CN8 / NC8 - 2023 50 CN8 / NC8 - 2023 - SK 52

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

51. KAPITOLA
VLNA, JEMN√Č ALEBO HRUB√Č CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VL√ĀSIA A TKANINY Z VL√ĀSIA

51.01 Vlna, nemykan√° ani neńćesan√°    
Potn√°, vr√°tane vlny pranej na chrbte    
StriŇĺn√° vlna 5101 11 00  
Ostatn√° 5101 19 00  
Odtuńćnen√°, nekarbonizovan√°    
StriŇĺn√° vlna 5101 21 00  
Ostatn√° 5101 29 00  
Karbonizovan√° 5101 30 00  
51.02 Jemn√© alebo hrub√© chlpy zvierat, nemykan√© ani neńćesan√©    
Jemn√© chlpy zvierat    
Z kaŇ°m√≠rskych k√īz 5102 11 00  
Ostatn√©    
Z angorsk√©ho kr√°lika 5102 19 10  
Z alpaky, lamy alebo vikune 5102 19 30  
Z Ň•avy (vr√°tane dromed√°ra) alebo jaka, alebo angorsk√Ĺch, tibetsk√Ĺch alebo podobn√Ĺch k√īz 5102 19 40  
Z kr√°lika (in√©ho ako angorsk√©ho kr√°lika), zajaca, bobra, nutrie alebo ondatry 5102 19 90  
Hrub√© chlpy zvierat 5102 20 00  
51.03 Odpad z vlny alebo jemn√Ĺch alebo hrub√Ĺch chlpov zvierat, vr√°tane odpadu z priadze, okrem trhan√©ho materi√°lu    
V√Ĺńćesky z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat    
Nekarbonizovan√© 5103 10 10  
Karbonizovan√© 5103 10 90  
Ostatn√Ĺ odpad z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat 5103 20 00  
Odpad z hrub√Ĺch chlpov zvierat 5103 30 00  
51.04 Trhan√Ĺ materi√°l z vlny alebo jemn√Ĺch alebo hrub√Ĺch chlpov zvierat 5104 00 00  
51.05 Vlna a jemn√© alebo hrub√© chlpy zvierat, mykan√© alebo ńćesan√© (vr√°tane √ļtrŇĺkov ńćesanej vlny)    
Mykan√° vlna 5105 10 00  
Vlnen√© ńćesance a ostatn√° ńćesan√° vlna    
√ötrŇĺky ńćesanej vlny 5105 21 00  
Ostatn√© 5105 29 00  
Jemn√© chlpy zvierat, mykan√© alebo ńćesan√©    
Z kaŇ°m√≠rskych k√īz 5105 31 00  
Ostatn√© 5105 39 00  
Hrub√© chlpy zvierat, mykan√© alebo ńćesan√© 5105 40 00  
51.06 Priadza z mykanej vlny, neupraven√° na predaj v malom    
Obsahuj√ļca 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac vlny    
Nebielen√° 5106 10 10  
Ostatn√° 5106 10 90  
Obsahuj√ļca menej ako 85¬†hmotnostn√Ĺch % vlny    
Obsahuj√ļca 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac vlny a jemn√Ĺch chlpov zvierat 5106 20 10  
Ostatn√°    
Nebielen√° 5106 20 91  
Ostatn√° 5106 20 99  
51.07 Priadza z ńćesanej vlny, neupraven√° na predaj v malom    
Obsahuj√ļca 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac vlny    
Nebielen√° 5107 10 10  
Ostatn√° 5107 10 90  
Obsahuj√ļca menej ako 85¬†hmotnostn√Ĺch % vlny    
Obsahuj√ļca 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac vlny a jemn√Ĺch chlpov zvierat    
Nebielen√° 5107 20 10  
Ostatn√° 5107 20 30  
Ostatn√°    
V zmesi v√Ĺluńćne alebo hlavne so syntetick√Ĺmi striŇĺn√Ĺmi vl√°knami    
Nebielen√° 5107 20 51  
Ostatn√° 5107 20 59  
Inak v zmesi    
Nebielen√° 5107 20 91  
Ostatn√° 5107 20 99  
51.08 Priadza z jemn√Ĺch chlpov zvierat (mykan√° alebo ńćesan√°), neupraven√° na predaj v malom    
Mykan√°    
Nebielen√° 5108 10 10  
Ostatn√° 5108 10 90  
ńĆesan√°    
Nebielen√° 5108 20 10  
Ostatn√° 5108 20 90  
51.09 Priadza z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat, upraven√° na predaj v malom    
Obsahuj√ļca 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat    
V klbk√°ch, praden√°ch alebo pradienkach, s hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 125¬†g, ale nepresahuj√ļcou 500¬†g 5109 10 10  
Ostatn√° 5109 10 90  
Ostatn√° 5109 90 00  
51.10 Priadza z hrub√Ĺch chlpov zvierat alebo vl√°sia (vr√°tane opradenej priadze z vl√°sia), tieŇĺ upraven√° na predaj v malom 5110 00 00  
51.11 Tkaniny z mykanej vlny alebo mykan√Ĺch jemn√Ĺch chlpov zvierat    
Obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 300¬†g/m¬≤ 5111 11 00 (MTK)
Ostatné 5111 19 00 (MTK)
Ostatn√©, v zmesi hlavne alebo v√Ĺluńćne s chemick√Ĺmi vl√°knami 5111 20 00 (MTK)
Ostatn√©, v zmesi hlavne alebo v√Ĺluńćne s chemick√Ĺmi striŇĺn√Ĺmi vl√°knami    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 300¬†g/m¬≤ 5111 30 10 (MTK)
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 300¬†g/m¬≤ 5111 30 80 (MTK)
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce celkovo viac ako 10¬†hmotnostn√Ĺch % textiln√Ĺch materi√°lov 50. kapitoly 5111 90 10 (MTK)
Ostatn√©    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 300¬†g/m¬≤ 5111 90 91 (MTK)
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 300¬†g/m¬≤ 5111 90 98 (MTK)
51.12 Tkaniny z ńćesanej vlny alebo ńćesan√Ĺch jemn√Ĺch chlpov zvierat    
Obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 200¬†g/m¬≤ 5112 11 00 (MTK)
Ostatné 5112 19 00 (MTK)
Ostatn√©, v zmesi hlavne alebo v√Ĺluńćne s chemick√Ĺmi vl√°knami 5112 20 00 (MTK)
Ostatn√©, v zmesi hlavne alebo v√Ĺluńćne s chemick√Ĺmi striŇĺn√Ĺmi vl√°knami    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 200¬†g/m¬≤ 5112 30 10 (MTK)
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 200¬†g/m¬≤ 5112 30 80 (MTK)
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce celkovo viac ako 10¬†hmotnostn√Ĺch % textiln√Ĺch materi√°lov 50. kapitoly 5112 90 10 (MTK)
Ostatn√©    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 200¬†g/m¬≤ 5112 90 91 (MTK)
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 200¬†g/m¬≤ 5112 90 98 (MTK)
51.13 Tkaniny z hrub√Ĺch chlpov zvierat alebo vl√°sia 5113 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.