CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - SV 40

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 39
PLASTER OCH PLASTVAROR

I. PLASTER I OBEARBETAD FORM    
39.01 Polymerer av eten, i obearbetad form    
Polyeten med en specifik vikt av mindre √§n 0,94 (LD)    
Linj√§r polyeten 3901 10 10  
Annan 3901 10 90  
Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD)    
Polyeten i n√•gon av de former som √§r n√§mnda i anm√§rkning¬†6¬†b till detta kapitel, med en specifik vikt av minst 0,958 vid 23¬†¬įC, inneh√•llande per kg - h√∂gst 50¬†mg aluminium, - h√∂gst 2¬†mg kalcium, - h√∂gst 2¬†mg krom, - h√∂gst 2¬†mg j√§rn, - h√∂gst 2¬†mg nickel, - h√∂gst 2¬†mg titan, - h√∂gst 8¬†mg vanadin,avsett f√∂r tillverkning av klorsulfonerat polyeten 3901 20 10  
Annat 3901 20 90  
Sampolymerer av eten och vinylacetat 3901 30 00  
Sampolymerer av eten-alfa-olefin, med en specifik vikt av mindre √§n 0,94 3901 40 00  
Andra slag    
Jonomerplast best√•ende av ett salt av en terpolymer av eten, isobutylakrylat och metakrylsyra; A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampolymer och polystyren, inneh√•llande h√∂gst 35¬†viktprocent styren, i n√•gon av de former som √§r n√§mnda i anm√§rkning¬†6¬†b till detta kapitel 3901 90 30  
Andra 3901 90 80  
39.02 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form    
Polypropen 3902 10 00  
Polyisobuten 3902 20 00  
Sampolymerer med propen 3902 30 00  
Andra slag    
A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampolymer och polystyren, inneh√•llande h√∂gst 35¬†viktprocent styren, i n√•gon av de former som √§r n√§mnda i anm√§rkning¬†6¬†b till detta kapitel 3902 90 10  
Polybuten-(1), en sampolymer av buten-(1) och eten, inneh√•llande h√∂gst 10 viktprocent eten, eller en blandning av polybuten-(1) med polyeten och/eller polypropen, inneh√•llande h√∂gst 10¬†viktprocent polyeten och/eller h√∂gst 25¬†viktprocent polypropen, i n√•gon av de former som √§r n√§mnda i anm√§rkning¬†6¬†b till detta kapitel 3902 90 20  
Andra 3902 90 90  
39.03 Polymerer av styren, i obearbetad form    
Polystyren    
Expanderbar 3903 11 00  
Annan 3903 19 00  
Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN) 3903 20 00  
Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS) 3903 30 00  
Andra slag    
Sampolymerer, uteslutande av styren och allylalkohol, med ett acetyltal av minst 175 3903 90 10  
Bromerad polystyren, inneh√•llande minst 58 men h√∂gst 71¬†viktprocent brom, i n√•gon av de former som √§r n√§mnda i anm√§rkning¬†6¬†b till detta kapitel 3903 90 20  
Andra 3903 90 90  
39.04 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form    
Polyvinylklorid, inte blandad med andra √§mnen 3904 10 00  
Annan polyvinylklorid    
Inte mjukgjord 3904 21 00  
Mjukgjord 3904 22 00  
Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat 3904 30 00  
Andra sampolymerer med vinylklorid 3904 40 00  
Polymerer av vinylidenklorid    
Sampolymer av vinylidenklorid och akrylnitril i form av expanderbara kulor med en diameter av minst 4¬†mikrometer men h√∂gst 20¬†mikrometer 3904 50 10  
Andra 3904 50 90  
Fluorhaltiga polymerer    
Polytetrafluoreten 3904 61 00  
Andra    
Polyvinylfluorid, i n√•gon av de former som √§r n√§mnda i anm√§rkning¬†6¬†b till detta kapitel 3904 69 10  
Fluoroelastomerer (FKM) 3904 69 20  
Andra 3904 69 80  
Andra slag 3904 90 00  
39.05 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form    
Polyvinylacetat    
I vattendispersion 3905 12 00  
Andra 3905 19 00  
Sampolymerer av vinylacetat    
I vattendispersion 3905 21 00  
Andra 3905 29 00  
Polyvinylalkohol, √§ven inneh√•llande ohydrolyserade acetatgrupper 3905 30 00  
Andra slag    
Sampolymerer 3905 91 00  
Andra    
Polyvinylformal, i n√•gon av de former som √§r n√§mnda i anm√§rkning¬†6¬†b till detta kapitel, med en molekylvikt av minst 10000 men h√∂gst 40000 samt inneh√•llande, efter vikten r√§knat - minst 9,5¬†% men h√∂gst 13¬†% acetylgrupper, uttryckt som vinylacetat, och - minst 5¬†% men h√∂gst 6,5¬†% hydroxylgrupper, uttryckt som vinylalkohol 3905 99 10  
Andra 3905 99 90  
39.06 Akrylpolymerer i obearbetad form    
Polymetylmetakrylat 3906 10 00  
Andra slag    
Poly[N-(3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid] 3906 90 10  
Sampolymer av 2-diisopropylaminoetylmetakrylat och dekylmetakrylat, l√∂sta i N,N-dimetylacetamid, med en sampolymerhalt av minst 55¬†viktprocent 3906 90 20  
Sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, inneh√•llande minst 10 men h√∂gst 11¬†viktprocent 2-etylhexylakrylat 3906 90 30  
Sampolymer av akrylnitril och metylakrylat modifierad med polybutadienakrylnitril (NBR) 3906 90 40  
Polymerisationsprodukter av akrylsyra, alkylmetakrylat och liten m√§ngd andra monomerer, avsedda att anv√§ndas som f√∂rtjockningsmedel vid framst√§llning av pastor f√∂r textiltryckning 3906 90 50  
Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som inneh√•ller en √§ndl√∂s karboxigrupp som ers√§ttningsprodukt, med minst 50¬†viktprocents halt av metylakrylat, √§ven blandad med kiseldioxid 3906 90 60  
Andra 3906 90 90  
39.07 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form    
Polyacetaler 3907 10 00  
Andra polyetrar    
Bis(polyoxietylen)metylfosfonat 3907 21 00  
Andra    
Polyeteralkoholer    
Polyetenglykoler 3907 29 11  
Andra 3907 29 20  
Andra    
Sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid 3907 29 91  
Andra 3907 29 99  
Epoxihartser 3907 30 00  
Polykarbonater 3907 40 00  
Alkydhartser 3907 50 00  
Polyetentereftalat    
Med en viskositetskvot p√• 78¬†ml/g eller mer 3907 61 00  
Andra 3907 69 00  
Polymj√∂lksyra 3907 70 00  
Andra polyestrar    
Om√§ttade    
Flytande 3907 91 10  
Andra 3907 91 90  
Andra    
Termoplastiska, flytande kristallsampolymerer av aromatisk polyester 3907 99 05  
Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat) 3907 99 10  
Andra 3907 99 80  
39.08 Polyamider i obearbetad form    
Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12 3908 10 00  
Andra slag 3908 90 00  
39.09 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form    
Karbamidplaster; tiokarbamidplaster 3909 10 00  
Melaminplaster 3909 20 00  
Andra aminoplaster    
Poly(metylenfenylisocyanat) (obearbetad MDI, MDI-polymer) 3909 31 00  
Andra 3909 39 00  
Fenoplaster 3909 40 00  
Polyuretaner    
Polyuretan av 2,2‚Ä≤-(tert-butylimino)dietanol och 4,4‚Ä≤-metylendicyklohexyldiisocyanat, i form av en l√∂sning i N,N-dimetylacetamid inneh√•llande minst 50¬†viktprocent polymer 3909 50 10  
Andra 3909 50 90  
39.10 Silikoner i obearbetad form 3910 00 00  
39.11 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner och andra produkter omn√§mnda i anm√§rkning¬†3 till detta kapitel, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans, i obearbetad form    
Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhartser samt polyterpener 3911 10 00  
Poly(1,3-fenylenmetylfosfonat) 3911 20 00  
Andra slag    
Kondensations-, polykondensations- och polyadditionsprodukter, √§ven kemiskt modifierade    
Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylen) i n√•gon av de former som √§r n√§mnda i anm√§rkning¬†6¬†b till detta kapitel 3911 90 11  
Poly(tio-1,4-fenylen) 3911 90 13  
Andra 3911 90 19  
Andra    
Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, i form av en l√∂sning i N,N-dimetylacetamid inneh√•llande minst 50¬†viktprocent polymer; hydrogenererade sampolymerer av vinyltoluen och őĪ-metylstyren 3911 90 92  
Andra 3911 90 99  
39.12 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans, i obearbetad form    
Cellulosaacetater    
Inte mjukgjorda 3912 11 00  
Mjukgjorda 3912 12 00  
Cellulosanitrater (inbegripet kollodium)    
Inte mjukgjorda    
Kollodium och celloidin 3912 20 11  
Andra 3912 20 19  
Mjukgjorda 3912 20 90  
Cellulosaetrar    
Karboximetylcellulosa och salter av detta √§mne 3912 31 00  
Andra    
Hydroxipropylcellulosa 3912 39 20  
Andra 3912 39 85  
Andra slag    
Cellulosaestrar 3912 90 10  
Andra 3912 90 90  
39.13 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. h√§rdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans, i obearbetad form    
Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra 3913 10 00  
Andra slag 3913 90 00  
39.14 Jonbytare p√• basis av polymerer enligt nr¬†3901‚Äď3913, i obearbetad form 3914 00 00  
II. AVKLIPP OCH ANNAT AVFALL AV PLAST SAMT PLASTSKROT; HALVFABRIKAT AV PLAST; ANDRA PLASTVAROR    
39.15 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot    
Av polymerer av eten 3915 10 00  
Av polymerer av styren 3915 20 00  
Av polymerer av vinylklorid 3915 30 00  
Av annan plast    
Av polymerer av propen 3915 90 11  
Andra 3915 90 80  
39.16 Enfibertr√•d med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av mer √§n 1¬†mm samt stavar, st√§nger och str√§ngar (inbegripet profilerade st√§nger och str√§ngar), √§ven ytbehandlade men inte bearbetade p√• annat s√§tt, av plast    
Av polymerer av eten 3916 10 00  
Av polymerer av vinylklorid 3916 20 00  
Av annan plast    
Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, √§ven kemiskt modifierade 3916 90 10  
Av additionspolymerisationsprodukter 3916 90 50  
Andra 3916 90 90  
39.17 R√∂r och slangar samt r√∂rdelar (t.ex. skarvr√∂r, kn√§r√∂r och fl√§nsar) och andra tillbeh√∂r till r√∂r eller slangar, av plast    
Konsttarmar av h√§rdade proteiner eller av cellulosaplast    
Av h√§rdade proteiner 3917 10 10  
Av cellulosaplast 3917 10 90  
Styva r√∂r    
Av polymerer av eten    
S√∂ml√∂sa och med en l√§ngd √∂verstigande st√∂rsta tv√§rm√•ttet, √§ven ytbehandlade men inte bearbetade p√• annat s√§tt 3917 21 10  
Andra 3917 21 90  
Av polymerer av propen    
S√∂ml√∂sa och med en l√§ngd √∂verstigande st√∂rsta tv√§rm√•ttet, √§ven ytbehandlade men inte bearbetade p√• annat s√§tt 3917 22 10  
Andra 3917 22 90  
Av polymerer av vinylklorid    
S√∂ml√∂sa och med en l√§ngd √∂verstigande st√∂rsta tv√§rm√•ttet, √§ven ytbehandlade men inte bearbetade p√• annat s√§tt 3917 23 10  
Andra 3917 23 90  
Av annan plast 3917 29 00  
Andra r√∂r samt slangar    
B√∂jliga slangar och r√∂r med ett minsta bristningstryck av 27,6¬†MPa 3917 31 00  
Andra, inte f√∂rst√§rkta eller p√• annat s√§tt kombinerade med annat material, inte f√∂rsedda med kopplingsanordningar e.d. 3917 32 00  
Andra, inte f√∂rst√§rkta eller p√• annat s√§tt kombinerade med annat material, f√∂rsedda med kopplingsanordningar e.d. 3917 33 00  
Andra 3917 39 00  
R√∂rdelar och andra tillbeh√∂r till r√∂r eller slangar 3917 40 00  
39.18 Golvbel√§ggningsmaterial av plast, √§ven sj√§lvh√§ftande, i rullar eller i form av plattor; v√§gg- eller takbekl√§dnad av plast enligt definition i anm√§rkning¬†9 till detta kapitel    
Av polymerer av vinylklorid    
Bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid 3918 10 10 (MTK)
Andra 3918 10 90 (MTK)
Av annan plast 3918 90 00 (MTK)
39.19 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, sj√§lvh√§ftande, √§ven i rullar    
I rullar med en bredd av h√∂gst 20¬†cm    
Remsor, som √∂verdragits med ovulkat naturgummi eller syntetgummi    
Av polyvinylklorid eller av polyeten 3919 10 12  
Av polypropen 3919 10 15  
Andra 3919 10 19  
Andra 3919 10 80  
Andra slag    
Sj√§lvh√§ftande, runda polerdynor av ett slag som anv√§nds f√∂r tillverkning av halvledarplattor (wafers) 3919 90 20  
Andra 3919 90 80  
39.20 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte por√∂sa och inte f√∂rst√§rkta, laminerade eller p√• liknande s√§tt kombinerade med annat material    
Av polymerer av eten    
Med en tjocklek av h√∂gst 0,125¬†mm    
Av polyeten med en specifik vikt av    
Mindre √§n 0,94    
Polyetylenfilm, med en tjocklek av minst 20¬†mikrometer men h√∂gst 40¬†mikrometer, avsedd f√∂r framst√§llning av fotoresistfilm som anv√§nds vid tillverkning av halvledare eller tryckta kretsar 3920 10 23  
Str√§ckfilm, inte tryckt 3920 10 24  
Andra 3920 10 25  
Minst 0,94 3920 10 28  
Andra 3920 10 40  
Med en tjocklek av mer √§n 0,125¬†mm    
Syntetisk pappersmassa i form av fuktiga ark, tillverkad av inte sammanh√§ngande, fint f√∂rgrenade fibriller av polyeten, med eller utan inblandning av cellulosafibrer i en m√§ngd av h√∂gst 15¬†viktprocent, inneh√•llande poly(vinylalkohol) l√∂st i det vatten som utg√∂r fuktningsmedlet 3920 10 81  
Andra 3920 10 89  
Av polymerer av propen    
Med en tjocklek av h√∂gst 0,10¬†mm    
Biaxiellt orienterad 3920 20 21  
Andra 3920 20 29  
Med en tjocklek av mer √§n 0,10¬†mm 3920 20 80  
Av polymerer av styren 3920 30 00  
Av polymerer av vinylklorid    
Inneh√•llande minst 6¬†viktprocent mjukningsmedel    
Med en tjocklek av h√∂gst 1¬†mm 3920 43 10  
Med en tjocklek av mer √§n 1¬†mm 3920 43 90  
Andra    
Med en tjocklek av h√∂gst 1¬†mm 3920 49 10  
Med en tjocklek av mer √§n 1¬†mm 3920 49 90  
Av akrylpolymerer    
Av polymetylmetakrylat 3920 51 00  
Andra    
Sampolymer av akryl- och metakrylestrar, i form av en film med en tjocklek av h√∂gst 150¬†mikrometer 3920 59 10  
Andra 3920 59 90  
Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller andra polyestrar    
Av polykarbonater 3920 61 00  
Av polyetentereftalat    
Med en tjocklek av h√∂gst 0,35¬†mm    
Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 72¬†mikrometer men h√∂gst 79¬†mikrometer, avsedd f√∂r tillverkning av b√∂jliga magnetskivor (flexskivor); polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 100¬†mikrometer men h√∂gst 150¬†mikrometer, avsedd att anv√§ndas vid tillverkning av fotopolymertryckplattor 3920 62 12  
Andra 3920 62 19  
Med en tjocklek av mer √§n 0,35¬†mm 3920 62 90  
Av om√§ttade polyestrar 3920 63 00  
Av andra polyestrar 3920 69 00  
Av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat    
Av cellulosaregenerat 3920 71 00  
Av cellulosaacetat    
Film i rullar eller remsor f√∂r kino- eller fotobruk 3920 73 10  
Andra 3920 73 80  
Av andra cellulosaderivat    
Av vulkanfiber 3920 79 10  
Andra 3920 79 90  
Av annan plast    
Av polyvinylbutyral 3920 91 00  
Av polyamider 3920 92 00  
Av aminoplaster 3920 93 00  
Av fenoplaster 3920 94 00  
Av annan plast    
Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, √§ven kemiskt modifierade    
Folier och remsor av polyimid, inte √∂verdragna eller √∂verdragna eller belagda uteslutande med plast 3920 99 21  
Andra 3920 99 28  
Av additionspolymerisationsprodukter    
Polyvinylfluoridduk; biaxiellt orienterad poly(vinylalkohol)film inneh√•llande minst 97¬†viktprocent poly(vinylalkohol), utan √∂verdrag, med en tjocklek av h√∂gst 1¬†mm 3920 99 52  
Jonbytarmembran av fluorbelagt plastmaterial, avsedda att anv√§ndas i klor-alkalielektrolysceller 3920 99 53  
Andra 3920 99 59  
Andra 3920 99 90  
39.21 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast    
Por√∂sa produkter    
Av polymerer av styren 3921 11 00  
Av polymerer av vinylklorid 3921 12 00  
Av polyuretaner    
B√∂jliga 3921 13 10  
Andra 3921 13 90  
Av cellulosaregenerat 3921 14 00  
Av annan plast 3921 19 00  
Andra produkter    
Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, √§ven kemiskt modifierade    
Av polyestrar 3921 90 10  
Av fenoplaster 3921 90 30  
Av aminoplaster    
Laminerade    
H√∂gtryckslaminat dekorerade p√• en eller b√•da sidor 3921 90 41  
Andra 3921 90 43  
Andra 3921 90 49  
Andra 3921 90 55  
Av additionspolymerisationsprodukter 3921 90 60  
Andra 3921 90 90  
39.22 Badkar, duschkar, diskhoar, tv√§ttst√§ll, bid√©er, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar, av plast    
Badkar, duschkar, diskhoar och tv√§ttst√§ll 3922 10 00  
Sitsar och lock till toalettstolar 3922 20 00  
Andra slag 3922 90 00  
39.23 Artiklar f√∂r transport eller f√∂rpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra f√∂rslutningsartiklar av plast    
Askar, l√•dor, h√§ckar och liknande artiklar    
Askar, l√•dor, h√§ckar och liknande artiklar av plast, s√§rskilt utformade eller inredda f√∂r transport eller f√∂rpackning av halvledarplattor (wafers), arbetsmasker eller modermasker 3923 10 10  
Andra 3923 10 90  
S√§ckar, b√§rkassar och p√•sar (inbegripet strutar)    
Av polymerer av eten 3923 21 00  
Av annan plast    
Av polyvinylklorid 3923 29 10  
Andra 3923 29 90  
Damejeanner, flaskor, kannor o.d.    
Med en rymd av högst 2 l 3923 30 10 (PCE)
Med en rymd av mer än 2 l 3923 30 90 (PCE)
Spolar, cops, bobiner o.d.    
Spolar, rullar och liknande artiklar f√∂r fotografisk film eller kinofilm eller f√∂r band, filmer och liknande artiklar enligt nr¬†8523 3923 40 10  
Andra 3923 40 90  
Proppar, lock, kapsyler och andra f√∂rslutningsartiklar    
Kapsyler f√∂r flaskor 3923 50 10  
Andra 3923 50 90  
Andra slag 3923 90 00  
39.24 Bords- och k√∂ksartiklar, andra hush√•llsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast    
Bords- och k√∂ksartiklar 3924 10 00  
Andra slag 3924 90 00  
39.25 Byggvaror av plast, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Cisterner, tankar, kar och liknande beh√•llare med en rymd av mer √§n 300¬†l 3925 10 00  
Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 3925 20 00 (PCE)
F√∂nsterluckor, markiser, persienner, spj√§ljalusier, rullgardiner och liknande artiklar samt delar till s√•dana artiklar 3925 30 00  
Andra slag    
Beslag och liknande tillbeh√∂r f√∂r permanent fasts√§ttning i eller p√• d√∂rrar, f√∂nster, trappor, v√§ggar eller andra delar av byggnader 3925 90 10  
Kabelkanaler f√∂r elektriska ledningar 3925 90 20  
Andra 3925 90 80  
39.26 Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr¬†3901‚Äď3914    
Kontors- och skolartiklar 3926 10 00  
Kl√§der och tillbeh√∂r till kl√§der (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar) 3926 20 00  
Beslag till m√∂bler, karosserier o.d. 3926 30 00  
Statyetter och andra prydnadsf√∂rem√•l 3926 40 00  
Andra slag    
Perforerade silar och andra k√§rl f√∂r filtrering av vatten till avloppsledningar 3926 90 50  
Ansiktsskärmar/visir 3926 90 60 (PCE)
Andra 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.