CN8 / NC8 - 2023 82 CN8 / NC8 - 2023 - SK 84

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

83. KAPITOLA
R√ĒZNE V√ĚROBKY ZO Z√ĀKLADN√ČHO KOVU

83.01 Visacie z√°mky a z√°mky (na kńĺ√ļńć, na kombin√°ciu alebo elektrick√©), zo z√°kladn√Ĺch kovov; uz√°very a uz√°verov√© r√°my, so vstavan√Ĺmi z√°mkami, zo z√°kladn√Ĺch kovov; kńĺ√ļńće na vŇ°etky druhy vyŇ°Ň°ie uveden√Ĺch z√°mkov, zo z√°kladn√Ĺch kovov    
Visacie z√°mky 8301 10 00  
Z√°mky druhu pouŇĺ√≠van√©ho do motorov√Ĺch vozidiel 8301 20 00  
Z√°mky druhu pouŇĺ√≠van√©ho na n√°bytok 8301 30 00  
Ostatn√© z√°mky    
Z√°mky druhu pouŇĺ√≠van√©ho do dvier budov    
Valcov√© 8301 40 11  
Ostatn√© 8301 40 19  
Ostatn√© z√°mky 8301 40 90  
Uz√°very a uz√°verov√© r√°my, so vstavan√Ĺmi z√°mkami 8301 50 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8301 60 00  
Kńĺ√ļńće predkladan√© samostatne 8301 70 00  
83.02 Pr√≠chytky, kovanie a podobn√© v√Ĺrobky, zo z√°kladn√Ĺch kovov, vhodn√© na n√°bytok, dvere, schodiŇ°tia, okn√°, rolety, karos√©rie, na sedl√°rsky tovar, kufre, truhly alebo puzdr√° alebo podobn√© v√Ĺrobky; veŇ°iaky a h√°ńćiky na odevy, klob√ļky, konzoly a podobn√© v√Ĺrobky, zo z√°kladn√Ĺch kovov; riadiace kolieska s pr√≠chytkami, zo z√°kladn√Ĺch kovov; zariadenia na automatick√© zatv√°ranie dver√≠ zo z√°kladn√Ĺch kovov    
Z√°vesy 8302 10 00  
Riadiace kolieska 8302 20 00  
Ostatn√© pr√≠chytky, kovanie a podobn√© v√Ĺrobky vhodn√© na motorov√© vozidl√° 8302 30 00  
Ostatn√© pr√≠chytky, kovanie a podobn√© v√Ĺrobky    
Vhodn√© pre stavebn√≠ctvo    
Na dvere 8302 41 10  
Na okn√° a franc√ļzske okn√° 8302 41 50  
Ostatn√© 8302 41 90  
Ostatn√©, vhodn√© na n√°bytok 8302 42 00  
Ostatn√© 8302 49 00  
VeŇ°iaky a h√°ńćiky na odevy, klob√ļky, konzoly a podobn√© v√Ĺrobky 8302 50 00  
Zariadenia na automatick√© zatv√°ranie dver√≠ 8302 60 00  
83.03 Pancierov√© alebo spevnen√© bezpeńćnostn√© schr√°nky (sejfy), zosilnen√© skrinky a dvere a depozitn√© skrinky do trezorov, pokladne alebo schr√°nky na listiny a podobn√© schr√°nky, zo z√°kladn√Ĺch kovov    
Pancierov√© alebo spevnen√© bezpeńćnostn√© schr√°nky (sejfy), zosilnen√© skrinky a dvere a depozitn√© skrinky do trezorov 8303 00 40  
Pokladne alebo schr√°nky na listiny a podobn√© schr√°nky 8303 00 90  
83.04 Kartot√©kov√© skrine, zorańŹovańće spisov, schr√°nky na ukladanie papierov, t√°cky na odkladanie p√≠sac√≠ch pier, stojany na peńćiatky a podobn√© vybavenie kancel√°ri√≠ alebo p√≠sac√≠ch stolov, zo z√°kladn√Ĺch kovov, okrem kancel√°rskeho n√°bytku poloŇĺky¬†9403 8304 00 00  
83.05 Mechaniky na zorańŹovańće spisov, r√Ĺchloviazańće alebo dosky s vońĺn√Ĺmi listami, listov√© spony, listov√© sponky, zoŇ°√≠vacie dr√ītiky, Ň°t√≠tky na registre a podobn√Ĺ kancel√°rsky tovar, zo z√°kladn√Ĺch kovov; zoŇ°√≠vacie spinky v p√°soch (napr√≠klad na kancel√°rske potreby, ńćal√ļnnick√© v√Ĺrobky, baliace potreby), zo z√°kladn√Ĺch kovov    
Mechaniky na zorańŹovańće spisov, r√Ĺchloviazańće alebo dosky s vońĺn√Ĺmi listami 8305 10 00  
ZoŇ°√≠vacie spinky v p√°soch 8305 20 00  
Ostatn√©, vr√°tane ńćast√≠ a s√ļńćast√≠ 8305 90 00  
83.06 Zvony, gongy a podobn√© v√Ĺrobky, neelektrick√©, zo z√°kladn√Ĺch kovov; soŇ°ky a ostatn√© ozdobn√© v√Ĺrobky, zo z√°kladn√Ĺch kovov; r√°miky na fotografie, obrazy alebo podobn√© r√°my, zo z√°kladn√Ĺch kovov; zrkadl√° zo z√°kladn√Ĺch kovov    
Zvony, gongy a podobn√© v√Ĺrobky 8306 10 00  
SoŇ°ky a ostatn√© ozdobn√© v√Ĺrobky    
Pl√°tovan√© drah√Ĺmi kovmi 8306 21 00  
Ostatn√© 8306 29 00  
R√°miky na fotografie, obrazy alebo podobn√© r√°my; zrkadl√° 8306 30 00  
83.07 Ohybn√© hadice zo z√°kladn√Ĺch kovov, tieŇĺ s pr√≠sluŇ°enstvom    
Zo Ňĺeleza alebo ocele 8307 10 00  
Z ostatn√Ĺch z√°kladn√Ĺch kovov 8307 90 00  
83.08 Uz√°very, r√°my alebo obruby s¬†uz√°vermi, pracky, spony, svorky, h√°ńćiky, ońćk√° a p√ļtka a¬†podobn√© v√Ĺrobky, zo z√°kladn√Ĺch kovov, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na odevy alebo odevn√© doplnky, obuv, Ň°perky, n√°ramkov√© hodinky, knihy, plachty, v√Ĺrobky z usne, cestovn√© v√Ĺrobky alebo sedl√°rske v√Ĺrobky alebo ostatn√© celkom dohotoven√© v√Ĺrobky; dut√© nity alebo¬†nity s¬†rozŇ°tiepen√Ĺm driekom, zo z√°kladn√©ho kovu; perly a¬†flitre, zo z√°kladn√©ho kovu    
H√°ńćiky, ońćk√° a p√ļtka 8308 10 00  
Dut√© nity alebo nity s rozŇ°tiepen√Ĺm driekom 8308 20 00  
Ostatn√©, vr√°tane ńćast√≠ a s√ļńćast√≠ 8308 90 00  
83.09 Z√°tky, vieńćka a uz√°very fliaŇ° (vr√°tane korunkov√Ĺch uz√°verov, korunkov√Ĺch ńćapov so z√°vitom a nalievac√≠ch z√°tok), odtrhovacie kapsle (na uz√°very fliaŇ°), vrchn√°ky so z√°vitom, plomby a ostatn√© pr√≠sluŇ°enstvo obalov, zo z√°kladn√Ĺch kovov    
Korunkov√© uz√°very 8309 10 00  
Ostatn√©    
Kapsle z olova, na fńĺaŇ°e; kapsle z hlin√≠ka s priemerom presahuj√ļcim 21 mm, na fńĺaŇ°e 8309 90 10  
Ostatn√© 8309 90 90  
83.10 Dosky, doŇ°tińćky, s orientańćn√Ĺmi n√°pismi, menovkami, adresami a podobn√© v√Ĺrobky, ńć√≠slice, p√≠smen√° a ostatn√© znańćky, zo z√°kladn√Ĺch kovov, in√© ako poloŇĺky¬†9405 8310 00 00  
83.11 Dr√īty, tyńće (pr√ļty), r√ļry, dosky, elektr√≥dy a podobn√© v√Ĺrobky, zo z√°kladn√Ĺch kovov alebo z karbidov kovov, potiahnut√© alebo plnen√© rozp√ļŇ°Ň•adlami alebo tavidlami, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na m√§kk√© sp√°jkovanie, tvrd√© sp√°jkovanie, zv√°ranie alebo na nan√°Ň°anie kovov alebo karbidov kovov; dr√īty a tyńće (pr√ļty), z aglomerovan√©ho pr√°Ň°ku zo z√°kladn√Ĺch kovov, pouŇĺ√≠van√© na pokovovanie striekan√≠m    
Potiahnut√© elektr√≥dy zo z√°kladn√Ĺch kovov, na zv√°ranie elektrick√Ĺm obl√ļkom 8311 10 00  
Jadrov√Ĺ dr√īt zo z√°kladn√Ĺch kovov, na zv√°ranie elektrick√Ĺm obl√ļkom 8311 20 00  
Potiahnut√© tyńće (pr√ļty) a jadrov√© dr√īty, zo z√°kladn√Ĺch kovov, na m√§kk√© sp√°jkovanie, tvrd√© sp√°jkovanie alebo zv√°ranie plameŇąom 8311 30 00  
Ostatn√© 8311 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.