CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - SK 39

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

38. KAPITOLA
R√ĒZNE CHEMICK√Č V√ĚROBKY

38.01 Umel√Ĺ grafit; koloidn√Ĺ alebo polokoloidn√Ĺ grafit; pr√≠pravky na z√°klade grafitu alebo in√©ho uhl√≠ka vo forme p√°st, blokov, platn√≠ alebo ostatn√Ĺch polotovarov    
Umel√Ĺ grafit 3801 10 00  
Koloidn√Ĺ alebo polokoloidn√Ĺ grafit    
Koloidn√Ĺ grafit v olejovej suspenzii; polokoloidn√Ĺ grafit 3801 20 10  
Ostatn√Ĺ 3801 20 90  
Uhl√≠kov√© pasty na elektr√≥dy a podobn√© pasty na v√Ĺmurovky pec√≠ 3801 30 00  
Ostatn√© 3801 90 00  
38.02 Akt√≠vne uhlie; akt√≠vne pr√≠rodn√© miner√°lne produkty; Ňĺivońć√≠Ň°ne uhlie vr√°tane pouŇĺit√©ho Ňĺivońć√≠Ň°neho uhlia    
Akt√≠vne uhlie 3802 10 00  
Ostatn√© 3802 90 00  
38.03 Tallov√Ĺ olej, tieŇĺ rafinovan√Ĺ    
Surov√Ĺ 3803 00 10  
Ostatn√Ĺ 3803 00 90  
38.04 Odpadov√© v√Ĺluhy z v√Ĺroby drevnej bunińćiny, tieŇĺ koncentrovan√©, odcukornen√© alebo chemicky upraven√©, vr√°tane lign√≠nsulf√≥nanov, ale okrem tallov√©ho oleja poloŇĺky¬†3803 3804 00 00  
38.05 ŇĹivicov√Ĺ, borovicov√Ĺ alebo sulf√°tov√Ĺ terpent√≠n a ostatn√© terpenick√© silice vyroben√© destil√°ciou alebo in√Ĺm spracovan√≠m ihlińćnat√©ho dreva; surov√Ĺ dipent√©n; sulfitov√Ĺ terpent√≠n a ostatn√Ĺ surov√Ĺ paracym√©n; borovicov√Ĺ olej obsahuj√ļci alfaterpinol ako hlavn√ļ zloŇĺku    
ŇĹivicov√Ĺ, borovicov√Ĺ alebo sulf√°tov√Ĺ terpent√≠n    
ŇĹivicov√Ĺ terpent√≠n 3805 10 10  
Borovicov√Ĺ terpent√≠n 3805 10 30  
Sulf√°tov√Ĺ terpent√≠n 3805 10 90  
Ostatn√©    
Borovicov√Ĺ olej 3805 90 10  
Ostatn√© 3805 90 90  
38.06 Kolof√≥nia a Ňĺivicov√© kyseliny a ich deriv√°ty; Ňĺivicov√Ĺ lieh a Ňĺivicov√© oleje; taven√© Ňĺivice    
Kolof√≥nia a Ňĺivicov√© kyseliny 3806 10 00  
Soli kolof√≥nie, Ňĺivicov√Ĺch kysel√≠n alebo deriv√°tov kolof√≥nie alebo Ňĺivicov√Ĺch kysel√≠n, in√© ako soli aduktov kolof√≥nie 3806 20 00  
Estery Ňĺiv√≠c 3806 30 00  
Ostatn√© 3806 90 00  
38.07 Drevn√Ĺ decht; oleje z drevn√©ho dechtu; drevn√Ĺ kreozot; drevn√Ĺ lieh; rastlinn√° smola; pivovarsk√° smola a podobn√© pr√≠pravky na z√°klade kolof√≥nie, Ňĺivicov√Ĺch kysel√≠n alebo rastlinnej smoly    
Drevn√Ĺ decht 3807 00 10  
Ostatn√© 3807 00 90  
38.08 Insektic√≠dy, rodentic√≠dy, fungic√≠dy, herbic√≠dy, pr√≠pravky proti kl√≠ńćeniu a regul√°tory rastu rastl√≠n, dezinfekńćn√© prostriedky a podobn√© v√Ĺrobky, vo form√°ch alebo baleniach na predaj v malom alebo ako pr√≠pravky alebo v√Ĺrobky (napr√≠klad s√≠rne p√°sy, kn√īty a svieńćky, a mucholapky)    
Tovar uveden√Ĺ v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 1 k tejto kapitole    
DDT (ISO) [klofenot√°n (INN)], v¬†balen√≠ s¬†ńćistou hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 300¬†g 3808 52 00  
Ostatn√© 3808 59 00  
Tovar uveden√Ĺ v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 2 k tejto kapitole    
V balen√≠ s¬†ńćistou hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 300¬†g 3808 61 00  
V balen√≠ s¬†ńćistou hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 300 g, ale nepresahuj√ļcou 7,5¬†kg 3808 62 00  
Ostatn√© 3808 69 00  
Ostatn√©    
Insektic√≠dy    
Na z√°klade pyretroidov 3808 91 10  
Na z√°klade chl√≥rovan√Ĺch uhńĺovod√≠kov 3808 91 20  
Na z√°klade karbam√°tov 3808 91 30  
Na z√°klade organofosforov√Ĺch zl√ļńćen√≠n 3808 91 40  
Ostatn√© 3808 91 90  
Fungic√≠dy    
Anorganick√©    
Pr√≠pravky na z√°klade zl√ļńćen√≠n medi 3808 92 10  
Ostatn√© 3808 92 20  
Ostatn√©    
Na z√°klade ditiokarbam√°tov 3808 92 30  
Na z√°klade benzimidazolov 3808 92 40  
Na z√°klade diazolov alebo triazolov 3808 92 50  
Na z√°klade diaz√≠nov alebo morfol√≠nov 3808 92 60  
Ostatn√© 3808 92 90  
Herbic√≠dy, pr√≠pravky proti kl√≠ńćeniu a regul√°tory rastu rastl√≠n    
Herbic√≠dy    
Na z√°klade fenoxy-fytohorm√≥nov 3808 93 11  
Na z√°klade triaz√≠nov 3808 93 13  
Na z√°klade amidov 3808 93 15  
Na z√°klade karbam√°tov 3808 93 17  
Na z√°klade deriv√°tov dinitroanil√≠nu 3808 93 21  
Na z√°klade deriv√°tov mońćoviny, uracilu alebo sulfonylmońćoviny 3808 93 23  
Ostatn√© 3808 93 27  
Pr√≠pravky proti kl√≠ńćeniu 3808 93 30  
Regul√°tory rastu rastl√≠n 3808 93 90  
Dezinfekńćn√© prostriedky    
Na z√°klade kvart√©rnych am√≥nnych sol√≠ 3808 94 10  
Na z√°klade halogenovan√Ĺch zl√ļńćen√≠n 3808 94 20  
Ostatn√© 3808 94 90  
Ostatn√©    
Rodentic√≠dy 3808 99 10  
Ostatn√© 3808 99 90  
38.09 Pr√≠pravky na √ļpravu povrchu alebo apretovanie, pr√≠pravky ur√Ĺchńĺuj√ļce farbenie alebo ust√°lenie farb√≠v a ostatn√© v√Ĺrobky a pr√≠pravky (napr√≠klad apret√ļry a moridl√°), druhu pouŇĺ√≠van√©ho v textilnom, papierenskom, koŇĺiarskom a podobnom priemysle, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Na z√°klade Ň°krobov√Ĺch l√°tok    
Obsahuj√ļce menej ako 55¬†hmotnostn√Ĺch % tak√Ĺchto l√°tok 3809 10 10  
Obsahuj√ļce 55¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 70¬†hmotnostn√Ĺch % tak√Ĺchto l√°tok 3809 10 30  
Obsahuj√ļce 70¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 83¬†hmotnostn√Ĺch % tak√Ĺchto l√°tok 3809 10 50  
Obsahuj√ļce 83¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac tak√Ĺchto l√°tok 3809 10 90  
Ostatn√©    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v textilnom alebo podobnom priemysle 3809 91 00  
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v papierenskom alebo podobnom priemysle 3809 92 00  
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v koŇĺiarskom alebo podobnom priemysle 3809 93 00  
38.10 Pr√≠pravky na morenie kovov√Ĺch povrchov; tavidl√° a ostatn√© pomocn√© pr√≠pravky na sp√°jkovanie na tvrdo alebo m√§kko alebo zv√°ranie; pr√°Ň°ky a pasty na sp√°jkovanie alebo zv√°ranie zloŇĺen√© z kovu a ostatn√Ĺch materi√°lov; pr√≠pravky druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako v√ĹplŇą zv√°rac√≠ch elektr√≥d alebo tyńć√≠ alebo na ich opl√°Ň°Ň•ovanie    
Pr√≠pravky na morenie kovov√Ĺch povrchov; pr√°Ň°ky a pasty na sp√°jkovanie alebo zv√°ranie zloŇĺen√© z kovu a ostatn√Ĺch materi√°lov 3810 10 00  
Ostatn√©    
Pr√≠pravky druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako v√ĹplŇą zv√°rac√≠ch elektr√≥d a tyńć√≠ alebo na ich opl√°Ň°Ň•ovanie 3810 90 10  
Ostatn√© 3810 90 90  
38.11 Antidetonańćn√© pr√≠pravky (pr√≠pravky proti klepaniu motora), oxidańćn√© inhib√≠tory, Ňĺivicov√© inhib√≠tory, pr√≠pravky na zlepŇ°enie viskozity, antikor√≥zne pr√≠pravky a ostatn√© pripraven√© adit√≠va do miner√°lnych olejov (vr√°tane benz√≠nov) alebo do ostatn√Ĺch kvapal√≠n pouŇĺ√≠van√Ĺch na rovnak√© √ļńćely ako miner√°lne oleje    
Antidetonańćn√© pr√≠pravky    
Na z√°klade zl√ļńćen√≠n z olova    
Na z√°klade tetraetylolova 3811 11 10  
Ostatn√© 3811 11 90  
Ostatn√© 3811 19 00  
Adit√≠va do mazac√≠ch olejov    
Obsahuj√ļce ropn√© oleje alebo oleje z√≠skan√© z bit√ļmenov√Ĺch nerastov 3811 21 00  
Ostatn√© 3811 29 00  
Ostatn√© 3811 90 00  
38.12 Pripraven√© ur√Ĺchńĺovańće vulkaniz√°cie; zloŇĺen√© plastifik√°tory pre kauńćuk alebo plasty, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©; antioxidańćn√© pr√≠pravky a ostatn√© zloŇĺen√© stabiliz√°tory pre kauńćuk alebo plasty    
Pripraven√© ur√Ĺchńĺovańće vulkaniz√°cie 3812 10 00  
ZloŇĺen√© plastifik√°tory pre kauńćuk alebo plasty    
Reakńćn√° zmes obsahuj√ļca benzyl 3-izobutyryloxy-1-izopropyl-2,2-dimetylpropylftal√°t a benzyl 3-izobutyryloxy-2,2,4-trimetylpentylftal√°t 3812 20 10  
Ostatn√© 3812 20 90  
Antioxidańćn√© pr√≠pravky a ostatn√© zloŇĺen√© stabiliz√°tory pre kauńćuk alebo plasty    
Zmesi oligom√©rov 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrochinol√≠nu(TMQ) 3812 31 00  
Ostatn√©    
Antioxidańćn√© pr√≠pravky 3812 39 10  
Ostatn√© 3812 39 90  
38.13 Pr√≠pravky a n√°plne do hasiacich pr√≠strojov; naplnen√© hasiace gran√°ty 3813 00 00  
38.14 ZloŇĺen√© organick√© rozp√ļŇ°Ň•adl√° a riedidl√°, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©; pr√≠pravky na odstraŇąovanie n√°terov a lakov    
Na z√°klade butylacet√°tu 3814 00 10  
Ostatn√© 3814 00 90  
38.15 Inici√°tory reakcie, ur√Ĺchńĺovańće reakcie a katalytick√© pr√≠pravky, inde neŇ°pecifikovan√© alebo nezahrnut√©    
Katalyz√°tory na nosińći    
S niklom alebo so zl√ļńćeninami niklu ako akt√≠vnou l√°tkou 3815 11 00  
S drah√Ĺm kovom alebo so zl√ļńćeninami drah√©ho kovu ako akt√≠vnou l√°tkou 3815 12 00  
Ostatn√©    
Katalyz√°tor vo forme zŇēn, z ktor√Ĺch 90 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac m√° veńĺkosŇ• ńćastice nepresahuj√ļcu 10¬†mikrometrov, zloŇĺen√Ĺ zo zmesi oxidov nanesenej na podloŇĺke z kremińćitanu horeńćnat√©ho, obsahuj√ļcej: - 20¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale najviac 35¬†hmotnostn√Ĺch % medi, a - 2¬†hmotnostn√© % alebo viac, ale najviac 3¬†hmotnostn√© % bizmutu,a so zdanlivou Ň°pecifickou hmotnosŇ•ou 0,2 alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 1,0 3815 19 10  
Ostatn√© 3815 19 90  
Ostatn√©    
Katalyz√°tor pozost√°vaj√ļci z etyltrifenylfosf√≥nium acet√°tu vo forme roztoku v metanole 3815 90 10  
Ostatn√© 3815 90 90  
38.16 OhŇąovzdorn√© cementy, malty, bet√≥ny a podobn√© zmesi, vr√°tane dolomitov√Ĺch ub√≠jac√≠ch zmes√≠, in√© ako v√Ĺrobky poloŇĺky 3801    
Dolomitov√© ub√≠jacie zmesi 3816 00 10  
Ostatn√© 3816 00 90  
38.17 Zmesi alkylbenz√©nov a zmesi alkylnaftal√©nov, in√© ako poloŇĺky¬†2707 alebo 2902    
Line√°rne alkylbenz√©ny 3817 00 50  
Ostatn√© 3817 00 80  
38.18 Chemick√© prvky dopovan√© na pouŇĺitie v elektronike, v tvare diskov, doŇ°tińćiek alebo v podobn√Ĺch tvaroch; chemick√© zl√ļńćeniny dopovan√© na pouŇĺitie v elektronike    
Dopovan√Ĺ krem√≠k 3818 00 10  
Ostatn√© 3818 00 90  
38.19 Kvapaliny do hydraulick√Ĺch bŇēzd a ostatn√© pripraven√© kvapaliny do hydraulick√Ĺch prevodov, tieŇĺ obsahuj√ļce menej ako 70¬†hmotnostn√Ĺch % ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov 3819 00 00  
38.20 Pr√≠pravky proti zamŇēzaniu a pr√≠pravky na odmrazovanie 3820 00 00  
38.21 Pripraven√© Ňĺivn√© p√īdy na rast alebo udrŇĺiavanie mikroorganizmov (vr√°tane v√≠rusov a podobn√Ĺch organizmov) alebo rastlinn√Ĺch, ńĺudsk√Ĺch alebo Ňĺivońć√≠Ň°nych buniek 3821 00 00  
38.22 Diagnostick√© alebo laborat√≥rne reagencie na podloŇĺke, pripraven√© diagnostick√© alebo laborat√≥rne reagencie, tieŇĺ na podloŇĺke, tieŇĺ dod√°van√© vo forme s√ļprav, in√© ako poloŇĺky 3006; certifikovan√© referenńćn√© materi√°ly    
Diagnostick√© alebo laborat√≥rne reagencie na podloŇĺke, pripraven√© diagnostick√© alebo laborat√≥rne reagencie, tieŇĺ na podloŇĺke, tieŇĺ dod√°van√© vo forme s√ļprav    
Na mal√°riu 3822 11 00  
Na ochorenie sp√īsoben√© v√≠rusom Zika a in√© ochorenia pren√°Ň°an√© kom√°rmi rodu Aedes 3822 12 00  
Na zisŇ•ovanie krvn√Ĺch skup√≠n alebo krvn√Ĺch faktorov 3822 13 00  
Ostatn√© 3822 19 00  
Ostatn√© 3822 90 00  
38.23 Technick√© monokarboxylov√© mastn√© kyseliny; kysl√© oleje z rafin√°cie; technick√© mastn√© alkoholy    
Technick√© monokarboxylov√© mastn√© kyseliny; kysl√© oleje z rafin√°cie    
Kyselina stearov√° 3823 11 00  
Kyselina olejov√° 3823 12 00  
Mastn√© kyseliny z tallov√©ho oleja 3823 13 00  
Ostatn√©    
Destilovan√© mastn√© kyseliny 3823 19 10  
Destil√°ty mastn√Ĺch kysel√≠n 3823 19 30  
Ostatn√© 3823 19 90  
Technick√© mastn√© alkoholy 3823 70 00  
38.24 Pripraven√© spojiv√° na odlievacie formy alebo jadr√°; chemick√© v√Ĺrobky a pr√≠pravky chemick√©ho priemyslu alebo pr√≠buzn√Ĺch priemyseln√Ĺch odvetv√≠ (vr√°tane tak√Ĺch, ktor√© pozost√°vaj√ļ zo zmes√≠ pr√≠rodn√Ĺch produktov), inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Pripraven√© spojiv√° pre odlievacie formy alebo jadr√° 3824 10 00  
Neaglomerovan√© karbidy kovov zmieŇ°an√© navz√°jom alebo s kovov√Ĺm spojivom 3824 30 00  
Pripraven√© pr√≠sady do cementov, m√°lt alebo bet√≥nov 3824 40 00  
Malty a bet√≥ny, in√© ako ohŇąovzdorn√©    
Bet√≥n pripraven√Ĺ na liatie 3824 50 10  
Ostatn√© 3824 50 90  
Sorbitol, in√Ĺ ako podpoloŇĺky¬†290544    
Vo vodnom roztoku    
S obsahom D-manitolu 2¬†hmotnostn√© % alebo menej, pońć√≠tan√Ĺm na obsah D-glucitolu 3824 60 11  
Ostatn√Ĺ 3824 60 19  
Ostatn√Ĺ    
S obsahom D-manitolu 2¬†hmotnostn√© % alebo menej, pońć√≠tan√Ĺm na obsah D-glucitolu 3824 60 91  
Ostatn√Ĺ 3824 60 99  
Tovar uveden√Ĺ v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 3 k tejto kapitole    
Obsahuj√ļce oxir√°n (etyl√©noxid) 3824 81 00  
Obsahuj√ļce polychl√≥rovan√© bifenyly (PCB), polychl√≥rovan√© terfenyly (PCT) alebo polybr√≥movan√© bifenyly (PBB) 3824 82 00  
Obsahuj√ļce tris(2,3-dibr√≥mpropyl) fosf√°t 3824 83 00  
Obsahuj√ļce aldr√≠n (ISO), kamfechl√≥r (ISO) (toxaf√©n), chl√≥rdan (ISO), chl√≥rdek√≥n (ISO), DDT (ISO) (klofenot√°n (INN), 1,1,1-trichl√≥r- 2,2-bis (p-chl√≥rfenyl)et√°n), dieldr√≠n (ISO, INN), endosulf√°n (ISO), endr√≠n (ISO), heptachl√≥r (ISO) alebo mirex (ISO) 3824 84 00  
Obsahuj√ļce 1,2,3,4,5,6-hexachl√≥rcyklohex√°n [HCH (ISO)], vr√°tane lind√°nu (ISO, INN) 3824 85 00  
Obsahuj√ļce pentachl√≥rbenz√©n (ISO) alebo hexachl√≥rbenz√©n (ISO) 3824 86 00  
Obsahuj√ļce kyselinu perfluorokt√°nsulf√≥nov√ļ, jej soli, perflu√≥rokt√°nov√© sulf√≥namidy alebo perflu√≥rokt√°nsulfonyl fluorid 3824 87 00  
Obsahuj√ļce tetra-, penta-, hexa-, hepta- alebo oktabr√≥mdifenyl√©tery 3824 88 00  
Obsahuj√ļce chl√≥rovan√© paraf√≠ny s kr√°tkym reŇ•azcom 3824 89 00  
Ostatn√©    
Zmesi a¬†pr√≠pravky obsahuj√ļce najm√§ (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosf√≠nan-5-yl)metyl¬†metyl-metylfosfon√°t a¬†bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosf√≠nan-5-yl)metyl] metylfosfon√°t 3824 91 00  
Polyglycerolestery kyseliny metylfosf√≥novej 3824 92 00  
Ostatn√©    
Ropn√© sulf√≥nany, okrem ropn√Ĺch sulf√≥nanov alkalick√Ĺch kovov, am√≥nia alebo etanolam√≠nov; tiof√©novan√© sulf√≥novan√© kyseliny olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov a ich soli 3824 99 10  
I√≥nomenińće 3824 99 15  
Getry (pohlcovańće plynov) pre v√°kuov√© trubice 3824 99 20  
Pyrolignity (napr√≠klad v√°pnika); surov√Ĺ v√≠nan (tartr√°t) v√°penat√Ĺ; surov√Ĺ citran v√°penat√Ĺ 3824 99 25  
Kyseliny naft√©nov√©, ich vo vode nerozpustn√© soli a ich estery 3824 99 30  
Ostatn√©    
Pr√≠pravky zabraŇąuj√ļce tvorbe vodn√©ho kameŇąa a podobn√© pr√≠pravky 3824 99 45  
Pr√≠pravky na elektrolytick√© pokovovanie 3824 99 50  
Zmesi mono-, di- a triesterov mastn√Ĺch kysel√≠n glycerolu (emulg√°tory tukov) 3824 99 55  
V√Ĺrobky a pr√≠pravky na farmaceutick√© alebo chirurgick√© pouŇĺitie    
Medziprodukty z v√Ĺroby antibiot√≠k z√≠skan√© z ferment√°cie Streptomyces tenebrarius, tieŇĺ suŇ°en√©, na pouŇĺitie pri v√Ĺrobe hum√°nnych liekov poloŇĺky¬† 3004 3824 99 61  
Medziprodukty z v√Ĺroby monenzinov√Ĺch sol√≠ 3824 99 62  
Ostatn√© 3824 99 64  
Pomocn√© v√Ĺrobky pre zlievarne (in√© ako podpoloŇĺky¬†38241000) 3824 99 65  
OhŇąovzdorn√©, vodovzdorn√© a podobn√© ochrann√© pr√≠pravky pouŇĺ√≠van√© v stavebn√≠ctve 3824 99 70  
Ostatn√©    
DoŇ°tińćky niobnanu l√≠tneho, nedopovan√© 3824 99 75  
Zmes am√≠nov z√≠skavan√Ĺch z dimerizovan√Ĺch mastn√Ĺch kysel√≠n s priemernou molekulovou hmotnosŇ•ou 520 alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 550 3824 99 80  
3-(1-etyl-1-metylpropyl)izoxazol-5-ylam√≠n vo forme roztoku v tolu√©ne 3824 99 85  
Zmesi obsahuj√ļce najm√§ dimetyl metylfosfon√°t, oxir√°n a oxid fosforeńćn√Ĺ 3824 99 86  
Chemick√© v√Ĺrobky alebo pr√≠pravky zloŇĺen√© prevaŇĺne z organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
V tekutej forme pri 20¬†¬įC 3824 99 92  
Ostatn√© 3824 99 93  
Ostatn√© 3824 99 96  
38.25 ZvyŇ°kov√© produkty chemick√©ho priemyslu alebo pr√≠buzn√Ĺch priemyseln√Ĺch odvetv√≠, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©; komun√°lny odpad; kal z ńćistińćiek odpadov√Ĺch v√īd; ostatn√© odpady uveden√© v pozn√°mke¬†6 k tejto kapitole    
Komun√°lny odpad 3825 10 00  
Kal z ńćistińćiek odpadov√Ĺch v√īd 3825 20 00  
Klinick√Ĺ odpad 3825 30 00  
Odpadov√© organick√© rozp√ļŇ°Ň•adl√°    
Halogenovan√© 3825 41 00  
Ostatn√© 3825 49 00  
Odpadov√© kvapaliny z roztokov moridiel kovov, odpad z hydraulick√Ĺch kvapal√≠n, brzdov√Ĺch a nemrzn√ļcich kvapal√≠n 3825 50 00  
Ostatn√© odpady z chemick√©ho priemyslu alebo pr√≠buzn√Ĺch priemyseln√Ĺch odvetv√≠    
Obsahuj√ļce hlavne organick√© zloŇĺky 3825 61 00  
Ostatn√© 3825 69 00  
Ostatn√©    
Alkalick√© oxidy Ňĺeleza na ńćistenie plynov 3825 90 10  
Ostatn√© 3825 90 90  
38.26 Bionafta a jej zmesi, tieŇĺ obsahuj√ļce menej ako 70¬†hmotnostn√Ĺch % ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov    
Monoalkylestery mastn√Ĺch kysel√≠n, s obsahom esterov (FAMAE) 96,5 hmotnostn√©ho % alebo viac 3826 00 10  
Ostatn√© 3826 00 90  
38.27 Zmesi obsahuj√ļce halog√©novan√© deriv√°ty met√°nu, et√°nu alebo prop√°nu, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Obsahuj√ļce chl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (CFC), tieŇĺ obsahuj√ļce hydrochl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HCFC), perflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (PFC) alebo hydroflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HFC); obsahuj√ļce hydrobr√≥mflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HBFC); obsahuj√ļce tetrachl√≥rmet√°n (chlorid uhlińćit√Ĺ); obsahuj√ļce 1,1,1-trichl√≥ret√°n (metylchloroform)    
Obsahuj√ļce chl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (CFC), tieŇĺ obsahuj√ļce hydrochl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HCFC), perflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (PFC) alebo hydroflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HFC) 3827 11 00  
Obsahuj√ļce hydrobr√≥mflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HBFC) 3827 12 00  
Obsahuj√ļce tetrachl√≥rmet√°n (chlorid uhlińćit√Ĺ) 3827 13 00  
Obsahuj√ļce 1,1,1-trichl√≥ret√°n (metylchloroform) 3827 14 00  
Obsahuj√ļce br√≥mdiflu√≥rchl√≥rmet√°n (Hal√≥n-1211), br√≥mtriflu√≥rmet√°n (Hal√≥n-1301) alebo dibr√≥mtetraflu√≥ret√°ny (Hal√≥n-2402) 3827 20 00  
Obsahuj√ļce hydrochl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HCFC), tieŇĺ obsahuj√ļce perflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (PFC) alebo hydroflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HFC), ale neobsahuj√ļce chl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (CFC)    
Obsahuj√ļce l√°tky podpoloŇĺiek 290341 aŇĺ 290348 3827 31 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce l√°tky podpoloŇĺiek 290371 aŇĺ 290375 3827 32 00  
Ostatn√© 3827 39 00  
Obsahuj√ļce metylbromid (br√≥mmet√°n) alebo br√≥mchl√≥rmet√°n 3827 40 00  
Obsahuj√ļce triflu√≥rmet√°n (HFC-23) alebo perflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (PFC), ale neobsahuj√ļce chl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (CFC) ani hydrochl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HCFC)    
Obsahuj√ļce triflu√≥rmet√°n (HFC-23) 3827 51 00  
Ostatn√© 3827 59 00  
Obsahuj√ļce ostatn√© hydroflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HFC), ale neobsahuj√ļce chl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (CFC) ani hydrochl√≥rflu√≥rovan√© uhńĺovod√≠ky (HCFC)    
Obsahuj√ļce 15 hmotnostn√Ĺch % alebo viac 1,1,1-triflu√≥ret√°nu (HFC-143a) 3827 61 00  
Ostatn√©, nezahrnut√© v predch√°dzaj√ļcich podpoloŇĺk√°ch, obsahuj√ļce 55 hmotnostn√Ĺch % alebo viac pentaflu√≥ret√°nu (HFC-125), ale neobsahuj√ļce nenas√Ĺten√© flu√≥rderiv√°ty acyklick√Ĺch uhńĺovod√≠kov (HFO) 3827 62 00  
Ostatn√©, nezahrnut√© v predch√°dzaj√ļcich podpoloŇĺk√°ch, obsahuj√ļce 40 hmotnostn√Ĺch % alebo viac pentaflu√≥ret√°nu (HFC-125) 3827 63 00  
Ostatn√©, nezahrnut√© v predch√°dzaj√ļcich podpoloŇĺk√°ch, obsahuj√ļce 30 hmotnostn√Ĺch % alebo viac 1,1,1,2-tetraflu√≥ret√°nu (HFC-134a), ale neobsahuj√ļce nenas√Ĺten√© flu√≥rderiv√°ty acyklick√Ĺch uhńĺovod√≠kov (HFO) 3827 64 00  
Ostatn√©, nezahrnut√© v predch√°dzaj√ļcich podpoloŇĺk√°ch, obsahuj√ļce 20 hmotnostn√Ĺch % alebo viac diflu√≥rmet√°nu (HFC-32) a 20 hmotnostn√Ĺch % alebo viac pentaflu√≥ret√°nu (HFC-125) 3827 65 00  
Ostatn√©, nezahrnut√© v predch√°dzaj√ļcich podpoloŇĺk√°ch, obsahuj√ļce l√°tky podpoloŇĺiek 290341 aŇĺ 290348 3827 68 00  
Ostatn√© 3827 69 00  
Ostatn√© 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.