CN8 / NC8 - 2023 52 CN8 / NC8 - 2023 - SK 54

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

53. KAPITOLA
OSTATN√Č RASTLINN√Č TEXTILN√Č VL√ĀKNA; PAPIEROV√Ā PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE

53.01 ńĹan, surov√Ĺ alebo spracovan√Ĺ, ale nespraden√Ĺ; ńĺanov√° k√ļdeńĺ a ńĺanov√Ĺ odpad (vr√°tane odpadu z priadze a trhan√©ho materi√°lu)    
ńĹan, surov√Ĺ alebo m√°ńćan√Ĺ 5301 10 00  
ńĹan, l√°man√Ĺ, trepan√Ĺ, vyńćesan√Ĺ alebo inak spracovan√Ĺ, ale nespraden√Ĺ    
L√°man√Ĺ alebo trepan√Ĺ 5301 21 00  
Ostatn√Ĺ 5301 29 00  
ńĹanov√° k√ļdeńĺ a ńĺanov√Ĺ odpad 5301 30 00  
53.02 Konopa siata (Cannabis sativa L.), surov√° alebo spracovan√°, ale nespraden√°; k√ļdeńĺ a odpad z konopy siatej (vr√°tane odpadu z priadze a trhan√©ho materi√°lu)    
Konopa siata, surov√° alebo m√°ńćan√° 5302 10 00  
Ostatn√© 5302 90 00  
53.03 Juta a ostatn√© textiln√© lykov√© vl√°kna (okrem ńĺanu, konopy siatej a ramie), surov√© alebo spracovan√©, ale nespraden√©; k√ļdeńĺ a odpad z t√Ĺchto vl√°kien (vr√°tane odpadu z priadze a trhan√©ho materi√°lu)    
Juta a ostatn√© textiln√© lykov√© vl√°kna, surov√© alebo m√°ńćan√© 5303 10 00  
Ostatn√© 5303 90 00  
53.05 Kokosov√©, abakov√© (manilsk√© konope alebo Musa textilis Nee), ramiov√© a ostatn√© rastlinn√© textiln√© vl√°kna, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©, surov√© alebo spracovan√©, ale nespraden√©; k√ļdeńĺ, v√Ĺńćesky a odpad z t√Ĺchto vl√°kien (vr√°tane odpadu z priadze a trhan√©ho materi√°lu) 5305 00 00  
53.06 ńĹanov√° priadza    
Jednoduch√°    
Neupraven√° na predaj v malom    
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou 833,3¬†decitexov alebo viac (metrick√© ńć√≠slo nepresahuj√ļce 12) 5306 10 10  
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou menej ako 833,3¬†decitexov, ale najmenej 277,8¬†decitexov (metrick√© ńć√≠slo presahuj√ļce 12, ale nepresahuj√ļce 36) 5306 10 30  
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou menej ako 277,8¬†decitexov (metrick√© ńć√≠slo presahuj√ļce 36) 5306 10 50  
Upraven√° na predaj v malom 5306 10 90  
N√°sobn√° (s√ļkan√°) alebo k√°blovan√°    
Neupraven√° na predaj v malom 5306 20 10  
Upraven√° na predaj v malom 5306 20 90  
53.07 Priadza z jutov√Ĺch alebo ostatn√Ĺch textiln√Ĺch lykov√Ĺch vl√°kien poloŇĺky 5303    
Jednoduch√° 5307 10 00  
N√°sobn√° (s√ļkan√°) alebo k√°blovan√° 5307 20 00  
53.08 Priadza z ostatn√Ĺch rastlinn√Ĺch textiln√Ĺch vl√°kien; papierov√° priadza    
Kokosov√° priadza 5308 10 00  
Priadza z konopy siatej    
Neupraven√° na predaj v malom 5308 20 10  
Upraven√° na predaj v malom 5308 20 90  
Ostatn√°    
Ramiov√° priadza    
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou 277,8¬†decitexov alebo viac (metrick√© ńć√≠slo nepresahuj√ļce 36) 5308 90 12  
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou menej ako 277,8¬†decitexov (metrick√© ńć√≠slo presahuj√ļce 36) 5308 90 19  
Papierov√° priadza 5308 90 50  
Ostatn√° 5308 90 90  
53.09 ńĹanov√© tkaniny    
Obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac ńĺanu    
Nebielen√© alebo bielen√©    
Nebielené 5309 11 10 (MTK)
Bielené 5309 11 90 (MTK)
Ostatné 5309 19 00 (MTK)
Obsahuj√ļce menej ako 85¬†hmotnostn√Ĺch % ńĺanu    
Nebielené alebo bielené 5309 21 00 (MTK)
Ostatné 5309 29 00 (MTK)
53.10 Tkaniny z jutov√Ĺch alebo ostatn√Ĺch textiln√Ĺch lykov√Ĺch vl√°kien poloŇĺky 5303    
Nebielen√©    
So Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 150¬†cm 5310 10 10 (MTK)
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 150¬†cm 5310 10 90 (MTK)
Ostatné 5310 90 00 (MTK)
53.11 Tkaniny z ostatn√Ĺch rastlinn√Ĺch textiln√Ĺch vl√°kien; tkaniny z papierovej priadze    
Z ramie 5311 00 10 (MTK)
Ostatné 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.