CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - SK 73

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

72. KAPITOLA
ŇĹELEZO A OCEńĹ

I. Z√ĀKLADN√Č MATERI√ĀLY; V√ĚROBKY VO FORME GRAN√öL ALEBO PR√Ā҆KU    
72.01 Surov√© Ňĺelezo a vysokopecn√° zrkadlovina v bochn√≠koch, v blokoch alebo ostatn√Ĺch z√°kladn√Ĺch tvaroch    
Nelegovan√© surov√© Ňĺelezo obsahuj√ļce 0,5¬†hmotnostn√©ho % alebo menej fosforu    
Obsahuj√ļce nie menej ako 0,4¬†hmotnostn√©ho % mang√°nu    
Obsahuj√ļce 1¬†hmotnostn√© % alebo menej krem√≠ka 7201 10 11  
Obsahuj√ļce viac ako 1¬†hmotnostn√© % krem√≠ka 7201 10 19  
Obsahuj√ļce nie menej ako 0,1¬†hmotnostn√©ho %, ale menej ako 0,4¬†hmotnostn√©ho % mang√°nu 7201 10 30  
Obsahuj√ļce menej ako 0,1¬†hmotnostn√©ho % mang√°nu 7201 10 90  
Nelegovan√© surov√© Ňĺelezo obsahuj√ļce viac ako 0,5¬†hmotnostn√©ho % fosforu 7201 20 00  
Legovan√© surov√© Ňĺelezo; vysokopecn√° zrkadlovina    
Legovan√© surov√© Ňĺelezo obsahuj√ļce nie menej ako 0,3¬†hmotnostn√©ho %, ale nie viac ako 1¬†hmotnostn√© % titanu, a nie menej ako 0,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nie viac ako 1¬†hmotnostn√© % van√°du 7201 50 10  
Ostatn√© 7201 50 90  
72.02 Ferozliatiny    
Feromang√°n    
Obsahuj√ļci viac ako 2¬†hmotnostn√© % uhl√≠ka    
Granulometricky nepresahuj√ļci 5¬†mm a s obsahom mang√°nu presahuj√ļcim 65¬†hmotnostn√Ĺch % 7202 11 20  
Ostatn√Ĺ 7202 11 80  
Ostatn√Ĺ 7202 19 00  
Ferosil√≠cium    
Obsahuj√ļce viac ako 55¬†hmotnostn√Ĺch % krem√≠ka 7202 21 00  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 4¬†hmotnostn√© % alebo viac, ale nie viac ako 10¬†hmotnostn√Ĺch % horńć√≠ka 7202 29 10  
Ostatn√© 7202 29 90  
Ferosilikomang√°n 7202 30 00  
Ferochr√≥m    
Obsahuj√ļci viac ako 4¬†hmotnostn√© % uhl√≠ka    
Obsahuj√ļci viac ako 4¬†hmotnostn√© %, ale nie viac ako 6¬†hmotnostn√Ĺch % uhl√≠ka 7202 41 10  
Obsahuj√ļci viac ako 6¬†hmotnostn√Ĺch % uhl√≠ka 7202 41 90  
Ostatn√Ĺ    
Obsahuj√ļci nie viac ako 0,05¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7202 49 10  
Obsahuj√ļci viac ako 0,05¬†hmotnostn√©ho %, ale nie viac ako 0,5¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7202 49 50  
Obsahuj√ļci viac ako 0,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nie viac ako 4¬†hmotnostn√© % uhl√≠ka 7202 49 90  
Ferosilikochr√≥m 7202 50 00  
Feronikel 7202 60 00  
Feromolybd√©n 7202 70 00  
Ferovolfr√°m a ferosilikovolfr√°m 7202 80 00  
Ostatn√©    
Ferotit√°n a ferosilikotit√°n 7202 91 00  
Ferovan√°d 7202 92 00  
Feroni√≥b 7202 93 00  
Ostatn√©    
Ferofosfor 7202 99 10  
Ferosilikomagn√©zium 7202 99 30  
Ostatn√© 7202 99 80  
72.03 V√Ĺrobky zo Ňĺeleza z√≠skan√© priamou redukciou Ňĺeleznej rudy a ostatn√© hubovit√© Ňĺelezo, v kusoch, v pelet√°ch alebo podobn√Ĺch tvaroch; Ňĺelezo, ktor√©ho r√ĹdzosŇ• je najmenej 99,94¬†hmotnostn√Ĺch %, v kusoch, pelet√°ch alebo podobn√Ĺch tvaroch    
V√Ĺrobky zo Ňĺeleza z√≠skan√© priamou redukciou Ňĺeleznej rudy 7203 10 00  
Ostatn√© 7203 90 00  
72.04 ŇĹelezn√Ĺ a oceńĺov√Ĺ odpad a Ň°rot; pretaven√Ĺ odpad zo Ňĺeleza alebo ocele v ingotoch    
Liatinov√Ĺ odpad a Ň°rot 7204 10 00  
Odpad a Ň°rot z legovanej ocele    
Z nehrdzavej√ļcej ocele    
Obsahuj√ļce 8¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac niklu 7204 21 10  
Ostatn√© 7204 21 90  
Ostatn√© 7204 29 00  
Odpad a Ň°rot z poc√≠novan√©ho Ňĺeleza alebo ocele 7204 30 00  
Ostatn√Ĺ odpad a Ň°rot    
Triesky zo s√ļstruŇĺenia, hobliny, odrezky, odpad z fr√©zovania, piliny, odstriŇĺky a odpady z razenia, tieŇĺ paketovan√©    
Triesky zo s√ļstruŇĺenia, hoblliny, odrezky, odpad z fr√©zovania a piliny 7204 41 10  
OdstriŇĺky a odpad z razenia    
Paketovan√© 7204 41 91  
Ostatn√© 7204 41 99  
Ostatn√©    
Drven√© (rozstrihan√©) 7204 49 10  
Ostatn√©    
Paketovan√© 7204 49 30  
Ostatn√© 7204 49 90  
Pretaven√Ĺ odpad v ingotoch. 7204 50 00  
72.05 Granuly a pr√°Ň°ok, zo surov√©ho Ňĺeleza, vysokopecnej zrkadloviny, Ňĺeleza alebo ocele    
Granuly 7205 10 00  
Pr√°Ň°ok    
Z legovanej ocele 7205 21 00  
Ostatn√Ĺ 7205 29 00  
II. ŇĹELEZO A NELEGOVAN√Ā OCEńĹ    
72.06 ŇĹelezo a nelegovan√° oceńĺ v ingotoch alebo ostatn√Ĺch z√°kladn√Ĺch tvaroch (okrem Ňĺeleza poloŇĺky¬†7203)    
Ingoty 7206 10 00  
Ostatn√© 7206 90 00  
72.07 Polotovary zo Ňĺeleza alebo z nelegovanej ocele    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka    
S pravouhl√Ĺm (tieŇĺ Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom, ktor√©ho Ň°√≠rka je menŇ°ia ako dvojn√°sobok hr√ļbky    
Valcovan√© alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m    
Z automatovej ocele 7207 11 11  
Ostatn√©    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 130¬†mm 7207 11 14  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 130¬†mm 7207 11 16  
Kovan√© 7207 11 90  
Ostatn√©, s pravouhl√Ĺm (in√Ĺm ako Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom    
Valcovan√© alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m 7207 12 10  
Kovan√© 7207 12 90  
Ostatn√©    
S kruhov√Ĺm alebo mnohouholn√≠kov√Ĺm prierezom    
Valcovan√© alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m 7207 19 12  
Kovan√© 7207 19 19  
Ostatn√© 7207 19 80  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka    
S pravouhl√Ĺm (tieŇĺ Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom, ktor√©ho Ň°√≠rka je menŇ°ia ako dvojn√°sobok hr√ļbky    
Valcovan√© alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m    
Z automatovej ocele 7207 20 11  
Ostatn√©, obsahuj√ļce    
0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale menej ako 0,6¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7207 20 15  
0,6¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka 7207 20 17  
Kovan√© 7207 20 19  
Ostatn√©, s pravouhl√Ĺm (in√Ĺm ako Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom    
Valcovan√© alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m 7207 20 32  
Kovan√© 7207 20 39  
S kruhov√Ĺm alebo mnohouholn√≠kov√Ĺm prierezom    
Valcovan√© alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m 7207 20 52  
Kovan√© 7207 20 59  
Ostatn√© 7207 20 80  
72.08 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky zo Ňĺeleza alebo nelegovanej ocele, so Ň°√≠rkou 600 mm alebo v√§ńćŇ°ou, valcovan√© za tepla, nepl√°tovan√©, nepokovovan√© alebo nepotiahnut√©    
Vo zvitkoch, po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, so vzorkou v reli√©fe 7208 10 00  
Ostatn√©, vo zvitkoch, po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, moren√©    
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7208 25 00  
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale menŇ°ou ako 4,75¬†mm 7208 26 00  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 3¬†mm 7208 27 00  
Ostatn√©, vo zvitkoch, po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 10¬†mm 7208 36 00  
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 10¬†mm 7208 37 00  
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale menŇ°ou ako 4,75¬†mm 7208 38 00  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 3¬†mm 7208 39 00  
Nie vo zvitkoch, po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, so vzorkou v reli√©fe 7208 40 00  
Ostatn√©, nie vo zvitkoch, po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 10¬†mm    
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 15¬†mm 7208 51 20  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 10¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 15¬†mm, a so Ň°√≠rkou    
2050¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7208 51 91  
MenŇ°ou ako 2050¬†mm 7208 51 98  
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 10¬†mm    
Valcovan√© zo Ň°tyroch str√°n alebo v uzavretom kalibri, so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 1250¬†mm 7208 52 10  
Ostatn√©, so Ň°√≠rkou    
2050¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7208 52 91  
MenŇ°ou ako 2050¬†mm 7208 52 99  
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale menŇ°ou ako 4,75¬†mm    
Valcovan√© zo Ň°tyroch str√°n alebo v uzavretom kalibri, so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 1250¬†mm, a s hr√ļbkou 4¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7208 53 10  
Ostatn√© 7208 53 90  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 3¬†mm 7208 54 00  
Ostatn√©    
Dierovan√© 7208 90 20  
Ostatn√© 7208 90 80  
72.09 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky zo Ňĺeleza alebo z nelegovanej ocele, so Ň°√≠rkou 600¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, valcovan√© za studena (√ļberom za studena), nepl√°tovan√©, nepokovovan√© alebo nepotiahnut√©    
Vo zvitkoch, po valcovan√≠ za studena (√ļberom za studena) uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7209 15 00  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 1¬†mm, ale menŇ°ou ako 3¬†mm    
‚ÄěElektrick√©‚Äú 7209 16 10  
Ostatn√© 7209 16 90  
S hr√ļbkou 0,5¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 1¬†mm    
‚ÄěElektrick√©‚Äú 7209 17 10  
Ostatn√© 7209 17 90  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 0,5¬†mm    
‚ÄěElektrick√©‚Äú 7209 18 10  
Ostatn√©    
S hr√ļbkou 0,35¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale menŇ°ou ako 0,5¬†mm 7209 18 91  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 0,35¬†mm 7209 18 99  
Nie vo zvitkoch, po valcovan√≠ za studena (√ļberom za studena) uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7209 25 00  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 1¬†mm, ale menŇ°ou ako 3¬†mm    
‚ÄěElektrick√©‚Äú 7209 26 10  
Ostatn√© 7209 26 90  
S hr√ļbkou 0,5¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 1¬†mm    
‚ÄěElektrick√©‚Äú 7209 27 10  
Ostatn√© 7209 27 90  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 0,5¬†mm    
‚ÄěElektrick√©‚Äú 7209 28 10  
Ostatn√© 7209 28 90  
Ostatn√©    
Dierovan√© 7209 90 20  
Ostatn√© 7209 90 80  
72.10 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky zo Ňĺeleza alebo z nelegovanej ocele, v Ň°√≠rke 600¬†mm alebo v√§ńćŇ°ej, pl√°tovan√©, pokovovan√© alebo potiahnut√©    
Pokovovan√© alebo potiahnut√© c√≠nom    
S hr√ļbkou 0,5¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7210 11 00  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 0,5¬†mm    
Poc√≠novan√© 7210 12 20  
Ostatn√© 7210 12 80  
Pokovovan√© alebo potiahnut√© olovom, vr√°tane matn√©ho bieleho plechu 7210 20 00  
Elektrolyticky pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom 7210 30 00  
Inak pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom    
Vlnit√© 7210 41 00  
Ostatn√© 7210 49 00  
Pokovovan√© alebo potiahnut√© oxidmi chr√≥mu alebo chr√≥mom a oxidmi chr√≥mu 7210 50 00  
Pokovovan√© alebo potiahnut√© hlin√≠kom    
Pokovovan√© alebo potiahnut√© zliatinami hlin√≠k-zinok 7210 61 00  
Ostatn√© 7210 69 00  
Natieran√©, lakovan√© alebo potiahnut√© plastmi    
Poc√≠novan√©, lakovan√©; v√Ĺrobky pokovovan√© alebo potiahnut√© oxidmi chr√≥mu alebo chr√≥mom a oxidmi chromu, lakovan√© 7210 70 10  
Ostatn√© 7210 70 80  
Ostatn√©    
Pl√°tovan√© 7210 90 30  
Poc√≠novan√© a potlańćen√© 7210 90 40  
Ostatn√© 7210 90 80  
72.11 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky zo Ňĺeleza alebo z nelegovanej ocele, so Ň°√≠rkou menŇ°ou ako 600¬†mm, nepl√°tovan√©, nepokovovan√© alebo nepotiahnut√©    
Po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
Valcovan√© zo Ň°tyroch str√°n alebo v uzavretom kalibri, so Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 150¬†mm a s hr√ļbkou nie menŇ°ou ako 4¬†mm, nie vo zvitkoch bez vzorky v reli√©fe 7211 13 00  
Ostatn√©, s hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7211 14 00  
Ostatn√© 7211 19 00  
Po valcovan√≠ za studena (√ļberom za studena) uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka    
‚ÄěElektrick√©‚Äú 7211 23 20  
Ostatn√©    
S hr√ļbkou 0,35¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7211 23 30  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 0,35¬†mm 7211 23 80  
Ostatn√© 7211 29 00  
Ostatn√©    
Dierovan√© 7211 90 20  
Ostatn√© 7211 90 80  
72.12 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky zo Ňĺeleza alebo z nelegovanej ocele, so Ň°√≠rkou menŇ°ou ako 600¬†mm, pl√°tovan√©, pokovovan√© alebo potiahnut√©    
Pokovovan√© alebo potiahnut√© c√≠nom    
Poc√≠novan√©, po povrchovej √ļprave uŇĺ ńŹalej neupraven√© 7212 10 10  
Ostatn√© 7212 10 90  
Elektrolyticky pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom 7212 20 00  
Inak pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom 7212 30 00  
Natieran√©, lakovan√© alebo potiahnut√© plastmi    
Poc√≠novan√©, po lakovan√≠ uŇĺ ńŹalej neupraven√©; v√Ĺrobky pokovovan√© alebo potiahnut√© oxidmi chr√≥mu alebo chr√≥mom a oxidmi chr√≥mu, lakovan√© 7212 40 20  
Ostatn√© 7212 40 80  
Inak pokovovan√© alebo potiahnut√©    
Pokovovan√© alebo potiahnut√© oxidmi chr√≥mu alebo chr√≥mom a oxidmi chr√≥mu 7212 50 20  
Pokovovan√© alebo potiahnut√© chr√≥mom alebo niklom 7212 50 30  
Pokovovan√© alebo potiahnut√© meńŹou 7212 50 40  
Pokovovan√© alebo potiahnut√© hlin√≠kom    
Pokovovan√© alebo potiahnut√© zliatinami hlin√≠k-zinok 7212 50 61  
Ostatn√© 7212 50 69  
Ostatn√© 7212 50 90  
Pl√°tovan√© 7212 60 00  
72.13 Tyńće a pr√ļty, valcovan√© za tepla, v nepravidelne navinut√Ĺch zvitkoch, zo Ňĺeleza alebo z nelegovanej ocele    
Maj√ļce vr√ļbky, rebr√°, Ňĺliabky alebo ostatn√© deform√°cie vzniknut√© pońćas valcovania 7213 10 00  
Ostatn√©, z automatovej ocele 7213 20 00  
Ostatn√©    
S kruhov√Ĺm prierezom s priemerom menŇ°√≠m ako 14¬†mm    
PouŇĺ√≠van√© na bet√≥nov√© v√ĹstuŇĺe 7213 91 10  
PouŇĺ√≠van√© na kordov√© pneumatiky 7213 91 20  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 0,06¬†hmotnostn√©ho % alebo menej uhl√≠ka. 7213 91 41  
Obsahuj√ļce viac ako 0,06¬†hmotnostn√©ho %, ale menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7213 91 49  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 0,75¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7213 91 70  
Obsahuj√ļce viac ako 0,75¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7213 91 90  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7213 99 10  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka 7213 99 90  
72.14 Ostatn√© tyńće a pr√ļty zo Ňĺeleza alebo nelegovanej ocele, neupraven√© inak ako kovan√≠m za tepla, valcovan√≠m za tepla, Ň•ahan√≠m za tepla alebo pretl√°ńćan√≠m za tepla, pr√≠padne po valcovan√≠ eŇ°te kr√ļten√©    
Kovan√© 7214 10 00  
Maj√ļce vr√ļbky, rebr√°, Ňĺliabky alebo ostatn√© deform√°cie vzniknut√© pońćas valcovania alebo kr√ļten√≠m po valcovan√≠ 7214 20 00  
Ostatn√©, z automatovej ocele 7214 30 00  
Ostatn√©    
S pravouhl√Ĺm (in√Ĺm ako Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7214 91 10  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka 7214 91 90  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka    
PouŇĺ√≠van√© na bet√≥nov√© v√ĹstuŇĺe 7214 99 10  
Ostatn√©, s kruhov√Ĺm prierezom s priemerom    
80¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m 7214 99 31  
MenŇ°√≠m ako 80¬†mm 7214 99 39  
Ostatn√© 7214 99 50  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka    
S kruhov√Ĺm prierezom s priemerom    
80¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m 7214 99 71  
MenŇ°√≠m ako 80¬†mm 7214 99 79  
Ostatn√© 7214 99 95  
72.15 Ostatn√© tyńće a pr√ļty zo Ňĺeleza alebo nelegovanej ocele    
Z automatovej ocele, po tvarovan√≠ za studena alebo dokonńćen√≠ za studena uŇĺ ńŹalej neupraven√© 7215 10 00  
Ostatn√©, po tvarovan√≠ za studena alebo dokonńćen√≠ za studena uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka    
S pravouhl√Ĺm (in√Ĺm ako Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom 7215 50 11  
Ostatn√© 7215 50 19  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka 7215 50 80  
Ostatn√© 7215 90 00  
72.16 Uholn√≠ky, tvarovky a profily zo Ňĺeleza alebo z nelegovanej ocele    
Profily v tvare U, I alebo H, po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, s v√ĹŇ°kou menŇ°ou ako 80¬†mm 7216 10 00  
Profily v tvare L alebo T, po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, s v√ĹŇ°kou menŇ°ou ako 80¬†mm    
Profily v tvare L 7216 21 00  
Profily v tvare T 7216 22 00  
Profily v tvare U, I alebo H, po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, s v√ĹŇ°kou 80¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou    
Profily v tvare U    
S v√ĹŇ°kou 80¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 220¬†mm 7216 31 10  
S v√ĹŇ°kou presahuj√ļcou 220¬†mm 7216 31 90  
Profily v tvare I    
S v√ĹŇ°kou 80¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 220¬†mm    
S rovnobeŇĺn√Ĺmi plochami ramien uholn√≠ka 7216 32 11  
Ostatn√© 7216 32 19  
S v√ĹŇ°kou presahuj√ļcou 220¬†mm    
S rovnobeŇĺn√Ĺmi plochami ramien uholn√≠ka 7216 32 91  
Ostatn√© 7216 32 99  
Profily v tvare H    
S v√ĹŇ°kou 80¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 180¬†mm 7216 33 10  
S v√ĹŇ°kou presahuj√ļcou 180¬†mm 7216 33 90  
Profily v tvare L alebo T, po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, s v√ĹŇ°kou 80¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou    
Profily v tvare L 7216 40 10  
Profily v tvare T 7216 40 90  
Ostatn√© uholn√≠ky, tvarovky a profily, po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S prierezom, ktor√Ĺ sa d√° uzavrieŇ• do Ň°tvorca so stranou 80¬†mm 7216 50 10  
Ostatn√©    
Hlavińćkov√© ploch√© 7216 50 91  
Ostatn√© 7216 50 99  
Uholn√≠ky, tvarovky a profily, po tvarovan√≠ za studena alebo dokonńćen√≠ za studena uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
Vyroben√© z ploch√Ĺch valcovan√Ĺch v√Ĺrobkov    
Profily v tvare C, L, U, Z, omega alebo otvoren√© profily 7216 61 10  
Ostatn√© 7216 61 90  
Ostatn√© 7216 69 00  
Ostatn√©    
Tvarovan√© za studena alebo dokonńćen√© za studena z ploch√Ĺch valcovan√Ĺch v√Ĺrobkov    
Rebrovan√© plechy 7216 91 10  
Ostatn√© 7216 91 80  
Ostatn√© 7216 99 00  
72.17 Dr√īty zo Ňĺeleza alebo z nelegovanej ocele    
Nepokovovan√© alebo nepotiahnut√©, tieŇĺ leŇ°ten√©    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka    
S maxim√°lnym rozmerom prierezu menŇ°√≠m ako 0,8¬†mm 7217 10 10  
S maxim√°lnym rozmerom prierezu 0,8¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m    
Maj√ļce vr√ļbky, rebr√°, Ňĺliabky alebo ostatn√© deform√°cie vzniknut√© pońćas valcovania 7217 10 31  
Ostatn√© 7217 10 39  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale menej ako 0,6¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7217 10 50  
Obsahuj√ļce 0,6¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka 7217 10 90  
Pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka    
S maxim√°lnym rozmerom prierezu menŇ°√≠m ako 0,8¬†mm 7217 20 10  
S maxim√°lnym rozmerom prierezu 0,8¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m 7217 20 30  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale menej ako 0,6¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7217 20 50  
Obsahuj√ļce 0,6¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka 7217 20 90  
Pokovovan√© alebo potiahnut√© ostatn√Ĺmi z√°kladn√Ĺmi kovmi    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka    
Potiahnut√© meńŹou 7217 30 41  
Ostatn√© 7217 30 49  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale menej ako 0,6¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7217 30 50  
Obsahuj√ļce 0,6¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka 7217 30 90  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce menej ako 0,25¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7217 90 20  
Obsahuj√ļce 0,25¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale menej ako 0,6¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka 7217 90 50  
Obsahuj√ļce 0,6¬†hmotnostn√©ho % alebo viac uhl√≠ka 7217 90 90  
III. NEHRDZAVEJ√öCA OCEńĹ    
72.18 Nehrdzavej√ļca oceńĺ v ingotoch alebo v ostatn√Ĺch z√°kladn√Ĺch tvaroch; polotovary z nehrdzavej√ļcej ocele    
Ingoty a ostatn√© z√°kladn√© tvary 7218 10 00  
Ostatn√©    
S pravouhl√Ĺm (in√Ĺm ako Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7218 91 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7218 91 80  
Ostatn√©    
So Ň°tvorcov√Ĺm prierezom    
Valcovan√© alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m 7218 99 11  
Kovan√© 7218 99 19  
Ostatn√©    
Valcovan√© alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m 7218 99 20  
Kovan√© 7218 99 80  
72.19 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky z nehrdzavej√ļcej ocele so Ň°√≠rkou 600¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou    
Po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, vo zvitkoch    
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 10¬†mm 7219 11 00  
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 10¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 12 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 12 90  
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale menŇ°ou ako 4,75¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 13 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 13 90  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 3¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 14 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 14 90  
Po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, nie vo zvitkoch    
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 10¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 21 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 21 90  
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 10¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 22 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 22 90  
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale menŇ°ou ako 4,75¬†mm 7219 23 00  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 3¬†mm 7219 24 00  
Po valcovan√≠ za studena (√ļberom za studena) uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7219 31 00  
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale menŇ°ou ako 4,75¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 32 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 32 90  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 1¬†mm, ale menŇ°ou ako 3¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 33 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 33 90  
S hr√ļbkou 0,5¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 1¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 34 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 34 90  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 0,5¬†mm    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7219 35 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7219 35 90  
Ostatn√©    
Dierovan√© 7219 90 20  
Ostatn√© 7219 90 80  
72.20 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky z nehrdzavej√ļcej ocele so Ň°√≠rkou menŇ°ou ako 600¬†mm    
Po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7220 11 00  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 4,75¬†mm 7220 12 00  
Po valcovan√≠ za studena (√ļberom za studena) uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S hr√ļbkou 3¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7220 20 21  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7220 20 29  
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 0,35¬†mm alebo menŇ°ou ako 3¬†mm, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7220 20 41  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7220 20 49  
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 0,35¬†mm, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7220 20 81  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7220 20 89  
Ostatn√©    
Dierovan√© 7220 90 20  
Ostatn√© 7220 90 80  
72.21 Tyńće a pr√ļty, valcovan√© za tepla, v nepravidelne navinut√Ĺch zvitkoch, z nehrdzavej√ļcej ocele    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7221 00 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7221 00 90  
72.22 Ostatn√© tyńće a pr√ļty z nehrdzavej√ļcej ocele; uholn√≠ky, tvarovky a profily z nehrdzavej√ļcej ocele    
Tyńće a pr√ļty, po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S kruhov√Ĺm prierezom    
S priemerom 80¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7222 11 11  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7222 11 19  
S priemerom menŇ°√≠m ako 80¬†mm, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7222 11 81  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7222 11 89  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7222 19 10  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7222 19 90  
Tyńće a pr√ļty, po tvarovan√≠ za studena alebo dokonńćen√≠ za studena uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
S kruhov√Ĺm prierezom    
S priemerom 80¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7222 20 11  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7222 20 19  
S priemerom 25¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m, ale menŇ°√≠m ako 80¬†mm, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7222 20 21  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7222 20 29  
S priemerom menŇ°√≠m ako 25¬†mm, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7222 20 31  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7222 20 39  
Ostatn√©, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7222 20 81  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7222 20 89  
Ostatn√© tyńće a pr√ļty    
Kovan√©, obsahuj√ļce    
2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu 7222 30 51  
Menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu 7222 30 91  
Ostatn√© 7222 30 97  
Uholn√≠ky, tvarovky a profily    
Po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√© 7222 40 10  
Po tvarovan√≠ za studena alebo dokonńćen√≠ za studena uŇĺ ńŹalej neupraven√© 7222 40 50  
Ostatn√© 7222 40 90  
72.23 Dr√īty z nehrdzavej√ļcej ocele    
Obsahuj√ļce 2,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac niklu    
Obsahuj√ļce 28¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale nie viac ako 31¬†hmotnostn√Ĺch % niklu, a 20¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale nie viac ako 22¬†hmotnostn√Ĺch % chr√≥mu 7223 00 11  
Ostatn√© 7223 00 19  
Obsahuj√ļce menej ako 2,5¬†hmotnostn√©ho % niklu    
Obsahuj√ļce 13¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale nie viac ako 25¬†hmotnostn√Ĺch % chr√≥mu, a 3,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 6¬†hmotnostn√Ĺch % hlin√≠ka. 7223 00 91  
Ostatn√© 7223 00 99  
IV. OSTATN√Ā LEGOVAN√Ā OCEńĹ; DUT√Č VRTN√Č TYńĆE A PR√öTY, Z LEGOVANEJ ALEBO NELEGOVANEJ OCELE    
72.24 Ostatn√° legovan√° oceńĺ v ingotoch alebo v ostatn√Ĺch z√°kladn√Ĺch tvaroch; polotovary z ostatnej legovanej ocele    
Ingoty a ostatn√© z√°kladn√© tvary    
Z n√°strojovej ocele 7224 10 10  
Ostatn√© 7224 10 90  
Ostatn√©    
Z n√°strojovej ocele 7224 90 02  
Ostatn√©    
S pravouhl√Ĺm (tieŇĺ Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom    
Valcovan√© za tepla alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m    
Ktor√Ĺch Ň°√≠rka je menŇ°ia ako dvojn√°sobok hr√ļbky    
Z r√Ĺchloreznej ocele 7224 90 03  
Obsahuj√ļce nie viac ako 0,7¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka, 0,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 1,2¬†hmotnostn√©ho % mang√°nu, a 0,6¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 2,3¬†hmotnostn√©ho % krem√≠ka; obsahuj√ļce 0,0008¬†hmotnostn√©ho % alebo viac b√≥ru, s ak√Ĺmkońĺvek ostatn√Ĺm prvkom, ktor√©ho obsah je niŇĺŇ°√≠ ako minim√°lny obsah uveden√Ĺ v pozn√°mke¬†1¬†f) k tejto kapitole 7224 90 05  
Ostatn√© 7224 90 07  
Ostatn√© 7224 90 14  
Kovan√© 7224 90 18  
Ostatn√©    
Valcovan√© za tepla alebo vyroben√© kontinu√°lnym liat√≠m    
Obsahuj√ļce nie menej ako 0,9¬†hmotnostn√©ho %, ale nie viac ako 1,15¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka, nie menej ako 0,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nie viac ako 2¬†hmotnostn√© % chr√≥mu, a ak obsahuj√ļ molybd√©n, tak nie viac ako 0,5¬†hmotnostn√© % 7224 90 31  
Ostatn√© 7224 90 38  
Kovan√© 7224 90 90  
72.25 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky z ostatnej legovanej ocele, so Ň°√≠rkou 600¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou    
Z krem√≠kovej elektrotechnickej ocele    
S orientovanou Ň°trukt√ļrou 7225 11 00  
Ostatn√©    
Valcovan√© za tepla 7225 19 10  
Valcovan√© za studena 7225 19 90  
Ostatn√©, po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, vo zvitkoch    
Z n√°strojovej ocele 7225 30 10  
Z r√Ĺchloreznej ocele 7225 30 30  
Ostatn√© 7225 30 90  
Ostatn√©, po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©, nie vo zvitkoch    
Z n√°strojovej ocele 7225 40 12  
Z r√Ĺchloreznej ocele 7225 40 15  
Ostatn√©    
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 10¬†mm 7225 40 40  
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou, ale nepresahuj√ļcou 10¬†mm 7225 40 60  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 4,75¬†mm 7225 40 90  
Ostatn√©, po valcovan√≠ za studena (√ļberom za studena) uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
Z r√Ĺchloreznej ocele 7225 50 20  
Ostatn√© 7225 50 80  
Ostatn√©    
Elektrolyticky pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom 7225 91 00  
Inak pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom 7225 92 00  
Ostatn√© 7225 99 00  
72.26 Ploch√© valcovan√© v√Ĺrobky z ostatnej legovanej ocele, so Ň°√≠rkou menŇ°ou ako 600¬†mm    
Z krem√≠kovej elektrotechnickej ocele    
S orientovanou Ň°trukt√ļrou 7226 11 00  
Ostatn√©    
Po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√© 7226 19 10  
Ostatn√© 7226 19 80  
Z r√Ĺchloreznej ocele 7226 20 00  
Ostatn√©    
Po valcovan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
Z n√°strojovej ocele 7226 91 20  
Ostatn√©    
S hr√ļbkou 4,75¬†mm alebo v√§ńćŇ°ou 7226 91 91  
S hr√ļbkou menŇ°ou ako 4,75¬†mm 7226 91 99  
Po valcovan√≠ za studena (√ļberom za studena) uŇĺ ńŹalej neupraven√© 7226 92 00  
Ostatn√©    
Elektrolyticky pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom 7226 99 10  
Inak pokovovan√© alebo potiahnut√© zinkom 7226 99 30  
Ostatn√© 7226 99 70  
72.27 Tyńće a pr√ļty, valcovan√© za tepla, v nepravidelne navinut√Ĺch zvitkoch, z ostatnej legovanej ocele    
Z r√Ĺchloreznej ocele 7227 10 00  
Z krem√≠komang√°novej ocele 7227 20 00  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 0,0008¬†hmotnostn√©ho % alebo viac b√≥ru, spolu s ak√Ĺmkońĺvek ostatn√Ĺm prvkom, ktor√©ho obsah je menŇ°√≠ ako minim√°lny obsah uveden√Ĺ v pozn√°mke¬†1¬†f) k tejto kapitole 7227 90 10  
Obsahuj√ļce 0,9¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 1,15¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka, 0,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 2¬†hmotnostn√© % chr√≥mu, ak obsahuj√ļ molybd√©n, tak nie viac ako 0,5¬†hmotnostn√©ho % 7227 90 50  
Ostatn√© 7227 90 95  
72.28 Ostatn√© tyńće a pr√ļty z ostatnej legovanej ocele; uholn√≠ky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; dut√© vrtn√© tyńće a pr√ļty, z legovanej alebo nelegovanej ocele    
Tyńće a pr√ļty, z r√Ĺchloreznej ocele    
Po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©; valcovan√© za tepla, Ň•ahan√© za tepla alebo pretl√°ńćan√© za tepla ńŹalej neupraven√© inak ako pl√°tovan√≠m 7228 10 20  
Kovan√© 7228 10 50  
Ostatn√© 7228 10 90  
Tyńće a pr√ļty, z krem√≠komang√°novej ocele    
S pravouhl√Ĺm (in√Ĺm ako Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom, valcovan√© za tepla zo Ň°tyroch str√°n 7228 20 10  
Ostatn√©    
Po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√©; valcovan√© za tepla, Ň•ahan√© za tepla alebo pretl√°ńćan√© za tepla ńŹalej neupraven√© inak ako pl√°tovan√≠m 7228 20 91  
Ostatn√© 7228 20 99  
Ostatn√© tyńće a pr√ļty, neupraven√© inak ako valcovan√≠m za tepla, Ň•ahan√≠m za tepla alebo pretl√°ńćan√≠m za tepla    
Z n√°strojovej ocele 7228 30 20  
Obsahuj√ļce 0,9¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 1,15¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka, 0,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 2¬†hmotnostn√© % chr√≥mu, a ak obsahuj√ļ molybd√©n, tak nie viac ako 0,5¬†hmotnostn√©ho %    
S kruhov√Ĺm prierezom s priemerom 80¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m 7228 30 41  
Ostatn√© 7228 30 49  
Ostatn√©    
S kruhov√Ĺm prierezom, s priemerom    
80¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m 7228 30 61  
MenŇ°√≠m ako 80¬†mm 7228 30 69  
S pravouhl√Ĺm (in√Ĺm ako Ň°tvorcov√Ĺm) prierezom, valcovan√© za tepla zo Ň°tyroch str√°n 7228 30 70  
Ostatn√© 7228 30 89  
Ostatn√© tyńće a pr√ļty, neupraven√© inak ako kovan√≠m    
Z n√°strojovej ocele 7228 40 10  
Ostatn√© 7228 40 90  
Ostatn√© tyńće a pr√ļty, po tvarovan√≠ za studena alebo dokonńćen√≠ za studena uŇĺ ńŹalej neupraven√©    
Z n√°strojovej ocele 7228 50 20  
Obsahuj√ļce 0,9¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 1,15¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka, 0,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 2¬†hmotnostn√© % chr√≥mu, a ak obsahuj√ļ molybd√©n, tak nie viac ako 0,5¬†hmotnostn√©ho % 7228 50 40  
Ostatn√©    
S kruhov√Ĺm prierezom, s priemerom    
80¬†mm alebo v√§ńćŇ°√≠m 7228 50 61  
MenŇ°√≠m ako 80¬†mm 7228 50 69  
Ostatn√© 7228 50 80  
Ostatn√© tyńće a pr√ļty    
Z n√°strojovej ocele 7228 60 20  
Ostatn√© 7228 60 80  
Uholn√≠ky, tvarovky a profily    
Po valcovan√≠ za tepla, Ň•ahan√≠ za tepla alebo pretl√°ńćan√≠ za tepla uŇĺ ńŹalej neupraven√© 7228 70 10  
Ostatn√© 7228 70 90  
Dut√© vrtn√© tyńće a pr√ļty 7228 80 00  
72.29 Dr√īty z ostatnej legovanej ocele    
Z krem√≠komang√°novej ocele 7229 20 00  
Ostatn√©    
Z r√Ĺchloreznej ocele 7229 90 20  
Obsahuj√ļce 0,9¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 1,15¬†hmotnostn√©ho % uhl√≠ka, 0,5¬†hmotnostn√©ho % alebo viac, ale nie viac ako 2¬†hmotnostn√© % chr√≥mu, a ak obsahuj√ļ molybd√©n, tak nie viac ako 0,5¬†hmotnostn√©ho % 7229 90 50  
Ostatn√© 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.