CN8 / NC8 - 2023 90 CN8 / NC8 - 2023 - SK 92

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

91. KAPITOLA
HODINY A HODINKY A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI

91.01 N√°ramkov√© hodinky, vreckov√© hodinky a ostatn√© hodinky, vr√°tane stopiek, s puzdrom z drah√©ho kovu alebo z kovu pl√°tovan√©ho drah√Ĺm kovom    
N√°ramkov√© hodinky, poh√°Ňąan√© elektricky, tieŇĺ so stopkami    
Len s mechanick√Ĺm cifern√≠kom 9101 11 00 (PCE)
Ostatné 9101 19 00 (PCE)
Ostatn√© n√°ramkov√© hodinky, tieŇĺ so stopkami    
S automatick√Ĺm naŇ•ahovan√≠m 9101 21 00 (PCE)
Ostatné 9101 29 00 (PCE)
Ostatn√©    
Poh√°Ňąan√© elektricky 9101 91 00 (PCE)
Ostatné 9101 99 00 (PCE)
91.02 N√°ramkov√© hodinky, vreckov√© hodinky a ostatn√© hodinky, vr√°tane stopiek, in√© ako poloŇĺky¬†9101    
N√°ramkov√© hodinky, poh√°Ňąan√© elektricky, tieŇĺ so stopkami    
Len s mechanick√Ĺm cifern√≠kom 9102 11 00 (PCE)
Len s optoelektronick√Ĺm displejom 9102 12 00 (PCE)
Ostatné 9102 19 00 (PCE)
Ostatn√© n√°ramkov√© hodinky, tieŇĺ so stopkami    
S automatick√Ĺm naŇ•ahovan√≠m 9102 21 00 (PCE)
Ostatné 9102 29 00 (PCE)
Ostatn√©    
Poh√°Ňąan√© elektricky 9102 91 00 (PCE)
Ostatné 9102 99 00 (PCE)
91.03 Hodiny s hodinkov√Ĺm strojńćekom, in√© ako hodiny poloŇĺky 9104    
Poh√°Ňąan√© elektricky 9103 10 00 (PCE)
Ostatné 9103 90 00 (PCE)
91.04 Hodiny do pr√≠strojov√Ĺch panelov a podobn√© typy hod√≠n do vozidiel, lietadiel, kozmick√Ĺch lod√≠ alebo plavidiel 9104 00 00 (PCE)
91.05 Ostatn√© hodiny    
Bud√≠ky    
Poh√°Ňąan√© elektricky 9105 11 00 (PCE)
Ostatné 9105 19 00 (PCE)
N√°stenn√© hodiny    
Poh√°Ňąan√© elektricky 9105 21 00 (PCE)
Ostatné 9105 29 00 (PCE)
Ostatn√©    
Poh√°Ňąan√© elektricky 9105 91 00 (PCE)
Ostatné 9105 99 00 (PCE)
91.06 Pr√≠stroje zaznamen√°vaj√ļce denn√Ĺ ńćas a pr√≠stroje na meranie, zaznamen√°vanie alebo in√© zobrazovanie ńćasov√©ho intervalu, s hodinov√Ĺm alebo hodinkov√Ĺm strojńćekom alebo synchr√≥nnym motorom (napr√≠klad kontroln√© registrańćn√© hodiny, z√°znamov√© hodiny)    
Kontroln√© registrańćn√© hodiny; z√°znamov√© hodiny 9106 10 00 (PCE)
Ostatné 9106 90 00 (PCE)
91.07 ńĆasov√© sp√≠nańće, s hodinov√Ĺm alebo hodinkov√Ĺm strojńćekom alebo synchr√≥nnym motorom 9107 00 00 (PCE)
91.08 Hodinkov√© strojńćeky, kompletn√© a zmontovan√©    
Poh√°Ňąan√© elektricky    
Len s mechanick√Ĺm cifern√≠kom alebo so zariaden√≠m umoŇĺŇąuj√ļcim vsadiŇ• mechanick√Ĺ cifern√≠k 9108 11 00 (PCE)
Len s optoelektronick√Ĺm displejom 9108 12 00 (PCE)
Ostatné 9108 19 00 (PCE)
S automatick√Ĺm naŇ•ahovan√≠m 9108 20 00 (PCE)
Ostatné 9108 90 00 (PCE)
91.09 Hodinov√© strojńćeky, kompletn√© a zmontovan√©    
Poh√°Ňąan√© elektricky 9109 10 00 (PCE)
Ostatné 9109 90 00 (PCE)
91.10 Kompletn√© hodinkov√© alebo hodinov√© strojńćeky, nezmontovan√© alebo ńćiastońćne zmontovan√© (s√ļpravy); nekompletn√© hodinkov√© alebo hodinov√© strojńćeky, zmontovan√©; nedohotoven√© hodinkov√© alebo hodinov√© strojńćeky    
Hodinkov√©    
Kompletn√© strojńćeky, nezmontovan√© alebo ńćiastońćne zmontovan√© (s√ļpravy)    
So zotrvańćn√≠kov√Ĺm kolieskom s vl√°skom (kompletkou) 9110 11 10 (PCE)
Ostatné 9110 11 90 (PCE)
Nekompletn√© strojńćeky, zmontovan√© 9110 12 00  
Nedohotoven√© strojńćeky 9110 19 00  
Ostatn√© 9110 90 00  
91.11 Puzdr√° hodiniek a ich ńćasti a s√ļńćasti    
Puzdr√° z drah√©ho kovu alebo z kovu pl√°tovan√©ho drah√Ĺm kovom 9111 10 00 (PCE)
Puzdr√° zo z√°kladn√©ho kovu, tieŇĺ pokovovan√© zlatom alebo striebrom 9111 20 00 (PCE)
Ostatné puzdrá 9111 80 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti 9111 90 00  
91.12 Puzdr√° hod√≠n a puzdr√° podobn√©ho typu na ostatn√© v√Ĺrobky tejto kapitoly, a ich ńćasti a s√ļńćasti    
Puzdr√° 9112 20 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti 9112 90 00  
91.13 Hodinkov√© remienky, hodinkov√© p√°sky, hodinkov√© n√°ramky, a ich ńćasti a s√ļńćasti    
Z drah√©ho kovu alebo z kovu pl√°tovan√©ho drah√Ĺm kovom    
Z drah√©ho kovu 9113 10 10  
Z kovu pl√°tovan√©ho drah√Ĺm kovom 9113 10 90  
Zo z√°kladn√©ho kovu, tieŇĺ pokovovan√© zlatom alebo striebrom 9113 20 00  
Ostatn√© 9113 90 00  
91.14 Ostatn√© ńćasti a s√ļńćasti hod√≠n alebo hodiniek    
ńĆ√≠seln√≠ky 9114 30 00  
DoŇ°tińćky a loŇĺiskov√© most√≠ky 9114 40 00  
Ostatn√©    
Per√°, vr√°tane vl√°skov 9114 90 10  
Ostatn√© 9114 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.