CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - SV 26

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 25
SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

25.01 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, Ă€ven i vattenlösning och Ă€ven med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten    
Havsvatten och saltmoderlut 2501 00 10  
Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, Ă€ven i vattenlösning och Ă€ven med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel    
Avsedda för kemisk omvandling (separation av Na frĂ„n Cl) för framstĂ€llning av andra produkter 2501 00 31  
Annat    
Denaturerat eller avsett för industriellt bruk (inbegripet raffinering) annat Ă€n konservering eller beredning av födoĂ€mnen för mĂ€nniskor eller djur 2501 00 51  
Annat    
Salt lĂ€mpligt till mĂ€nniskoföda 2501 00 91  
Annat 2501 00 99  
25.02 Svavelkis och andra naturliga jĂ€rnsulfider, orostade 2502 00 00  
25.03 Svavel av alla slag, annat Ă€n sublimerat svavel, fĂ€llt svavel och kolloidalt svavel    
RĂ„svavel och oraffinerat svavel 2503 00 10  
Annat 2503 00 90  
25.04 Naturlig grafit    
I pulver eller flingor 2504 10 00  
Annan 2504 90 00  
25.05 Naturlig sand av alla slag, Ă€ven fĂ€rgad, annan Ă€n metallhaltig sand enligt kapitel 26    
Kvartssand 2505 10 00  
Annan 2505 90 00  
25.06 Kvarts (annan Ă€n naturlig sand); kvartsit, Ă€ven grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sĂ„gning eller pĂ„ annat sĂ€tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulĂ€r form    
Kvarts 2506 10 00  
Kvartsit 2506 20 00  
25.07 Kaolin och andra kaolinartade leror, Ă€ven brĂ€nda    
Kaolin 2507 00 20  
Andra kaolinartade leror 2507 00 80  
25.08 Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 6806), andalusit, cyanit och sillimanit, Ă€ven brĂ€nda; mullit; chamotte och dinas    
Bentonit 2508 10 00  
Eldfast lera 2508 30 00  
Annan lera 2508 40 00  
Andalusit, cyanit och sillimanit 2508 50 00  
Mullit 2508 60 00  
Chamotte och dinas 2508 70 00  
25.09 Krita 2509 00 00  
25.10 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita    
Omalen 2510 10 00  
Malen 2510 20 00  
25.11 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), Ă€ven brĂ€nt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816    
Naturligt bariumsulfat (tungspat) 2511 10 00  
Naturligt bariumkarbonat (witherit) 2511 20 00  
25.12 Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diatomit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, Ă€ven brĂ€nda, med en skrymdensitet av högst 1 2512 00 00  
25.13 Pimsten; smĂ€rgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, Ă€ven vĂ€rmebehandlade    
Pimsten 2513 10 00  
SmĂ€rgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel 2513 20 00  
25.14 Skiffer, Ă€ven grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sĂ„gning eller pĂ„ annat sĂ€tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulĂ€r form 2514 00 00  
25.15 Marmor, travertin, sĂ„ kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, Ă€ven grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sĂ„gning eller pĂ„ annat sĂ€tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulĂ€r form    
Marmor och travertin    
Obearbetade eller grovhuggna 2515 11 00  
Enkelt sönderdelade, genom sĂ„gning eller pĂ„ annat sĂ€tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulĂ€r form 2515 12 00  
SĂ„ kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten; alabaster 2515 20 00  
25.16 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, Ă€ven grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sĂ„gning eller pĂ„ annat sĂ€tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulĂ€r form    
Granit    
Obearbetad eller grovhuggen 2516 11 00  
Enkelt sönderdelade, genom sĂ„gning eller pĂ„ annat sĂ€tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulĂ€r form 2516 12 00  
Sandsten 2516 20 00  
Annan monument- eller byggnadssten 2516 90 00  
25.17 SmĂ„sten, grus och krossad sten av sĂ„dana slag som vanligen anvĂ€nds för inblandning i betong eller för vĂ€gbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, Ă€ven vĂ€rmebehandlade; makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, Ă€ven innehĂ„llande sĂ„dana material som Ă€r nĂ€mnda i första delen av detta nummer; tjĂ€rmakadam; krosskorn, skĂ€rv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 2516, Ă€ven vĂ€rmebehandlade    
SmĂ„sten, grus och krossad sten av sĂ„dana slag som vanligen anvĂ€nds för inblandning i betong eller för vĂ€gbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, Ă€ven vĂ€rmebehandlade    
SmĂ„sten, grus, singel och flinta 2517 10 10  
Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad eller krossad 2517 10 20  
Andra 2517 10 80  
Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, Ă€ven innehĂ„llande sĂ„dana material som Ă€r nĂ€mnda i nr 251710 2517 20 00  
TjĂ€rmakadam 2517 30 00  
Krosskorn, skĂ€rv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 2516, Ă€ven vĂ€rmebehandlade    
Av marmor 2517 41 00  
Andra 2517 49 00  
25.18 Dolomit, Ă€ven brĂ€nd eller sintrad, inbegripet dolomit som Ă€r grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sĂ„gning eller pĂ„ annat sĂ€tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulĂ€r form    
ObrĂ€nd eller icke sintrad dolomit 2518 10 00  
BrĂ€nd eller sintrad dolomit 2518 20 00  
25.19 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smĂ€lt magnesia; dödbrĂ€nd (sintrad) magnesia, Ă€ven innehĂ„llande smĂ„ mĂ€ngder av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiumoxid, Ă€ven ren    
Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) 2519 10 00  
Andra    
Magnesiumoxid, annan Ă€n brĂ€nt naturligt magnesiumkarbonat 2519 90 10  
DödbrĂ€nd (sintrad) magnesia 2519 90 30  
Andra 2519 90 90  
25.20 Gipssten; anhydrit; brĂ€nd gips, Ă€ven fĂ€rgad eller innehĂ„llande smĂ„ mĂ€ngder acceleratorer eller fördröjningsmedel    
Gipssten; anhydrit 2520 10 00  
BrĂ€nd gips 2520 20 00  
25.21 Kalksten med anvĂ€ndning som flussmedel; kalksten av sĂ„dana slag som vanligen anvĂ€nds för framstĂ€llning av kalk eller cement 2521 00 00  
25.22 OslĂ€ckt kalk, slĂ€ckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825    
OslĂ€ckt kalk 2522 10 00  
SlĂ€ckt kalk 2522 20 00  
Hydraulisk kalk 2522 30 00  
25.23 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, Ă€ven fĂ€rgade eller i form av klinker    
Cementklinker 2523 10 00  
Portlandcement    
Vit cement, Ă€ven artificiellt fĂ€rgad 2523 21 00  
Annan 2523 29 00  
Aluminatcement 2523 30 00  
Annan hydraulisk cement 2523 90 00  
25.24 Asbest    
Krokidolit 2524 10 00  
Annan 2524 90 00  
25.25 Glimmer, Ă€ven kluven; glimmeravfall    
Glimmer, obearbetad eller kluven till plĂ„tglimmer eller bladglimmer 2525 10 00  
Glimmerpulver 2525 20 00  
Glimmeravfall 2525 30 00  
25.26 Talk (inbegripet naturlig steatit), Ă€ven grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sĂ„gning eller pĂ„ annat sĂ€tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulĂ€r form    
Varken krossad eller pulveriserad 2526 10 00  
Krossad eller pulveriserad 2526 20 00  
25.28 Naturliga borater och koncentrat av sĂ„dana borater (Ă€ven brĂ€nda), med undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar; naturlig borsyra innehĂ„llande högst 85 viktprocent H3BO3, berĂ€knat pĂ„ torrsubstansen 2528 00 00  
25.29 FĂ€ltspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat    
FĂ€ltspat 2529 10 00  
Flusspat    
InnehĂ„llande högst 97 viktprocent kalciumfluorid 2529 21 00  
InnehĂ„llande mer Ă€n 97 viktprocent kalciumfluorid 2529 22 00  
Leucit; nefelin och nefelinsyenit 2529 30 00  
25.30 Mineraliska Ă€mnen, inte nĂ€mnda eller inbegripna nĂ„gon annanstans    
Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade 2530 10 00  
Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater) 2530 20 00  
Andra    
Celestin och strontianit 2530 90 30 New  
Spodumen, petalit, lepidolit, amblygonit, hectorit, jadarit och liknande mineraler, lĂ€mpliga för utvinning av litium 2530 90 40 New  
BastnĂ€sit, xenotim och liknande mineraler som Ă€r lĂ€mpliga för utvinning av sĂ€llsynta jordartsmetaller, skandium eller yttrium 2530 90 50 New  
Andra 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.