CN8 / NC8 - 2023 73 CN8 / NC8 - 2023 - SK 75

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

74. KAPITOLA
MEÄŽ A VĂťROBKY Z NEJ

74.01 MedenĂ˝ kamienok (lech); cementová meÄŹ (zrážaná meÄŹ) 7401 00 00  
74.02 Nerafinovaná meÄŹ; medenĂ© anĂłdy na elektrolytickĂş rafináciu 7402 00 00  
74.03 Rafinovaná meÄŹ a zliatiny medi, neopracovanĂ© (surovĂ©)    
Rafinovaná meÄŹ    
KatĂłdy a ÄŤasti katĂłd 7403 11 00  
Predliatky na valcovanie drĂ´tu 7403 12 00  
Sochory 7403 13 00  
OstatnĂ© 7403 19 00  
Zliatiny medi    
Zliatiny na základe medi a zinku (mosadze) 7403 21 00  
Zliatiny na základe medi a cĂ­nu (bronz) 7403 22 00  
OstatnĂ© zliatiny medi (okrem predzliatin poloĹľky 7405) 7403 29 00  
74.04 MedenĂ˝ odpad a medenĂ˝ šrot    
Z rafinovanej medi 7404 00 10  
Zo zliatin medi    
Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz) 7404 00 91  
OstatnĂ© 7404 00 99  
74.05 Predzliatiny medi 7405 00 00  
74.06 MedenĂ˝ prášok a medenĂ© šupiny (vloÄŤky)    
Prášok s nelamelárnou štruktĂşrou 7406 10 00  
Prášok s lamelárnou štruktĂşrou; vloÄŤky 7406 20 00  
74.07 MedenĂ© tyÄŤe, prĂşty a profily    
Z rafinovanej medi 7407 10 00  
Zo zliatin medi    
Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz)    
TyÄŤe a prĂşty 7407 21 10  
Profily 7407 21 90  
OstatnĂ© 7407 29 00  
74.08 MedenĂ© drĂ´ty    
Z rafinovanej medi    
S prierezom, ktorĂ©ho maximálny rozmer presahuje 6 mm 7408 11 00  
OstatnĂ©    
S maximálnym rozmerom prierezu presahujĂşcim 0,5 mm 7408 19 10  
S maximálnym rozmerom prierezu nepresahujĂşcim 0,5 mm 7408 19 90  
Zo zliatin medi    
Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz) 7408 21 00  
Zo zliatin na základe medi a niklu (kupronikel) alebo zliatin na základe medi, niklu a zinku (niklová mosadz) 7408 22 00  
OstatnĂ© 7408 29 00  
74.09 MedenĂ© dosky, plechy a pásy, s hrĂşbkou presahujĂşcou 0,15 mm    
Z rafinovanej medi    
Vo zvitkoch 7409 11 00  
OstatnĂ© 7409 19 00  
Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz)    
Vo zvitkoch 7409 21 00  
OstatnĂ© 7409 29 00  
Zo zliatin na základe medi a cĂ­nu (bronz)    
Vo zvitkoch 7409 31 00  
OstatnĂ© 7409 39 00  
Zo zliatin na základe medi a niklu (kupronikel) alebo zliatin na základe medi, niklu a zinku (niklová mosadz) 7409 40 00  
Z ostatnĂ˝ch zliatin medi 7409 90 00  
74.10 MedenĂ© fĂłlie (tieĹľ potlaÄŤenĂ© alebo podloĹľenĂ© papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnĂ˝mi podkladovĂ˝mi materiálmi) s hrĂşbkou (bez podloĹľky) nepresahujĂşcou 0,15 mm    
Bez podloĹľky    
Z rafinovanej medi 7410 11 00  
Zo zliatin medi 7410 12 00  
Na podloĹľke    
Z rafinovanej medi 7410 21 00  
Zo zliatin medi 7410 22 00  
74.11 MedenĂ© rĂşry a rĂşrky    
Z rafinovanej medi    
RovnĂ© 7411 10 10  
OstatnĂ© 7411 10 90  
Zo zliatin medi    
Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz)    
RovnĂ© 7411 21 10  
OstatnĂ© 7411 21 90  
Zo zliatin na základe medi a niklu (kupronikel) alebo zo zliatin na základe medi, niklu a zinku (niklová mosadz) 7411 22 00  
OstatnĂ© 7411 29 00  
74.12 MedenĂ© prĂ­slušenstvo k rĂşram a rĂşrkam (naprĂ­klad spojky, kolená, nátrubky)    
Z rafinovanej medi 7412 10 00  
Zo zliatin medi 7412 20 00  
74.13 MedenĂ© splietanĂ© lanká, káble, splietanĂ© pásy a podobnĂ© vĂ˝robky, elektricky neizolovanĂ© 7413 00 00  
74.15 Klince, cvoÄŤky, pripináčiky, skoby, sponky (okrem vĂ˝robkov poloĹľky 8305) a podobnĂ© vĂ˝robky, z medi alebo Ĺľeleza alebo ocele s medenĂ˝mi hlaviÄŤkami; skrutky, svornĂ­ky, matice, háky so závitom, nity, prieÄŤne kliny, závlaÄŤky, podloĹľky (vrátane pruĹľnĂ˝ch podloĹľiek) a podobnĂ© vĂ˝robky, z medi    
Klince a cvoÄŤky, pripináčiky, skoby a podobnĂ© vĂ˝robky 7415 10 00  
OstatnĂ© vĂ˝robky, bez závitu    
PodloĹľky (vrátane pruĹľnĂ˝ch podloĹľiek) 7415 21 00  
OstatnĂ© 7415 29 00  
OstatnĂ© vĂ˝robky so závitom    
Skrutky; svornĂ­ky a matice 7415 33 00  
OstatnĂ© 7415 39 00  
74.18 VĂ˝robky na stolovanie, kuchynskĂ© alebo ostatnĂ© vĂ˝robky pre domácnosĹĄ a ich ÄŤasti a súčasti, z medi; drĂ´tenky na ÄŤistenie riadu a drĂ´tenĂ© vankúšiky na ÄŤistenie alebo leštenie, rukavice a podobnĂ© vĂ˝robky, z medi; sanitárny tovar a jeho ÄŤasti a súčasti, z medi    
VĂ˝robky na stolovanie, kuchynskĂ© alebo ostatnĂ© vĂ˝robky pre domácnosĹĄ a ich ÄŤasti a súčasti; drĂ´tenky na ÄŤistenie riadu a drĂ´tenĂ© vankúšiky na ÄŤistenie alebo leštenie, rukavice a podobnĂ© vĂ˝robky    
Zariadenia na varenie alebo kĂşrenie druhu používanĂ©ho na domáce účely, neelektrickĂ©, a ich ÄŤasti a súčasti 7418 10 10  
OstatnĂ© 7418 10 90  
Sanitárny tovar a jeho ÄŤasti a súčasti 7418 20 00  
74.19 OstatnĂ© vĂ˝robky z medi    
Liate, tvarovanĂ©, razenĂ© alebo kovanĂ©, ÄŹalej však neopracovanĂ© 7419 20 00  
OstatnĂ©    
Tkaniny (vrátane nekoneÄŤnĂ˝ch pásov), rošty a sieĹĄovina, z drĂ´tu, ktorĂ©ho Ĺľiaden rozmer v priereze nepresahuje 6 mm; plechová mrieĹľkovina 7419 80 10  
PruĹľiny 7419 80 30  
OstatnĂ© 7419 80 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.