CN8 / NC8 - 2023 70 CN8 / NC8 - 2023 - SK 72

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

71. KAPITOLA
PR√ćRODN√Č ALEBO UMELO PESTOVAN√Č PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAH√Č KOVY, KOVY PL√ĀTOVAN√Č DRAH√ĚMI KOVMI, A V√ĚROBKY Z NICH; BIŇĹUT√ČRIA; MINCE

I. PR√ćRODN√Č ALEBO UMELO PESTOVAN√Č PERLY A DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY    
71.01 Perly, pr√≠rodn√© alebo umelo pestovan√©, tieŇĺ opracovan√© alebo trieden√©, ale nenavleńćen√©, nemontovan√© ani nezasaden√©; perly, pr√≠rodn√© alebo umelo pestovan√©, dońćasne navleńćen√© na niŇ• na uńĺahńćenie prepravy    
Prírodné perly 7101 10 00 (GRM)
Umelo pestovan√© perly    
Neopracované 7101 21 00 (GRM)
Opracované 7101 22 00 (GRM)
71.02 Diamanty, tieŇĺ opracovan√©, ale nemontovan√© ani nezasaden√©    
Netriedené 7102 10 00 (CTM)
Priemyseln√©    
Neopracovan√© alebo jednoducho rezan√©, Ň°tiepan√© alebo nahrubo br√ļsen√© 7102 21 00 (CTM)
Ostatné 7102 29 00 (CTM)
In√© ako priemyseln√©    
Neopracovan√© alebo jednoducho rezan√©, Ň°tiepan√© alebo nahrubo br√ļsen√© 7102 31 00 (CTM)
Ostatné 7102 39 00 (CTM)
71.03 Drahokamy (in√© ako diamanty) a polodrahokamy, tieŇĺ opracovan√© alebo trieden√©, ale nenavleńćen√©, nemontovan√© ani nezasaden√©; netrieden√© drahokamy (in√© ako diamanty) a polodrahokamy, dońćasne navleńćen√© na niŇ• na uńĺahńćenie prepravy    
Neopracovan√© alebo jednoducho rezan√© alebo hrubo tvarovan√© 7103 10 00  
Inak opracovan√©    
Rubíny, zafíry a smaragdy 7103 91 00 (GRM)
Ostatné 7103 99 00 (GRM)
71.04 Syntetick√© alebo rekonŇ°tituovan√© drahokamy alebo polodrahokamy, tieŇĺ opracovan√© alebo trieden√©, ale nenavleńćen√©, nemontovan√© ani nezasaden√©; netrieden√© syntetick√© alebo rekonŇ°tituovan√© drahokamy alebo polodrahokamy, dońćasne navleńćen√© na niŇ• na uńĺahńćenie prepravy    
Piezoelektrick√Ĺ kremeŇą 7104 10 00 (GRM)
Ostatn√©, neopracovan√© alebo jednoducho rezan√© alebo hrubo tvarovan√©    
Diamanty 7104 21 00 (GRM)
Ostatné 7104 29 00 (GRM)
Ostatn√©    
Diamanty 7104 91 00 (GRM)
Ostatné 7104 99 00 (GRM)
71.05 Drvina a prach z pr√≠rodn√Ĺch alebo syntetick√Ĺch drahokamov alebo polodrahokamov    
Z diamantov 7105 10 00 (GRM)
Ostatné 7105 90 00 (GRM)
II. DRAH√Č KOVY A KOVY PL√ĀTOVAN√Č DRAH√ĚMI KOVMI    
71.06 Striebro (vr√°tane striebra pl√°tovan√©ho zlatom alebo platinou), neopracovan√© (surov√©) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu    
Prach 7106 10 00 (GRM)
Ostatn√©    
Neopracované (surové) 7106 91 00 (GRM)
Polotovary 7106 92 00 (GRM)
71.07 Z√°kladn√© kovy pl√°tovan√© striebrom, ale nespracovan√© viac ako na polotovar 7107 00 00  
71.08 Zlato (vr√°tane zlata pl√°tovan√©ho platinou), neopracovan√© (surov√©) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu    
In√© ako na monet√°rne √ļńćely    
Prach 7108 11 00 (GRM)
Ostatné neopracované (surové) formy 7108 12 00 (GRM)
Ostatn√© polotovary    
Tyńće, pr√ļty, dr√īty a profily; dosky; plechy a p√°sy s hr√ļbkou presahuj√ļcou 0,15¬†mm bez podloŇĺky 7108 13 10 (GRM)
Ostatné 7108 13 80 (GRM)
Na monet√°rne √ļńćely 7108 20 00 (GRM)
71.09 Z√°kladn√© kovy alebo striebro, pl√°tovan√© zlatom, ale nespracovan√© viac ako na polotovar 7109 00 00  
71.10 Platina, neopracovan√° (surov√°) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu    
Platina    
Neopracovan√° (surov√°) alebo vo forme prachu 7110 11 00 (GRM)
Ostatn√°    
Tyńće, pr√ļty, dr√īty a profily; dosky; plechy a p√°sy s hr√ļbkou presahuj√ļcou 0,15¬†mm bez podloŇĺky 7110 19 10 (GRM)
Ostatn√° 7110 19 80 (GRM)
Pal√°dium    
Neopracované (surové) alebo vo forme prachu 7110 21 00 (GRM)
Ostatné 7110 29 00 (GRM)
R√≥dium    
Neopracované (surové) alebo vo forme prachu 7110 31 00 (GRM)
Ostatné 7110 39 00 (GRM)
Ir√≠dium, osmium a rut√©nium    
Neopracované (surové) alebo vo forme prachu 7110 41 00 (GRM)
Ostatné 7110 49 00 (GRM)
71.11 Z√°kladn√© kovy, striebro alebo zlato, pl√°tovan√© platinou, ale nespracovan√© viac ako na polotovar 7111 00 00  
71.12 Odpad a¬†zvyŇ°ky drah√Ĺch kovov alebo kovov pl√°tovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi; ostatn√Ĺ odpad a¬†zvyŇ°ky obsahuj√ļce drah√© kovy alebo zl√ļńćeniny drah√Ĺch kovov, druhu pouŇĺ√≠van√©ho hlavne na rekuper√°ciu drah√Ĺch kovov, in√© ako tovar poloŇĺky 8549    
Popol obsahuj√ļci drah√© kovy alebo zl√ļńćeniny drah√Ĺch kovov 7112 30 00  
Ostatn√©    
Zo zlata, vr√°tane kovov pl√°tovan√Ĺch zlatom, avŇ°ak okrem odpadov obsahuj√ļcich ostatn√© drah√© kovy 7112 91 00  
Z platiny, vr√°tane kovov pl√°tovan√Ĺch platinou, avŇ°ak okrem odpadov obsahuj√ļcich ostatn√© drah√© kovy 7112 92 00  
Ostatn√© 7112 99 00  
III. ҆PERKY, ZLATN√ćCKY A STRIEBORN√ćCKY TOVAR A OSTATN√Č V√ĚROBKY    
71.13 Klenotn√≠cke v√Ĺrobky a ich ńćasti, z drah√Ĺch kovov alebo kovov pl√°tovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi    
Z drah√Ĺch kovov, tieŇĺ pl√°tovan√Ĺch alebo pokovovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi    
Zo striebra, tieŇĺ pl√°tovan√©ho alebo pokovovan√©ho ostatn√Ĺmi drah√Ĺmi kovmi 7113 11 00 (GRM)
Z ostatn√Ĺch drah√Ĺch kovov, tieŇĺ pl√°tovan√Ĺch alebo pokovovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi 7113 19 00 (GRM)
Zo z√°kladn√Ĺch kovov pl√°tovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi 7113 20 00  
71.14 Zlatn√≠cky a strieborn√≠cky tovar a ich ńćasti, z drah√Ĺch kovov alebo kovov pl√°tovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi    
Z drah√Ĺch kovov, tieŇĺ pl√°tovan√Ĺch alebo pokovovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi    
Zo striebra, tieŇĺ pl√°tovan√©ho alebo pokovovan√©ho ostatn√Ĺmi drah√Ĺmi kovmi 7114 11 00 (GRM)
Z ostatn√Ĺch drah√Ĺch kovov, tieŇĺ pl√°tovan√Ĺch alebo pokovovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi 7114 19 00 (GRM)
Zo z√°kladn√Ĺch kovov pl√°tovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi 7114 20 00  
71.15 Ostatn√© v√Ĺrobky z drah√Ĺch kovov alebo kovov pl√°tovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi    
Katalyz√°tory vo forme dr√īten√©ho sita alebo mrieŇĺky, z platiny 7115 10 00  
Ostatn√© 7115 90 00  
71.16 V√Ĺrobky z pr√≠rodn√Ĺch alebo umelo pestovan√Ĺch per√°l, drahokamov alebo polodrahokamov (pr√≠rodn√Ĺch, syntetick√Ĺch alebo rekonŇ°tituovan√Ĺch)    
Z pr√≠rodn√Ĺch alebo umelo pestovan√Ĺch per√°l 7116 10 00 (GRM)
Z drahokamov alebo polodrahokamov (pr√≠rodn√Ĺch, syntetick√Ĺch alebo rekonŇ°tituovan√Ĺch)    
N√°hrdeln√≠ky, n√°ramky a ostatn√© v√Ĺrobky √ļplne vyroben√© z pr√≠rodn√Ĺch drahokamov alebo polodrahokamov, jednoducho navleńćen√©, bez uz√°veru alebo podobn√©ho pr√≠sluŇ°enstva 7116 20 11 (GRM)
Ostatné 7116 20 80 (GRM)
71.17 BiŇĺut√©ria    
Zo z√°kladn√Ĺch kovov, tieŇĺ pl√°tovan√Ĺch drah√Ĺmi kovmi    
ManŇĺetov√© gomb√≠ky a ozdobn√© gomb√≠ky 7117 11 00  
Ostatn√° 7117 19 00  
Ostatn√° 7117 90 00  
71.18 Mince    
Mince (in√© ako zlat√© mince), ktor√© nie s√ļ z√°konn√Ĺm platidlom 7118 10 00 (GRM)
Ostatné 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.