CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - SK 85

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

84. KAPITOLA
JADROV√Č REAKTORY, KOTLY, STROJE, PR√ćSTROJE A MECHANICK√Č ZARIADENIA; ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI

84.01 Jadrov√© reaktory; nevyhoren√© palivov√© ńćl√°nky (kazety) do jadrov√Ĺch reaktorov; stroje, pr√≠stroje a zariadenia na separ√°ciu izotopov    
Jadrov√© reaktory (Euratom) 8401 10 00  
Stroje, pr√≠stroje a zariadenia na separ√°ciu izotopov, a ich ńćasti a s√ļńćasti (Euratom) 8401 20 00  
Nevyhoren√© palivov√© ńćl√°nky (kazety) (Euratom) 8401 30 00 (gi)
ńĆasti a s√ļńćasti jadrov√Ĺch reaktorov (Euratom) 8401 40 00  
84.02 Kotly na v√Ĺrobu vodnej alebo ostatnej pary ‚Äď parn√© kotly (in√© ako n√≠zkotlakov√© kotly na √ļstredn√© k√ļrenie schopn√© dod√°vaŇ• tak tepl√ļ vodu, ako aj paru); kotly na prehriatu vodu    
Kotly na v√Ĺrobu vodnej alebo ostatnej pary (parn√© kotly)    
Vodor√ļrov√© kotly s produkciou pary presahuj√ļcou 45¬†t pary za hodinu 8402 11 00  
Vodor√ļrov√© kotly s produkciou pary nepresahuj√ļcou 45¬†t pary za hodinu 8402 12 00  
Ostatn√© parn√© kotly, vr√°tane hybridn√Ĺch kotlov    
Kotly s ohŇąovzdorn√Ĺmi r√ļrkami 8402 19 10  
Ostatn√© 8402 19 90  
Kotly na prehriatu vodu 8402 20 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8402 90 00  
84.03 Kotly na √ļstredn√© k√ļrenie, in√© ako poloŇĺky¬†8402    
Kotly    
Z liatiny 8403 10 10  
Ostatn√© 8403 10 90  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Z liatiny 8403 90 10  
Ostatn√© 8403 90 90  
84.04 Pomocn√© stroje a zariadenia na kotly poloŇĺky¬†8402 alebo 8403 (napr√≠klad ohrievańće vody, tzv. ekonomiz√©ry, prehrievańće pary, odstraŇąovańće sadz√≠, zariadenia na rekuper√°ciu plynov); parn√© kondenz√°tory alebo kondenz√°tory pre ostatn√© parn√© pohonn√© jednotky    
Pomocn√© stroje a zariadenia na kotly poloŇĺky¬†8402 alebo 8403 8404 10 00  
Parn√© kondenz√°tory alebo kondenz√°tory pre ostatn√© parn√© pohonn√© jednotky 8404 20 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8404 90 00  
84.05 Plynov√© gener√°tory na gener√°torov√Ĺ alebo vodn√Ĺ plyn, tieŇĺ vybaven√© ńćistińćmi plynov; vyv√≠jańće acetyl√©nu a podobn√© gener√°tory na vyv√≠janie plynu mokrou cestou, tieŇĺ vybaven√© ńćistińćmi plynov    
Plynov√© gener√°tory na gener√°torov√Ĺ alebo vodn√Ĺ plyn, tieŇĺ vybaven√© ńćistińćmi plynov; vyv√≠jańće acetyl√©nu a podobn√© gener√°tory na vyv√≠janie plynu mokrou cestou, tieŇĺ vybaven√© ńćistińćmi plynov 8405 10 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8405 90 00  
84.06 Turb√≠ny na vodn√ļ a ostatn√ļ paru    
Turb√≠ny na pohon lod√≠ 8406 10 00  
Ostatn√© turb√≠ny    
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 40¬†MW 8406 81 00  
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 40¬†MW 8406 82 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Statorov√© lopatky, rotory a ich lopatky 8406 90 10  
Ostatn√© 8406 90 90  
84.07 Vratn√© alebo rotańćn√© z√°Ňĺihov√© piestov√© spańĺovacie motory    
Letecké motory 8407 10 00 (PCE)
Motory na pohon lod√≠    
Z√°vesn√© motory    
S objemom valcov nepresahuj√ļcim 325¬†cm¬≥ 8407 21 10 (PCE)
S objemom valcov presahuj√ļcim 325¬†cm¬≥    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 30¬†kW 8407 21 91 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 30¬†kW 8407 21 99 (PCE)
Ostatné 8407 29 00 (PCE)
Vratn√© piestov√© motory druhu pouŇĺ√≠van√©ho na pohon vozidiel 87. kapitoly    
S objemom valcov nepresahuj√ļcim 50¬†cm¬≥ 8407 31 00 (PCE)
S objemom valcov presahuj√ļcim 50¬†cm¬≥, ale nepresahuj√ļcim 250¬†cm¬≥    
S objemom valcov presahuj√ļcim 50¬†cm¬≥, ale nepresahuj√ļcim 125¬†cm¬≥ 8407 32 10 (PCE)
S objemom valcov presahuj√ļcim 125¬†cm¬≥, ale nepresahuj√ļcim 250¬†cm¬≥ 8407 32 90 (PCE)
S objemom valcov presahuj√ļcim 250¬†cm¬≥, ale nepresahuj√ļcim 1000¬†cm¬≥    
S objemom valcov presahuj√ļcim 250¬†cm¬≥, ale nepresahuj√ļcim 500¬†cm¬≥ 8407 33 20 (PCE)
S objemom valcov presahuj√ļcim 500¬†cm¬≥, ale nepresahuj√ļcim 1000¬†cm¬≥ 8407 33 80 (PCE)
S objemom valcov presahuj√ļcim 1000¬†cm¬≥    
Na priemyseln√ļ mont√°Ňĺ: traktorov riaden√Ĺch chodcom podpoloŇĺky¬†870110; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8703; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8704 s motorom s objemom valcov menŇ°√≠m ako 2800¬†cm¬≥; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8705 8407 34 10 (PCE)
Ostatn√©    
PouŇĺit√© 8407 34 30 (PCE)
Nov√©, s objemom valcov    
Nepresahuj√ļcim 1500¬†cm¬≥ 8407 34 91 (PCE)
Presahuj√ļcim 1500¬†cm¬≥ 8407 34 99 (PCE)
Ostatn√© motory    
S objemom valcov nepresahuj√ļcim 250¬†cm¬≥ 8407 90 10 (PCE)
S objemom valcov presahuj√ļcim 250¬†cm¬≥    
Na priemyseln√ļ mont√°Ňĺ: traktorov riaden√Ĺch chodcom podpoloŇĺky¬†870110; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8703; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8704 s motorom s objemom valcov menŇ°√≠m ako 2800¬†cm¬≥; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8705 8407 90 50 (PCE)
Ostatn√©    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 10¬†kW 8407 90 80 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 10¬†kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Vznetov√© piestov√© spańĺovacie motory (dieselov√© motory alebo motory so Ňĺiarovou hlavou)    
Motory na pohon lod√≠    
PouŇĺit√©    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 11 (PCE)
Ostatné 8408 10 19 (PCE)
Nov√©, s v√Ĺkonom    
Nepresahuj√ļcim 50¬†kW    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ 8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 23 (PCE)
Ostatné 8408 10 27 (PCE)
Presahuj√ļcim 50¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 100¬†kW    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ 8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 31 (PCE)
Ostatné 8408 10 39 (PCE)
Presahuj√ļcim 100¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 200¬†kW    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ 8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 41 (PCE)
Ostatné 8408 10 49 (PCE)
Presahuj√ļcim 200¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 300¬†kW    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ 8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 51 (PCE)
Ostatné 8408 10 59 (PCE)
Presahuj√ļcim 300¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 500¬†kW    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ 8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 61 (PCE)
Ostatné 8408 10 69 (PCE)
Presahuj√ļcim 500¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 1000¬†kW    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ 8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 71 (PCE)
Ostatné 8408 10 79 (PCE)
Presahuj√ļcim 1000¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 5000¬†kW    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ 8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 81 (PCE)
Ostatné 8408 10 89 (PCE)
Presahuj√ļcim 5000¬†kW    
Na n√°morn√© plavidl√° poloŇĺiek¬†8901 aŇĺ 8906, Ň•aŇĺn√© lode podpoloŇĺky¬†89040010 a vojnov√© lode podpoloŇĺky¬†89061000 8408 10 91 (PCE)
Ostatné 8408 10 99 (PCE)
Motory druhu pouŇĺ√≠van√©ho na pohon vozidiel 87. kapitoly    
Na priemyseln√ļ mont√°Ňĺ: traktorov riaden√Ĺch chodcom podpoloŇĺky¬†870110; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8703; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8704 s motorom s objemom valcov menŇ°√≠m ako 2500¬†cm¬≥; motorov√Ĺch vozidiel poloŇĺky¬†8705 8408 20 10 (PCE)
Ostatn√©    
Na kolesov√© pońĺnohospod√°rske alebo lesn√© traktory a Ň•ahańće, s v√Ĺkonom    
Nepresahuj√ļcim 50¬†kW 8408 20 31 (PCE)
Presahuj√ļcim 50¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 100¬†kW 8408 20 35 (PCE)
Presahuj√ļcim 100¬†kW 8408 20 37 (PCE)
Na ostatn√© vozidl√° 87. kapitoly, s v√Ĺkonom    
Nepresahuj√ļcim 50¬†kW 8408 20 51 (PCE)
Presahuj√ļcim 50¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 100¬†kW 8408 20 55 (PCE)
Presahuj√ļcim 100¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 200¬†kW 8408 20 57 (PCE)
Presahuj√ļcim 200¬†kW 8408 20 99 (PCE)
Ostatn√© motory    
Na końĺajov√© trakcie 8408 90 21 (PCE)
Ostatn√©    
PouŇĺit√© 8408 90 27 (PCE)
Nov√©, s v√Ĺkonom    
Nepresahuj√ļcim 15¬†kW 8408 90 41 (PCE)
Presahuj√ļcim 15¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 30¬†kW 8408 90 43 (PCE)
Presahuj√ļcim 30¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 50¬†kW 8408 90 45 (PCE)
Presahuj√ļcim 50¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 100¬†kW 8408 90 47 (PCE)
Presahuj√ļcim 100¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 200¬†kW 8408 90 61 (PCE)
Presahuj√ļcim 200¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 300¬†kW 8408 90 65 (PCE)
Presahuj√ļcim 300¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 500¬†kW 8408 90 67 (PCE)
Presahuj√ļcim 500¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 1000¬†kW. 8408 90 81 (PCE)
Presahuj√ļcim 1000¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 5000¬†kW 8408 90 85 (PCE)
Presahuj√ļcim 5000¬†kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 ńĆasti a s√ļńćasti vhodn√© na pouŇĺitie v√Ĺluńćne alebo hlavne na motory poloŇĺky¬†8407 alebo 8408    
Na leteck√© motory 8409 10 00  
Ostatn√©    
Vhodn√© na pouŇĺitie v√Ĺluńćne alebo hlavne na z√°Ňĺihov√© piestov√© spańĺovacie motory 8409 91 00  
Ostatn√© 8409 99 00  
84.10 Vodn√© turb√≠ny, vodn√© koles√° a ich regul√°tory    
Vodn√© turb√≠ny a vodn√© koles√°    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 1000¬†kW 8410 11 00  
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 1000¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 10000¬†kW 8410 12 00  
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 10000¬†kW 8410 13 00  
ńĆasti a s√ļńćasti, vr√°tane regul√°torov 8410 90 00  
84.11 Pr√ļdov√© motory, turbovrtuńĺov√© pohony a ostatn√© plynov√© turb√≠ny    
Pr√ļdov√© motory    
S Ň•ahom nepresahuj√ļcim 25¬†kN 8411 11 00 (PCE)
S Ň•ahom presahuj√ļcim 25¬†kN    
S Ň•ahom presahuj√ļcim 25¬†kN, ale nepresahuj√ļcim 44¬†kN 8411 12 10 (PCE)
S Ň•ahom presahuj√ļcim 44¬†kN, ale nepresahuj√ļcim 132¬†kN 8411 12 30 (PCE)
S Ň•ahom presahuj√ļcim 132¬†kN 8411 12 80 (PCE)
Turbovrtuńĺov√© pohony    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 1100¬†kW 8411 21 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 1100¬†kW    
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 1100¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 3730¬†kW 8411 22 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 3730¬†kW 8411 22 80 (PCE)
Ostatn√© plynov√© turb√≠ny    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 5000¬†kW 8411 81 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 5000¬†kW    
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 5000¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 20000¬†kW 8411 82 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 20000¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 50000¬†kW 8411 82 60 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 50000¬†kW 8411 82 80 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti    
Pr√ļdov√Ĺch motorov alebo turbovrtuńĺov√Ĺch pohonov 8411 91 00  
Ostatn√© 8411 99 00  
84.12 Ostatn√© motory a pohony    
Reakt√≠vne motory, in√© ako pr√ļdov√© motory 8412 10 00 (PCE)
Hydraulick√© motory a pohony    
S line√°rnym pohybom (valca)    
Hydraulick√© syst√©my 8412 21 20  
Ostatn√© 8412 21 80  
Ostatn√©    
Hydraulick√© syst√©my 8412 29 20  
Ostatn√©    
Hydraulick√© kvapalinov√© motory a pohony 8412 29 81  
Ostatn√© 8412 29 89  
Pneumatick√© motory a pohony    
S line√°rnym pohybom (valca) 8412 31 00  
Ostatn√© 8412 39 00  
Ostatn√©    
Parn√© stroje poh√°Ňąan√© vodnou alebo ostatnou parou 8412 80 10  
Ostatn√© 8412 80 80  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Reakt√≠vnych motorov, in√Ĺch ako pr√ļdov√Ĺch 8412 90 20  
Hydraulick√Ĺch motorov a pohonov 8412 90 40  
Ostatn√© 8412 90 80  
84.13 ńĆerpadl√° na kvapaliny, tieŇĺ vybaven√© merac√≠m zariaden√≠m; v√ĹŇ•ahy na kvapaliny    
ńĆerpadl√° vybaven√© merac√≠m zariaden√≠m alebo konŇ°truovan√© na vybavenie t√Ĺmto zariaden√≠m    
ńĆerpadl√° na v√Ĺdaj pohonn√Ĺch l√°tok alebo mazadiel pouŇĺ√≠van√© na ńćerpac√≠ch staniciach alebo v gar√°Ňĺach 8413 11 00 (PCE)
Ostatné 8413 19 00 (PCE)
Ruńćn√© ńćerpadl√°, in√© ako ńćerpadl√° podpoloŇĺky¬†841311 alebo 841319 8413 20 00 (PCE)
ńĆerpadl√° pohonn√Ĺch hm√īt, mazadiel alebo chladiacich tekut√≠n, pouŇĺ√≠van√© na piestov√© spańĺovacie motory    
Vstrekovacie ńćerpadl√° 8413 30 20 (PCE)
Ostatné 8413 30 80 (PCE)
ńĆerpadl√° na bet√≥n 8413 40 00 (PCE)
Ostatn√© objemov√© ńćerpadl√° s kmitav√Ĺm pohybom    
Hydraulick√© jednotky 8413 50 20  
D√°vkovacie ńćerpadl√° 8413 50 40 (PCE)
Ostatn√©    
Piestov√© ńćerpadl√°    
Na hydraulick√Ĺ kvapalinov√Ĺ pohon 8413 50 61 (PCE)
Ostatné 8413 50 69 (PCE)
Ostatné 8413 50 80 (PCE)
Ostatn√© objemov√© rotańćn√© ńćerpadl√°    
Hydraulick√© jednotky 8413 60 20  
Ostatn√©    
Zubov√© ńćerpadl√°    
Na hydraulick√Ĺ kvapalinov√Ĺ pohon 8413 60 31 (PCE)
Ostatné 8413 60 39 (PCE)
Lopatkov√© ńćerpadl√°    
Na hydraulick√Ĺ kvapalinov√Ĺ pohon 8413 60 61 (PCE)
Ostatné 8413 60 69 (PCE)
Z√°vitovkov√© ńćerpadl√° 8413 60 70 (PCE)
Ostatné 8413 60 80 (PCE)
Ostatn√© odstrediv√© ńćerpadl√°    
Ponorn√© ńćerpadl√°    
JednostupŇąov√© 8413 70 21 (PCE)
ViacstupŇąov√© 8413 70 29 (PCE)
Bezupch√°vkov√© odstrediv√© ńćerpadl√° na vykurovacie syst√©my a dod√°vku teplej vody 8413 70 30 (PCE)
Ostatn√©, s priemerom v√Ĺstupn√©ho potrubia    
Nepresahuj√ļcim 15¬†mm 8413 70 35 (PCE)
Presahuj√ļcim 15¬†mm    
Odstrediv√© ńćerpadl√° priame a s bońćn√Ĺm vtokom 8413 70 45 (PCE)
Radi√°lne odstrediv√© ńćerpadl√°    
JednostupŇąov√©    
S jedn√Ĺm vstupn√Ĺm obeŇĺn√Ĺm kolesom    
Monobloky 8413 70 51 (PCE)
Ostatné 8413 70 59 (PCE)
S viac ako jedn√Ĺm vstupn√Ĺm obeŇĺn√Ĺm kolesom 8413 70 65 (PCE)
ViacstupŇąov√© 8413 70 75 (PCE)
Ostatn√© odstrediv√© ńćerpadl√°    
JednostupŇąov√© 8413 70 81 (PCE)
ViacstupŇąov√© 8413 70 89 (PCE)
Ostatn√© ńćerpadl√°; v√ĹŇ•ahy na kvapaliny    
ńĆerpadl√° 8413 81 00 (PCE)
V√ĹŇ•ahy na kvapaliny 8413 82 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti    
ńĆerpadiel 8413 91 00  
V√ĹŇ•ahov na kvapaliny 8413 92 00  
84.14 Vzduchov√© ńćerpadl√° alebo v√°kuov√© ńćerpadl√°, kompresory, ventil√°tory a d√ļchadl√° na vzduch alebo in√Ĺ plyn; ventilańćn√© alebo recirkulańćn√© ods√°vańće s ventil√°torom, tieŇĺ so vstavan√Ĺm filtrom; plynotesn√© biologick√© bezpeńćnostn√© boxy, tieŇĺ so vstavan√Ĺm filtrom    
V√°kuov√© ńćerpadl√°    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho na v√Ĺrobu polovodińćov alebo v√Ĺluńćne alebo hlavne pouŇĺ√≠van√©ho na v√Ĺrobu ploch√Ĺch panelov√Ĺch displejov 8414 10 15 (PCE)
Ostatn√©    
Rotańćn√© piestov√© ńćerpadl√°, lopatkov√© ńćerpadl√° rotańćn√©, molekul√°rne v√Ĺvevy a Rootsove ńćerpadl√° 8414 10 25 (PCE)
Ostatn√©    
Dif√ļzne ńćerpadl√°, kryog√©nne ńćerpadl√° a adsorpńćn√© ńćerpadl√° 8414 10 81 (PCE)
Ostatné 8414 10 89 (PCE)
Vzduchov√© ńćerpadl√° s ruńćnou alebo noŇĺnou obsluhou    
Ruńćn√© pumpy na pneumatiky 8414 20 20 (PCE)
Ostatné 8414 20 80 (PCE)
Kompresory druhu pouŇĺ√≠van√©ho v chladiacich zariadeniach    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 0,4¬†kW 8414 30 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 0,4¬†kW    
Hermetické alebo polohermetické 8414 30 81 (PCE)
Ostatné 8414 30 89 (PCE)
Vzduchov√© kompresory upevnen√© na podvozku (chassis) s kolesami upravenom na Ň•ahanie    
S prietokom nepresahuj√ļcim 2¬†m¬≥ za min√ļtu. 8414 40 10 (PCE)
S prietokom presahuj√ļcim 2¬†m¬≥ za min√ļtu 8414 40 90 (PCE)
Ventil√°tory a d√ļchadl√°    
Stolov√©, podlahov√©, n√°stenn√©, okenn√©, stropn√© alebo streŇ°n√© ventil√°tory a d√ļchadl√°, s vlastn√Ĺm elektrick√Ĺm motorom s v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 125¬†W 8414 51 00 (PCE)
Ostatn√©    
Ventil√°tory a d√ļchadl√° druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na chladenie mikroprocesorov, telekomunikańćn√Ĺch pr√≠strojov, strojov na automatick√© spracovanie √ļdajov alebo jednotiek strojov na automatick√© spracovanie √ļdajov 8414 59 15 (PCE)
Ostatn√©    
Axi√°lne ventil√°tory a d√ļchadl√° 8414 59 25 (PCE)
Odstrediv√© ventil√°tory a d√ļchadl√° 8414 59 35 (PCE)
Ostatné 8414 59 95 (PCE)
Ods√°vańće s najdlhŇ°ou vodorovnou stranou nepresahuj√ļcou 120¬†cm 8414 60 00 (PCE)
Plynotesn√© biologick√© bezpeńćnostn√© boxy 8414 70 00 (PCE)
Ostatn√©    
Turbokompresory    
JednostupŇąov√© 8414 80 11 (PCE)
ViacstupŇąov√© 8414 80 19 (PCE)
Objemov√© kompresory s vratn√Ĺm pohybom pracuj√ļce s mern√Ĺm pretlakom    
Nepresahuj√ļcim 15¬†barov, s prietokom za hodinu    
Nepresahuj√ļcim 60¬†m¬≥ 8414 80 22 (PCE)
Presahuj√ļcim 60¬†m¬≥ 8414 80 28 (PCE)
Presahuj√ļcim 15¬†barov, s prietokom za hodinu    
Nepresahuj√ļcim 120¬†m¬≥ 8414 80 51 (PCE)
Presahuj√ļcim 120¬†m¬≥ 8414 80 59 (PCE)
Rotańćn√© objemov√© kompresory    
S jedn√Ĺm hriadeńĺom 8414 80 73 (PCE)
S viacer√Ĺmi hriadeńĺmi    
Závitovkové kompresory 8414 80 75 (PCE)
Ostatné 8414 80 78 (PCE)
Ostatné 8414 80 80 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti 8414 90 00  
84.15 Klimatizańćn√© stroje a pr√≠stroje skladaj√ļce sa z ventil√°torov so vstavan√Ĺm motorom a zo strojov a pr√≠strojov na zmenu teploty a vlhkosti, vr√°tane strojov a pr√≠strojov, v ktor√Ĺch nem√īŇĺe byŇ• vlhkosŇ• regulovan√° oddelene    
Druhu urńćen√©ho na pripevnenie na okno, stenu, strop alebo podlahu, samostatn√© alebo ‚Äědelen√©‚ÄĚ    
Samostatn√© 8415 10 10  
Delen√© 8415 10 90  
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho pre osoby v priestoroch motorov√Ĺch vozidiel 8415 20 00  
Ostatn√©    
S chladiacou jednotkou a ventilom na striedanie chladiaceho/vykurovacieho cyklu (reverzibiln√© tepeln√© ńćerpadl√°) 8415 81 00  
Ostatn√©, so vstavanou chladiacou jednotkou 8415 82 00  
Bez vstavanej chladiacej jednotky 8415 83 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8415 90 00  
84.16 Hor√°ky na k√ļrenisk√° na tekut√©, pr√°Ň°kov√© alebo plynn√© paliv√°; mechanick√© prikladacie zariadenia, vr√°tane ich mechanick√Ĺch roŇ°tov, mechanick√© zariadenia na odstraŇąovanie popola a podobn√© zariadenia    
Hor√°ky na k√ļrenisk√° na tekut√© paliv√°    
So vstavan√Ĺm automatick√Ĺm ovl√°dac√≠m zariaden√≠m 8416 10 10 (PCE)
Ostatné 8416 10 90 (PCE)
Ostatn√© hor√°ky na k√ļrenisk√°, vr√°tane kombinovan√Ĺch hor√°kov    
Plynov√©, vcelku s ventil√°torom a s kontroln√Ĺm pr√≠strojom 8416 20 10 (PCE)
Ostatn√©    
Horáky kombinované 8416 20 20 (PCE)
Ostatn√© 8416 20 80  
Mechanick√© prikladacie zariadenia, vr√°tane ich mechanick√Ĺch roŇ°tov, mechanick√© zariadenia na odstraŇąovanie popola a podobn√© zariadenia 8416 30 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8416 90 00  
84.17 Priemyseln√© alebo laborat√≥rne k√ļrenisk√° a pece, vr√°tane spańĺovac√≠ch, neelektrick√©    
K√ļrenisk√° a pece na praŇĺenie, tavenie alebo na ostatn√© tepeln√© spracovanie r√ļd, pyritov alebo kovov 8417 10 00  
Pece na pek√°rske v√Ĺrobky, vr√°tane pec√≠ na v√Ĺrobu suŇ°ienok    
Tunelov√© pece 8417 20 10  
Ostatn√© 8417 20 90  
Ostatn√©    
Pece a k√ļrenisk√° na vypańĺovanie keramick√Ĺch v√Ĺrobkov 8417 80 30 (PCE)
Pece a k√ļrenisk√° na vypańĺovanie cementu, skla alebo chemick√Ĺch v√Ĺrobkov 8417 80 50 (PCE)
Ostatn√© 8417 80 70  
ńĆasti a s√ļńćasti 8417 90 00  
84.18 Chladnińćky, mraziace boxy a ostatn√© chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrick√© alebo ostatn√©; tepeln√© ńćerpadl√°, in√© ako klimatizańćn√© stroje a pr√≠stroje poloŇĺky¬†8415    
Kombinovan√© chladiace a¬†mraziace zariadenia vybaven√© samostatn√Ĺmi vonkajŇ°√≠mi dverami alebo z√°suvkami alebo ich kombin√°ciou    
S objemom presahuj√ļcim 340¬†litrov 8418 10 20 (PCE)
Ostatné 8418 10 80 (PCE)
Chladnińćky pouŇĺ√≠van√© v dom√°cnostiach    
Kompresorov√©ho typu    
S objemom presahuj√ļcim 340¬†litrov 8418 21 10 (PCE)
Ostatn√©    
Stolového typu 8418 21 51 (PCE)
Vstavaného typu 8418 21 59 (PCE)
Ostatn√©, s objemom    
Nepresahuj√ļcim 250¬†litrov 8418 21 91 (PCE)
Presahuj√ļcim 250¬†litrov, ale nepresahuj√ļcim 340¬†litrov 8418 21 99 (PCE)
Ostatné 8418 29 00 (PCE)
Mraznińćky pultov√©ho typu s objemom nepresahuj√ļcim 800¬†litrov    
S objemom nepresahuj√ļcim 400¬†litrov 8418 30 20 (PCE)
S objemom presahuj√ļcim 400¬†litrov, ale nepresahuj√ļcim 800¬†litrov 8418 30 80 (PCE)
Mraznińćky skriŇąov√©ho typu s objemom nepresahuj√ļcim 900¬†litrov    
S objemom nepresahuj√ļcim 250¬†litrov 8418 40 20 (PCE)
S objemom presahuj√ļcim 250¬†litrov, ale nepresahuj√ļcim 900¬†litrov 8418 40 80 (PCE)
Ostatn√Ĺ chladiaci alebo mraziaci n√°bytok, (skrine, vitr√≠ny, pulty, v√Ĺklady a podobn√Ĺ chladiaci alebo mraziaci n√°bytok) na skladovanie a vystavovanie, so vstavan√Ĺm chladiacim alebo mraziacim pr√≠sluŇ°enstvom    
Chladiace vitr√≠ny a pulty (so vstavanou chladiacou jednotkou alebo v√Ĺparn√≠kom)    
Na skladovanie zmrazen√Ĺch potrav√≠n 8418 50 11 (PCE)
Ostatné 8418 50 19 (PCE)
Ostatn√Ĺ mraziaci n√°bytok 8418 50 90 (PCE)
Ostatn√© chladiace alebo mraziace zariadenia; tepeln√© ńćerpadl√°    
Tepeln√© ńćerpadl√°, in√© ako klimatizańćn√© stroje a pr√≠stroje poloŇĺky¬†8415 8418 61 00  
Ostatn√© 8418 69 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
N√°bytok upraven√Ĺ na vstavanie mraziaceho alebo chladiaceho zariadenia 8418 91 00  
Ostatn√©    
V√Ĺparn√≠ky a kondenz√°tory (v√Ĺmenn√≠ky tepla), okrem t√Ĺch, ktor√© s√ļ urńćen√© na chladnińćky pouŇĺ√≠van√© v dom√°cnostiach 8418 99 10  
Ostatn√© 8418 99 90  
84.19 Pr√≠stroje, stroje alebo laborat√≥rne zariadenia, tieŇĺ s elektrick√Ĺm ohrevom (okrem pec√≠, r√ļr a zariaden√≠ poloŇĺky¬†8514), na spracov√°vanie materi√°lu postupmi zakladaj√ļcimi sa na zmene teploty ako je ohrievanie, varenie, praŇĺenie, destil√°cia, rektifik√°cia, steriliz√°cia, pasteriz√°cia, parenie, suŇ°enie, vyparovanie, odparovanie, kondenzovanie alebo chladenie, in√© ako stroje, pr√≠stroje a zariadenia druhu pouŇĺ√≠van√©ho na dom√°ce √ļńćely; prietokov√© alebo z√°sobn√≠kov√© ohrievańće vody, neelektrick√©    
Neelektrick√© prietokov√© alebo z√°sobn√≠kov√© ohrievańće vody    
Prietokov√© plynov√© ohrievańće vody 8419 11 00  
Sol√°rne ohrievańće vody 8419 12 00  
Ostatn√© 8419 19 00  
Lek√°rske, chirurgick√© alebo laborat√≥rne sterilizańćn√© pr√≠stroje 8419 20 00  
SuŇ°iarne    
Lyofilizańćn√© pr√≠stroje, vymrazovacie jednotky a¬†rozpraŇ°ovacie suŇ°iarne 8419 33 00  
Ostatn√©, na suŇ°enie pońĺnohospod√°rskych v√Ĺrobkov 8419 34 00  
Ostatn√©, na suŇ°enie dreva, bunińćiny, papiera alebo lepenky 8419 35 00  
Ostatn√© 8419 39 00  
Destilańćn√© alebo rektifikańćn√© pr√≠stroje a zariadenia 8419 40 00  
V√Ĺmenn√≠ky tepla    
V√Ĺmenn√≠ky tepla vyroben√© z fluorovan√Ĺch polym√©rov a s v√Ĺvrtmi pr√≠vodn√Ĺch a odvodn√Ĺch r√ļrok s vn√ļtorn√Ĺm priemerom 3 cm alebo menej 8419 50 20  
Ostatn√© 8419 50 80  
Stroje a zariadenia na skvapalŇąovanie vzduchu alebo ostatn√Ĺch plynov 8419 60 00  
Ostatn√© stroje, pr√≠stroje a zariadenia    
Na v√Ĺrobu tepl√Ĺch n√°pojov alebo na varenie alebo ohrievanie jed√°l    
Perkol√°tory a ostatn√© zariadenia na v√Ĺrobu k√°vy alebo ostatn√Ĺch tepl√Ĺch n√°pojov 8419 81 20  
Ostatn√© 8419 81 80  
Ostatn√©    
Chladiace veŇĺe a podobn√© stroje a zariadenia na priame chladenie (bez prep√°Ňĺky) pomocou recirkul√°cie vody 8419 89 10  
Stroje a zariadenia na nan√°Ň°anie kovov zr√°Ňĺan√≠m p√°r vo v√°kuu 8419 89 30  
Ostatn√© 8419 89 98  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Steriliz√°torov podpoloŇĺky¬†84192000 8419 90 15  
Ostatn√© 8419 90 85  
84.20 Kalandre alebo ostatn√© valcovacie stroje, in√© ako stroje na valcovanie kovov alebo skla a valce na tieto stroje    
Kalandre alebo ostatn√© valcovacie stroje    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v textilnom priemysle 8420 10 10  
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v papierenskom priemysle 8420 10 30  
Ostatn√©    
Valcov√© lamin√°tory druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu podloŇĺiek tlańćen√Ĺch obvodov alebo tlańćen√Ĺch obvodov 8420 10 81  
Ostatn√© 8420 10 89  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Valce    
Z liatiny 8420 91 10  
Ostatn√© 8420 91 80  
Ostatn√© 8420 99 00  
84.21 Odstredivky, vr√°tane odstrediv√Ĺch suŇ°ińćiek; stroje, pr√≠stroje a zariadenia na filtrovanie alebo na ńćistenie tekut√≠n alebo plynov    
Odstredivky, vr√°tane odstrediv√Ĺch suŇ°ińćiek    
Separ√°tory smotany 8421 11 00  
Odstrediv√© suŇ°ińćky bielizne 8421 12 00 (PCE)
Ostatn√©    
Odstredivky druhu pouŇĺ√≠van√©ho v laborat√≥ri√°ch 8421 19 20  
Ostatn√© 8421 19 70  
Stroje, pr√≠stroje a zariadenia na filtrovanie alebo ńćistenie tekut√≠n    
Na filtrovanie alebo ńćistenie vody 8421 21 00  
Na filtrovanie alebo ńćistenie n√°pojov in√Ĺch ako voda 8421 22 00  
Olejov√© alebo benz√≠nov√© filtre na spańĺovacie motory 8421 23 00  
Ostatn√©    
Vyroben√© z fluorovan√Ĺch polym√©rov a s hr√ļbkou filtra alebo ńćistiacej membr√°ny nepresahuj√ļcou 140 mikr√≥nov 8421 29 20  
Ostatn√© 8421 29 80  
Stroje, pr√≠stroje a zariadenia na filtrovanie alebo na ńćistenie plynov    
Sacie vzduchov√© filtre na spańĺovacie motory 8421 31 00  
Katalyz√°tory alebo filtre tuh√Ĺch ńćast√≠c, tieŇĺ kombinovan√©, na ńćistenie alebo filtrovanie v√Ĺfukov√Ĺch plynov zo spańĺovac√≠ch motorov 8421 32 00  
Ostatn√©    
S krytom z nehrdzavej√ļcej ocele a s v√Ĺvrtmi pr√≠vodn√Ĺch a odvodn√Ĺch r√ļrok s¬†vn√ļtorn√Ĺm priemerom nepresahuj√ļcim 1,3¬†cm 8421 39 15  
Ostatn√©    
Stroje, pr√≠stroje a zariadenia na filtrovanie alebo na ńćistenie vzduchu 8421 39 25  
Stroje, pr√≠stroje a zariadenia na filtrovanie alebo na ńćistenie ostatn√Ĺch plynov    
Katalytick√Ĺm procesom 8421 39 35  
Ostatn√© 8421 39 85  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Odstrediviek, vr√°tane odstrediv√Ĺch suŇ°ińćiek 8421 91 00  
Ostatn√©    
ńĆasti a s√ļńćasti strojov, pr√≠strojov a zariaden√≠ podpoloŇĺiek 84212920 alebo 84213915 8421 99 10  
Ostatn√© 8421 99 90  
84.22 Um√Ĺvańćky riadu; stroje a pr√≠stroje na ńćistenie alebo suŇ°enie fliaŇ° alebo ostatn√Ĺch obalov; stroje a pr√≠stroje na plnenie, uzatv√°ranie, peńćatenie alebo oznańćovanie fliaŇ°, plechoviek, Ň°kat√ļńĺ, vriec alebo ostatn√Ĺch obalov; stroje a pr√≠stroje na uzatv√°ranie fliaŇ°, poh√°rov, t√ļb a podobn√Ĺch obalov, s kapsńĺami; ostatn√© baliace stroje a pr√≠stroje alebo zariadenia obalovej techniky (vr√°tane strojov a pr√≠strojov na balenie tepeln√Ĺm zmraŇ°Ň•ovan√≠m); stroje a pr√≠stroje na prevzduŇ°Ňąovanie n√°pojov    
Um√Ĺvańćky riadu    
Pre dom√°cnosŇ• 8422 11 00 (PCE)
Ostatné 8422 19 00 (PCE)
Stroje a pr√≠stroje na ńćistenie alebo suŇ°enie fliaŇ° alebo ostatn√Ĺch obalov 8422 20 00  
Stroje a pr√≠stroje na plnenie, uzatv√°ranie, peńćatenie alebo oznańćovanie fliaŇ°, plechoviek, Ň°kat√ļńĺ, vriec alebo ostatn√Ĺch obalov; stroje a pr√≠stroje na uzatv√°ranie fliaŇ°, poh√°rov, t√ļb a podobn√Ĺch obalov s kapsńĺami; stroje a pr√≠stroje na prevzduŇ°Ňąovanie n√°pojov 8422 30 00  
Ostatn√© baliace stroje a pr√≠stroje alebo zariadenia obalovej techniky (vr√°tane strojov na balenie tepeln√Ĺm zmraŇ°Ň•ovan√≠m) 8422 40 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Um√Ĺvańćiek riadu 8422 90 10  
Ostatn√© 8422 90 90  
84.23 Stroje a pr√≠stroje na v√°Ňĺenie (okrem v√°h s citlivosŇ•ou 5¬†centigramov alebo lepŇ°ou), vr√°tane v√°h spojen√Ĺch s pońć√≠tac√≠mi alebo kontroln√Ĺmi pr√≠strojmi; z√°vaŇĺia na v√°hy vŇ°etk√Ĺch druhov    
Osobn√© v√°hy, vr√°tane detsk√Ĺch v√°h; v√°hy pre dom√°cnosŇ•    
V√°hy pre dom√°cnosŇ• 8423 10 10 (PCE)
Ostatné 8423 10 90 (PCE)
V√°hy na priebeŇĺn√© v√°Ňĺenie tovaru na dopravn√≠koch    
S pouŇĺit√≠m elektronick√Ĺch prostriedkov na meranie hmotnosti 8423 20 10 (PCE)
Ostatné 8423 20 90 (PCE)
V√°hy na konŇ°tantn√© v√°Ňĺenie a v√°Ňĺiace zariadenie na plnenie stanoven√©ho mnoŇĺstva materi√°lov do vriec alebo ostatn√Ĺch obalov, vr√°tane n√°sypn√Ĺch v√°h    
S pouŇĺit√≠m elektronick√Ĺch prostriedkov na meranie hmotnosti 8423 30 10 (PCE)
Ostatné 8423 30 90 (PCE)
Ostatn√© stroje a pr√≠stroje na v√°Ňĺenie    
S maxim√°lnym zaŇ•aŇĺen√≠m nepresahuj√ļcim 30¬†kg    
S pouŇĺit√≠m elektronick√Ĺch prostriedkov na meranie hmotnosti    
Kontroln√© v√°hy a automaticky riaden√© zariadenia na v√°Ňĺenie pracuj√ļce na z√°klade porovn√°vania s vopred urńćenou hmotnosŇ•ou 8423 81 21 (PCE)
Stroje a pr√≠stroje na v√°Ňĺenie a oznańćovanie vopred zabalen√©ho tovaru 8423 81 23 (PCE)
V√°hy pouŇĺ√≠van√© v predajniach 8423 81 25 (PCE)
Ostatné 8423 81 29 (PCE)
Ostatné 8423 81 80 (PCE)
S maxim√°lnym zaŇ•aŇĺen√≠m presahuj√ļcim 30¬†kg, ale nepresahuj√ļcim 5000¬†kg    
S pouŇĺit√≠m elektronick√Ĺch prostriedkov na meranie hmotnosti, okrem strojov a pr√≠strojov na v√°Ňĺenie motorov√Ĺch vozidiel 8423 82 20 (PCE)
Ostatn√©    
Kontroln√© v√°hy a automaticky riaden√© zariadenia na v√°Ňĺenie pracuj√ļce na z√°klade porovn√°vania s vopred urńćenou hmotnosŇ•ou 8423 82 81 (PCE)
Ostatné 8423 82 89 (PCE)
Ostatn√©    
S pouŇĺit√≠m elektronick√Ĺch prostriedkov na meranie hmotnosti 8423 89 20 (PCE)
Ostatné 8423 89 80 (PCE)
Z√°vaŇĺia na v√°hy vŇ°etk√Ĺch druhov; ńćasti a s√ļńćasti strojov a pr√≠strojov na v√°Ňĺenie    
ńĆasti a s√ļńćasti strojov a pr√≠strojov na v√°Ňĺenie podpoloŇĺiek 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 alebo 84238920 8423 90 10  
Ostatn√© 8423 90 90  
84.24 Mechanick√© pr√≠stroje (tieŇĺ ruńćn√©) na striekanie, rozstrekovanie alebo rozpraŇ°ovanie tekut√≠n alebo pr√°Ň°kov; hasiace pr√≠stroje, tieŇĺ s n√°plŇąou; striekacie piŇ°tole a podobn√© pr√≠stroje; d√ļchadl√° na vrhanie piesku alebo na vh√°Ňąanie pary a podobn√© vstrekovacie pr√≠stroje    
Hasiace pr√≠stroje, tieŇĺ s n√°plŇąou 8424 10 00  
Striekacie piŇ°tole a podobn√© pr√≠stroje 8424 20 00  
D√ļchadl√° na vrhanie piesku alebo na vh√°Ňąanie pary a podobn√© vstrekovacie pr√≠stroje    
Vodn√© um√Ĺvacie zariadenia so vstavan√Ĺm motorom    
S vyhrievańćom 8424 30 01 (PCE)
Ostatné 8424 30 08 (PCE)
Ostatn√© pr√≠stroje    
Na stlańćen√Ĺ vzduch 8424 30 10  
Ostatn√© 8424 30 90  
Pońĺnohospod√°rske alebo z√°hradn√≠cke rozstrekovańće    
Prenosn√© rozstrekovańće 8424 41 00 (PCE)
Ostatn√©    
Rozstrekovańće a rozpraŇ°ovańće urńćen√© na umiestnenie na traktory a Ň•ahańće alebo urńćen√© na Ň•ahanie traktormi a Ň•ahańćmi 8424 49 10 (PCE)
Ostatné 8424 49 90 (PCE)
Ostatn√© zariadenia    
Pońĺnohospod√°rske alebo z√°hradn√≠cke    
ZavlaŇĺovacie zariadenia 8424 82 10  
Ostatn√© 8424 82 90  
Ostatn√©    
Mechanick√© pr√≠stroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozpraŇ°ovanie druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu tlańćen√Ĺch obvodov alebo zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov 8424 89 40  
Ostatn√© 8424 89 70  
ńĆasti a s√ļńćasti    
ńĆasti a s√ļńćasti mechanick√Ĺch pr√≠strojov podpoloŇĺky 84248940 8424 90 20  
Ostatn√© 8424 90 80  
84.25 Kladkostroje a zdv√≠hacie zariadenia in√© ako skipov√© v√ĹŇ•ahy; navijaky a vratidl√°; zdvih√°ky    
Kladkostroje a zdv√≠hacie zariadenia in√© ako skipov√© v√ĹŇ•ahy alebo zariadenia druhu pouŇĺ√≠van√©ho na zdv√≠hanie vozidiel    
Poh√°Ňąan√© elektrick√Ĺm motorom 8425 11 00 (PCE)
Ostatné 8425 19 00 (PCE)
Navijaky; vratidl√°    
Poh√°Ňąan√© elektrick√Ĺm motorom 8425 31 00 (PCE)
Ostatné 8425 39 00 (PCE)
Zdvih√°ky; zdv√≠hacie zariadenia druhu pouŇĺ√≠van√©ho na zdv√≠hanie vozidiel    
Fixn√© zdv√≠hacie zariadenia pouŇĺ√≠van√© v gar√°Ňĺach 8425 41 00 (PCE)
Ostatné hydraulické zdvíhacie zariadenia a zdviháky 8425 42 00 (PCE)
Ostatné 8425 49 00 (PCE)
84.26 Lodn√© otońćn√© stńļpov√© Ňĺeriavy; Ňĺeriavy vr√°tane lanov√Ĺch Ňĺeriavov; mobiln√© zdv√≠hacie r√°my, zdviŇĺn√© obkrońćn√© voz√≠ky, port√°lov√© n√≠zkozdviŇĺn√© voz√≠ky a Ňĺeriavov√© voz√≠ky    
Pojazdn√© mostov√© Ňĺeriavy, prepravn√© Ňĺeriavy, port√°lov√© Ňĺeriavy, mostov√© Ňĺeriavy, mobiln√© zdv√≠hacie r√°my, zdviŇĺn√© obkrońćn√© voz√≠ky a port√°lov√© n√≠zkozdviŇĺn√© voz√≠ky    
Pojazdn√© mostov√© Ňĺeriavy s pevnou podperou 8426 11 00  
Mobiln√© zdv√≠hacie r√°my pohybuj√ļce sa na pneumatik√°ch a zdv√≠hacie obkrońćn√© voz√≠ky alebo port√°lov√© n√≠zkozdviŇĺn√© voz√≠ky 8426 12 00  
Ostatn√© 8426 19 00  
VeŇĺov√© Ňĺeriavy 8426 20 00  
Port√°lov√© alebo otońćn√© stńļpov√© Ňĺeriavy 8426 30 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia, s vlastn√Ĺm pohonom    
Na pneumatik√°ch 8426 41 00  
Ostatn√© 8426 49 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia    
Urńćen√© na namontovanie na cestn√© vozidl√°    
Hydraulick√© Ňĺeriavy urńćen√© na nakladanie a vykladanie vozidiel 8426 91 10 (PCE)
Ostatn√© 8426 91 90  
Ostatn√© 8426 99 00  
84.27 Vidlicov√© stohovacie voz√≠ky; ostatn√© voz√≠ky vybaven√© zdv√≠hac√≠m alebo manipulańćn√Ĺm zariaden√≠m    
Samohybn√© voz√≠ky poh√°Ňąan√© elektrick√Ĺm motorom    
So zdvihom do v√ĹŇ°ky 1¬†m alebo vyŇ°Ň°√≠m 8427 10 10 (PCE)
Ostatné 8427 10 90 (PCE)
Ostatn√© samohybn√© voz√≠ky    
So zdvihom do v√ĹŇ°ky 1¬†m alebo vyŇ°Ň°√≠m    
Terénne vidlicové zdvíhacie vozíky a ostatné stohovacie vozíky 8427 20 11 (PCE)
Ostatné 8427 20 19 (PCE)
Ostatné 8427 20 90 (PCE)
Ostatné vozíky 8427 90 00 (PCE)
84.28 Ostatn√© zdv√≠hacie, manipulańćn√©, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia (napr√≠klad v√ĹŇ•ahy, eskal√°tory, dopravn√≠ky, lanovky)    
V√ĹŇ•ahy a skipov√© v√ĹŇ•ahy    
Poh√°Ňąan√© elektrick√Ĺm motorom 8428 10 20  
Ostatn√© 8428 10 80  
Pneumatick√© elev√°tory a dopravn√≠ky    
Na sypk√© materi√°ly 8428 20 20  
Ostatn√© 8428 20 80  
Ostatn√© elev√°tory a dopravn√≠ky na nepretrŇĺit√© premiestŇąovanie tovarov alebo materi√°lov    
҆peci√°lne konŇ°truovan√© na pouŇĺitie pod zemou 8428 31 00  
Ostatn√©, korńćekov√©ho typu 8428 32 00  
Ostatn√©, p√°sov√©ho typu 8428 33 00  
Ostatn√©    
Valńćekov√© dopravn√≠ky 8428 39 20  
Ostatn√© 8428 39 90  
Eskal√°tory a pohybliv√© chodn√≠ky 8428 40 00  
Lanovky, sedańćkov√© v√ĹŇ•ahy, lyŇĺiarske vleky; trakńćn√© zariadenia na pozemn√© lanovky 8428 60 00  
Priemyseln√© roboty 8428 70 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia    
Nakladańće Ň°peci√°lne urńćen√© na pouŇĺitie v pońĺnohospod√°rstve    
Urńćen√© na pripojenie k pońĺnohospod√°rskym traktorom a Ň•ahańćom 8428 90 71  
Ostatn√© 8428 90 79  
Ostatn√© 8428 90 90  
84.29 Buldoz√©ry, angledoz√©ry, zrovn√°vańće, stroje na plan√≠rovanie ter√©nu, Ň°krabańće, mechanick√© lopaty, r√Ĺpadl√°, lopatov√© nakladańće, ub√≠jadl√° a cestn√© valce, s vlastn√Ĺm pohonom    
Buldoz√©ry a angledoz√©ry    
Pásové 8429 11 00 (PCE)
Ostatné 8429 19 00 (PCE)
Zrovn√°vańće a stroje na plan√≠rovanie ter√©nu 8429 20 00 (PCE)
҆krabańće 8429 30 00 (PCE)
Ub√≠jadl√° a cestn√© valce    
Cestn√© valce    
Vibrańćn√© 8429 40 10 (PCE)
Ostatné 8429 40 30 (PCE)
Ubíjacie stroje 8429 40 90 (PCE)
Mechanick√© lopaty, r√Ĺpadl√° a lopatov√© nakladańće    
ńĆeln√© lopatov√© nakladańće    
Nakladańće urńćen√© Ň°peci√°lne na pr√°ce pod zemou 8429 51 10 (PCE)
Ostatn√©    
P√°sov√© lopatov√© nakladańće 8429 51 91 (PCE)
Ostatné 8429 51 99 (PCE)
Stroje a zariadenia s nadstavbou otońćnou o 360¬į    
P√°sov√© r√Ĺpadl√° 8429 52 10 (PCE)
Ostatné 8429 52 90 (PCE)
Ostatné 8429 59 00 (PCE)
84.30 Ostatn√© stroje a zariadenia zrovn√°vacie, plan√≠rovacie, Ň°krabacie, hńļbiace, utńļkacie, zhutŇąovacie, stroje a zariadenia na Ň•aŇĺbu alebo vŇētanie zeme, nerastov alebo r√ļd; baranidl√° a vyŇ•ahovańće pil√≥t; snehov√© pluhy a snehov√© fr√©zy    
Baranidl√° a vyŇ•ahovańće pil√≥t 8430 10 00 (PCE)
Snehové pluhy a snehové frézy 8430 20 00 (PCE)
Stroje a zariadenia na Ň•aŇĺbu uhlia alebo horn√≠n a na razenie tunelov    
S vlastn√Ĺm pohonom 8430 31 00  
Ostatn√© 8430 39 00  
Ostatn√© hńļbiace alebo vŇētacie stroje a zariadenia    
S vlastn√Ĺm pohonom 8430 41 00  
Ostatn√© 8430 49 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia, s vlastn√Ĺm pohonom 8430 50 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia, bez vlastn√©ho pohonu    
Utńļkacie alebo zhutŇąovacie stroje a zariadenia 8430 61 00 (PCE)
Ostatn√© 8430 69 00  
84.31 ńĆasti a s√ļńćasti vhodn√© na pouŇĺitie v√Ĺluńćne alebo hlavne na stroje a zariadenia poloŇĺiek¬†8425 aŇĺ 8430    
Na stroje a zariadenia poloŇĺky¬†8425 8431 10 00  
Na stroje a zariadenia poloŇĺky¬†8427 8431 20 00  
Na stroje a zariadenia poloŇĺky¬†8428    
Na v√ĹŇ•ahy, skipov√© v√ĹŇ•ahy alebo na eskal√°tory 8431 31 00  
Ostatn√© 8431 39 00  
Na stroje a zariadenia poloŇĺiek¬†8426, 8429 alebo 8430    
Korńćeky, lopaty, drap√°ky a up√≠nadl√° 8431 41 00  
Radlice buldoz√©rov alebo anglodoz√©rov 8431 42 00  
ńĆasti a s√ļńćasti vŇētac√≠ch alebo hńļbiacich strojov a zariaden√≠ podpoloŇĺky¬†843041 alebo 843049 8431 43 00  
Ostatn√©    
Z liatiny alebo liatej ocele 8431 49 20  
Ostatn√© 8431 49 80  
84.32 Stroje a zariadenia pre pońĺnohospod√°rstvo, z√°hradn√≠ctvo alebo lesn√≠ctvo, na pr√≠pravu alebo na obr√°banie p√īdy; valce na √ļpravu tr√°vnikov alebo Ň°portov√Ĺch pl√īch    
Pluhy 8432 10 00 (PCE)
Br√°ny, rozr√Ĺvańće (skarifik√°tory), kultiv√°tory, pr√ļtov√© br√°ny a pleńćky    
Tanierové brány 8432 21 00 (PCE)
Ostatn√©    
Rozr√Ĺvańće (skarifik√°tory) a kultiv√°tory 8432 29 10 (PCE)
Br√°ny 8432 29 30 (PCE)
P√īdne fr√©zy (rotav√°tory) 8432 29 50 (PCE)
Ostatné 8432 29 90 (PCE)
Stroje na siatie a sadenie a stroje na jednotenie    
Stroje na priame siatie, stroje na priame sadenie a¬†stroje na priame jednotenie, bez predch√°dzaj√ļceho obr√°bania 8432 31 00 (PCE)
Ostatn√©    
Stroje na siatie    
Presne nastaviteńĺn√© stroje na siatie s centr√°lnym pohonom 8432 39 11 (PCE)
Ostatné 8432 39 19 (PCE)
Stroje na sadenie a stroje na jednotenie 8432 39 90 (PCE)
Rozmetańće hnoja a umel√Ĺch hnoj√≠v    
Rozmetańće hnoja 8432 41 00 (PCE)
Rozmetańće umel√Ĺch hnoj√≠v 8432 42 00 (PCE)
Ostatn√© stroje 8432 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8432 90 00  
84.33 ŇĹacie alebo ml√°tiace stroje a zariadenia, vr√°tane strojov na lisovanie suchej slamy alebo krmiva; kosańćky na tr√°vu alebo seno; stroje na ńćistenie, triedenie vajec, ovocia alebo ostatn√Ĺch pońĺnohospod√°rskych produktov, in√© ako stroje poloŇĺky¬†8437    
Kosańćky na √ļpravu tr√°vnikov, parkov alebo Ň°portov√Ĺch pl√īch    
S motorom, so sekac√≠m zariaden√≠m ot√°ńćaj√ļcim sa v horizont√°lnej polohe    
Elektrické 8433 11 10 (PCE)
Ostatn√©    
Samohybn√©    
So sedadlom 8433 11 51 (PCE)
Ostatné 8433 11 59 (PCE)
Ostatné 8433 11 90 (PCE)
Ostatn√©    
S motorom    
Elektrick√Ĺm 8433 19 10 (PCE)
Ostatn√©    
Samohybn√©    
So sedadlom 8433 19 51 (PCE)
Ostatné 8433 19 59 (PCE)
Ostatné 8433 19 70 (PCE)
Bez motora 8433 19 90 (PCE)
Ostatn√© Ňĺacie stroje, vr√°tane Ňĺac√≠ch l√≠Ň°t na pripevnenie na traktory a Ň•ahańće    
S motorom 8433 20 10 (PCE)
Ostatn√©    
KonŇ°truovan√© na Ň•ahanie alebo na vezenie traktorom a Ň•ahańćom 8433 20 50 (PCE)
Ostatné 8433 20 90 (PCE)
Ostatné stroje a zariadenia na spracovanie sena 8433 30 00 (PCE)
Stroje na balenie slamy alebo suchého krmiva, vrátane zberacích lisov 8433 40 00 (PCE)
Ostatn√© stroje a zariadenia na Ňĺatevn√© pr√°ce; stroje a zariadenia na ml√°tenie    
Kombajny na Ňĺatie a ml√°tenie 8433 51 00 (PCE)
Ostatné stroje a zariadenia na mlátenie 8433 52 00 (PCE)
Stroje na zber koreŇąov alebo hńĺ√ļz    
Vyor√°vańće zemiakov a kombajny na zber zemiakov 8433 53 10 (PCE)
Stroje na orez√°vanie cukrovej repy a kombajny na zber cukrovej repy 8433 53 30 (PCE)
Ostatné 8433 53 90 (PCE)
Ostatn√©    
Kombajny na zber krm√≠v    
Samohybné 8433 59 11 (PCE)
Ostatné 8433 59 19 (PCE)
Ostatné 8433 59 85 (PCE)
Stroje na ńćistenie alebo triedenie vajec, ovocia alebo ostatn√Ĺch pońĺnohospod√°rskych produktov 8433 60 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8433 90 00  
84.34 Dojacie stroje a mliekarensk√© stroje a zariadenia    
Dojacie stroje 8434 10 00  
Mliekarensk√© stroje a zariadenia 8434 20 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8434 90 00  
84.35 Lisy, drvińće a podobn√© stroje a zariadenia na v√Ĺrobu v√≠na, jablńćn√Ĺch muŇ°tov, ovocn√Ĺch Ň°tiav alebo podobn√Ĺch n√°pojov    
Stroje a zariadenia 8435 10 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8435 90 00  
84.36 Ostatn√© stroje a zariadenia pre pońĺnohospod√°rstvo, z√°hradn√≠ctvo, lesn√≠ctvo, hydin√°rstvo alebo vńćel√°rstvo, vr√°tane zariaden√≠ na kl√≠ńćenie rastl√≠n s mechanick√Ĺm alebo tepeln√Ĺm vybaven√≠m; umel√© liahne a umel√© kvońćky    
Stroje a zariadenia na pr√≠pravu krm√≠v pre zvierat√° 8436 10 00  
Stroje a zariadenia pre hydin√°rstvo; umel√© liahne a umel√© kvońćky    
Umel√© liahne a umel√© kvońćky 8436 21 00  
Ostatn√© 8436 29 00  
Ostatn√© zariadenia    
Lesné stroje 8436 80 10 (PCE)
Ostatn√© 8436 80 90  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Strojov a zariaden√≠ pre hydin√°rstvo alebo umel√Ĺch liahn√≠ a umel√Ĺch kvońćiek 8436 91 00  
Ostatn√© 8436 99 00  
84.37 Stroje na ńćistenie, triedenie alebo na preosievanie semien, zŇēn alebo suŇ°en√Ĺch strukov√≠n; stroje pouŇĺ√≠van√© v mlyn√°rstve alebo pri spracovan√≠ obilia alebo such√Ĺch strukov√≠n, in√© ako stroje a zariadenia pońĺnohospod√°rskeho typu    
Stroje na ńćistenie, triedenie alebo preosievanie semien, zŇēn alebo such√Ĺch strukov√≠n 8437 10 00 (PCE)
Ostatn√© stroje 8437 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8437 90 00  
84.38 Stroje a zariadenia na priemyseln√ļ pr√≠pravu alebo na v√Ĺrobu potrav√≠n alebo n√°pojov, v tejto kapitole inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©, in√© ako stroje a zariadenia na extrakciu alebo pr√≠pravu Ňĺivońć√≠Ň°nych alebo stuŇĺen√Ĺch rastlinn√Ĺch tukov alebo olejov    
Pek√°rske stroje a zariadenia a stroje a zariadenia na v√Ĺrobu makar√≥nov, Ň°pagiet alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov    
Pek√°rske stroje a zariadenia 8438 10 10  
Stroje a zariadenia na v√Ĺrobu makar√≥nov, Ň°pagiet alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov 8438 10 90  
Stroje a zariadenia na v√Ĺrobu cukroviniek, kakaa alebo ńćokol√°dy 8438 20 00  
Stroje a zariadenia pre cukrovary 8438 30 00  
Stroje a zariadenia pre pivovary 8438 40 00  
Stroje a zariadenia na spracovanie m√§sa alebo hydiny 8438 50 00  
Stroje a zariadenia na spracovanie ovocia, orechov alebo zeleniny 8438 60 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia    
Na pr√≠pravu ńćaju alebo k√°vy 8438 80 10  
Ostatn√©    
Na pr√≠pravu alebo v√Ĺrobu n√°pojov 8438 80 91  
Ostatn√© 8438 80 99  
ńĆasti a s√ļńćasti 8438 90 00  
84.39 Stroje a zariadenia na v√Ĺrobu vl√°kniny z vl√°knit√Ĺch celul√≥zov√Ĺch materi√°lov alebo na v√Ĺrobu alebo koneńćn√ļ √ļpravu papiera alebo lepenky    
Stroje a zariadenia na v√Ĺrobu vl√°kniny z vl√°knit√Ĺch celul√≥zov√Ĺch materi√°lov 8439 10 00  
Stroje a zariadenia na v√Ĺrobu papiera alebo lepenky 8439 20 00  
Stroje a zariadenia na koneńćn√ļ √ļpravu papiera alebo lepenky 8439 30 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Strojov a zariaden√≠ na v√Ĺrobu vl√°kniny z vl√°knit√Ĺch celul√≥zov√Ĺch materi√°lov 8439 91 00  
Ostatn√© 8439 99 00  
84.40 Stroje na v√§zbu kn√≠h, vr√°tane strojov na broŇĺovan√ļ v√§zbu kn√≠h    
Stroje a zariadenia    
Skladacie stroje 8440 10 10  
Zn√°Ň°acie stroje a kompletovacie stroje 8440 10 20  
ZoŇ°√≠vacie stroje na Ň°itie dr√ītom a stroje na zoŇ°√≠vanie sponkami 8440 10 30  
Stroje na viazanie inak ako Ň°it√≠m 8440 10 40  
Ostatn√© 8440 10 90  
ńĆasti a s√ļńćasti 8440 90 00  
84.41 Ostatn√© stroje a zariadenia na spracovanie papieroviny, papiera alebo lepenky, vr√°tane rezańćiek vŇ°etk√Ĺch druhov    
Rezańćky    
Kombinovan√© pozdńļŇĺne rezańćky so strojmi na odv√≠janie 8441 10 10  
Ostatn√© pozdńļŇĺne a prieńćne rezacie stroje 8441 10 20  
PriamobeŇĺn√© noŇĺnice (gilot√≠ny) 8441 10 30  
Ostatn√© 8441 10 70  
Stroje na v√Ĺrobu vriec, vrec√ļŇ°ok alebo ob√°lok 8441 20 00  
Stroje na v√Ĺrobu Ň°kat√ļńĺ, debien, puzdier, t√ļb, s√ļdkov alebo podobn√Ĺch obalov okrem t√Ĺch, ktor√© obaly vyr√°baj√ļ tvarovan√≠m 8441 30 00  
Stroje na v√Ĺrobu predmetov z papieroviny, papiera alebo lepenky tvarovan√≠m 8441 40 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia 8441 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Rezańćiek 8441 90 10  
Ostatn√© 8441 90 90  
84.42 Stroje, zariadenia, pr√≠stroje a pr√≠sluŇ°enstvo (in√© ako stroje poloŇĺiek¬†8456 aŇĺ 8465) na pr√≠pravu alebo zhotovenie Ň°tońćkov, dosiek, valcov alebo ostatn√Ĺch tlańćiarensk√Ĺch komponentov; Ň°tońćky, dosky, valce a ostatn√© tlańćiarensk√© komponenty; Ň°tońćky, dosky, valce a litografick√© kamene, upraven√© na tlańćiarske √ļńćely (napr√≠klad hladen√©, zrnen√© alebo leŇ°ten√©)    
Stroje, zariadenia, pr√≠stroje a pr√≠sluŇ°enstvo 8442 30 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti vyŇ°Ň°ie uveden√Ĺch strojov, zariaden√≠, pr√≠strojov, alebo pr√≠sluŇ°enstva 8442 40 00  
҆tońćky, dosky, valce a ostatn√© tlańćiarensk√© komponenty; litografick√© kamene, upraven√© na tlańćiarske √ļńćely (napr√≠klad hladen√©, zrnen√© alebo leŇ°ten√©) 8442 50 00  
84.43 Tlańćiarensk√© stroje pouŇĺ√≠van√© na tlańć pomocou Ň°tońćkov, dosiek, valcov a ostatn√Ĺch tlańćiarensk√Ĺch komponentov poloŇĺky¬†8442; ostatn√© tlańćiarne, kop√≠rovacie stroje a faxov√© pr√≠stroje (faxy), tieŇĺ kombinovan√©; ich ńćasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo    
Tlańćiarensk√© stroje pouŇĺ√≠van√© na tlańć pomocou Ň°tońćkov, dosiek, valcov a ostatn√Ĺch tlańćiarensk√Ĺch komponentov poloŇĺky¬†8442    
Ofsetov√© tlańćiarensk√© stroje, kot√ļńćov√© 8443 11 00 (PCE)
Ofsetov√© tlańćiarensk√© stroje na h√°rkov√ļ tlańć, kancel√°rskeho typu (form√°t h√°rku nepresahuje 22¬†√ó¬†36¬†cm v rozloŇĺenom stave) 8443 12 00 (PCE)
Ostatn√© ofsetov√© tlańćiarensk√© stroje    
Na h√°rkov√ļ tlańć    
PouŇĺit√© 8443 13 10 (PCE)
Nov√©, na h√°rky s rozmermi    
Nepresahuj√ļcimi 53¬†√ó¬†75¬†cm 8443 13 32 (PCE)
Presahuj√ļcimi 53¬†√ó¬†75¬†cm, ale nepresahuj√ļcimi 75¬†√ó¬†107¬†cm 8443 13 34 (PCE)
Presahuj√ļcimi 75¬†√ó¬†107¬†cm 8443 13 38 (PCE)
Ostatné 8443 13 90 (PCE)
Kn√≠htlańćiarensk√© stroje, kot√ļńćov√©, okrem strojov na flexografick√ļ tlańć 8443 14 00 (PCE)
Kn√≠htlańćiarensk√© stroje, in√© ako kot√ļńćov√©, okrem strojov na flexografick√ļ tlańć 8443 15 00 (PCE)
Stroje na flexografick√ļ tlańć 8443 16 00 (PCE)
Hńļbkotlańćov√© stroje 8443 17 00 (PCE)
Ostatn√©    
Na potlańć textiln√Ĺch materi√°lov 8443 19 20 (PCE)
Na pouŇĺitie vo v√Ĺrobe polovodińćov 8443 19 40 (PCE)
Ostatné 8443 19 70 (PCE)
Ostatn√© tlańćiarne, kop√≠rovacie stroje, faxov√© pr√≠stroje (faxy), tieŇĺ kombinovan√©    
Stroje vykon√°vaj√ļce dve alebo viac funkci√≠ ako tlańć, kop√≠rovanie alebo faxovanie, schopn√© pripojenia k stroju na automatick√© spracovanie √ļdajov alebo do siete 8443 31 00 (PCE)
Ostatn√©, schopn√© pripojenia k stroju na automatick√© spracovanie √ļdajov alebo do siete    
Tlańćiarne 8443 32 10 (PCE)
Ostatné 8443 32 80 (PCE)
Ostatné 8443 39 00 (PCE)
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo    
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo tlańćiarensk√Ĺch strojov pouŇĺ√≠van√Ĺch na tlańć pomocou Ň°tońćkov, dosiek, valcov a ostatn√Ĺch tlańćiarensk√Ĺch komponentov poloŇĺky¬†8442    
Pr√≠strojov podpoloŇĺky¬† 84431940 8443 91 10  
Ostatn√©    
Z liatiny alebo liatej ocele 8443 91 91  
Ostatn√© 8443 91 99  
Ostatn√©    
Elektronick√© zostavy 8443 99 10  
Ostatn√© 8443 99 90  
84.44 Stroje na vytl√°ńćanie, preŇ•ahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemick√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Stroje na vytl√°ńćanie 8444 00 10 (PCE)
Ostatné 8444 00 90 (PCE)
84.45 Stroje na pr√≠pravu textiln√Ĺch vl√°kien; spriadacie a dopriadacie, zdvojovacie alebo zakrucovacie stroje a ostatn√© stroje a zariadenia na v√Ĺrobu textiln√Ĺch priadz√≠; stroje na nav√≠janie alebo s√ļkanie (vr√°tane √ļtkov√Ĺch s√ļkac√≠ch strojov) a stroje na pr√≠pravu textiln√Ĺch vl√°kien na spracovanie na strojoch poloŇĺky¬†8446 alebo 8447    
Stroje na pr√≠pravu textiln√Ĺch vl√°kien    
Mykacie stroje 8445 11 00 (PCE)
ńĆesacie stroje 8445 12 00 (PCE)
Preҕahovacie alebo predpriadacie stroje 8445 13 00 (PCE)
Ostatné 8445 19 00 (PCE)
Textilné spriadacie a dopriadacie stroje 8445 20 00 (PCE)
Stroje na zdvojovanie alebo zakrucovanie vl√°kien 8445 30 00 (PCE)
S√ļkacie stroje (vr√°tane √ļtkov√Ĺch s√ļkac√≠ch strojov) alebo nav√≠jacie stroje 8445 40 00 (PCE)
Ostatné 8445 90 00 (PCE)
84.46 Tk√°ńćske krosn√°    
Na tkanie text√≠li√≠ so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 30¬†cm 8446 10 00 (PCE)
Na tkanie text√≠li√≠ so Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 30¬†cm, ńćlnkov√©    
Mechanické krosná 8446 21 00 (PCE)
Ostatné 8446 29 00 (PCE)
Na tkanie text√≠li√≠ so Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 30¬†cm, bezńćlnkov√© 8446 30 00 (PCE)
84.47 Pletacie stroje, stroje na spevnenie preŇ°it√≠m a stroje na v√Ĺrobu opradenej priadze, tylu, ńćipiek, v√ĹŇ°iviek, lemoviek, pr√°mikov alebo sieŇ•oviny a stroje na vŇ°√≠vanie    
Kruhov√© pletacie stroje    
S priemerom valca nepresahuj√ļcim 165¬†mm 8447 11 00 (PCE)
S priemerom valca presahuj√ļcim 165¬†mm 8447 12 00 (PCE)
Ploch√© pletacie stroje; stroje na spevnenie preŇ°it√≠m    
Osnovn√© pletacie stroje (vr√°tane raŇ°lov√Ĺch strojov); ihlov√© stroje na spevnenie preŇ°it√≠m 8447 20 20 (PCE)
Ostatné 8447 20 80 (PCE)
Ostatné 8447 90 00 (PCE)
84.48 Pomocn√© strojov√© zariadenia na stroje poloŇĺiek¬†8444, 8445, 8446 alebo 8447 (napr√≠klad listovky, Ňĺak√°rov√© stroje, osnovn√© zar√°Ňĺky, zariadenia na ńćlnkov√ļ v√Ĺmenu); ńćasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo, vhodn√© v√Ĺluńćne alebo hlavne na stroje tejto poloŇĺky alebo poloŇĺiek¬†8444, 8445, 8446 alebo 8447 (napr√≠klad vreten√° a kr√≠dla, mykacie povlaky, tk√°ńćske l√ļńće, hrebene, hubice, ńćlnky, niteńĺnice a brdov√© listy, pletacie ihly)    
Pomocn√© strojov√© zariadenia na stroje poloŇĺky¬†8444, 8445, 8446 alebo 8447    
Listovky a Ňĺak√°rov√© stroje; stroje na redukciu, kop√≠rovanie alebo dierovanie Ň°t√≠tkov (kariet); stroje na spojovanie Ň°t√≠tkov (kariet) po ich dierovan√≠ 8448 11 00  
Ostatn√© 8448 19 00  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo strojov poloŇĺky¬†8444 alebo ich pomocn√©ho strojov√©ho zariadenia 8448 20 00  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo strojov poloŇĺky¬†8445 alebo ich pomocn√©ho strojov√©ho zariadenia    
Mykacie povlaky 8448 31 00  
Strojov na pr√≠pravu textiln√Ĺch vl√°kien, in√© ako mykacie povlaky 8448 32 00  
Vreten√°, kr√≠dla, dopriadacie prstence a beŇĺce prstencov√©ho spriadacieho stroja 8448 33 00  
Ostatn√© 8448 39 00  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo tk√°ńćskych krosien alebo ich pomocn√©ho strojov√©ho zariadenia    
Dostavy na krosn√°, niteńĺnice a brdov√© listy 8448 42 00  
Ostatn√© 8448 49 00  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo strojov poloŇĺky¬†8447 alebo ich pomocn√©ho strojov√©ho zariadenia    
Platiny, ihly a ostatn√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© na vytv√°ranie √īk    
Platiny 8448 51 10  
Ostatn√© 8448 51 90  
Ostatn√© 8448 59 00  
84.49 Stroje a zariadenia na v√Ĺrobu alebo zuŇ°ńĺachŇ•ovanie plsti alebo netkan√Ĺch text√≠li√≠ v metr√°Ňĺi alebo kusoch, vr√°tane strojov a zariaden√≠ na v√Ĺrobu plsten√Ĺch klob√ļkov; formy na v√Ĺrobu klob√ļkov 8449 00 00  
84.50 Pr√°ńćky pre dom√°cnosŇ• alebo pr√°ńćovne, vr√°tane pr√°ńćok so suŇ°ińćkami    
Pr√°ńćky s kapacitou nepresahuj√ļcou 10¬†kg suchej bielizne    
Plnoautomatick√© pr√°ńćky    
S kapacitou nepresahuj√ļcou 6¬†kg suchej bielizne    
S plnením spredu 8450 11 11 (PCE)
S plnením zhora 8450 11 19 (PCE)
S kapacitou presahuj√ļcou 6¬†kg, ale nepresahuj√ļcou 10¬†kg suchej bielizne 8450 11 90 (PCE)
Ostatn√© pr√°ńćky so vstavanou odstredivou suŇ°ińćkou 8450 12 00 (PCE)
Ostatné 8450 19 00 (PCE)
Pr√°ńćky s kapacitou presahuj√ļcou 10¬†kg suchej bielizne 8450 20 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti 8450 90 00  
84.51 Stroje a zariadenia (in√© ako stroje a zariadenia poloŇĺky¬†8450) na pranie, ńćistenie, Ňĺm√Ĺkanie, suŇ°enie, Ňĺehlenie (vr√°tane Ňĺehliacich strojov a mangńĺov), bielenie, farbenie, apretovanie zuŇ°ńĺachŇ•ovanie, poŇ•ahovanie alebo impregnovanie textiln√Ĺch priadz√≠, text√≠li√≠ alebo celkom dohotoven√Ĺch textiln√Ĺch v√Ĺrobkov a stroje na nan√°Ň°anie spoj√≠v na textiln√Ĺ podklad alebo ostatn√© podloŇĺky pouŇĺ√≠van√© na v√Ĺrobu podlahov√Ĺch kryt√≠n tak√Ĺch ako linoleum; stroje na nav√≠janie, odv√≠janie, skladanie, plisovanie, strihanie alebo z√ļbkovanie text√≠li√≠    
Stroje na chemick√© ńćistenie 8451 10 00  
SuŇ°ińćky    
S kapacitou nepresahuj√ļcou 10¬†kg suchej bielizne 8451 21 00  
Ostatn√© 8451 29 00  
ŇĹehliace stroje (vr√°tane mangńĺov) 8451 30 00 (PCE)
Pr√°ńćky, stroje na bielenie alebo farbenie 8451 40 00  
Stroje na nav√≠janie, odv√≠janie, skladanie, plisovanie, strihanie alebo z√ļbkovanie text√≠li√≠ 8451 50 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia    
Stroje pouŇĺ√≠van√© pri v√Ĺrobe linolea alebo ostatn√Ĺch podlahov√Ĺch kryt√≠n na nan√°Ň°anie spoj√≠v na textiln√Ĺ podklad alebo ostatn√© podloŇĺky 8451 80 10  
Stroje na apretovanie alebo zuŇ°ńĺachŇ•ovanie 8451 80 30  
Ostatn√© 8451 80 80  
ńĆasti a s√ļńćasti 8451 90 00  
84.52 ҆ijacie stroje, in√© ako stroje na v√§zbu a zoŇ°√≠vanie kn√≠h poloŇĺky¬†8440; n√°bytok, podstavce a kryty zvl√°Ň°Ň• upraven√© na Ň°ijacie stroje; ihly do Ň°ijac√≠ch strojov    
҆ijacie stroje pre dom√°cnosŇ•    
҆ijacie stroje (iba s preŇ°√≠vac√≠m stehom), s hmotnosŇ•ou hl√°v nepresahuj√ļcou 16¬†kg bez motora alebo 17¬†kg vr√°tane motora; hlavy Ň°ijac√≠ch strojov (iba s preŇ°√≠vac√≠m stehom) s hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 16¬†kg bez motora alebo 17¬†kg vr√°tane motora    
҆ijacie stroje (bez r√°mu, stolńćeka alebo ostatn√©ho n√°bytku) s hodnotou kaŇĺd√©ho kusa v√§ńćŇ°ou ako 65¬†‚ā¨ 8452 10 11 (PCE)
Ostatné 8452 10 19 (PCE)
Ostatn√© Ň°ijacie stroje a hlavy Ň°ijac√≠ch strojov 8452 10 90 (PCE)
Ostatn√© Ň°ijacie stroje    
Automatické 8452 21 00 (PCE)
Ostatné 8452 29 00 (PCE)
Ihly do Ň°ijac√≠ch strojov 8452 30 00 (100)
N√°bytok, podstavce a kryty na Ň°ijacie stroje a ich ńćasti a s√ļńćasti; ostatn√© ńćasti a s√ļńćasti Ň°ijac√≠ch strojov 8452 90 00  
84.53 Stroje a zariadenia na pr√≠pravu, vyńćiŇąovanie alebo spracovanie koŇĺ√≠, koŇĺiek alebo usn√≠, alebo na v√Ĺrobu alebo opravy obuvi alebo v√Ĺrobkov z koŇĺ√≠, koŇĺiek alebo usn√≠, in√© ako Ň°ijacie stroje    
Stroje a zariadenia na pr√≠pravu, vyńćiŇąovanie alebo spracovanie koŇĺ√≠, koŇĺiek alebo usn√≠ 8453 10 00  
Stroje a zariadenia na v√Ĺrobu alebo opravu obuvi 8453 20 00  
Ostatn√© stroje a zariadenia 8453 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8453 90 00  
84.54 Konvertory, lejacie panvy, ingotov√© kokily a odlievacie stroje, druhu pouŇĺ√≠van√©ho pre metalurgiu alebo zlievarne kovov    
Konvertory 8454 10 00  
Ingotov√© kokily a lejacie panvy 8454 20 00  
Odlievacie stroje    
Na odlievanie pod tlakom 8454 30 10  
Ostatn√© 8454 30 90  
ńĆasti a s√ļńćasti 8454 90 00  
84.55 Valcovacie stolice a valcovacie trate a ich valce    
Valcovacie stolice a valcovacie trate na r√ļrky 8455 10 00  
Ostatn√© valcovacie stolice a valcovacie trate    
Pracuj√ļce za tepla alebo kombinovane za tepla a za studena 8455 21 00  
Pracuj√ļce za studena 8455 22 00  
Valce pre valcovacie stolice a valcovacie trate    
Z liatiny 8455 30 10  
Z kovanej z√°pustkovej ocele (open-die)    
Pracovn√© valce pre valcovanie za tepla; oporn√© valce pre valcovanie za tepla a za studena 8455 30 31  
Pracovn√© valce pre valcovanie za studena 8455 30 39  
Ostatn√© 8455 30 90  
Ostatn√© ńćasti a s√ļńćasti 8455 90 00  
84.56 Obr√°bacie stroje na opracovanie ak√Ĺchkońĺvek materi√°lov ich √ļberom pomocou lasera alebo pomocou ostatn√Ĺch sveteln√Ĺch alebo fot√≥nov√Ĺch zv√§zkov, ultrazvuku, elektroer√≥zie, elektrochemick√Ĺch reakci√≠, elektr√≥nov√Ĺch zv√§zkov ionizuj√ļceho Ňĺiarenia alebo obl√ļkov√Ĺch v√Ĺbojov v plazme; stroje na rezanie vodn√Ĺm l√ļńćom    
Pracuj√ļce pomocou lasera alebo pomocou ostatn√Ĺch sveteln√Ĺch alebo fot√≥nov√Ĺch zv√§zkov    
Pracuj√ļce pomocou lasera    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu tlańćen√Ĺch obvodov, zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov, ńćast√≠ a s√ļńćast√≠ poloŇĺky 8517 alebo ńćast√≠ a s√ļńćast√≠ strojov na automatick√© spracovanie √ļdajov 8456 11 10 (PCE)
Ostatné 8456 11 90 (PCE)
Pracuj√ļce pomocou ostatn√Ĺch sveteln√Ĺch alebo fot√≥nov√Ĺch zv√§zkov    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu tlańćen√Ĺch obvodov, zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov, ńćast√≠ a s√ļńćast√≠ poloŇĺky 8517 alebo ńćast√≠ a s√ļńćast√≠ strojov na automatick√© spracovanie √ļdajov 8456 12 10 (PCE)
Ostatné 8456 12 90 (PCE)
Pracuj√ļce pomocou ultrazvuku 8456 20 00 (PCE)
Pracuj√ļce pomocou elektroer√≥zie    
ńĆ√≠slicovo riaden√©    
Na delenie dr√ītov 8456 30 11 (PCE)
Ostatné 8456 30 19 (PCE)
Ostatné 8456 30 90 (PCE)
Pracuj√ļce pomocou obl√ļkov√Ĺch v√Ĺbojov v¬†plazme 8456 40 00 (PCE)
Stroje na rezanie vodn√Ĺm l√ļńćom 8456 50 00 (PCE)
Ostatné 8456 90 00 (PCE)
84.57 Obr√°bacie centr√°, stavebnicov√© obr√°bacie stroje (jednopolohov√©) a viacpolohov√©, na obr√°banie kovov    
Obr√°bacie centr√°    
Horizont√°lne 8457 10 10 (PCE)
Ostatné 8457 10 90 (PCE)
Stavebnicové stroje (jednopolohové) 8457 20 00 (PCE)
Stavebnicov√© stroje viacpolohov√©    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8457 30 10 (PCE)
Ostatné 8457 30 90 (PCE)
84.58 S√ļstruhy (vr√°tane s√ļstruŇĺn√≠ckych obr√°bac√≠ch centier), na obr√°banie kovov    
Horizont√°lne s√ļstruhy    
ńĆ√≠slicovo riaden√©    
S√ļstruŇĺn√≠cke obr√°bacie centr√° 8458 11 20 (PCE)
Automatick√© s√ļstruhy    
Jednovretenové 8458 11 41 (PCE)
Viacvretenové 8458 11 49 (PCE)
Ostatné 8458 11 80 (PCE)
Ostatné 8458 19 00 (PCE)
Ostatn√© s√ļstruhy    
ńĆ√≠slicovo riaden√©    
S√ļstruŇĺn√≠cke obr√°bacie centr√° 8458 91 20 (PCE)
Ostatné 8458 91 80 (PCE)
Ostatné 8458 99 00 (PCE)
84.59 Obr√°bacie stroje (vr√°tane strojov s pohyblivou hlavou) na vŇētanie, vyvrt√°vanie, fr√©zovanie, rezanie vonkajŇ°√≠ch alebo vn√ļtorn√Ĺch z√°vitov √ļberom kovu, in√© ako s√ļstruhy (vr√°tane s√ļstruŇĺn√≠ckych obr√°bac√≠ch centier) poloŇĺky¬†8458    
Stroje s pohyblivou hlavou 8459 10 00 (PCE)
Ostatn√© stroje na vŇētanie    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8459 21 00 (PCE)
Ostatné 8459 29 00 (PCE)
Ostatn√© vyvŇētavaco-fr√©zovacie stroje    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8459 31 00 (PCE)
Ostatné 8459 39 00 (PCE)
Ostatn√© vyvŇētavacie stroje    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8459 41 00 (PCE)
Ostatné 8459 49 00 (PCE)
Konzolov√© fr√©zky    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8459 51 00 (PCE)
Ostatné 8459 59 00 (PCE)
Ostatn√© fr√©zky    
ńĆ√≠slicovo riaden√©    
Nástrojové frézky 8459 61 10 (PCE)
Ostatné 8459 61 90 (PCE)
Ostatn√©    
Nástrojové frézky 8459 69 10 (PCE)
Ostatné 8459 69 90 (PCE)
Ostatn√© stroje na rezanie vonkajŇ°√≠ch alebo vn√ļtorn√Ĺch z√°vitov 8459 70 00 (PCE)
84.60 Obr√°bacie stroje na odstraŇąovanie rozstrapatenia (ostrapkov), ostrenie, br√ļsenie, honovanie, lapovanie, dohladzovanie povrchu, leŇ°tenie alebo na in√ļ koneńćn√ļ √ļpravu kovov alebo cermetov, pomocou br√ļsnych kameŇąov, br√ļsiv alebo leŇ°tiacich prostriedkov, in√© ako stroje na obr√°banie, br√ļsenie alebo koneńćn√ļ √ļpravu ozuben√≠ poloŇĺky¬†8461    
Br√ļsky rovinn√©    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8460 12 00 (PCE)
Ostatné 8460 19 00 (PCE)
Ostatn√© br√ļsky    
Br√ļsky na bezhrotov√© br√ļsenie, ńć√≠slicovo riaden√© 8460 22 00 (PCE)
Ostatn√© br√ļsky na br√ļsenie valcov√Ĺch povrchov, ńć√≠slicovo riaden√© 8460 23 00 (PCE)
Ostatn√©, ńć√≠slicovo riaden√© 8460 24 00 (PCE)
Ostatn√©    
Na valcové povrchy 8460 29 10 (PCE)
Ostatné 8460 29 90 (PCE)
Stroje pouŇĺ√≠van√© na ostrenie (br√ļsky n√°strojov alebo obr√°bac√≠ch noŇĺov)    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8460 31 00 (PCE)
Ostatné 8460 39 00 (PCE)
Stroje na honovanie alebo lapovanie (dohladzovanie)    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8460 40 10 (PCE)
Ostatné 8460 40 90 (PCE)
Ostatné 8460 90 00 (PCE)
84.61 Obr√°bacie stroje na hobńĺovanie, obr√°Ňĺanie, dr√°Ňĺkovanie, preŇ•ahovanie, obr√°banie ozuben√≠, br√ļsenie ozuben√≠ alebo ich koneńćn√© √ļpravy, strojov√© p√≠ly, odrez√°vacie stroje a ostatn√© stroje pracuj√ļce met√≥dou √ļberu kovov alebo cermetov, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Vodorovn√© alebo zvisl√© obr√°Ňĺańćky 8461 20 00 (PCE)
PreŇ•ahovacie stroje    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8461 30 10 (PCE)
Ostatné 8461 30 90 (PCE)
Stroje na obr√°banie, br√ļsenie alebo na koneńćn√ļ √ļpravu ozuben√≠    
Stroje na obr√°banie ozuben√≠ (vr√°tane strojov na br√ļsenie ozuben√≠ pomocou br√ļsiv)    
Na zhotovovanie ńćeln√©ho ozubenia    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8461 40 11 (PCE)
Ostatné 8461 40 19 (PCE)
Na zhotovovanie ostatn√Ĺch ozuben√≠    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8461 40 31 (PCE)
Ostatné 8461 40 39 (PCE)
Stroje na koneńćn√ļ √ļpravu ozuben√≠    
Vybaven√© mikrometrick√Ĺm nastavovac√≠m syst√©mom umoŇĺŇąuj√ļcim nastavenie v ńĺubovońĺnej osi s presnosŇ•ou najmenej 0,01¬†mm    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8461 40 71 (PCE)
Ostatné 8461 40 79 (PCE)
Ostatné 8461 40 90 (PCE)
Strojov√© p√≠ly alebo odrez√°vacie stroje    
Strojov√© p√≠ly    
Kot√ļńćov√© p√≠ly 8461 50 11 (PCE)
Ostatné 8461 50 19 (PCE)
Odrez√°vacie stroje 8461 50 90 (PCE)
Ostatné 8461 90 00 (PCE)
84.62 Tvarovacie stroje (vr√°tane lisov) na opracovanie kovov kovan√≠m, razen√≠m alebo kovan√≠m v¬†z√°pustke (okrem valcovac√≠ch stol√≠c); obr√°bacie stroje (vr√°tane lisov, pozdńļŇĺnych rezac√≠ch liniek a¬†prieńćnych rezac√≠ch liniek) pouŇĺ√≠van√© na tvarovanie kovov oh√Ĺban√≠m, dr√°Ňĺkovan√≠m (plechu) a¬†prekladan√≠m, vyrovn√°van√≠m alebo rovnan√≠m, rozkut√≠m, strihan√≠m, dierovan√≠m a¬†preb√≠jan√≠m, narez√°van√≠m, nastrihovan√≠m alebo vr√ļbkovan√≠m alebo vysek√°van√≠m (okrem Ň•aŇĺn√Ĺch stol√≠c); lisy na tvarovanie kovov alebo kovov√Ĺch karbidov, vyŇ°Ň°ie neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Stroje na tvarovanie za tepla na kovanie, kovanie v¬†z√°pustke (vr√°tane lisov) a¬†buchary    
Stroje na kovanie v¬†uzatvorenej z√°pustke    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 11 10 (PCE)
Ostatné 8462 11 90 (PCE)
Ostatn√©    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 19 10 (PCE)
Ostatné 8462 19 90 (PCE)
Stroje na tvarovanie ploch√Ĺch v√Ĺrobkov oh√Ĺban√≠m, dr√°Ňĺkovan√≠m (plechu) a¬†prekladan√≠m, vyrovn√°van√≠m alebo rovnan√≠m alebo rozkut√≠m (vr√°tane ohraŇąovac√≠ch lisov)    
Stroje na tvarovanie profilov    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 22 10 (PCE)
Ostatné 8462 22 90 (PCE)
ńĆ√≠slicovo riaden√© ohraŇąovacie lisy 8462 23 00 (PCE)
ńĆ√≠slicovo riaden√© oh√Ĺbacie stroje 8462 24 00 (PCE)
ńĆ√≠slicovo riaden√© stroje na valcovanie 8462 25 00 (PCE)
Ostatn√© ńć√≠slicovo riaden√© stroje na oh√Ĺbanie, dr√°Ňĺkovanie (plechu) a¬†prekladanie, vyrovn√°vanie alebo rovnanie alebo rozkutie 8462 26 00 (PCE)
Ostatné 8462 29 00 New (PCE)
PozdńļŇĺne rezacie linky a¬†prieńćne rezacie linky a¬†ostatn√© strihacie stroje (okrem lisov) na ploch√© v√Ĺrobky, in√© ako kombinovan√© strihacie a¬†preb√≠jacie, dierovacie, narez√°vacie a¬†nastrihovacie stroje    
PozdńļŇĺne rezacie linky a¬†prieńćne rezacie linky    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 32 10 (PCE)
Ostatné 8462 32 90 (PCE)
ńĆ√≠slicovo riaden√© nastrihovacie stroje 8462 33 00 (PCE)
Ostatné 8462 39 00 (PCE)
Dierovacie, preb√≠jacie, narez√°vacie, nastrihovacie, vr√ļbkovacie alebo vysek√°vacie stroje (okrem lisov) na ploch√© v√Ĺrobky, vr√°tane kombinovan√Ĺch strihac√≠ch a¬†preb√≠jac√≠ch, dierovac√≠ch, narez√°vac√≠ch a¬†nastrihovac√≠ch strojov    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 42 00 (PCE)
Ostatné 8462 49 00 (PCE)
Stroje na opracovanie r√ļr, r√ļrok, dut√Ĺch profilov a¬†tyńć√≠ (okrem lisov)    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 51 00 (PCE)
Ostatné 8462 59 00 (PCE)
Lisy na tvarovanie kovov za studena    
Hydraulick√© lisy    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 61 10 (PCE)
Ostatné 8462 61 90 (PCE)
Mechanick√© lisy    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 62 10 (PCE)
Ostatné 8462 62 90 (PCE)
Servolisy    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 63 10 (PCE)
Ostatné 8462 63 90 (PCE)
Ostatn√©    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 69 10 (PCE)
Ostatné 8462 69 90 (PCE)
Ostatn√©    
ńĆ√≠slicovo riaden√© 8462 90 10 (PCE)
Ostatné 8462 90 90 (PCE)
84.63 Ostatn√© obr√°bacie stroje na opracovanie kovov alebo cermetov, pracuj√ļcich inak ako √ļberom materi√°lu    
ҧaŇĺn√© stolice na v√Ĺrobu tyńć√≠, r√ļrok, profilov, dr√ītov alebo podobn√Ĺch tovarov    
ҧaŇĺn√© stolice na v√Ĺrobu dr√ītov 8463 10 10 (PCE)
Ostatné 8463 10 90 (PCE)
Valcovańćky na z√°vity 8463 20 00 (PCE)
Stroje na Ň•ahanie dr√ītov 8463 30 00 (PCE)
Ostatné 8463 90 00 (PCE)
84.64 Obr√°bacie stroje na opracovanie kameŇąa, keramiky, bet√≥nu, azbestov√©ho cementu alebo podobn√Ĺch nerastn√Ĺch materi√°lov alebo stroje na opracovanie skla za studena    
Strojové píly 8464 10 00 (PCE)
Br√ļsiace alebo leŇ°tiace stroje    
Na opracovanie skla    
Optického skla 8464 20 11 (PCE)
Ostatn√© 8464 20 19  
Ostatn√© 8464 20 80  
Ostatn√© 8464 90 00  
84.65 Obr√°bacie stroje (vr√°tane strojov na prib√≠janie klincov, sp√°janie sponkami, glejenie alebo ostatn√© sp√°janie), na opracovanie dreva, korku, kost√≠, tvrden√©ho kauńćuku, tvrd√Ĺch plastov alebo podobn√Ĺch tvrd√Ĺch materi√°lov    
Stroje na r√īzne druhy obr√°bania bez nutnosti meniŇ• n√°stroje pri ich vykon√°van√≠    
S ruńćn√Ĺm prenosom obrobku medzi jednotliv√Ĺmi oper√°ciami 8465 10 10 (PCE)
S automatick√Ĺm prenosom obrobku medzi jednotliv√Ĺmi oper√°ciami 8465 10 90 (PCE)
Obr√°bacie centr√° 8465 20 00 (PCE)
Ostatn√©    
Strojov√© p√≠ly    
Pásové píly 8465 91 10 (PCE)
Kot√ļńćov√© p√≠ly 8465 91 20 (PCE)
Ostatné 8465 91 90 (PCE)
Stroje na hobńĺovanie, fr√©zovanie alebo tvarovanie (rezan√≠m) 8465 92 00 (PCE)
Stroje na br√ļsenie, hladenie alebo leŇ°tenie 8465 93 00 (PCE)
Oh√Ĺbacie alebo sp√°jacie stroje 8465 94 00 (PCE)
VŇētańćky alebo obr√°Ňĺańćky 8465 95 00 (PCE)
Stroje na Ň°tiepanie, kr√°janie alebo l√ļpanie 8465 96 00 (PCE)
Ostatné 8465 99 00 (PCE)
84.66 ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo v√Ĺluńćne alebo hlavne na stroje a zariadenia poloŇĺiek¬†8456 aŇĺ 8465, vr√°tane up√≠nac√≠ch pr√≠pravkov alebo n√°strojov√Ĺch (noŇĺov√Ĺch) drŇĺiakov, samońćinn√Ĺch z√°vitorezn√Ĺch hl√°v, deliacich hl√°v a ostatn√Ĺch Ň°peci√°lnych pr√≠davn√Ĺch zariaden√≠ k strojom; n√°strojov√© (noŇĺov√©) drŇĺiaky pre vŇ°etky typy ruńćn√Ĺch n√°strojov a n√°radia    
N√°strojov√© (noŇĺov√©) drŇĺiaky a samońćinn√© z√°vitorezn√© hlavy    
N√°strojov√© (noŇĺov√©) drŇĺiaky    
Up√≠nacie tŇēne, up√≠nacie puzdr√° a obj√≠mky 8466 10 20  
Ostatn√©    
Na s√ļstruhy 8466 10 31  
Ostatn√© 8466 10 38  
Samońćinn√© z√°vitorezn√© hlavy 8466 10 80  
Up√≠nacie pr√≠pravky    
Up√≠nacie pr√≠pravky na Ň°pecifick√© pouŇĺitie; sady Ň°tandardn√Ĺch up√≠nac√≠ch pr√≠pravkov a fixańćn√Ĺch komponentov 8466 20 20  
Ostatn√©    
Na s√ļstruhy 8466 20 91  
Ostatn√© 8466 20 98  
Deliace hlavy a¬†ostatn√© Ň°peci√°lne pr√≠davn√© zariadenia k¬†strojom 8466 30 00  
Ostatn√©    
Na stroje poloŇĺky¬†8464    
Z liatiny alebo z liatej ocele 8466 91 20  
Ostatn√© 8466 91 95  
Na stroje poloŇĺky¬†8465    
Z liatiny alebo z liatej ocele 8466 92 20  
Ostatn√© 8466 92 80  
Na stroje poloŇĺiek¬†8456 aŇĺ 8461    
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo strojov podpoloŇĺiek 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 alebo 846150 druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu tlańćen√Ĺch obvodov, zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov, ńćast√≠ a s√ļńćast√≠ poloŇĺky 8517 alebo ńćast√≠ a s√ļńćast√≠ strojov na automatick√© spracovanie √ļdajov 8466 93 40  
Ostatn√©    
Na stroje podpoloŇĺky¬† 84565000 8466 93 50  
Ostatn√© 8466 93 60  
Na stroje poloŇĺiek¬†8462 alebo 8463 8466 94 00  
84.67 Ruńćn√© n√°stroje a n√°radie, pneumatick√©, hydraulick√© alebo s vlastn√Ĺm zabudovan√Ĺm elektrick√Ĺm alebo neelektrick√Ĺm motorom    
Pneumatick√©    
Rotańćn√©ho typu, tieŇĺ kombinovan√© rotańćno‚Äďpr√≠klepov√©    
Na opracovanie kovu 8467 11 10  
Ostatn√© 8467 11 90  
Ostatn√© 8467 19 00  
S vlastn√Ĺm zabudovan√Ĺm elektrick√Ĺm motorom    
VŇētańćky vŇ°etk√Ĺch druhov    
Schopn√© prev√°dzky bez vonkajŇ°ieho zdroja energie 8467 21 10 (PCE)
Ostatn√©    
Elektropneumatické 8467 21 91 (PCE)
Ostatné 8467 21 99 (PCE)
P√≠ly    
ReŇ•azov√© p√≠ly 8467 22 10 (PCE)
Kot√ļńćov√© p√≠ly 8467 22 30 (PCE)
Ostatné 8467 22 90 (PCE)
Ostatn√©    
Schopn√© prev√°dzky bez vonkajŇ°ieho zdroja energie 8467 29 20 (PCE)
Ostatn√©    
Br√ļsky    
Uhlov√© br√ļsky 8467 29 51 (PCE)
P√°sov√© br√ļsky 8467 29 53 (PCE)
Ostatné 8467 29 59 (PCE)
Hoblíky 8467 29 70 (PCE)
Strihańće Ňĺiv√Ĺch plotov a tr√°vnikov 8467 29 80 (PCE)
Ostatné 8467 29 85 (PCE)
Ostatn√© n√°stroje    
ReŇ•azov√© p√≠ly 8467 81 00 (PCE)
Ostatn√© 8467 89 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
ReŇ•azov√Ĺch p√≠l 8467 91 00  
Pneumatick√©ho n√°radia 8467 92 00  
Ostatn√© 8467 99 00  
84.68 Stroje a pr√≠stroje na sp√°jkovanie m√§kk√©, sp√°jkovanie tvrd√© alebo na zv√°ranie, tieŇĺ na rezanie, in√© ako poloŇĺky¬†8515; plynov√© stroje a pr√≠stroje na povrchov√© kalenie    
Ruńćn√© sp√°jkovacie hor√°ky 8468 10 00  
Ostatn√© plynov√© stroje a pr√≠stroje 8468 20 00  
Ostatn√© stroje a pr√≠stroje 8468 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8468 90 00  
84.70 Pońć√≠tacie stroje a vreckov√© pr√≠stroje na z√°znam, vyvolanie a zobrazenie √ļdajov s v√Ĺpońćtov√Ĺmi funkciami; √ļńćtovacie stroje, frankovacie stroje, stroje na vyd√°vanie l√≠stkov a podobn√© stroje, vybaven√© pońć√≠tac√≠m zariaden√≠m; registrańćn√© pokladnice    
Elektronick√© kalkulańćky pracuj√ļce bez vonkajŇ°ieho zdroja energie a vreckov√© pr√≠stroje na z√°znam, vyvolanie a zobrazenie √ļdajov s v√Ĺpońćtov√Ĺmi funkciami 8470 10 00 (PCE)
Ostatn√© elektronick√© pońć√≠tacie stroje    
Vybaven√© tlańćiarŇąou 8470 21 00 (PCE)
Ostatné 8470 29 00 (PCE)
Ostatn√© pońć√≠tacie stroje 8470 30 00 (PCE)
Registrańćn√© pokladnice 8470 50 00 (PCE)
Ostatné 8470 90 00 (PCE)
84.71 Stroje na automatick√© spracovanie √ļdajov a ich jednotky; magnetick√© alebo optick√© sn√≠mańće, stroje na prepis √ļdajov v k√≥dovanej forme na pam√§Ň•ov√© m√©di√° a stroje spracov√°vaj√ļce tieto √ļdaje, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Prenosn√© stroje na automatick√© spracovanie √ļdajov s hmotnosŇ•ou nie v√§ńćŇ°ou ako 10¬†kg skladaj√ļce sa najmenej z centr√°lnej spracovateńĺskej jednotky, kl√°vesnice a displeja 8471 30 00 (PCE)
Ostatn√© stroje na automatick√© spracovanie √ļdajov    
Obsahuj√ļce pod spolońćn√Ĺm krytom najmenej centr√°lnu spracovateńĺsk√ļ jednotku, vstupn√ļ a v√Ĺstupn√ļ jednotku, tieŇĺ kombinovan√© 8471 41 00 (PCE)
Ostatné, predkladané vo forme systému 8471 49 00 (PCE)
Spracovateńĺsk√© jednotky, in√© ako podpoloŇĺky¬†847141 alebo 847149, tieŇĺ obsahuj√ļce pod spolońćn√Ĺm krytom jednu alebo dve z nasleduj√ļcich jednotiek: pam√§Ň•ov√© jednotky, vstupn√© jednotky, v√Ĺstupn√© jednotky 8471 50 00 (PCE)
Vstupn√© alebo v√Ĺstupn√© jednotky, tieŇĺ obsahuj√ļce pod spolońćn√Ĺm krytom aj pam√§Ň•ov√© jednotky    
Kl√°vesnice 8471 60 60 (PCE)
Ostatné 8471 60 70 (PCE)
Pam√§Ň•ov√© jednotky    
Centr√°lne pam√§Ň•ov√© jednotky 8471 70 20 (PCE)
Ostatn√©    
Diskov√© pam√§Ň•ov√© jednotky    
Optick√©, vr√°tane magnetooptick√Ĺch 8471 70 30 (PCE)
Ostatn√©    
Diskov√© jednotky s pevn√Ĺm diskom 8471 70 50 (PCE)
Ostatné 8471 70 70 (PCE)
Magnetick√© p√°skov√© pam√§Ň•ov√© jednotky 8471 70 80 (PCE)
Ostatné 8471 70 98 (PCE)
Ostatn√© jednotky strojov na automatick√© spracovanie √ļdajov 8471 80 00 (PCE)
Ostatné 8471 90 00 (PCE)
84.72 Ostatn√© kancel√°rske stroje a pr√≠stroje (napr√≠klad rozmnoŇĺovacie stroje hektografick√© alebo blanov√©, adresovacie stroje, automatick√© rozdeńĺovańće bankoviek, stroje na triedenie, pońć√≠tanie alebo na balenie minc√≠, pr√≠stroje na orez√°vanie ceruziek, dierkovacie alebo sp√≠nacie stroje)    
RozmnoŇĺovacie stroje 8472 10 00 (PCE)
Stroje na triedenie alebo skladanie koreŇ°pondencie alebo na vkladanie do ob√°lok alebo bal√≠kov, stroje na otv√°ranie, zatv√°ranie alebo peńćatenie koreŇ°pondencie a stroje na lepenie alebo peńćiatkovanie poŇ°tov√Ĺch zn√°mok 8472 30 00 (PCE)
Ostatn√©    
Stroje na triedenie, pońć√≠tanie alebo balenie minc√≠ 8472 90 10 (PCE)
Ostatn√© 8472 90 80  
84.73 ńĆasti, s√ļńćasti a¬†pr√≠sluŇ°enstvo (in√© ako kryty, kufr√≠ky a¬†podobn√© v√Ĺrobky) pouŇĺ√≠van√© v√Ĺluńćne alebo hlavne na stroje poloŇĺiek 8470 aŇĺ 8472    
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo na stroje poloŇĺky¬†8470    
K elektronick√Ĺm pońć√≠tac√≠m strojom podpoloŇĺiek¬†847010, 847021 alebo 847029    
Elektronick√© zostavy 8473 21 10  
Ostatn√© 8473 21 90  
Ostatn√©    
Elektronick√© zostavy 8473 29 10  
Ostatn√© 8473 29 90  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo na stroje poloŇĺky¬†8471    
Elektronick√© zostavy 8473 30 20  
Ostatn√© 8473 30 80  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo na stroje poloŇĺky¬†8472    
Elektronick√© zostavy 8473 40 10  
Ostatn√© 8473 40 80  
ńĆasti, s√ļńćasti a¬†pr√≠sluŇ°enstvo vhodn√© na pouŇĺitie k¬†strojom alebo zariadeniam dvoch alebo viacer√Ĺch poloŇĺiek 8470 aŇĺ 8472    
Elektronick√© zostavy 8473 50 20  
Ostatn√© 8473 50 80  
84.74 Stroje a pr√≠stroje na triedenie, preosievanie, oddeńĺovanie, pranie, drvenie, mletie, mieŇ°anie alebo hnetenie zem√≠n, kameŇąov, r√ļd alebo ostatn√Ĺch nerastn√Ĺch l√°tok v pevnom stave (vr√°tane pr√°Ň°ku alebo pasty); stroje a pr√≠stroje na aglomerovanie, tvarovanie alebo lisovanie pevn√Ĺch nerastn√Ĺch pal√≠v, keramick√Ĺch l√°tok, cementu, sadry alebo ostatn√Ĺch nerastn√Ĺch l√°tok vo forme pr√°Ň°ku alebo pasty; stroje na tvarovanie odlievac√≠ch foriem z piesku    
Stroje a pr√≠stroje na triedenie, preosievanie, oddeńĺovanie alebo na pranie 8474 10 00  
Stroje na drvenie alebo mletie 8474 20 00  
Stroje na mieŇ°anie alebo hnetenie    
MieŇ°ańćky bet√≥nu alebo malty 8474 31 00  
MieŇ°ańćky nerastn√Ĺch l√°tok s bit√ļmenom 8474 32 00  
Ostatn√© 8474 39 00  
Ostatn√© stroje a pr√≠stroje    
Stroje a pr√≠stroje na aglomerovanie, tvarovanie alebo lisovanie keramick√Ĺch l√°tok 8474 80 10  
Ostatn√© 8474 80 90  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Z liatiny alebo liatej ocele 8474 90 10  
Ostatn√© 8474 90 90  
84.75 Stroje a zariadenia na mont√°Ňĺ Ňĺiaroviek alebo elektr√≥nov√Ĺch svietidiel, trub√≠c, elektr√≥nok, alebo v√Ĺbojok, alebo bleskov√Ĺch Ňĺiariviek, v sklenen√Ĺch puzdr√°ch; stroje na v√Ĺrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenen√Ĺch v√Ĺrobkov za tepla    
Stroje a zariadenia na mont√°Ňĺ Ňĺiaroviek alebo elektr√≥nov√Ĺch svietidiel, trub√≠c, elektr√≥nok, alebo v√Ĺbojok, alebo bleskov√Ĺch Ňĺiariviek, v sklenen√Ĺch puzdr√°ch 8475 10 00  
Stroje na v√Ĺrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenen√Ĺch v√Ĺrobkov za tepla    
Stroje na v√Ĺrobu optick√Ĺch vl√°kien a ich predliskov 8475 21 00  
Ostatn√© 8475 29 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
ńĆasti a s√ļńćasti strojov podpoloŇĺky 84752100 8475 90 10  
Ostatn√© 8475 90 90  
84.76 Predajn√© automaty (napr√≠klad na predaj poŇ°tov√Ĺch zn√°mok, cigariet, potrav√≠n alebo n√°pojov), vr√°tane automatov na rozmieŇąanie peŇąaz√≠    
Automaty na predaj n√°pojov    
So zabudovan√Ĺm ohrievac√≠m alebo chladiacim zariaden√≠m 8476 21 00 (PCE)
Ostatné 8476 29 00 (PCE)
Ostatn√© stroje    
So zabudovan√Ĺm ohrievac√≠m alebo chladiacim zariaden√≠m 8476 81 00 (PCE)
Ostatn√©    
Automaty na rozmieŇąanie peŇąaz√≠ 8476 89 10 (PCE)
Ostatné 8476 89 90 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti    
ńĆasti a s√ļńćasti automatov na rozmieŇąanie peŇąaz√≠ 8476 90 10  
Ostatn√© 8476 90 90  
84.77 Stroje a zariadenia na spracovanie kauńćuku alebo plastov alebo na v√Ĺrobu v√Ĺrobkov z t√Ĺchto materi√°lov, v tejto kapitole inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Vstrekovacie lisy 8477 10 00 (PCE)
Vytl√°ńćacie lisy 8477 20 00 (PCE)
Stroje na tvarovanie vyfukovaním 8477 30 00 (PCE)
Stroje na tvarovanie podtlakom a ostatné stroje na tvarovanie za tepla 8477 40 00 (PCE)
Ostatn√© stroje a zariadenia na lisovanie alebo ostatn√© tvarovanie    
Na lisovanie pneumat√≠k alebo na obnovovanie (protektorovanie) pneumat√≠k alebo na lisovanie alebo ostatn√© tvarovanie duŇ°√≠ pneumat√≠k 8477 51 00 (PCE)
Ostatn√©    
Lisy 8477 59 10 (PCE)
Ostatné 8477 59 80 (PCE)
Ostatn√© stroje a zariadenia    
Stroje na zhotovovanie penov√Ĺch v√Ĺrobkov    
Stroje na spracovanie reaktivovan√Ĺch Ňĺiv√≠c 8477 80 11 (PCE)
Ostatné 8477 80 19 (PCE)
Ostatn√©    
Zariadenia na redukciu veńĺkosti 8477 80 91 (PCE)
Mix√©ry, miesińće a mieŇ°ańće 8477 80 93 (PCE)
Rezacie, Ň°tiepacie a Ň°√ļpacie stroje 8477 80 95 (PCE)
Ostatn√© 8477 80 99  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Z liatiny alebo liatej ocele 8477 90 10  
Ostatn√© 8477 90 80  
84.78 Stroje a zariadenia na pr√≠pravu alebo na spracovanie tabaku, v tejto kapitole inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Stroje a zariadenia 8478 10 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8478 90 00  
84.79 Stroje a mechanick√© zariadenia s vlastnou individu√°lnou funkciou, v tejto kapitole inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Stroje a zariadenia na verejn√© pr√°ce, stavebn√≠ctvo alebo podobn√© 8479 10 00  
Stroje a¬†zariadenia na extrakciu alebo na pr√≠pravu Ňĺivońć√≠Ň°nych alebo stuŇĺen√Ĺch rastlinn√Ĺch alebo mikrobi√°lnych tukov alebo olejov 8479 20 00  
Lisy na v√Ĺrobu drevotrieskov√Ĺch dosiek alebo vl√°knit√Ĺch dosiek z dreva alebo ostatn√Ĺch drevit√Ĺch materi√°lov a ostatn√© stroje a zariadenia na spracovanie dreva alebo korku    
Lisy 8479 30 10  
Ostatn√© 8479 30 90  
Stroje na v√Ĺrobu l√°n, povrazov alebo k√°blov 8479 40 00 (PCE)
Priemyslov√© roboty, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√© 8479 50 00  
Zariadenia na ochladzovanie vzduchu odparovan√≠m 8479 60 00  
N√°stupn√© most√≠ky pre cestuj√ļcich    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho na letisk√°ch 8479 71 00  
Ostatn√© 8479 79 00  
Ostatn√© stroje a mechanick√© zariadenia    
Na spracovanie kovov, vr√°tane nav√≠jańćiek elektrick√Ĺch vodińćov 8479 81 00  
Stroje na zmieŇ°avanie, hnetenie, drvenie, mletie, triedenie, preosievanie, homogenizovanie, emulgovanie alebo mieŇ°anie 8479 82 00  
Izostatick√© lisy na lisovanie za studena 8479 83 00  
Ostatn√©    
Pojazdn√© hydraulicky ovl√°dan√© v√ĹstuŇĺe bansk√Ĺch chodieb 8479 89 30  
Centr√°lne mazacie syst√©my 8479 89 60  
Automatizovan√© stroje na umiestŇąovanie elektronick√Ĺch komponentov druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov 8479 89 70  
Ostatn√© 8479 89 97  
ńĆasti a s√ļńćasti    
ńĆasti a s√ļńćasti strojov podpoloŇĺky 84798970 8479 90 15  
Ostatn√©    
Z liatiny alebo liatej ocele 8479 90 20  
Ostatn√© 8479 90 70  
84.80 Formovacie r√°my pre zlievarne kovov; formovacie z√°kladne; modely na formy; formy na kovy (in√© ako ingotov√© kokily), karbidy kovov, sklo, nerastn√© materi√°ly, kauńćuk alebo plasty    
Formovacie r√°my pre zlievarne kovov 8480 10 00  
Formovacie z√°kladne 8480 20 00  
Modely na formy    
Z dreva 8480 30 10  
Ostatn√© 8480 30 90  
Formy na kovy alebo karbidy kovov    
Vstrekovacieho alebo kompresn√©ho typu 8480 41 00  
Ostatn√© 8480 49 00  
Formy na sklo 8480 50 00  
Formy na nerastn√© materi√°ly 8480 60 00  
Formy na kauńćuk alebo plasty    
Vstrekovacieho alebo kompresn√©ho typu 8480 71 00  
Ostatn√© 8480 79 00  
84.81 Koh√ļtiky, ventily a podobn√© zariadenia na potrubia, kotly, n√°drŇĺe, vane alebo podobn√© kade, vr√°tane redukńćn√Ĺch ventilov a ventilov riaden√Ĺch termostatom    
Redukńćn√© ventily    
Kombinovan√© s filtrami alebo maznicami 8481 10 05  
Ostatn√©    
Z liatiny alebo ocele 8481 10 19  
Ostatn√© 8481 10 99  
Ventily na olejohydraulick√© alebo pneumatick√© prevodovky    
Ventily na riadenie v√Ĺkonu olejohydraulickej prevodovky 8481 20 10  
Ventily na riadenie v√Ĺkonu pneumatickej prevodovky 8481 20 90  
Bezpeńćnostn√© sp√§tn√© (jednosmern√©) ventily    
Z liatiny alebo ocele 8481 30 91  
Ostatn√© 8481 30 99  
Poistn√© alebo odvzduŇ°Ňąovacie ventily    
Z liatiny alebo ocele 8481 40 10  
Ostatn√© 8481 40 90  
Ostatn√© zariadenia    
Vodovodn√© koh√ļtiky a ventily na drezy, um√Ĺvadl√°, bidety, vodn√© n√°drŇĺe, vane, a podobn√© armat√ļry    
Mix√°Ňĺne ventily 8481 80 11  
Ostatn√© 8481 80 19  
Ventily radi√°torov √ļstredn√©ho k√ļrenia    
Termostatick√© ventily 8481 80 31  
Ostatn√© 8481 80 39  
Ventily na pneumatiky a duŇ°e 8481 80 40  
Ostatn√©    
Regulańćn√© ventily    
Regul√°tory teploty 8481 80 51  
Ostatn√© 8481 80 59  
Ostatn√©    
Uzatv√°racie ventily    
Z liatiny 8481 80 61  
Z ocele 8481 80 63  
Ostatn√© 8481 80 69  
Ventily guńĺov√©    
Z liatiny 8481 80 71  
Z ocele 8481 80 73  
Ostatn√© 8481 80 79  
Guńĺov√© a kuŇĺeńĺov√© ventily 8481 80 81  
҆krtiace ventily (klapky) 8481 80 85  
Membr√°nov√© ventily 8481 80 87  
Ostatn√© 8481 80 99  
ńĆasti a s√ļńćasti 8481 90 00  
84.82 Guńĺkov√© alebo valńćekov√© loŇĺisk√°    
Guńĺkov√© loŇĺisk√°    
S maxim√°lnym vonkajŇ°√≠m priemerom nepresahuj√ļcim 30¬†mm 8482 10 10  
Ostatn√© 8482 10 90  
KuŇĺel√≠kov√© loŇĺisk√°, vr√°tane zost√°v kuŇĺeńĺov√Ĺch a kuŇĺel√≠kov√Ĺch loŇĺ√≠sk 8482 20 00  
S√ļdońćkov√© loŇĺisk√° 8482 30 00  
Ihlov√© loŇĺisk√°, vr√°tane klietky a¬†zostavy ihlov√Ĺch loŇĺ√≠sk 8482 40 00  
Ostatn√© valńćekov√© loŇĺisk√°, vr√°tane klietky a¬†zostavy loŇĺ√≠sk 8482 50 00  
Ostatn√©, vr√°tane kombinovan√Ĺch guńĺkov√Ĺch a valńćekov√Ĺch loŇĺ√≠sk 8482 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Guńĺ√īńćky, ihly a valńćeky    
KuŇĺeńĺov√© valńćeky 8482 91 10  
Ostatn√© 8482 91 90  
Ostatn√© 8482 99 00  
84.83 Prevodov√© hriadele (vr√°tane vańćkov√Ĺch hriadeńĺov a kńĺukov√Ĺch hriadeńĺov) a kńĺuky; loŇĺiskov√© puzdr√° a klzn√© loŇĺisk√°; ozuben√© s√ļkolesie a ozuben√© prevody; pohybov√© skrutky s guńĺkovou alebo valńćekovou maticou; prevodovky, prevodov√© skrine a ostatn√© menińće r√Ĺchlosti, vr√°tane menińćov kr√ļtiaceho momentu; zotrvańćn√≠ky a remenice, vr√°tane kladn√≠c na kladkostroje; spojky a hriadeńĺov√© spojky (vr√°tane kardanov√Ĺch kńļbov)    
Prevodov√© hriadele (vr√°tane vańćkov√Ĺch hriadeńĺov a kńĺukov√Ĺch hriadeńĺov) a kńĺuky    
Kńĺuky a kńĺukov√© hriadele    
Z liatiny alebo liatej ocele 8483 10 21  
Z kovanej z√°pustkovej ocele (open‚Äďdie) 8483 10 25  
Ostatn√© 8483 10 29  
Kńļbov√© hriadele 8483 10 50  
Ostatn√© 8483 10 95  
LoŇĺiskov√© puzdr√°, s guńĺkov√Ĺmi alebo valńćekov√Ĺmi loŇĺiskami 8483 20 00  
LoŇĺiskov√© puzdr√°, bez guńĺkov√Ĺch alebo valńćekov√Ĺch loŇĺ√≠sk; klzn√© loŇĺisk√°    
LoŇĺiskov√© puzdr√°    
Na guńĺkov√© alebo valńćekov√© loŇĺisk√° 8483 30 32  
Ostatn√© 8483 30 38  
Klzn√© loŇĺisk√° 8483 30 80  
Ozuben√© s√ļkolesie a ozuben√© prevody in√© ako ozuben√© koles√°, reŇ•azov√© koles√° a ostatn√© s√ļńćasti prevodov predkladan√© samostatne; pohybov√© skrutky s guńĺkovou alebo valńćekovou maticou; prevodovky, prevodov√© skrine a ostatn√© menińće r√Ĺchlosti, vr√°tane menińćov kr√ļtiaceho momentu    
Ozuben√© s√ļkolesie a ozuben√© prevody (in√© ako trecie prevody)    
ńĆeln√© a skrutkovit√© 8483 40 21  
KuŇĺeńĺov√© a kuŇĺeńĺov√©/ńćeln√© 8483 40 23  
Z√°vitovov√© 8483 40 25  
Ostatn√© 8483 40 29  
Pohybov√© skrutky s guńĺkovou alebo valńćekovou maticou 8483 40 30  
Prevodovky, prevodov√© skrine a ostatn√© menińće r√Ĺchlosti    
Prevodovky, prevodov√© skrine 8483 40 51  
Ostatn√© 8483 40 59  
Ostatn√© 8483 40 90  
Zotrvańćn√≠ky a remenice, vr√°tane kladn√≠c na kladkostroje    
Z liatiny alebo liatej ocele 8483 50 20  
Ostatn√© 8483 50 80  
Spojky a hriadeńĺov√© spojky (vr√°tane kardanov√Ĺch kńļbov)    
Z liatiny alebo liatej ocele 8483 60 20  
Ostatn√© 8483 60 80  
Ozuben√© koles√°, reŇ•azov√© koles√° a ostatn√© s√ļńćasti prevodov predkladan√© samostatne; ńćasti a s√ļńćasti    
ńĆast√≠ a s√ļńćast√≠ loŇĺiskov√Ĺch puzdier 8483 90 20  
Ostatn√©    
Z liatiny alebo liatej ocele 8483 90 81  
Ostatn√© 8483 90 89  
84.84 Tesnenia a podobn√© spojenia z kovov√Ĺch f√≥li√≠ kombinovan√Ĺch s ostatn√Ĺm materi√°lom alebo s dvoma alebo viacer√Ĺmi vrstvami z kovu; s√ļbory alebo zostavy tesnen√≠ a podobn√Ĺch spojen√≠ r√īzneho zloŇĺenia, balen√© vo vrec√ļŇ°kach, ob√°lkach alebo v podobn√Ĺch obaloch; mechanick√© upch√°vky    
Tesnenia a podobn√© spojenia z kovov√Ĺch f√≥li√≠ kombinovan√Ĺch s ostatn√Ĺm materi√°lom alebo s dvoma alebo viacer√Ĺmi vrstvami z kovu 8484 10 00  
Mechanick√© upch√°vky 8484 20 00  
Ostatn√© 8484 90 00  
84.85 Stroje na adit√≠vnu v√Ĺrobu    
Depozíciou kovov 8485 10 00 (PCE)
Depoz√≠ciou plastov alebo kauńćuku 8485 20 00 (PCE)
Depoz√≠ciou sadry, cementu, keramiky alebo skla    
Depozíciou sadry, cementu alebo keramiky 8485 30 10 (PCE)
Ostatné 8485 30 90 (PCE)
Ostatn√©    
Stroje na adit√≠vnu v√Ĺrobu depoz√≠ciou piesku, bet√≥nu alebo ostatn√Ĺch nerastn√Ĺch v√Ĺrobkov 8485 80 10 New (PCE)
Ostatné 8485 80 90 New (PCE)
ńĆasti a¬†s√ļńćasti    
ńĆasti a s√ļńćasti strojov podpoloŇĺiek 84853010 alebo 84858010 8485 90 10  
Ostatn√© 8485 90 90  
84.86 Stroje a pr√≠stroje druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu polovodińćov√Ĺch kryŇ°t√°lov alebo doŇ°tińćiek, polovodińćov√Ĺch zariaden√≠, elektronick√Ĺch integrovan√Ĺch obvodov alebo ploch√Ĺch panelov√Ĺch displejov; stroje a pr√≠stroje Ň°pecifikovan√© v pozn√°mke¬†11¬†C k tejto kapitole; ńćasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo    
Stroje a pr√≠stroje na v√Ĺrobu polovodińćov√Ĺch kryŇ°t√°lov alebo doŇ°tińćiek 8486 10 00  
Stroje a pr√≠stroje na v√Ĺrobu polovodińćov√Ĺch zariaden√≠ alebo elektronick√Ĺch integrovan√Ĺch obvodov 8486 20 00  
Stroje a pr√≠stroje na v√Ĺrobu ploch√Ĺch panelov√Ĺch displejov 8486 30 00  
Stroje a pr√≠stroje Ň°pecifikovan√© v pozn√°mke¬†11¬†C k tejto kapitole 8486 40 00  
ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo 8486 90 00  
84.87 ńĆasti a s√ļńćasti strojov a zariaden√≠, neobsahuj√ļce elektrick√© svorky, izol√°cie, cievky, kontakty alebo ostatn√© elektrick√© prvky, v tejto kapitole inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Lodn√© vrtule a ich lopatky    
Z bronzu 8487 10 10 (PCE)
Ostatné 8487 10 90 (PCE)
Ostatn√©    
Z liatiny 8487 90 40  
Zo Ňĺeleza alebo ocele    
Z liatej ocele 8487 90 51  
Z kovanej z√°pustkovej ocele alebo Ňĺeleza (open-die, closed-die) 8487 90 57  
Ostatn√© 8487 90 59  
Ostatn√© 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.