M√§kńćen√© 3912 12 00  
Nitr√°ty celul√≥zy (vr√°tane kol√≥di√≠)    
Nem√§kńćen√©    
Kol√≥di√° a celoidin 3912 20 11  
Ostatn√© 3912 20 19  
M√§kńćen√© 3912 20 90  
√Čtery celul√≥zy    
Karboxymetylcelul√≥za a jej soli 3912 31 00  
Ostatn√©    
Hydroxypropylcelul√≥za 3912 39 20  
Ostatn√© 3912 39 85  
Ostatn√©    
Estery celul√≥zy 3912 90 10  
Ostatn√© 3912 90 90  
39.13 Pr√≠rodn√© polym√©ry (napr√≠klad kyselina algov√°) a modifikovan√© pr√≠rodn√© polym√©ry (napr√≠klad tvrden√© bielkoviny, chemick√© deriv√°ty pr√≠rodn√©ho kauńćuku), inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©, v prim√°rnych form√°ch    
Kyselina algov√°, jej soli a estery 3913 10 00  
Ostatn√© 3913 90 00  
39.14 Ionomenińće na z√°klade polym√©rov poloŇĺiek¬†3901 aŇĺ 3913, v prim√°rnych form√°ch 3914 00 00  
II. ODPADY, √öLOMKY A ODREZKY; POLOTOVARY; V√ĚROBKY    
39.15 Odpady, √ļlomky a odrezky, z plastov    
Z polym√©rov etyl√©nu 3915 10 00  
Z polym√©rov styr√©nu 3915 20 00  
Z polym√©rov vinylchloridu 3915 30 00  
Z ostatn√Ĺch plastov    
Z polym√©rov propyl√©nu 3915 90 11  
Ostatn√© 3915 90 80  
39.16 Monofil, ktor√©ho ak√Ĺkońĺvek rozmer prierezu presahuje 1¬†mm, pr√ļty, tyńćinky a profily, tieŇĺ povrchovo upraven√©, ale inak neopracovan√©, z plastov    
Z polym√©rov etyl√©nu 3916 10 00  
Z polym√©rov vinylchloridu 3916 20 00  
Z ostatn√Ĺch plastov    
Z kondenzańćn√Ĺch alebo preskupen√Ĺch polymerizańćn√Ĺch produktov, tieŇĺ chemicky modifikovan√Ĺch 3916 90 10  
Z adińćn√Ĺch polymerizańćn√Ĺch produktov 3916 90 50  
Ostatn√© 3916 90 90  
39.17 R√ļry, r√ļrky a hadice, a ich pr√≠sluŇ°enstvo (napr√≠klad spojky, kolen√°, pr√≠ruby), z plastov    
Umel√© ńćrev√° (ńćrievka p√°rkov a sal√°m) z tvrden√Ĺch bielkov√≠n alebo z celul√≥zov√Ĺch materi√°lov    
Z tvrden√Ĺch bielkov√≠n 3917 10 10  
Z celul√≥zov√Ĺch materi√°lov 3917 10 90  
R√ļry, r√ļrky a hadice, neohybn√©    
Z polym√©rov etyl√©nu    
BezŇ°vov√© a s dńļŇĺkou presahuj√ļcou maxim√°lny rozmer prierezu, tieŇĺ povrchovo upraven√©, ale inak neopracovan√© 3917 21 10  
Ostatn√© 3917 21 90  
Z polym√©rov propyl√©nu    
BezŇ°vov√© a s dńļŇĺkou presahuj√ļcou maxim√°lny rozmer prierezu, tieŇĺ povrchovo upraven√©, ale inak neopracovan√© 3917 22 10  
Ostatn√© 3917 22 90  
Z polym√©rov vinylchloridu    
BezŇ°vov√© a s dńļŇĺkou presahuj√ļcou maxim√°lny rozmer prierezu, tieŇĺ povrchovo upraven√©, ale inak neopracovan√© 3917 23 10  
Ostatn√© 3917 23 90  
Z ostatn√Ĺch plastov 3917 29 00  
Ostatn√© r√ļry, r√ļrky a hadice    
Ohybn√© r√ļry, r√ļrky a hadice s minim√°lnym tlakom prasknutia 27,6¬†MPa 3917 31 00  
Ostatn√©, nespevnen√© alebo nekombinovan√© s ostatn√Ĺmi materi√°lmi, bez pr√≠sluŇ°enstva 3917 32 00  
Ostatn√©, nespevnen√© alebo nekombinovan√© s ostatn√Ĺmi materi√°lmi, s pr√≠sluŇ°enstvom 3917 33 00  
Ostatn√© 3917 39 00  
Pr√≠sluŇ°enstvo 3917 40 00  
39.18 Podlahov√© krytiny z plastov, tieŇĺ samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme dlaŇĺd√≠c; obklady na steny alebo stropy z plastov, definovan√© v pozn√°mke¬†9 k tejto kapitole    
Z polym√©rov vinylchloridu    
Pozost√°vaj√ļce z podloŇĺky impregnovanej, potiahnutej alebo pokrytej polyvinylchloridom 3918 10 10 (MTK)
Ostatné 3918 10 90 (MTK)
Z ostatn√Ĺch plastov 3918 90 00 (MTK)
39.19 Samolepiace platne, listy, f√≥lie, filmy, p√°sy, p√°sky a ostatn√© ploch√© tvary, z plastov, tieŇĺ vo zvitkoch    
Vo zvitkoch, so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 20¬†cm    
P√°sky, ktor√Ĺch poŇ•ah pozost√°va z nevulkanizovan√©ho pr√≠rodn√©ho alebo syntetick√©ho kauńćuku    
Z polyvinylchloridu alebo polyetyl√©nu 3919 10 12  
Z polypropyl√©nu 3919 10 15  
Ostatn√© 3919 10 19  
Ostatn√© 3919 10 80  
Ostatn√©    
Samolepiace leŇ°tiace kot√ļńće druhu pouŇĺ√≠van√©ho na v√Ĺrobu polovodińćov√Ĺch doŇ°tińćiek 3919 90 20  
Ostatn√© 3919 90 80  
39.20 Ostatn√© platne, listy, f√≥lie, filmy, p√°sy, p√°sky, z plastov, neńĺahńćen√© a nezosilen√©, nelaminovan√©, nevystuŇĺen√© alebo podobne nekombinovan√© s ostatn√Ĺmi materi√°lmi    
Z polym√©rov etyl√©nu    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 0,125¬†mm    
Z polyetyl√©nu so Ň°pecifickou hmotnosŇ•ou    
Menej ako 0,94    
Polyetyl√©nov√© filmy s hr√ļbkou 20¬†mikrometrov alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 40¬†mikrometrov, na v√Ĺrobu svetlost√°lych filmov pouŇĺ√≠van√Ĺch pri v√Ĺrobe polovodińćov alebo tlańćen√Ĺch obvodov 3920 10 23  
PruŇĺn√© filmy, nepotlańćen√© 3920 10 24  
Ostatn√© 3920 10 25  
0,94 alebo viac 3920 10 28  
Ostatn√© 3920 10 40  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 0,125¬†mm    
Syntetick√° papierovina, vo forme vlhk√Ĺch h√°rkov z nespojen√Ĺch jemne rozvetven√Ĺch polyetyl√©nov√Ĺch vl√°kien, tieŇĺ zmieŇ°an√Ĺch s celul√≥zov√Ĺmi vl√°knami v mnoŇĺstve nepresahuj√ļcom 15¬†%, obsahuj√ļca polyvinylalkohol rozpusten√Ĺ vo vode ako vlhńćiace ńćinidlo 3920 10 81  
Ostatn√© 3920 10 89  
Z polym√©rov propyl√©nu    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 0,10¬†mm    
Biaxi√°lne orientovan√© 3920 20 21  
Ostatn√© 3920 20 29  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 0,10¬†mm 3920 20 80  
Z polym√©rov styr√©nu 3920 30 00  
Z polym√©rov vinylchloridu    
Obsahuj√ļce najmenej 6¬†hmotnostn√Ĺch % plastifik√°torov    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 1¬†mm 3920 43 10  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 1¬†mm 3920 43 90  
Ostatn√©    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 1¬†mm 3920 49 10  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 1¬†mm 3920 49 90  
Z akrylov√Ĺch polym√©rov    
Z polymetylmetakryl√°tu 3920 51 00  
Ostatn√©    
Kopolym√©r z akrylov√Ĺch a metakrylov√Ĺch esterov, vo forme filmu s hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 150¬†mikrometrov 3920 59 10  
Ostatn√© 3920 59 90  
Z polykarbon√°tov, alkydov√Ĺch Ňĺiv√≠c, polyalylov√Ĺch esterov alebo ostatn√Ĺch polyesterov    
Z polykarbon√°tov 3920 61 00  
Z polyetyl√©nteraftal√°tu    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 0,35¬†mm    
Polyetyl√©ntereft√°lov√© filmy s hr√ļbkou 72¬†mikrometrov alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 79¬†mikrometrov, na v√Ĺrobu pruŇĺn√Ĺch magnetick√Ĺch diskov; polyetyl√©ntereft√°lov√© filmy s hr√ļbkou 100¬†mikrometrov alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 150¬†mikrometrov, na v√Ĺrobu fotopolym√©rnych tlańćiarensk√Ĺch platn√≠ 3920 62 12  
Ostatn√© 3920 62 19  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 0,35¬†mm 3920 62 90  
Z nenas√Ĺten√Ĺch polyesterov 3920 63 00  
Z ostatn√Ĺch polyesterov 3920 69 00  
Z celul√≥zy alebo jej chemick√Ĺch deriv√°tov    
Z regenerovanej celul√≥zy 3920 71 00  
Z acet√°tu celul√≥zy    
Filmy vo zvitkoch alebo p√°soch, na fotografie a kinematografiu 3920 73 10  
Ostatn√© 3920 73 80  
Z ostatn√Ĺch deriv√°tov celul√≥zy    
Z vulkanizovan√©ho vl√°kna 3920 79 10  
Ostatn√© 3920 79 90  
Z ostatn√Ĺch plastov    
Z polyvinylbutyralu 3920 91 00  
Z polyamidov 3920 92 00  
Z am√≠nov√Ĺch Ňĺiv√≠c 3920 93 00  
Z fenolov√Ĺch Ňĺiv√≠c 3920 94 00  
Z ostatn√Ĺch plastov    
Z kondenzańćn√Ĺch alebo preskupen√Ĺch polymerizańćn√Ĺch produktov, tieŇĺ chemicky modifikovan√Ĺch    
Polyimidov√© f√≥lie a p√°sky, tieŇĺ potiahnut√©, alebo pokryt√© len plastmi 3920 99 21  
Ostatn√© 3920 99 28  
Z adińćn√Ĺch polymerizańćn√Ĺch produktov    
Polyvinylfluoridov√© f√≥lie; biaxi√°lne orientovan√© polyvinylalkoholov√© filmy obsahuj√ļce 97¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac polyvinylalkoholu, nepotiahnut√©, s hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 1¬†mm 3920 99 52  
Ionomenińćov√© membr√°ny z flu√≥rovan√Ĺch plastov√Ĺch materi√°lov, na pouŇĺitie v chl√≥ralkalick√Ĺch elektrolytick√Ĺch ńćl√°nkoch 3920 99 53  
Ostatn√© 3920 99 59  
Ostatn√© 3920 99 90  
39.21 Ostatn√© platne, listy, filmy, f√≥lie, p√°sy a p√°sky, z plastov    
ńĹahńćen√©    
Z polym√©rov styr√©nu 3921 11 00  
Z polym√©rov vinylchloridu 3921 12 00  
Z polyuret√°nov    
Ohybn√© 3921 13 10  
Ostatn√© 3921 13 90  
Z regenerovanej celul√≥zy 3921 14 00  
Z ostatn√Ĺch plastov 3921 19 00  
Ostatn√©    
Z kondenzańćn√Ĺch alebo preskupen√Ĺch polymerizańćn√Ĺch produktov, tieŇĺ chemicky modifikovan√Ĺch    
Z polyesterov 3921 90 10  
Z fenolov√Ĺch Ňĺiv√≠c 3921 90 30  
Z aminoŇĺiv√≠c    
Laminovan√©    
Vysokotlakov√© lamin√°ty s dekorat√≠vnym povrchom na jednej alebo oboch stran√°ch 3921 90 41  
Ostatn√© 3921 90 43  
Ostatn√© 3921 90 49  
Ostatn√© 3921 90 55  
Z adińćn√Ĺch polymerizańćn√Ĺch produktov 3921 90 60  
Ostatn√© 3921 90 90  
39.22 K√ļpacie vane, sprchy, v√Ĺlevky, um√Ĺvadl√°, bidety, z√°chodov√© misy, sedadl√° a kryty, splachovacie n√°drŇĺe a podobn√© sanit√°rne v√Ĺrobky, z plastov    
K√ļpacie vane, sprchy, v√Ĺlevky a um√Ĺvadl√° 3922 10 00  
Z√°chodov√© sedadl√° a kryty 3922 20 00  
Ostatn√© 3922 90 00  
39.23 V√Ĺrobky z plastov na prepravu alebo balenie tovaru; z√°tky, vieńćka, uz√°very fliaŇ° a ostatn√© uz√°very, z plastov    
҆katule, debny, prepravky a podobn√© v√Ĺrobky    
҆katule, debny, prepravky a podobn√© v√Ĺrobky z plastov, zvl√°Ň°Ň• tvarovan√© alebo upraven√© na prepravu alebo balenie polovodińćov√Ĺch doŇ°tińćiek, masiek alebo ohniskov√Ĺch doŇ°tińćiek 3923 10 10  
Ostatn√© 3923 10 90  
Vrecia a vreck√° (vr√°tane korn√ļtov)    
Z polym√©rov etyl√©nu 3923 21 00  
Z ostatn√Ĺch plastov    
Z polyvinylchloridu 3923 29 10  
Ostatn√© 3923 29 90  
DemiŇĺ√≥ny, fńĺaŇ°e, flak√≥ny a podobn√© v√Ĺrobky    
S obsahom nepresahuj√ļcim 2¬†litre 3923 30 10 (PCE)
S obsahom presahuj√ļcim 2¬†litre 3923 30 90 (PCE)
Cievky, dutinky, pot√°ńće a podobn√© nosińće    
Cievky, nav√≠jacie bubny a podobn√© nosińće na fotografick√© a kinematografick√© filmy alebo na p√°sky, filmy a podobn√© v√Ĺrobky poloŇĺky¬†8523 3923 40 10  
Ostatn√© 3923 40 90  
Z√°tky, vieńćka, uz√°very fliaŇ° a ostatn√© uz√°very    
Uz√°very a ńćiapońćky na fńĺaŇ°e 3923 50 10  
Ostatn√© 3923 50 90  
Ostatn√© 3923 90 00  
39.24 Stolov√Ĺ riad, kuchynsk√Ĺ riad, ostatn√© potreby pre dom√°cnosŇ• a hygienick√© alebo toaletn√© potreby, z plastov    
Stolov√Ĺ a kuchynsk√Ĺ riad 3924 10 00  
Ostatn√© 3924 90 00  
39.25 Stavebn√© v√Ĺrobky z plastov, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
N√°drŇĺe, z√°sobn√≠ky, sudy a podobn√© n√°doby, s obsahom presahuj√ļcim 300¬†litrov 3925 10 00  
Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí 3925 20 00 (PCE)
Okenice, rolety (vr√°tane Ňĺal√ļzi√≠) a podobn√© v√Ĺrobky a ich ńćasti 3925 30 00  
Ostatn√©    
Pr√≠sluŇ°enstvo a kovanie, urńćen√© na trval√© upevnenie do alebo na dvere, okn√°, schodisk√°, steny alebo ostatn√© ńćasti budov 3925 90 10  
K√°blov√© profily, potrubie a nosińće k√°blov pre elektrick√© obvody 3925 90 20  
Ostatn√© 3925 90 80  
39.26 Ostatn√© v√Ĺrobky z plastov a v√Ĺrobky z ostatn√Ĺch materi√°lov poloŇĺiek¬†3901 aŇĺ 3914    
Kancel√°rske alebo Ň°kolsk√© potreby 3926 10 00  
Odevy a odevn√© doplnky (vr√°tane prstov√Ĺch rukav√≠c, palńćiakov a rukav√≠c bez prstov) 3926 20 00  
Pr√≠sluŇ°enstvo k n√°bytku, karos√©ri√°m alebo podobn√Ĺm v√Ĺrobkom 3926 30 00  
SoŇ°ky a ostatn√© ozdobn√© predmety 3926 40 00  
Ostatn√©    
Perforovan√© koŇ°e a podobn√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© na filtr√°ciu vody pri vstupe do odtokov√Ĺch kan√°lov 3926 90 50  
Ochrann√© tv√°rov√© Ň°t√≠ty/clony 3926 90 60 (PCE)
Ostatn√© 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.